دانلود مقاله بررسی اثر موسیقی بر تغییرات رفتاری، درصد تلفات و برخی شاخصهای فیزیولوژیک ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykis) در شرایط آزمایشگاهی و سیستم مدار بسته پرورشی

word قابل ویرایش
10 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه

موسیقی مانند دما و نور به عنوان یک عامل محیطی غیر زیستی میتواند بر رفتار و مکانیزم فیزیولوژیک بدن جانوران مؤثر باشد (۲۳) و موجب تغییردر ساختار و عملکرد آنها و متعاقباً در محیط پرورشی گردد .(۳۶)

مطالعات نشان داده اند که کاهش استرس و افزایش تولید شیر در گاوهای ۲۲) Holstein Friesianو(۳۵، کاهش استرس و افزایش تولید گوشت در مرغهای گوشتی (۱۴)،

کاهش تنش و افزایش تخم گذاری در مرغهای تخم گذار

۸)و(۱۰، افزایش توان یادگیری ، کاهش استرس و هم جنس خواری در موشهای آزمایشگاهی (۱۰)، کاهش استرس در بچه خوکها پس از جداکردن از شیر مادر

۱۱)و(۲۱، افزایش آرامش و کاهش قابل توجه در میزان پارس کردن ناشی از اضطراب در سگها (۴۰)، از اثرات مثبت کاربرد موسیقی در پرورش دام و طیور میباشد.
اثرات مثبت موسیقی بر ویژگیهای روان شناختی و رفتاری انسان شامل کاهش تنش و اضطراب به تأیید رسیده است

.(۲۶) در مقام مقایسه مطالعات اندکی در خصوص اثر موسیقی بر ساختار و عملکرد فیزیولوژیک ماهیها انجام شده است . مطالعات انجام شده در مقیاس آزمایشگاهی بر تأثیر موسیقی کلاسیک بر افزایش آرامش رفتاری ، شنای آرام و آهسته در اطراف بلندگو به همراه افزایش میزان چربی و کربوهیدراتها در اندامهای بدن و افزایش رشد در ماهی کپور معمولی(۹)(Cyprinus carpio،۲۴و(۳۶، ماهی طلایی(۳۱)(Carassius auratusو(۳۲ و ماهی شانک طلایی((۲۵) (Sparus aurata دلالت می کند. کاهش استرس یکی از اهداف پرورش دهندگان ماهی در جهت تولید بیشتر می باشد و به نظر می رسد یکی از راهکارهای نوین تعدیل اثرات استرس از طریق ایجاد تغییر در شاخصهای فیزیولوژیک وابسته به خون و بافت های بدن ماهیان پرورشی در کنار روش های نوین بیوتکنولوژیک، استفاده از موسیقی باشد ۳)،۱۹و. (۳۱

در این راستا پژوهش حاضر به بررسی اثر موسیقی بر تغییرات رفتاری، درصد تلفات و برخی شاخصهای فیزیولوژیک (هورمون کورتیزول، متابولیت گلوکز و درصد وزن کبد ) ماهی قزل آلای رنگین کمان پرداخت تا به عنوان هدفی بنیادین الگوی تغییرات شاخصهای فوق را در جهت جبران کمبود اطلاعات علمی معتبر در این خصوص بررسی نماید و به عنوان هدفی کاربردی امکان استفاده از موسیقی را جهت یک ابزار مدیریتی ساده و مقرون به صرفه در راستای کاهش استرس و ایجاد آرامش در ماهیان در سیستمهای مدار بسته پرورشی مورد بررسی قرار دهد .

مواد و روشها

مراحل میدانی: پژوهش حاضر در تابستان سال ۱۳۸۸ طی

۳ مرحله ۱۲۰ ساعته((۱۹ و هر مرحله با ۳ تکرار در مرکز پرورش مدار بسته ماهی قزلآلای رنگینکمان هگمتانه واقع در استان همدان (روستای امزاجرد) انجام پذیرفت.

ماهیان قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن ۵۰ – ۲ گرم پس از یک هفته سازگاری (۳۶)، در مرحله اول آزمایش جهت انتخاب نوع موسیقی با تراکم ۱۵ قطعه ماهی در۱۲
مخزن پلاستیکی بیضی شکل به حجم ۷۰ لیتر شامل تیمارها و شاهد به همراه یک عدد بلندگو (مدل SONY،

به قطر ۱۰ سانتیمتر) به فاصله ۸ تا۱۰ سانتیمتر از سطح آب در هر مخزن قرار گرفتند و در معرض سه نوع موسیقی کلاسیک (کنسرت ویلن، سبک آندانته، اثر یوهان سباستین باخ)، اصیل ایرانی( آهنگ چهار مضراب مخالف، دستگاه سهگاه، اثر سعید فرجپوری از آلبوم آسمان عشق استاد محمدرضا شجریان) و صدای جریان آب در طبیعت با فرکانس پخش۳۰۰-۳۰ هرتز قرار گرفتند و تغییرات رفتاری و درصد تلفات آنها ثبت شد و نمونه برداری جهت اندازه گیری هورمون کورتیزول در ساعات صفر ، ۲۴ و ۱۲۰ پس از شروع آزمایش صورت گرفت. در مرحله دوم

۱۷۲

مجله پژوهشهای جانوری (مجله زیست شناسی ایران) جلد ۲۶، شماره ۲، ۱۳۹۲

آزمایش، موسیقی برگزیده بر اساس نتایج مرحله اول روزانه به مدت ۱،۳و۶ ساعت ۲۴)و(۳۶ بمنظور تعیین زمان در معرض گذاری موسیقی برای ماهیان مورد بررسی در تعداد ۱۲ مخزن شامل تیمارها و شاهد پخش گردید (۲۵)

و مانند مرحله اول تغییرات رفتاری و درصد تلفات آنها ثبت شد و نمونه برداری جهت سنجش هورمون کورتیزول خون در ساعات صفر ، ۲۴ و ۱۲۰ پس از آغاز آزمایش انجام گرفت .(۲۰)

در مرحله سوم موسیقی انتخاب شده از مرحله اول به همراه مدت زمان برگزیده پخش آن از مرحله دوم به مدت

۱۲۰ ساعت به ماهیان قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن ۵۰ – ۲ گرم در ۶ مخزن بتونی هشت ضلعی سیستم مدار بسته پرورشی شامل تیمارها و شاهد به حجم ۲۰ متر مکعب و با تراکم ۴۲ کیلوگرم ماهی در هر متر مکعب ارائه گردید .(۱۹) فرکانس پخش موسیقی در هر سه مرحله ۳۰

تا ۳۰۰ هرتز بوده است ۱۶)و.(۱۷ در ساعات صفر ، ۱۲، ۲۴، ۷۲و۱۲۰ پس از شروع آزمایش (۱۹) ضمن ثبت تغییرات رفتاری و درصد تلفات ، نمونه برداری جهت اندازه گیری میزان هورمون کورتیزول خون، متابولیت گلوکز و شاخص وزن کبد Hepatosomatic index) یا

(HSI صورت گرفت .

مراحل آزمایشگاهی: در مراحل اول،دوم و سوم آزمایش ۳

قطعه ماهی به طور تصادفی از هر مخزن برداشته شدند و با عصاره گل میخک بیهوش گردیدند (۱۲) و پس از خونگیری از طریق قطع ساقه دمی و انتقال سریع نمونه ها به آزمایشگاه و انجام سانتریفیوژ با سرعت ۴۵۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه (۱)، از سرم خون به دست آمده جهت سنجش هورمون کورتیزول خون به روش الایزای رقابتی ۱۵)،(۱۶ توسط کیت تجاری( IBL آلمان ) و

همچنین سنجش میزان متابولیت گلوکز به روش آنزیماتیک

(۳۰) به وسیله کیت تجاری (شرکت پارس آزمون ایران )

در مرحله سوم آزمایش استفاده گردید. همچنین در مرحله

سوم آزمایش کبد نمونه های ماهی که از آنها خونگیری به عمل آمده بود، جهت اندازه گیری شاخص وزن کبد
(HSI) از طریق فرمول :

خارج گردید .(۱۳)

تجزیه و تحلیل آماری: از آنالیز واریانس (ANOVA) و

آزمون تعقیبی دانکن به ترتیب جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی اختلافات معنی دار استفاده شد .(۴۱)
پردازشهای آماری در نرم افزار آماری SAS انجام پذیرفت.

نتایج

در مرحله اول آزمایش ماهیانی که در معرض موسیقی کلاسیک و در مرحله دوم آزمایش ماهیانی که به مدت ۱
ساعت در معرض موسیقی مذکور بودند، الگوی آرامش رفتاری به صورت شنای آرام و آهسته در کنار بلندگو و توقف و تجمع در زیر آن را نشان دادند اما در سایر تیمارهای موسیقی و زمانهای در معرض گذاری در هر دو مرحله، شنای سریع و پراکنده ماهیان در نقاط مختلف مخزن و دور از بلندگو و گاهی همراه با پرشهای ناگهانی آنها به خارج از مخازن مشاهده شد. در مراحل اول و دوم آزمایش درصد تلفات ماهیان در کلیه تیمارها برابر صفر بود.

در جدول ۱ تغییرات میانگین میزان هورمون کورتیزول خون ماهیان بر حسب نانوگرم بر میلی لیتر در سه نوع موسیقی کلاسیک، اصیل ایرانی و صدای جریان آب در طبیعت در ساعات صفر ، ۲۴ و ۱۲۰ پس از شروع آزمایش در مرحله اول آزمایش نشان داده شده است.

توجه به جدول ۱ نشان می دهد که میزان هورمون کورتیزول خون در تیمار موسیقی کلاسیک در مقایسه با میزان کورتیزول در سایر تیمارهای موسیقی در طی ۲۴

۱۷۳

مجله پژوهشهای جانوری (مجله زیست شناسی ایران) جلد ۲۶، شماره ۲، ۱۳۹۲

ساعت اولیه در معرض گذاری، کاهش معنی داری را نشان می دهد از ۲۲/۴۱±۱/۷) به ۱۲/۴۸±۰/۶ نانوگرم بر میلی لیتر ) (P< 0/05) که این روند کاهش تا انتهای آزمایش ادامه یافته است. بر این اساس و بر مبنای الگوهای رفتاری

مشاهده شده و عدم بروز تلفات، این نوع موسیقی به عنوان موسیقی برگزیده مرحله اول آزمایش به لحاظ کاهش استرس و افزایش آرامش در ماهیان مورد بررسی انتخاب گردید.

جدول -۱ میانگین میزان هورمون کورتیزول خون ماهیان قزل آلای رنگین کمان ۵۰ گرمی بر حسب نانوگرم در میلی لیتر در سه نوع موسیقی

کلاسیک، اصیل ایرانی و صدای جریان آب در طبیعت در ساعات صفر ، ۲۴ و ۱۲۰ پس از شروع آزمایش در مرحله اول آزمایش n=3)، نتایج با Mean±SD نشان داده شده است).
نوع موسیقی زمان نمونه برداری (ساعت) کورتیزول (نانوگرم بر میلی لیتر)
کلاسیک )۰شاهد) ۲۲/۴۱±۱/۷ a
24 12/48±۰/۶ b
120 11/33±۰/۵ b
اصیل ایرانی )۰شاهد) ۲۲/۴۱±۱/۷ a
24 24/11±۱/۹ b
120 38/87±۲/۶ b
صدای جریان آب در طبیعت )۰شاهد) ۲۲/۴۱±۱/۷ a
24 31/22±۲/۱ b
120 45/16±۳/۶ b

جدول -۲ میانگین میزان هورمون کورتیزول خون ماهیان قزل آلای رنگین کمان ۵۰ گرمی بر حسب نانوگرم بر میلی لیتر در ساعات صفر ، ۲۴ و ۱۲۰

پس از شروع آزمایش که در مرحله دوم آزمایش روزانه به مدت یک، سه و شش ساعت در معرض موسیقی کلاسیک قرار گرفتند n=3)، نتایج با Mean ±SD نشان داده شده است).
زمان پخش موسیقی کلاسیک (ساعت) کورتیزول (نانوگرم بر میلی لیتر) زمان نمونه برداری (ساعت)
١ )۰شاهد) ۳۰/۲۳±۲/۱ a
24 16/65±۱/۲ b
120 14/36±۱/۱ b
٣ )۰شاهد) ۳۰/۲۳±۲/۱ a
24 39/35±۲/۶ b
120 45/66±۳/۱ b
۶ )۰شاهد) ۳۰/۲۳±۲/۱ a
24 58/00±۲/۴ b
120 58/92±۲/۵ b

در جدول ۲ تغییرات میانگین میزان هورمون کورتیزول گرفتند، در ساعات صفر ، ۲۴ و ۱۲۰ پس از شروع آزمایش
خون ماهیان قزل آلای مورد بررسی بر حسب نانوگرم بر آورده شده است.
میلی لیتر که در مرحله دوم آزمایش روزانه به مدت یک،
سه و شش ساعت در معرض موسیقی کلاسیک قرار
۱۷۴

مجله پژوهشهای جانوری (مجله زیست شناسی ایران) جلد ۲۶، شماره ۲، ۱۳۹۲

توجه به جدول ۲ نشان می دهد که میزان هورمون بر اساس نتایج مراحل اول و دوم ، در مرحله سوم آزمایش

کورتیزول خون در ماهیانی که روزانه به مدت یک ساعت تغییرات رفتاری مشابه مراحل اول و دوم شامل شنای آرام

در معرض موسیقی کلاسیک بوده اند در مقایسه با سایر و آهسته در کنار بلندگو ، توقف و تجمع در زیر آن

زمانهای در معرض گذاری، کاهش معنی داری را در طی مشاهده گردید و همچنین درصد تلفات در طول این

۲۴ ساعت اولیه پس از شروع آزمایش از ۳۰/۲۳±۲/۱) به مرحله نیز صفر بود. در جدول ۳ تغییرات میانگین میزان

۱۶/۶۵±۱/۲ نانوگرم بر میلی لیتر ) (P< 0/05) نشان می کورتیزول خون بر حسب نانوگرم بر میلی لیتر ، گلوکز بر

دهد که این روند کاهش تا انتهای آزمایش ادامه می یابد . حسب میلی گرم بر دسی لیتر و شاخص وزن کبد بر

بر این اساس و بر مبنای الگوهای رفتاری مشاهده شده و حسب درصد در ماهیان قزل آلای رنگین کمان مورد

عدم بروز تلفات، این مدت زمان در معرض گذاری به بررسی در ساعات صفر ، ۱۲، ۲۴ ، ۷۲ و ۱۲۰ پس از

عنوان مدت زمان برگزیده مرحله دوم آزمایش به لحاظ پخش موسیقی کلاسیک به مدت روزانه یک ساعت در

مدت زمان مؤثر پخش موسیقی بر ایجاد آرامش و کاهش مخازن سیستم مدار بسته پرورشی، آورده شده است.

استرس در ماهیان مورد بررسی انتخاب گردید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 10 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد