بخشی از مقاله

شبیه سازی تجزیه و تحلیل آزمون با روش همسانی درونی مجموعه ba روی داده های تصادفی

« فهرست مطالب »
عنوان : صفحه :
مقدمه .................................................................................................................. 1
چکیده ................................................................................................................. 3
فصل اول : موضوع تحقیق
اعتبار ................................................................................................................... 4
برآوردهای درجه دشواری ................................................................................... 4
خطای معیار اندازه گیری ...................................................................................... 5
تعریف اندازه گیری ............................................................................................. 5


همسانی درونی ..................................................................................................... 6
روش دو نیمه کردن.............................................................................................. 6
روش کودریچاردسون ......................................................................................... 7
روش ضریب آنها ................................................................................................ 7
تعریف شبیه سازی ............................................................................................... 7


انجام عملکرد در موقعیت های شبیه سازی ............................................................ 9
مزایای شبیه سازی ................................................................................................ 10
هدف تحقیق ........................................................................................................ 10
اهمیت تحقیق ...................................................................................................... 10
سؤال تحقیق ......................................................................................................... 11
تعریف عملیاتی .................................................................................................... 11
فصل دوم : ادبیات تحقیق
تاریخچه شبیه سازی ............................................................................................. 12


کاربردها و اهمیت شبیه سازی در حیوانات ........................................................... 15
فصل سوم : روش تحقیق
جمعیت و هدف روش نمونه برداری ..................................................................... 17
محرک و ابزار تحقیق .......................................................................................... 17
طرح تحقیق ......................................................................................................... 17
شیوه

اجراء ........................................................................................................... 18
تحلیل داده ها ...................................................................................................... 19
فصل چهارم : یافته های تحقیق
سؤال های تحقیق ................................................................................................. 23
مدلهای آماری به کار رفته .................................................................................... 23
وضعیت توزیع داده ها .......................................................................................... 23
تحلیل اعتبار ......................................................................................................... 25
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
سؤال های تحقیق ................................................................................................. 26
سطح دشواری ...................................................................................................... 26
قدرت تشخیص ................................................................................................... 27


همگونی و خطا .................................................................................................... 27
جمع بندی ........................................................................................................... 28
محدودیت های تحقیق ......................................................................................... 28
پیشنهاد تحقیق ...................................................................................................... 28
خلاصه ................................................................................................................ 29
منابع .................................................................................................................... 31


مقدمه :
موضوع تحقیق شبیه سازی تجزیه و تحلیل آزمون با روش همسانی روی داده های تصادفی مجموعه ba است. شبیه سازی معنا و تعاریف بسیاری دارد. از جمله یعنی ساختن شبیه یک سیستم بر هر روشی که به صورت ممکن از بعضی جهات با سیستم مرجع می تواند متفاوت باشد. از نظر ابعاد محدود مانند اینها است. پس می شود گفت که شبیه سازی ، ساختن شبیه یک سیستم با رفتارش است. در جای دیگر شبیه سازی به معنای تقلید کردن تعریف شده است. که مدلهای شبیه سازی شده ، الگویی از موقعیت ها و اشیای واقعی هستند.

شبیه سازی خطری را که ممکن است هنگام کار با اشیای واقعی پیش بیاید را کم می کند و یا از بروز آن خطر جلوگیری می کند. ما در این از روش ها و مراحلی استفاده کرده ایم. از میان انبوه پاسخ نامه ها که ممکن بود فراهم شود. 370 مورد فراهم شد. هر مورد تشکل پاسخ نامه ای است با 24 سوال فرضی چهار گزینه ای . نمونه 370 نفری به صورت تصادفی فهرست شده اند، لذا از نمونه گیری منظم برای تشکیل نمونه ی 100 نفری از پاسخ نامه هایی که به ترتیب فوق الذکر تهیه شده است استفاده شد. همچنین در شیوه اجرا، ابتدا ماتریسی به کمک نرم افزار SPSS تشکیل شد در ویراشگر متغیر ها 25 تغییر ها 25 تغییر تعریف شد.

که اولین متغیر شماره ی آزمودنی ها و متغیر و پنجم با نام Item تا Item 24 معین شد. در ستون Valves (مقادیر و بر چسب های مقادیر) 2 معادل گزینه «الف» 3 معادل گزینه «ب» 4 معادل گزینه «ج» 22 و بالاخره 5 معادل گزینه «د» تعریف شد و همین طور که در فصل 3 به آن اشاره خواهد شد مراحل یکی بعد از دیگری طی خواهد شد تا متغیر های لازم برای محاسبه ضرایب همبستگی پیر سون ، هر سوال با نمره ی کل سوال های دیگر شکل گزینه بود. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد.


مدلهای آماری به کار رفته عبارت است از تهیه جدول و محاسبه مجموعه نمرات میانگین آزمون و هر سوال ، دامنه میانگین سوالها نسبت حداکثر به حداقل میانگین سوالها، ضریب همبستگی سوال با مجموع نمره ی دیگر سوال ، دامنه ی میانگین سوال و آزمون معینی داری ضریب همبستگی ، خطای معیار اندازه گیری و فاصله اطمینان برای میانگین فراهم شد. مقادیر سطح معنی داری 5% و نیز 1% تعیین شده که از فرمول کو در ریچاردسون (KR20) برای بر آورد اعتبار (همگونی درونی) استفاده شد. در داده های بدست آمده به این نتیجه رسیدیم که در مجموع «ba» ضریب همبستگی 2% بالا و سطح 5% معی دار است و در مجموع سوالها دشوار است

و نسبت میانگین ، آزمون به حداکثر نمره ممکن 32% است. این مقدار بیش از 25 % نمره ی است که در سوال های چهار گزینه ای می باشد با علامت گذاری تصادفی کسب کرد. قدرت تشخیص سوالها ، نا چیز، اعتبار آزمون پایین و خطا ی اندازه گیری زیاد است. می توانیم پیشنهاد کنیم که از این شبیه سازی روی افراد با تعداد بیشتری استفاده شود یا تحقیق به جای یک دور از موارد بیشتری استفاده کنند و به جای اینکه از روش SPSS استفاده کنیم از نرم افزار های مربوط به شبیه سازی استفاده شود.


چکیده :
تحقیق انجام گرفته شبیه سازی تجزیه و تحلیل آزمون با روش همسانی درونی روی داده های تصادفی مجموعه ba می باشد. از نمونه 370 نفری به صورت تصادفی با استفاده از نمونه گیری منظم برای تشکیل نمونه 100 تایی استفاده شد که هر مجموعه 24itam دارد . که سطح دشواری آزمون به قدرت تشخیص سوالها، اعتبار خطای آزمون در مجموعه ba مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق انجام شده از نوع توصیفی می باشد. جمعیت هدف اعضای فرضی امتحان چهار گزینه ای که انتخاب سوال های آن به کمک جدول اعداد تصادفی صورت گرفت. از سطح دشواری آزمون قدرت تشخیص سوال ها، اعتبار خطای آزمون برای اندازه گیری متغیر های استفاده شد و از جدول نحوه پاسخ دهی آزمون شوندگان (فرضی) به گزینه های مختلف استفاده شد.


شیوه اجرا که ابتدا، ترسیمی به کمک نرم افزار SPSS تشکیل شد و متغیر های لازم برای محاسبه ضرایب همبستگی پیرسون هر سوال با نمره کل دیگر سوال شکل گرفت. با بررسی تحقیق شخص شد در مجموع سوال ها دشوار است.


بحث های اساسی موضوع :
تعریف اعتبار :
شریفی (1387) می نوسید. اعتبار آزمون ، به دقت اندازه گیری و ثبات . پایانی آن مربوط است و در معنای متفاوت دارد. یک معنای اعتبار ثبات . پایانی نمره های آزمون در طول زمان بدین معنا که اگر یک آزمون چند بار درباره ی یک آزمونی اجرا شود نمره ی وی در همه موارد یکسان باشد.
معنای دوم اعتبار به همسانی درونی آن اشاره دارد و مفهوم آن این است که سوال های آزمون تا چه اندازه با یکدیگر همبستگی متقابل دارند. اگر ضریب اعتبار درونی آزمون کم باشد، بدان معناست که سوال های مختلف آزمون ، متغیر واحدی را اندازه گیری نمی کنند. به عبارت دیگر: آزمون ممکن است دارای نوعی اشکال باشد. بنابراین آزمونی که بین سوال هایی تشابه و هماهنگی وجود داشته باشداز همسانی درونی بالای بر خوردار است، اما باید دانست گاهی بالا بودن همسانی درونی آزمون به بهای کاهش روایی تمام می شود. (ص 187) .


بر آورد های درجه دشواری سوال:
ثراندایک (1982) ترجمه هومن (1369) می نویسد. درجه دشواری (یا به عکس ، درجه سهولت که اندکی منطقی تر است و در انگلستان به کار می رود) به گونه معمول از طریق درصد امتحان شوندگان که 2 سوال پاسخ درست می دهند بیان می گردد. استفاده از درصد خام برای کار های سروستی، فوری، آماده کافی به نظر می رسد. اما شاخص مذکور به دلایل چندی که برخی جنبه روان شناختی و برخی جنبه ی آماری دارد. بر آورد کننده ای نسبتاً نارسا و تا حدودی نا مطلوب به شمار می آید(ص 82)


شریفی (1387) می نویسد. در مورد آزمودنی های پیشرفت تحصیلی هوش و استعدادهای شناختی سطح دشواری هر سوال به صورت نسبت تعداد افرادی که بر سوال پاسخ درست دارند. بر تعداد آزمودنی ها که در تجزیه و تحلیل سوال مورد بررسی قرار گرفته اند تعریف شده است. به عنوان مثال اگر از 125 آزمودنی 75 نفر به یک سوال آزمون پاسخ درست داده باشند ، سطح دشواری آن سوال 60% خواهد بود (ص 145) .


خطای معیار اندازه گیری:
شریفی (1387) می نوسید: خطای معیار اندازه گیری شاخصی است که توسط اندازه خطا را در اندازه گیری با یک آزمون نشان می دهد، هر چه قدر خطاها اندازه گیری آزمون بیشتر باشد: اطمینان را نسبت به دقت خصیصه مورد اندازه گیری کمتر و بر عکس اگر خطای اندازه گیری آزمون کم باشد. می توان گفت که نمره به دست آمده درباره آزمودنی به نمره واقعی او نزدیک است خطای معیار اندازه گیری آزمون را از فرمول زیر محاسبه می کنند.
در این فرمول SE = خطای معیار اندازه گیری آزمون . S = انحراف معیار و نمره های خام آزمودنی های گروه نمونه ای که آزمون در مورد آنها ست رد شده است. و = ضریب اعتبار آزمون (ص 200)
تعریف اندازه گیری:


سیف (1387) می نویسد. در اندازه گیری ، ویژگی ها یا صفات اشیاء افراد تعیین می گردد و مقدار آن ویژگی ها یا صفات به صورت عدد یا رقم گزارش می شود. بنابراین می توان گفت: اندازه گیری عبارت است از فرایندی که تعین می کند یک شخص یا یک شی چه مقدار از یک ویژگی بر خوردار است.
(گی ، 1991) اندازه گیری می تواند شکل های مختلفی به خود بگیرد. (پین 2002 )گفته است اندازه گیری از کارست ابزار های پیشرفته و پیچیده الکترونیکی تا امتحانات کتبی (مداد و کاغذ) مقیاس های درجه بندی و فهرست ها را شامل می شود.


نیتکو (2001) اندازه گیری آموزشی را به نحو زیر تعریف کرده است، شیوه نیست دادن یک عدد (که معمولاً به آن نحوه می گویند) به یک صنعت یا ویژگی معین یک شخص از آن بر خوردار است نشان دهد.
چنان که از تعریف های بالا پیدا است، اندازه گیری ، ویژگی یا صنعتی که اندازه گیری می شود به صورت عدد یا رقم مشخص می گردد. مثلاً به جای اینکه بگویم حسن نسبت به سنجش و قدش لاغر است، می گویم حسن 16 سال دارد و قدش 170 سانتی متر است ولی تنها 40 کیلو گرم وزن دارد. یا به عوض اینکه بگویم پروین از زهرا با هوش تر است می گویم هوشه پروین 125 ولی هوشبه زهرا 109 است. (ص 30)
همسانی درونی :
سیف (1386) می نویسد: بر خلاف روش هایی که بر ثبات و نتجه آزمون (روش بار آزمایی) یا برترازی نتتایج آزمون روش فرم های هم ارز تاکید دارند. در روش همسانی درونی بر همسانی یا یکنواختی ماده ها یا اجزای تشکیل دهنده یک آزمون تاکید می شود. برای این منظور ، آزمونی را که می خواهند ضریب پایانی اش را تعین نمایند یک بار با گروه واحدی از آزمون شوندگان اجرا می کنند و بعد و بعد با یکی از روش های زیر به تعین ضریب پایانی آن می پردازند.


روش دو نیمه کردن :
در روش دو نیمه کردن چنانکه در بالا گفته شد آزمون مورد نظر را یک بار گروه واحدی از آزمون شوندگان اجرا می کنیم و پس از اجرای آن را به دو نیمه تقسیم می کنیم. در این روش بهترین راه در نیمه کردن آزمون این است که همه سوال ها فردی را یک آزمون به حساب آوردیم و همه سوال های زوج را نیز آزمون دیگری بدانیم. ضریب همبستگی حاصل از نمرات ضریب پایانی هر یک از دو نیمه خواهد بود.برای محاسبه ضریب پایانی کل آزمون ، ضریب همبستگی بین نیمه ها را در فرمول – اسپیرمن – براون قرار می دهیم: نتیجه حاصل ضریب پایانی کل آزمون خواهند بود.

روش کودر – ریچارسون :
درروش کودر – ریچاردسون نیز آزمون تنها یک بار اجزا شود. اما در این روش هر مار هاآزمون تحلیل می شوند. کودر ریچاردسون برای بررسی همسانی درونی آزمون و تعین پایایی آن دو فرمول مورد استفاده قرار داده اند که به KR20 و 12R21 شهرت دارنده


روش ضریب آلفا :
سومین روش تعیین پایانی آزمون با تاکید بر همسانی درونی روش ضریب آلفا نام دارد که به آن ضریب آلفا یا ضریب آلفای کرافباخ نیز گفته می شود در این روش اجزا یا قسمت های آزمون برای سنجش ضریب پایانی آزمون به کار می رود. اگر قسمت های آزمون همان سوال های آزمون باشند و سوال های به صورت درست (1) و غلط (0) تصحیح شوند، ضریب آلفا برابر خواهد بود با KR20 . اما اگر به جای سوال ها یا ماده ها، آزمون از بخش ها یا متغیر هایی تشکیل شده باشد. مثل زمانی که یک آزمون از تعدادی خرده آزمون تشکیل یافته است و بخواهیم از آنها در محاسبه ضریب پایانی کل آزمون استفاده کینم آنگاه از روش کرانفاج مطابق با فرمول زیر استفاده می کنیم.

تعریف شبیه سازی :
آبادی (1377) می نویسد: شبیه سازی یعنی ساختن شبیه یک سیستم به هر روش به صورت ممکن که از بعضی جهات با سیستم مرجع می تواند متفاوت باشد این تفاوت ها از نظر ابعاد، خلداو و مانند اینها آغاز می گردد. ولی با توجه به این که شبیه سازی رفتار یک سیستم را مدل می کند و در مورد مطالعه قرار می دهد. از نظر رفتار نباید با سیستم موجود تفاوت داشته باشد پس می توان گفت شبیه سازی ساختن شبیه یک سیستم با تمامی رفتارش است. (ص 3).
براون، آر، نسیفو، ارک، نصب چوست ای، وسموندچی ترجمه نوروزی و صالحی (1381) می نویسد : یکی دیگر از شیوه های نوین که هم اکنون توسط برخی از اساتید دانشگاه ها و مدرسین تربیت معلم مورد استفاده قرار می گیرد شبیه سازی است. شبیه سازی یعنی تقلید کردن . در هر حال به طور کلی مفهوم شبیه سازی فراتر از این است.


مدلهای شبیه سازی شده. الگویی از موقعیت ها و اشیای واقعی هستند آنها در تلاشند تا به نحوی کاملاً تعریف شد و واقعیت را منعکس کنند، تا برای دانش آموزان هم قابل دسترسی و قابل درک باشد. در فرایند شبیه سازی اجرای کم اهمیت غیرقابل استفاده و پرخرج را می توان در مدل های شبیه سازی شده حذف کرد و در عوض بر بخش های مهم آن تأکید کرد. از این رو استفاده از شبیه سازی دانش آموزان خیلی بهتر موضوع تسلط پیدا می کند. شبیه سازی در فراهم کردن زمینهف آموزش و نحوه تشخیص، کمک مؤثری به دانش آموزان رشته های مختلف می کند. برای مثال ماشین هایی که به تقلید از ماشین های اصلی ساخته شده اند

دارای کابین های خلبان مشابه با کابین های واقعی هستند در آموزش خلبانی مورد استفاده قرار می گیرد و خلبان ها قبل از پرواز با هواپیمای بزرگ و اصلی آموزش های لازم را در این کابین های شبیه سازی نشده کسب می کنند. یا برای افزایش مهارت رانندگی در شهرها و جاده های پرترافیک و شلوغ از قبل شبیه سازی شده اند، تا دانش آموزان قبل از اقدام به رانندگی آشنا شوند.


یا وضعیت های دشوار و خطرناک را برای آمادگی سربازان و آشنایی آنان با مهارت های مختلف شبیه سازی می کنند، تا در یک موقعیت و در زمان جنگ بتوانند این مشکلات را تحمل کنند. (ص 381).
در انجام عملیات در موقعیت های شبیه سازی :
سیف (1386) می نویسید : در آزمون شبیه سازی یا انجام عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده از یادگیرنده خواسته می شود تا در یک موقعیت شبیه سازی شده یا مصنوعی یا خیالی همان اعمالی را انجام دهد که در موقعیت های واقعی و ضروری انجام می دهد.

برای نمونه در تربیت بدنی، ضربه زدن به یک توپ خیالیف مشت بازی کردن به طور خیالی یا انجام حرکات مختلف، شنا در بیرون از آبف نمونه هایی از عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده است. در دو درس علوم و حرفه و فن کار در آزمایشگاه یا کارگاه به صورت عملکرد در موقعیت به صورت عملکرد در شغل واقعی شبیه سازی شده است اما در بعضی از موارد دستگاه ها و و سایل بخصوصی برای آموزش و آزمون از راه انجام عملکرد شبیه سازی شده فراهم می آیند. مثلاً در آموزش رانندگی، بیش از آنکه یادگیرنده را عهده دارند در راندن یک اتومبیل واقعی بکنند او در یک اتومبیل که مانند اتومبیل های واقعی شبیه سازی شده است و همه ی دستگاه های رانندگی از جمله فرمان، آیینه، پدال ها و ... را دارد قرار می دهند و از او می خواهند تا اعمال رانندگی را در این خودرو مصنوعی تمرین کند. این گونه امکانات شبیه سازی شده از صدمه رسیدن به یادگیرنده ودیگران در مراحل اولیه یادگیری جلوگیری به عمل می آورد.


در نمونه بالا، انجام عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده، بیشتر برای آموزش مهارت های مختلف، مانند رانندگی اتومبیل مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال از این روش برای ارزشیابی از توانایی ها و مهارت های یادگیرندگان در انجام کارهای مختلف و تولید بازده مطلوب فراورده های یادگیری نیز می توان سود جست. برای مثال آنجا که عملکرد دانش آموزان یا دانشجویان در انجام آزمایش های شیمی در آزمایشگاه سنجش می شوند. این روش برای ارزشیابی از توانایی آموخته شده یادگیرنده موزد استفاده قرار می گیرد. (ص 249).


مزایای شبیه سازی :
1 ) تجارب دست اول در زمینه مهارت ها یا روش هایی که به آسانی از طریق خواندن و یا گوش دادن به سخنرانی به دست نمی آید در اختیار دانش آموزان قرار می دهد؛
2 ) شبیه خطر احتمالی را که ممکن است به هنگام کار با اشیای واقعی پیش بیاید به حداقل می رساند و به ویژه استفاده از این روش برای جلوگیری از بروز اشتباهی که احتمال دارد به هنگام کار با اشیای واقعی وارد می سازد و عزت نفس را کم کند بسیار مؤثر است.


اهمیت تحقیق :
با استفاده از شبیه سازی در این تحقیق و بهره و رداری لازم از شبیه سازی نشان دهنده این است که بعضی اوقات در حالت واقعی مقدور نمی باشد و ما نمی توانیم شبیه سازی نماییم. تا اینکه به هدف موردنظر برسیم. اهمیت این تحقیق تا حدودی کار تحقیقاتی شبیه سازی را آسان نموده و باعث شد با استفاده از شبیه سازی بسیاری از هزینه که در موقعیت واقعی وجود دارد کمتر شده و از لحاظ زمانی هم صرفه جویی می شود و دقت کافی را افزایش می دهد که چرا در یک موقعیت آزمایشی بسیاری از متغیرها قابل کنترل می باشد. اگر ما فقها از شبیه سازی استفاده کنیم آنهای دیگر کاربرد ندارند و اگر هم به کار ببریم کاربرد مفیدی ندارند.


هدف تحقیق :
هدف اساسی تحقیق فن به دست آوردن الگوی تجزیه و تحلیل آزمون به وسیله همسانی که داده های آن به کمک جدول تصادفی به دست آمده است. اهداف جزیی این تحقیق بررسی قدرت تشخیص سؤال ها سطح دشواری سؤال ها. اعتبار آزمون و خطای اندازه گیری است
سؤال تحقیق :
سطح دشواری آزمون در مجموعه ba چگونه است؟
قدرت تشخیص سؤال (هبانی آزمونی با هر یک از سؤال ها) در مجموعه ba چگونه است؟
اعتبار (همگون درونی) آزمون در مجموعه ba است؟
خطای آزمون در مجموعه ba چگونه است.
تعریف عملیاتی :
سطح دشواری : عبارت است از نیستی از انتخابها که با گزینه کلید شخص شده است.
قدرت تشخیص : عبارت است از ضریب همبستگی سؤال با بقیه سؤال ها است.
اعتبار : عبارت است از ضریب همگونی درونی که با فرمول کودر ریچاردسون (21 - KR) محاسبه شده.


خطا : عبارت است از مقداری که فرمول خطای معیار اندازه گیری محاسبه شده است.
فصل دوم :
ادبیات تحقیق :
تاریخچه تحقیق :
: bestmechanicai . bloyfa. Com می نویسد : وازه لاتین شبیه سازی
در ابتدا توسط یک کشیش انگلیسی مطرح شد. (Robert south) که در قرن 16 میلادی و اوایل قرن 17 زندگی می کرد. واژه لاتین Simulationرا اینگونه تعبیر کرد.


به جهت تمایز، همانگونه که به کاربردن کلمات و واژه ها را برای فریفتن اشخاص دروغ می نامند. فریفتن به واسطه اعمالف اشارات و رفتار شبیه سازی یا Simulation می نامیم.
اگرچه این جمله امروز مضحک جلوه می کند ولی به هر جهت زمینه ساز صنعتی بزرگ در دنیا پشت واژه ای گسترده در علوم پدید آورد.
امروزه شبیه سازی مفاهیم گسترده ای پیدا کرده است و دامنه وسیعی دارند یک وجه جدا نشدنی از شبیه سازی، مدل سازی می باشد. مدل کردن پدیده های طبیعی مهمترین جزء یک شبیه سازی است.


اما سؤال مهمی که مطرح می شودف این است که چرا شبیه سازی؟! به جای پاسخ این سؤال بهتر است چند نمونه از شبیه سازی را مورد بررسی قرار دهیم.
اولین شبیه سازی های دنیا به معنای واقعی در ابتدا قرن 20 میلادی طراحی شدند. در جنگ جهانی اول سربازان سواره نظام جنگی که از اسب استفاده می کردند می بایستی در مواقعی که بر اثر انفجار اسب رم می کرد، اسب را کنترل می کردند. از آنجا که نمی توان تعداد زیادی از سربازان را با استفاده از اسب های واقعی آموزش داد. بعلاوه اسب ها لزوماً همانند شرایط جنگی رفتار نمی کردند. دانشمندان و مهندسین بر آن شدند تا یک شبیه سازی طراحی کنند تا به کمک آن سربازان را آموزش دهند.


در همان زمان کاربرد تشابهی در علوم هوایی مطرح شد. برای آموزش خلبانان در روی زمین نیاز به یک شبیه سازی احساس شد. بله، ابتدای قرن 20 هستیم نو سیستم کامپیوتری وجود دارد، نه مانیتوری و نه محرک های مکانیکی دقیق و ظریف!!
یک مکانیزم چوبی که شبیه یک ارابه است و آزادی عمل لازم برای شبیه سازی یک هواپیمای قدیمی ملخی آن زمان را دارد، برای این منظور به مار گرفته شده است با این مکانیزم خلبانان ما در شرایط خطرناک را برای مبتدیان نشان می دادند و نحوه ی برخورد با آن را تشریح و یا عملاً نشان می دادند. در این سیستم خلبان باید زاویه افق را مدنظر قرار دهد و هوپیما را به نحوی کنترل کند که همواره این زاویه در محدوده مطلوب قرار بگیرد.
امروزه شبیه سازی بسته به نوع و کارایی از ویژگی ها مختلفی برخوردارند. برخی از دلایل امروزی استفده از شبیه سازی به شرح زیر است :
امنیت :
• نبودن امکان عملیات سعی خطا و بکارگیری یک مدل واقعی به دلیل خطرات بالای آن برای مبتدیان؛
• سرعت بالای اجرای فرایند؛
• طراحی کنترل های هوشمند از روی نمونه و مدل شبیه سازی شده به دلیلی سرعت طبیعی آن؛
بهروز زارعی irandowac . irمی نویسد : اصل دانش مهندسی ژنتیک که اوج آن را می توان شبیه سازی انسان دانست و انقلاب میکروبیولوژی باز می گردد که با کشف فرمول DNA یعنی همان ساختار بنیادین حیات و عامل یپوند و ترکیب ژن آغاز می شود. این فرمول را فرانسیس کوچک و چییزواتس از محققان دانشگاه کمبریج در سال (1953) کشف کرد.


استبلی کرهن از دانشگاه کالیفرنیا و هربرت بویژه از دانشگاه سانفرانسیکو توانستند به کشف امکان شبیه سازی ژن ها دست یابند، که این کشف در سال 1975 گروهی از دانشمندان هاروارد موفق به جداسازی آن پست ندار از هموگلوبین خرگوش شدند. 20 سال بعد یعنی در سال 1977 نخستین ژن مصنوعی انسان ساخته شد. پس از این کشف بسیاری ا شرکت های داروسازی برای تأمین مالی این تحقیقات به تلاش ها فراوانی دست زدند.
در اواخر دهه 80 دانشگاه هاروارد بودجه گزافی را برای تحقیقات در رشته همانند سازی اختصاص داد تا زمینه های پیشرفت را در این رشته فراهم کند تا این که در سال 1988 تولد موشی را که بر روش شبیه سازی تولید شده بود و جشن گرفت.
پس از این موفقیت های چشمگیر درست آمریکا گروهی از دانشمندان را به سرپرستی چیمز واتسن مأمور بررسی و تعیین موقعیت هشتادهزار ژن که از جمله ژن های اصلی در حیات انسان هستند.
در سال های بعد با کمک گرفتن ابزار رایانه ها بخش مهمی از رشته رفرهای تمامی ژن های استان استخراج و در یک بانک اطلاعات (Data Base) جمع آوری شد و این نخستین گام ها در راهی طولانی برای رسیدن به انسان های مصنوعی بود.
آناستازی ترجمه براهنی (1364) مثالی از داده های تصادفی در آزمایش کیدرتین (1950) ارائه می کند. در این بررسی ملاک مورد پیش بینی عبارت بود از میانگین نمره های درسی 24 دانشجو که در رشته روان شناسی ثبت نام کرده بودند ملاک مذکور به مقیاس دو ارزشی تبدیل شده بود به این ترتیب که نمره های «ب» یا بیشتر در یک گروه و نمونه های کمتر از «ب» در گروه دیگر قرار داده شده بودند. نمادهای آزمون عبارت بودند از 85 برگه، از 1 تا 85 شماره گذاری شده بودند،

برای به دست آوردن نمره در یک از آزمودنیها نخست 85 برگه را داخل ظرفی می ریختند و به هم می زدند و سپس ظرف را روی میز خالی می کردند و هر برگه را که شماره آن رو به بالا بود شاخص موفقیت آزمودنی در این ماده از آزمون تلقی می کردند. آزمایش با 85 برگه 29 بار تکرار شد و به این ترتیب داده های کامل برای همه آزمودنی ها بدست آوردن این نمره های تصادفی به کار رفته بود. کیورتین این آزمون را از روی شیطنت «آزمون فرافکن روانی - جنبشی» نامید.


در این مرحلهف تحلیل مواد که از آن میانگین نمره های درسی، دانشجویان به عولان ملاک انتخاب شده بود به عمل آمد و براساس آن 24 ماده 1 بین 85 ماده انتخاب شدندکه از میان آنها 9 ماده در گروهی با میانگین «ب» یا بالاتر فراوانی بیشتر داشتند. به هر یک از 9 ماده اول نمره 1+ و به هر یک از 15 ماده دیگر نمره 1- داده شد. مجموع نمره های وزنی هر یک از آزمودنی ها نمره کل او ناممیده شد. این نمره ها با عملیات تصادفی به دست آمده بود. در گروه اصلی 29 نفری به میزان 82 و با ملاک نمره های درسی همبستگی داشتند. رابطه ظاهری بین نمره های آزمون و ملاک، حاصل بهره برداری از تفاوت های تصادفی همانندی در انتخاب ماده ها و اعتباریابی نمره های کل آزمون بوده است. (ص 246).


کابردها اهمیت شبیه سازی در حیوانات :
رئزنامه سلامت می نویسد : ایده اصلی تفکر رایج به شبیه سازی انسان (nomon cloning) هنگامی شکل گرفت که یک دانشمند اسکاتلندی توانست گوسفندی به نام Dally در سال 1997 شبیه سازی کند.


بخش خبر این واقعه مهم توجه عامل پزشکی، مذهبی، سیاسی و ... را در جهان به خود جلب کرد، طوری که از این واقعه علمی بعنوان نقطه عطف علم در سال 1997 یاد می شود.
شاید اولین بار نام تکنولوژی شبیه سازی را زمانی که گوسفندی به نام دالی در سال 1997 با استفاده از این تکنولوژی به دنیا آمد، شنیده یا شیدولی بیشتر از مدت ها قبل از به دنیا آمدن دالی، از این تکنولوژی استفاده کرده است.


حدود 5 هزار سال بیش از میلاد مسیح، انسانهای اولیه متوجه شدند. اگر دانه هایی را که توسط گیاهان غنی تر و مقوی تر تولید می شوند بکارند، می توانند پس از مدتی معین همان را برداشت کنند. این کار اولین قدم در دستکاری زندگی یک موجود زنده برای برآوردن نیازهای انسانی بود. موضوعی که هدف اصلی و نهایی شبیه سازی است. پس از گذشت حدود 7 سال و پیشرفت روز افزون علم دانشمندان به فکر همانندسازی بهره داران افتادند و سال 1952 دو دانشمند به نام رابرت برکینز و توماس مینگ موفق به شبیه سازی بچه قورباغه ای شدند که درست مثل حیوان اصلی و اولیه بودند. این بچه قورباغه های کوچم به عنوان نخستین حیوانات شبیه سازی شده در تاریخ مشهورند. پس از آن تحقیقات در این زمینه سرعت زیادی گرفت.


سال 1996 و پس از گذشت چیزی حدود 44 سال، تلاش های وسیع دانشمندان برای تولید اولین پستاندارد شبیه سازی شده، به نتیجه رسید و گوسفندی به نام رالی در جولای آن سال به دنیا آمد. این کار را دگستر حال و ویلموت و همکارانش در مؤسسه روز الین اسکاتلند و با استفاده از هسته یک سلول از سلولهای پستانی یک میش مانع و جایگزین کردن آن با هسته یک سلبول تخمک انجام دادند. در همین زمان و با بروز نگرانیها در جامعه از امکان شبیه سازی انسانی و خطرات ناشی از آن بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا ممنوعیت استفاده از بودجه دوستی برای تحقیقات شبیه سازی را کرد.


فصل سوم :
روش تحقیق :
جمعیّت هدف و روش نمونه برداری :
جمعیّت هدف آزمودنی های فرضیی امتحان چهارگزینه ای بود. انتخاب گزینه پاسخ نامه به کمک جدول اعداد تصادفی صورت گرفت. از میان انبوه پاسخ نامه ها که ممکن بود فراهم شود. 370 مورد فراهم شد هر مورد تشکل از پاسخ نامه ای بود که 24 سؤال فرضی 4 گزینه ای. اعضای مجموعه 370 تایی به صورت تصادفی فهرست شده بودند. لذا برای تشکیل نمونه 100 تایی از پاسخ نامه هایی که به ترتیب فوق الذکر تهیه شده بود به نحو منظم نمونه برداری شد.
محرک ها و ابزار تحقیق :
یکی از ابزارها و روشهای اندازه گیری و مطالعه ی متغیرهای تحقیق استفاده از منابع موجود و تحلیل محتوای آنهاست. به این منظور این منابع به وسیله ی آزمایشگر تولید شد. محتوای هر یک از این منابع شامل پیامی بود که ویژگی های منابع را منعکس می کند. بنابراین، با تحلیل محتوای این منابع می توان شرایط و اوضاع تولید منبع را توصیف کرد.
از جدول «اعداد تصادفی» و جدول نحوه ی پاسخ دهی آزمون شوندگان «فرضی» به گزینه مختلف سؤالها استفاده شد.
طرح تحقیق :
طرح تحقیق «شبیه سازی » روش «همسانی درونی» برای تجزیه و تحلیل سؤال ها و آزمون بود. انتخاب این طرح بدین دلیل بود که خواسته شده شبیه سیستم همسانی درونی برای تجزیه و تحلیل سؤالها و آزمون ساخته شود تا ویژگی های آن معلوم شود و مدل آن به دست آید.
شیوه ی اجرا :


ابتدا ماتریسی به کمک نرم افزار SPSS تشکیل شد. در ویرایشگر متغیرها 25 متغیر تعریف شد که اولین متغیر شماره آزمون ها و متغیر درم تا بیست و پنج، با نام item 24 – item 1 معین شد. در ستون values(مقادیر و برچسبهای مقادیر) 2 معادل گزینه ی الف، 3 معادل گزینه ی ب، 4 معادل گزینه ی ج و بالاخره 5 معادل گزینه د تعریف شد.


آنگاه در ویراشکر داده ها در محل مربوط، شماره آزمودنی ها از 1 تا 370 بشماره گذاری شد. سپس به کمک جدول اعداد تصادفی در تقاطع بشماره ی آزمودنی شمارۀ ی هر ، به طور تصادفی یکی از گزینه های پرسشنامه ی چهارگزینه ای انتخاب و ثبت شد. فرض بر این بود که ماتریس تشکیل شده، جدول سؤال شخصی برای 24 سؤال و 370 آزمودنی (پاسخ نامه) است. نمونه های 100 تایی از میان همین 370 مورد انتخاب می شد.


برای انتخاب و استخراج داده ها، ابتدا فراوانی انتخابهای «الف، ب، ج و د» در نمونه های صدتایی محاسبه شد و هر یک که بیشترین فراوانی را داشت به عنوان گزینه ی کلید انتخاب شد. در صورتی که بیشترین فراوانی برای چند گزینه بود. گزینه ای که در مقایسه با دیگران گزینه های مجموعه کمتر به عننوان کلید انتخاب شده بود، انتخاب می شد. به این منظور در منوی در زیر منوی صد آزمودنی موردنظر انتخاب شدند و از طریق منوی Analyze در زیرمنوی Stateside Descriptive و گزینه ی frequencies فراوانی گزینه های هر Item بدست آمد.


آنگاه در منوی Transform زیربندی Recode انتخاب شد و گزینه های کلید برای همه ی سؤال ها در همان متغیر به 1 تغیی یافت. باید به خاطر داشت که پیش از هر «کدگذاری مجدد» پنجره ی مذکور Reset شود. آنگاه به نحو مشابه مقادیر 2 ، 3 ، 4 ، 5 به صفر تغییر داده شد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید