دانلود مقاله شناسه ی یکتای رقوی وسیر تحول کاربردی آن با تاکید بر کیو آر کد

word قابل ویرایش
14 صفحه
5700 تومان

مقدمه

ضرورت وجود کد در ابعاد مختلف زندگی

کدها تسهیلکننده ارتباط بین فرستنده و گیرنده هستند، و به صورت عددی، حرفی، عددی ـ حرفی، عالئم خاص، و رمزینه تعریف میشوند. اقالم، محصوالت، اشخاص، سازمانها، و مؤسسات دارای شناسههای منحصربهفردی هستند. در حقیقت سازمان ثبت اسناد ملی شماره شناسنامه را ابتدا فقط به منظور یکتا کردن هویت افراد، بدون در نظر گرفتن و انتصاب اعداد معنادار، به فرد ارائه داد. بعدها کد ملی همچون نشانگری معنادار برای افراد به کار گرفته شد. کد ملی شمارهای است دهرقمی، که سه رقم سمت چپ آن کد شهرستان، شش رقم بعدی کد منحصربهفرد برای فرد دارنده، و رقم آخر آن هم یک رقم کنترل است، که از روی نه رقم سمت چپ به دست میآید.

تبدیل کدهای ملی افراد به شناسههایی که برای سیستمهای مختلف خوانا باشد، میتواند آیندهای برای کاربردیتر شدن معنای این کد باشد؛ به گونهای که تمامی بانکهای اطالعاتی آموزشیِ مرتبط با یک فرد از دوران دانشآموزی تا دانشجویی و دانشجویی تا مدرسی، بانکهای اطالعاتیِ مربوط به اطالعات شخصی فرد، و بانکهای اطالعاتی مربوط به سالمت زندگی فرد همه با یک کد به یکدیگر مرتبط، و به شکل خودکار بازخوانی شود. در این صورت، نیاز به پروندههایی با حجم بسیار و پر کردن برگههای تکراری در آنها به کمترین میزان میرسد.

در کنار کدهای مرتبط با اشخاص، سازمانها، مؤسسات، و خیابانها منابع اطالعاتی همه دارای کد منحصربهفردی به منظور ارائه اطالعات بیشتر در حجم کوچکی از فضای اطالعاتی هستند. از باب مثال، کد پستی که از ده رقم تشکیل شده، نشاندهنده محدوده جغرافیایی و نیز آدرس مقصد است. در حقیقت با حضور کدها اشتباهات نگارشی کاسته شده است؛ بهخصوص کدهایی که دربردارنده ارقام یا

۵۰

پاییز۱۳۹۲ شماره دهم

شناسه یکتای رقومی و سیر تحول کاربردی آن

فـصلنــا مه تحلیــــــلی پـــژوهشی کــتـاب مهر

رقم کنترلکننده بودند. هر یک از اعداد موجود در کدپستی دارای معانی و مفاهیم خاصی هستند، که نشاندهنده حوزه، ناحیه، منطقه، کد جزء در نامهرسانی و نیز کد شناسایی مکان است. بنابراین، معنادارا بودن و نیز نبود خطا در ارائه اطالعات از اهداف این گونه کدها است. اما هنوز سطح اطالعات ارائهشده در کد پستی فقط تا حدودی اطالعات را برای ما مشخص میکند، و گویای آدرس دقیق هر گیرنده نیست. اینجاست که محدودیت حجم ارائه اطالعات در این نوع کدهای عددی نمایان میشود.

حتی به منظور انجام معامالت، بهتازگی دفاتر اسناد رسمی نیز کددار شدهاند. کد یکتای دفاتر اسناد رسمی حوزه شهر تهران برای پرداخت الکترونیکی معامالت آنهاست. این کد نهرقمی است، که از چهار رقم شماره دفترخانه، سه رقم کد حوزه ثبتی، و دو رقم کد استان تشکیل شده است. قبالً از ترکیب عدد و نام حوزه ثبتی استفاده میشد. مثالً کد ۷۴ در نظام قبلی نشاندهنده همدان بود. در حال حاضر، به منظور دقیقتر کردن سطح ارائه اطالعات، دادههای جزئیتری در این کدها نهفته شده است؛ مثل ۲۹/۸۵۱/۰۰۷۴، که ۲۹ کد استان، ۸۵۱ حوزه ثبتی، و ۷۴ شماره دفترخانه است. )notary.ir(

امروزه حتی مؤدیان مالیاتینیز دارای شماره مخصوصبهخودند، که این شماره اقتصادینُهرقمی اسـت؛ بدون اینکه معنا و مفهوم خاصی داشـته باشد، و به صورت سریالی به اشخاص تخصیص داده میشود )دعایی و هوشمندی، .)۱۳۷۵ به عالوه، امروزه با وجود ایرانکد یا کد ملی، میتوان از میزان و وجود یک کاالی مورد نیاز آگاه شد )اتفاقیان، .)۱۶ :۱۳۸۷ بنابراین، یکتایی و منحصربرفرد شدن از اهداف اولیه همه کدهایی است که تاکنون به وجود آمده، و استفاده شدهاند. یکتایی اقالم مصرفی و فرهنگی، و پدیدههای جاندار و بیجان همواره به منظور شناسایی آنها در میان انبوهی از اقالمِ بهظاهر مشابه به کار رفته است. افراد از همان ابتدای زندگی به منظور شناسایی دارای کد بودهاند. این کد نه تنها به آنها، بلکه به تمامی امور منتسب به آنها ـ نظیر آدرس محل زندگی، شغلی خاص، و اشیای مرتبط با آنها ـ تخصیص یافته است.

۵۱

پاییز۱۳۹۲ شماره دهم

شناسه یکتای رقومی و سیر تحول کاربردی آن

فـصلنــا مه تحلیــــــلی پـــژوهشی کــتـاب مهر

تاریخچه شناسههای رقومی اطالعاتی شناسههایتکبعدی

برنارد سیلور۱، دانشآموخته مؤسسه فناوری درکسل۲، در ۱۹۴۹ از رئیس یک زنجیره تأمین غذای محلی۳ شنید که به دنبال نظام خودکاری میگردد که بتواند به هنگام وارسی، اطالعات محصول را به شکل خودکار بخواند. برنارد این مورد را با دوستش، نورمن وودلند۴، در میان گذاشت. آنها تصمیم گرفتند برای ذخیرهسازی اطالعات از نقطهها و خطهای کدهای مورس کمک بگیرند. زیرا این نقطهها برای خوانده شدن کوچک بودند. بنابراین نقطهها به صورت میلههای الغر، و خطها به صورت میلههای کلفت کش آمدند.

آنها یک بارکدخوان از المپ پانصدواتی ساختند. با حضور نخستین بارکدخوانها در بازار، بارکدها در دهه هفتاد بر روی طیف وسیعی از محصوالت قرار گرفتند )جیاسوان۵، .)۲۰۱۰ بارکد مجموعه‏ای از اطالعات حرفی و عددی اسـت که به صورت کدهای صفر و یک )نمایش میله‏های تاریک و روشن( نشان‏ داده می‏شود. میله‏های روشن و تاریک‏توسط ٌیک جستوجوگر نوری، که نام عمومی‏ بارکدخوان به آن اطالق می‏شود، بازخوانی میشود )متقی، ۲۸ :۱۳۸۲ و .)۲۹ در حقیقت افراد از بارکد استفاده میکنند، تا بتوانند تگی را بر روی محصولی بچسبانند، که این تگ بهسادگی و بهسرعت اطالعاتی راجع به محتوای محصول یا فرآورده ارائه دهد )چانگ، هو و کو .)۲۰۱۰ این نوع بارکدها را بارکدهای تکبعدی گویند. در حقیقت آنها از فضا و پهنای خطوط متفاوتی برای ارائه دادهها استفاده میکنند؛ مثل کدهای .,۱۳-EAN ,128 code ,39 ISBN, code ,128-EAN در حقیقت هویت‏دار شدن محصوالت از اهداف اصلی حضور کدها بوده است. )چراغی ۳۷ :۱۳۷۴ تا ۳۹؛ عطارها، ۱۶ :۱۳۸۶ تا )۲۰

از زمانی که‏ واالس‏ فلینت۶، فرزند خواربارفروش عمده ماساچوسـت، پایان‏نامه فوق لیسانس خود را در دانشگاه‏ هاروارد درباره چگونگی خودکار کردن‏ پیشخان کنترل فروشگاههای زنجیره‏ای‏

۵۲

پاییز۱۳۹۲ شماره دهم

شناسه یکتای رقومی و سیر تحول کاربردی آن

فـصلنــا مه تحلیــــــلی پـــژوهشی کــتـاب مهر

به رشته تحریر درآورد، بیش از شصت سال می‏گذرد. وی در سمت معاون‏ رئیس انجمن ملی صنایع غذایی، از استاندارد کردن کوششهایی که منجر به‏ کد جامع محصول۷‏ و نمادشناسی‏ وابسته شد، قویاً حمایت کرد )چراغی، ۳۷ :۱۳۷۴ تا .)۳۹ در همان زمان، کد یوپیسی۸، همان کد جامع محصول، به منظور نشانهگذاری استاندارد محصول ارائه شد، که دارای دوازده رقم بود.

در ۱۹۷۷، با تأسیس انجمن شمارهگذاری حرفی اروپایی۹، کد ایاِیاِن۱۰ ارائه، و با یوپیسی یکی شد )جیاسوان، .)۲۰۱۰ با پذیرش عضویت مرکز شماره‏گذاری‏ کاال، به هر شرکت پیش‏شماره‏ای هفترقمی ـ شامل سه رقم کد کشور به انضمام‏ چهار شماره کد شرکت ـ اختصاص یافت. شماره کاالی ایاِناِن ـ۱۳ را میتوان‏ با اضافه کردن پنج ِقلم کاال و آخرین‏ رقم کنترل به همراه هفت رقم پیش‏شماره‏ ایجاد کرد. رقم کنترل بر اساس دوازده رقم‏ قبلی محاسبه می‏شود.

مسئولیت تخصیص شـماره قلم‏ کاال به عهده شرکتهای عضو است )چراغی، ۳۷ :۱۳۷۴ تا .)۳۹ کد جامع محصول با نسخهای مختلف و فقط حاوی عدد برای اهداف خاصی تولید شد. در همه نسخههای این کد لزوم رابطه مستقیم بین فرستنده و گیرنده، به منظور دریافت اطالعات، حتمی بود. به عالوه، تعداد ارقام ارائهشده در این کد ۸، ۱۲، یا ۱۳ رقم بود )جیاسوان، .)۲۰۱۰ دیتابار۱۱ بعد از بارکد به وجود آمد، و شکلی مشابه با بارکد داشت؛ اما با هدف ارائه اطالعاتِ بیشتر در حجم کمتر پا به عرصه نهاد، که البته در نوع پیشرفته آن امکان افزودن حرف نیز بر روی آن میسر شد. به عالوه، گستره ارائه اطالعات بر روی دیتابار افزایش، و در نتیجه طول بارکدها نیز بسیار طوالنی شد. امکان ارائه ۷۴ عدد و ۴۱ حرف در این کد وجود داشت. با وجود پیشرفتهایی که در این حوزه رخ داد، دیگر نیازی به ارتباطی مناسب بین فرستنده و گیرنده، به منظور بازخوانی کدها، وجود نداشت. دیتابارها با هدف ارائه اطالعاتِ بیشتر ـ نظیر تاریخ انقضا، شماره سریال ـ و خلق راهحلهایی به منظور نمایش اعتبار محصول، برای اشیایی بسیار کوچک نظیر طال و جواهرات و مواد آرایشی استفاده میشدند )همان(.

۵۳

پاییز۱۳۹۲ شماره دهم

شناسه یکتای رقومی و سیر تحول کاربردی آن

فـصلنــا مه تحلیــــــلی پـــژوهشی کــتـاب مهر

شناسههای دوبعدی

دیتاماتریس۱۲ در ۱۹۸۷ نخستین بارکد دوبعدی بود، که به وجود آمد. این بارکد دوبعدی مربع یا مستطیلی دربرگیرنده نقاط سیاه و سفید بود. کد تصحیح خطا نیز در این نماد در نظر گرفته شد. به عالوه، مخدوش شدن اطالعات تا میزان شصت درصد امکان خوانای اطالعات را با دستگاه همچنان ممکن میساخت )اژدری و اختیارزاده، .)۱۳۹۰ با توجه به اینکه امکان ارائه اطالعات تا پنجاه کاراکتر بر روی این نماد وجود داشت، تصور ارائه اطالعاتِ بیشتر، با یک کد و در حجمی کوچک، از همان ابتدا ایجاد شد.

این نمادهای دوبعدی در حوزه منابع دارویی بسیار استفاده شد. دیتاماتریس ظرفیت ارائه ۳۱۱۶ داده عددی و ۲۳۳۵ داده الفبایی عددی را داراسـت. اسـکنرهایی که در این زمینه اس ـتفاده میشدند، اسـکنرهایی مبتنی بر دوربین بودند، که امکان خواندن اطالعات را از فاصله دور به اپراتور میدادند. سپس ردیابی محصوالت در نقاط مختلف زنجیره تولید و توزیع برای افراد و سازمانهای مرتبط با آنها، به منظور آگاهی از نحوه توزیع و چرخش به هنگام محصوالت، با تعبیه کدهای الکترونیکی محصول در قالب آرافآیدی متصور شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد