دانلود مقاله عمران - معماری

word قابل ویرایش
67 صفحه
27700 تومان

خاکبرداري

آغاز هر کار ساختماني با خاکبرداري شروع ميشود . لذا آشنايي با انواع خاک براي افراد الزامي است.
الف) خاک دستي: گاهي نخاله هاي ساختماني و يا خاکهاي بلا استفاده در محلي انباشته (دپو) مي¬شود و بعد از مدتي با گذشت زمان از نظر ها مخفي ميگردد. معمولا اين خاکها که از لحاظ يکپارچگي و باربري جزء خاکهاي غيرباربر دسته بندي ميشوند در زمان خاکبرداري براي فونداسيون ساختمان ما دوباره نمايان ميشوند. بايد توجه نمود که اين خاک قابليت باربري ندارد و ميبايست بطور کامل برداشت شود. شناختن خاک دستس بسيار آسان است، وجود قطعات و اجزاي دست ساز بشر مانند آجر، موزاييک، پلاستيک و ... در خاک نشان دهنده دستي بودن خاک است.

 

شکل: خاک دستي، که آماده شده است تا پي هاي ساختمان (فونداسيون ها و شناژها) روي آن اجرا شوند. قطعات آجر و آشغال را در داخل خاک مشاهده مي کنيد.

ب) خاک نباتي: خاک هاي فرسوده و يا نباتي سطحي به خاکهايي گفته ميشود که ريشه گياهان در آن وجود داشته باشد اين خاک براي تحمل بارهاي وارده از طرف سازه مناسب نمي¬باشد. براي شناختن خاکهاي نباتي کافي است به وجود ريشه درختان و گياهان – برگهاي فرسوده و سستي خاک توجه شود. اين خاک با فشار انگشتان فرو مي¬رود.


ج)خاک طبيعي بکر(دج): به خاکي که پس از خاک نباتي قرار دارد خاک طبيعي بکر ميگويند توجه داشته باشيد که همواره ميبايست فونداسيون برروي خاک طبيعي بکر اجرا گردد. در شهر بم خاک طبيعي مقاومت لازم براي تحمل وزن ساختمان و فونداسيون را دارد.
در شکل زير هر سه نوع خاک را مشاهده مي کنيد.


شکل: در اين شکل خاک دستي- خاک نباتي و خاک طبيعي دست نخورده را به ترتيب از بالا به پايين مشاهده مي کنيد. همانطور که مي بينيد خاک نوع اول و دوم مردود مي باشند.

تذکر: ريختن آب آهک به منظور بالا بردن مقاومت خاک دستي و نباتي به هيچ عنوان مورد تاييد نمي باشد و نمي¬توان خاک دستي و نباتي را با استفاده از آب آهک قابل استفاده نمود.


بياموزيم: اکنون که با انواع خاک آشنا شديد توجه به نکات زير بسيار لازم است:
الف ) در زمينهايي که فاقد هرگونه رويش گياهي است حداقل عمق خاکبرداري 15 سانتي متر ميباشد .
ب ) رسيدن به خاک طبيعي دست نخورده (بکر) ميبايست حتما توسط مهندس ناظر تاييد شود. توجه داشته باشيد که مهندسين ناظر با مشخصات خاک بکر کاملا آشنا هستند.


ج) براي آماده سازي بستر براي بتن پي ها بايد ابتدا 10 سانتي متر بتن با سيمان کم ريخته شود به اين ترتيب عمق خاکبرداري بايد حداقل 10 سانتي متر بيشتر از عمق مورد نياز براي پي ها باشد.

¤ نوشته شده در ساعت <#time#> توسط

پيام‌هاى ديگران ( 8 پيام )

چهارشنبه، 29 تیر، 1384 اجراي سقف تيرچه بلوک

اجراي سقف تيرچه بلوک

در حال حاضر در شهر بم تعداد کثيري از سقفهاي در حال اجرا بصورت تيرچه بلوک اجرا ميگردد. در خصوص ايمني چنين سقفهايي بايد بدانيد که در صورتي که سقف تيرچه بلوک مطابق اصول مهندسي و رعايت نکات فني آن اجرا گردد از ضريب ايمني بسيار بالايي برخوردار ميباشد.


ابتدا بايد تيرچه‌ها روي پلهاي اصلي، ( تيرهاي فلزي )، در ترازهاي موردنظر كارگذاري شوند. فاصله بين تيرچه‌ها با بلوكهاي مجوف پر شده و پس از نصب ميلگردهاي حرارتي و ميلگردهاي تكميلي بر اساس نقشه‌هاي اجرايي، بتن دال سقف ريخته مي‌شود. آرماتورهاي اصلي تيرچه بايد به طول 15-10 سانتيمتر با تيرهاي اصلي درگير شوند و به هيچوجه نبايد اين آرماتورها را به تيرهاي فلزي جوش داد. نظر به اينكه تيرچه‌ها به استثناي تيرچه‌هاي با جان باز قبل از يكپارچه

شدن سقف قادر به تحمل بار سقف نيستند، بايد توسط تعدادي چارتراش و پايه (جک ها يا شمعها) به نحو مناسب و مطمئني نگهداري شوند. در موقع اجرا بايد خيز مناسبي به طرف بالا به تيرچه‌ها داد تا پس از اجرا و يكپارچه شدن سقف و وارد شدن بارهاي وارده اين خيز حذف شود. مقدار خيز در كارگاه با تجربه به دست مي‌آيد، معمولاً به ازاي هر متر طول دهانه 2 ميليمتر خيز در نظر گرفته مي‌شود. در مورد زمان برچيدن پايه‌ها و پايه‌هاي اطمينان، بايد مندرجات آيين‌نامه بتن ايران مراعات گردد.


براي آشنايي با اجراي سقفهاي تيرچه بلوک توجه نکات زير را مد نظر داشته باشيد تا از سقفي که بالاي سرتان قرار خواهد گرفت مطمئن باشيد.
1- جکهايي که در زير سقفهاي تيرچه بلوک براي تحمل وزن بتن تازه تا رسيدن به مقاومت اوليه آن استفاده ميشود حداقل 10 روز بايد بدون تغيير باقي بمانند.


شکل: استفاده از جک ها (شمعها) ي نگهدارنده تيرچه ها براي بتن ريزي. اين جکها را مي توان طوري اجرا نمود که به ازاي هر دو متر طول تيرچه حدود 2 ميليمتر وسط تيرچه را بالاتر نگهدارد تا بعد از بتن ريزي اين خيز حذف شود.


2- دقت نماييد تا سر تيرچه ها از بال تيرآهن جدا نشده باشد. گاهي بر اثر بي دقتي در نصب جکهاي زير سقف تيرچه ها از روي بال تيرآهن جدا شده و بالاتر قرار ميگيرد. اين جکها بايد به نحوي اجرا شود که ميلگردهاي دو سر تيرچه روي بال تيرآهن قرارگيرد..

شکل: سر تيرچه که از روي بال تيرآهن بلند شده است.

شکل: سر تيرچه که از روي بال تيرآهن بلند شده است.

3- در صورتي که تيرچه به يک تيرآهن منتهي ميگردد ميبايست با استفاده از ميلگرد ممان(لنگر) منفي، تيرچه به تيرآهن مهار شود تا در زمان زلزله دچار گسيختگي نگردد.

شکل: نمونه ميلگرد ممان منفي و نحوه اجراي آن.
4- در شکل زير ميلگردهاي ممان منفي نشان داده شده است، اين ميلگردها موجب ميشود تا سقف شما به صورت يکپارچه عمل کرده و ايمني آن بسيار بالا رود. توجه داشته باشيد که هر تيرچه بايد توسط اين ميلگردها به تيرآهن باربر خود متصل گردد. در محل هايي که دو تيرچه در امتداد هم مطابق شکل بعدي به يک تيرآهن متصل ميگردند بايد بوسيله ميلگردهاي ممان منفي تيرچه ها را به تيرآهن متصل نمائيم .

شکل: ميلگرد ممان منفي بين تيرچه¬هاي دو طرف يک تيرآهن.


5- ضخامت بتن بر روي سقف بايد حداقل 5 سانتي متر باشد. براي آنکه بتوانيد اين ضخامت را به دست آوريد کافي است حدود 4 قطعه نيمه آجر را بر روي 4 نقطه مختلف از بلوک هاي سقفي بگذاريد ، بتن ميبايست پس از اجرا لبالب آجرها گردد.

6- ميلگردهاي حرارتي بر روي سقف بايد به صورت شبکه ايي با اضلاع 25 سانتي متر اجرا گردد. شبکه¬اي که در شکلهاي بعدي مي¬بينيد با اضلاع 25 سانتي متر ميباشد.


شکل: شبکه ميلگرد¬هاي سقف با فاصله¬هاي 25 سانتي متر در دوجهت.
تذکر: ميلگردهاي مصرفي ميبايست کاملاً صاف باشد.

شکل: نمونه شبکه آرماتورهاي منظم و صاف.

شکل: نمونه شبکه آرماتورهاي نامنظم و ناصاف.

7- بتن مصرفي بر روي سقف حتما ميبايست به صورت يکپارچه اجرا شود و نبايد بين بتن ريزي فاصله ايي ايجاد گردد.

شکل: بتن ريخته شده و رها شده که سفت شده است و هنگام ريختن بتن سقف باعث ازبين رفتن مقاومت اين قسمت مي شود.


شکل: بتن¬ريزي نبايد در چند مرحله با فاصله زماني زياد انجام شود. ريختن قسمتي از بتن و گذشت زمان طولاني (بيش از چند ساعت) باعث خرابي عملکرد سقف و کاهش مقاومت آن مي شود.8- قبل از بتن ريزي بايد سقف از هرگونه آلودگي همچون بتن خشک شده، شن و ماسه و يا خرده هاي سفال در مقاطع حساس همچون محل اتصال تيرچه به سقف پاک شود.

شکل: 1: محل بتن ريزي که مملو از آلودگي و مواد زايد مي¬باشد. اين مواد زايد باعث ناپيوستگي بتن و از بين رفتن مقاومت مي¬شود. 2: وجود آشغال در روي بال تير آهن باعث مي شود در لرزش¬هاي زلزله سقف از تيرآهن جدا شود. 3: مهندس ناظر نبايد اجازه بتن¬ريزي قبل از تمييز کردن محل را به پيمانکار بدهد.


بياموزيم: براي شيب بندي سقف تنها از پوکه معدني يا خرده آجرهاي سفالي که سبک هستند استفاده نماييد. سقف هرچه سبک تر باشد ايمني آن بالاتر است
¤ نوشته شده در ساعت <#time#> توسط

پيام‌هاى ديگران ( منتظرم )

چهارشنبه، 29 تیر، 1384 آرماتور بندي و نصب صفحه ستونها

آرماتور بندي و نصب صفحه ستونها
آرماتوربندي کاري تخصصي ميباشد و دقت و نظارت جدي بر آن الزامي است. در برخي شرايط تمام مقاومت پي را آرماتورها تامين مي کنند. مهندسين ناظر موظف هستند قبل از اجراي بتن ريزي از آرماتوربندي فونداسيون بازديد به عمل آورده و تا پايان بتن ريزي نظارت مستمر و مستقيم داشته باشند. ذکر چند مطلب در خصوص آشنايي با نکات اجرايي آرماتوربندي الزامي است :

1- به هيچ عنوان از آرماتورهاي زنگ زده و يا آغشته به روغن نبايد استفاده شود در صورت آلودگي آرماتورها به روغن يا زنگ زدگي آنها، بايد قبل از اجراي آرماتوربندي به پاکسازي آنها اقدام و بعد از تاييد دستگاه نظارت به بتن ريزي اقدام گردد.

شکل: آرماتورهاي زنگ زده که مجاز به استفاده از آنها در پي يا هر جاي ديگر قبل از پاک کردن با برس يا هر وسيله ديگر نداريم.


بياموزيم: آرماتورها دو دسته طولي (آرماتورهاي اصلي) و عرضي (خاموت) هستند. خاموتها وظيفه نگهداري آرماتورهاي طولي و جلوگيري از کمانش آنها در هنگام فشارهاي زياد و چند کاربرد بسيار مهم ديگر دارند. لذا اهميت رعايت ضوابط خاموت گذاري کمتر از آرماتورهاي اصلي نيست.

2- فاصله خاموتها از يکديگر بايد حداکثر 20 سانتي متر باشند و دستگاه نظارت موظف است که در صورت عدم رعايت از سوي پيمانکار از اجراي بتن ريزي جلوگيري نمايد.

شکل: فاصله خاموتها از هم 20 سانتي متر است و مشاهده مي کنيد که نحوه اندازه گيري آن به راحتي قابل اندازه گيري است.

3- خاموتها بايد مطابق بوسيله سيم آرماتوربندي به تمام ميلگردهاي طولي مهار شوند اين امر الزامي است و ميبايست توسط پيمانکار رعايت گردد و در صورت عدم توجه دستگاه نظارت موظف است از ادامه کار پيمانکار تا رفع نواقص فوق جلوگيري نمايد.

شکل: در شکل مقابل مشاهده مي کنيد که خاموتها بوسيله سيم آرماتوربندي به آرماتورهاي طولي بسته شده اند.

4- تمام ميلگردها بايد توسط قيچي مخصوص بريده شود و جدا از بريدن ميلگردها به کمک دستگاه هوا برش خودداري شود . توجه داشته باشيد که حرارت موجب افت کيفيت ميلگردها ميگردد.

شکل: بريدن آرماتور توسط قيچي. اين روش صحيح مي باشد.

شکل: بريدن آرماتور با هوابرش. اين روش صحيح نيست و باعث مي شود چند سانتي متر از سر بريده شده با حرارت غير قابل استفاده شود.


5- از خم کردن آرماتور در دماي پايين تر از 5 درجه سانتيگراد خودداري شود و از باز و بسته کردن خمها به منظور شکل دادن مجدد ميلگردها جدا خودداري شود در صورت مشاهده چنين مواردي بايد به مهندس ناظر اعلام گردد تا مطابق ضوابط اقدام شود .

6- تمام ميلگردها بايد به صورت سرد و تا حد امکان با دستگاههاي مکانيکي خم شوند از خم کردن آرماتورها و بولتهاي صفحه هاي ستون به کمک حرارت ( هوابرش ) جدا خودداري شود.

شکل: نحوه صحيح خم کردن آرماتورها به صورت سرد و در دماي معمولي.

7- توجه داشته باشيد که آرماتوربندي را که توسط مهندس ناظر تاييد شده است نبايد قبل از بتن ريزي تغيير داد (خصوصا از خارج کردن ميلگردها جدا خودداري نماييد و در صورت مشاهده سريعا به مهندس ناظر گزارش دهيد.)
8- فاصله بين ميلگردها تا سطح قالب بندي حداقل بايد 5/2 سانتي متر باشد تا پوشش بتني روي ميلگردها داراي ضخامت مناسبي باشد و علاوه بر ايجاد پيوستگي بين بتن و ميلگرد، محافظت ميلگردها در برابر خوردگي و زنگ زدگي انجام شود.

شکل: رعايت نکردن فاصله بين ميلگردها و جداره قالب باعث از بين رفتن سريع پي مي شود. ايا مجرياني که خودشان در زلزله نبوده¬اند و از دست دادن زن و فرزند را نچشيده¬اند، بهتر از اين خواهند ساخت؟

شکل: فاصله مناسب بين ميلگرد و ديواره قالب باعث استحکام و بالارفتن عمر پي و در نتيجه سازه و بالا رفتن مقاومت در برابر زلزله خواهد شد.
¤ نوشته شده در ساعت <#time#> توسط

پيام‌هاى ديگران ( منتظرم )

شنبه، 18 تیر، 1384 رشته کارشناسی عمران (گرایش عمران)

رشته کارشناسی عمران (گرایش عمران)
دروس اصلی
دروس پایه: 01 رياضي عمومي 1 02 رياضي عمومي 2 03 معادلات ديفرانسيل 04 برنامه نويسي كامپيوتر 05 محاسبات عددي 06 آمار واحتمالات مهندسي 07 فيزيك 1 08 آز – فيزيك 1 09 فيزيك 2 10 آز – فيزيك 2


دروس اختصاصی
دروس تخصصی واصلی الزامی : 20 رسم فني ونقشه كشي ساختمان 21 نقشه برداري وعمليات 1 22 مصالح ساختماني وآز 23 تكنولوژي بتن وآز 24 اصول ومباني‌معماري‌وشهرسازي 26 ماشين آلات ساختماني 27 استاتيك 28 ديناميك 29 مقاومت مصالح 1 30 تحليل سازه ها 1 31 تحليل سازه ها 2 32 بارگذاري 33 سازه هاي بتن آرمه 1 34 سازه هاي بتن آرمه 2 35 پروژه سازه هاي بتن آرمه 36 سازه هاي فولادي 1 37 سازه هاي فولادي 2 38 پروژه سازه هاي فولادي 39 زمين شناسي مهندسي 40 مكانيك خاك 41 آز-مكانيك خاك 42 مهندسي پي 43 مكانيك سيالات 1 44 هيدروليك وآز 45 هيدرولوژي مهندسي 46 مهندسي آب وفاضلاب وپروژه 47 بناهاي آبي 49 روشهاي اجرايي ساختمان 50 راهسازي 51 پروژه راهسازي 52 روسازي راه 53 مهندسي ترابري 25 متره وبرآورد پروژه 48 كارآموزي 54 راه آهن 55 مهندسي ترافيك 56 آز- مقاومت مصالح


دروس عمومی
1 معارف اسلامي 1 2 معارف اسلامي 2 3 اخلاق وتربيت اسلامي 4 انقلاب اسلامي وريشه هاي آن 5 تاريخ اسلام 6 متون اسلامي 7 9 تربيت بدني 1 10 تربيت بدني2 11 كنترل جمعيت وتنظيم 8 زبان خارجي فارسي خانواده


دروس اختیاری
57 مهندسي سيستمها1 58 مقاومت مصالح 2 59 تأسيسات مكانيكي وبرق 60 مهندسي سيستمها 2 61 طراحي معماري 62 شيمي عمومي 63 اقتصاد مهندسي 64 اصول مهندسي زلزله 65 آشنايي با نرم افزارهاي مهندسي عمران 66 نقشه برداري وعمليات 2 67 آز – روسازي 68 مكانيك سيالات 2 69 ترموديناميك عمومي 70 هيدرولوژي آماري 71 آبهاي زير زميني 72 مهندسي محيط زيست 73 تصفيه خانه آب وفاضلاب 74 آز- هيدروليك 2 75 آناليز ماتريسي سازه ها 76 سازه هاي چوبي 77 سازه هاي بنايي 78 مهندسي پل 79 بتن پيش تنيده 80 بهينه سازي سازه ها 81 ترميم ساختمانها 82 روشهاي اجرايي سازه هاي‌خاص 83 اصول مديريت ساخت 84 فتوگرامتري 85 طرح هندسي راه وتقاطع ها 86 سدهاي خاكي 87 مكانيك خاك 2 88 مهندسي پي 2 89 اصول مهندسي سد

¤ نوشته شده در ساعت <#time#> توسط

پيام‌هاى ديگران ( منتظرم )

جمعه، 17 تیر، 1384 مزایا و معایب ساختمانهای فلزی

مزایا و معایب ساختمانهای فلزی

احداث ساختمان بمنظور رفع احتیاج انسانها صورت گرفته و مهندسین، معماران مسئولیت تهیه اشکال و اجراء مناسب بنا را برعهده دارند؛ محور اصلی مسئولیت عبارت است از:
الف ) ایمنی ب ) زیبائی ج) اقتصاد

با توجه به اینکه ساختمان های احداثی در کشور ما اکثرا" بصورت فلزی یا بتنی بوده و ساختمانهای بنایی غیر مسلح با محدودیت خاص طبق آئین نامه 2800 زلزله ایران ساخته میشود، آشنایی با مزایا و معایب ساختمانها می تواند درتصمیم گیری مالکین ، مهندسین نقش اساسی داشته باشد.


مزایای ساختمان فلزی:

1- مقاومت زیاد: مقاومت قطعات فلزی زیاد بوده و نسبت مقاومت به وزن از مصالح بتن بزرگتر است ، به این علت در دهانه های بزرگ سوله ها و ساختمان های مرتفع ، ساختمانهائی که برزمینهای سست قرارمیگیرند ، حائز اهمیت فراوان میباشد .

2- خواص یکنواخت : فلز در کارخانجات بزرگ تحت نظارت دقیق تهیه میشود ، یکنواخت بودن خواص آن میتوان اطمینان کرد و خواص ان بر خلاف بتن با عوامل خارجی تحت تاثیر قرار نمی گیرد ، اطمینان در یکنواختی خواص مصالح در انتخاب ضریب اطمینان کوچک مؤثر است که خود صرفه جو یی در مصرف مصالح را باعث میشود .

3- دوام : دوام فولاد بسیار خوب است ، ساختمانهای فلزی که در نگهداری آنها دقت گردد . برای مدت طولانی قابل بهره برداری خواهند بود .

4- خواص ارتجاعی : خواص مفروض ارتجاعی فولاد با تقریبی بسیار خوبی مصداق عملی دارد . فولاد تا تنشهای بزرگی از قانون هوک بخوبی پیروی مینماید . مثلآ ممان اینرسی یک مقطع فولادی را میتوان با اطمینان در محاسبه وارد نمود . حال اینکه در مورد مقطع بتنی ارقام مربوطه چندان معین و قابل اطمینان نمی باشد .

5- شکل پذیری : از خاصیت مثبت مصالح فلزی شکل پذیری ان است که قادرند تمرکز تنش را که در واقع علت شروع خرابی است ونیروی دینامیکی و ضربه ای را تحمل نماید ،در حالیکه مصالح بتن ترد و شکننده در مقابل این نیروها فوق العاده ضعیف اند. یکی از عواملی که در هنگام خرابی ،عضو خود خبر داده و ازخرابی ناگهانی وخطرات ان جلوگیری میکند.

6- پیوستگی مصالح : قطعات فلزی با توجه به مواد متشکه آن پیوسته و همگن می باشد و ولی در قطعات بتنی صدمات وارده در هر زلزله به پوشش بتنی روی سلاح میلگرد وارد میگردد ، ترکهائی که در پوشش بتن پدید می آید ، قابل کنترل نبوده و احتمالا" ساختمان در پس لرزه یا زلزله بعدی ضعف بیشتر داشته و تخریب شود .


7- مقاومت متعادل مصالح،مقاومت : مصالح فلزی در کشش و فشار یکسان ودر برش نیز خوب و نزدیک به کشش وفشار است .در تغییر وضع بارها، نیروی وارده فشاری ، کششی قابل تعویض بوده و همچنین مقاطعی که در بار گذاری عادی تنش برشی در انها کوچک است ، در بارهای پیش بینی شده ،تحت اثر پیچش و در نتیجه برش ناشی از ان قرار میگیرند. در ساختمانهای بتنی مسلح مقاومت بتن در فشار خوب ، ولی در کشش و یا برش کم است. پس در صورتی که مناطقی احتمالآتحت نیروی کششی قرار گرفته و مسلح نشده باشد تولید ترک و خرابی مینماید.

8- انفجار : در ساختمانهای بارهای وارده توسط اسکلت ساختمان تحمل شده ، از قطعات پرکننده مانند تیغه ها و دیواره ها استفاده نمی شود . نیروی تخریبی انفجار سطوح حائل را از اسکلت جدا می کند و انرژی مخرب آشکار میشود ، ولی ساختمان کلا" ویران نخواهد گردید . در ساختمانهایی بتن مسلح خرابی دیوارها باعث ویرانی ساختمان خواهد شد .

9- تقویت پذیری و امکان مقاوم سازی : اعضاء ضعیف ساختمان فلزی را در اثر محاسبات اشتباه ، تغییر مقررات و ضوابط ، اجراء و .... میتوان با جوش یا پرچ یا پیچ کردن قطعات جدید ، تقویت نمود و یا قسمت یا دهانه هائی اضافه کرد .

10- شرائط آسان ساخت و نصب : تهیه قطعات فلزی در کارخانجات و نصب آن در موقعیت ، شرایط جوی متفاوت با تهمیدات لازم قابل اجراء است .

11- سرعت نصب : سرعت نصب قطعات فلزی نسبت به اجراء قطعات بتنی مدت زمان کمتری می طلبد .

12- پرت مصالح : با توجه به تهیه قطعات از کارخانجات ، پرت مصالح نسبت به تهیه و بکارگیری بتن کمتر است .

13- وزن کم : ‌میانگین وزن ساختمان فولادی را می توان بین 245 تا 390 کیلوگرم بر مترمربع و یا بین 80 تا 128 کیلوگرم بر مترمکعب تخکین زد ، درحالی که در ساختمانهای بتن مسلح این ارقام به ترتیب بین 480 تا 780 کیلوگرم برمترمربع یا 160 تا 250 کیلوگرم برمترمکعب می باشد .

14- اشغال فضا :‌ در دو ساختمان مساوی از نظر ارتفاع و ابعاد ، ستون و تیرهای ساختمانهای فلزی از نظر ابعاد کوچکتر از ساختمانهای بتنی میباشد ، سطح اشغال یا فضا مرده در ساختمانهای بتنی بیشتر ایجاد میشود .

15- ضریب نیروی لرزه ای : حرکت زمین در اثر زلزله موجب اعمال نیروهای درونی در اجزاء ساختمان میشود ، بعبارت دیگر ساختمان برروی زمینی که بصورت تصادفی و غیر همگن در حال ارتعاش است ، بایستی ایستایی داشته و ارتعاش زمین را تحمل کند . در قابهای بتن مسلح که وزن بیشتر دارد ، ضریب نیروی لرزه ای بیشتر از قابهای فلزی است .


تجربه نشان میدهد که خسارت وارده برساختمانهای کوتاه و صلب که در زمینهای محکم ساخته شده اند ، زیاد است . درحالیکه در ساختمانهای بلند و انعطاف پذیر ، آنهائی که در زمینهائی نرم ساخته شده اند ، صدمات بیشتری از زلزله دیده اند . بعبارت دیگر در زمینهای نرم که پریود ارتعاش زمین نسبتا" بزرگ است ، ساختمان های کوتاه نتایج بهتری داده اند و برعکس در زمینهای سفت با پریود کوچک ، ساختمان بلند احتمال خرابی کمتر دارند.

عکس العمل ساختمانها در مقابل حرکت زلزله بستگی به مشخصات خود ساختمان از نظر صلبیت و یا انعطاف پذیری آن دارد و مهمترین مشخصه ساختمان در رفتار آن در مقابل زلزله ، پریود طبیعی ارتعاش ساختمان است.

معایب ساختمانهای فلزی:

1- ضعف در دمای زیاد : مقاومت ساختمان فلزی با افزایش دما نقصان می یابد . اگر دکای اسکلت فلزی از 500 تا 600 درجه سانتی گراد برسد ، تعادل ساختمان به خطر می افتد .

2- خوردگی و فساد فلز در مقابل عوامل خارجی : قطعات مصرفی در ساختمان فلزی در مقابل عوامل جوی خورده شده و از ابعاد آن کاسته میشود و مخارج نگهداری و محافظت زیاد است .

3- تمایل قطعات فشاری به کمانش : با توجه به اینکه قطعات فلزی زیاد و ابعاد مصرفی معمولا" کوچک است ، تمایل به کمانش در این قطعات یک نقطه ضعف بحساب می رسد .

4- جوش نامناسب : در ساختمانهای فلری اتصال قطعات به همدیگر با جوش ، پرچ ، پیچ صورت میگیرد . استفاده از پیچ و مهره وتهیه ، ساخت قطعات در کارخانجات اقتصادی ترین ، فنی ترین کار می باشد که در کشور ما برای ساختمانهای متداول چنین امکاناتی مهیا نیست . اتصال با جوش بعلت عدم مهارت جوشکاران ، استفاده از ماشین آلات قدیمی ، عدم کنترل دقیق توسط مهندسین ناظر ، گران بودن هزینه آزمایش جوش و ...... برزگترین ضعف میباشد.

تجربه ثابت کرده است که سوله های ساخته شده در کارخانجات درصورت رعایت مشخصات فنی و استاندارد ، این عیب را نداشته و دارای مقاومت سازه ایی بهتر در برابر بارهای وارده و نیروی زلزله است.


منابع:

1- بتن و بتن فولادی ، دکتر شمس الدین مجابی

2- رفتار و طرح لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح و فلزی ، عباس تسنیمی

3- طرح و محاسبات ایستائی – آرگ مگردیچیان

4- آئین نامه 2800 و بتن ایران

5- سازه های فلزی ، شاپور طاحونی
¤ نوشته شده در ساعت <#time#> توسط

پيام‌هاى ديگران ( منتظرم )

جمعه، 17 تیر، 1384 زلزله مصنوعي

تحليل سازه ها به روش استاتيكي معادل و يا طيفي فاقد دقت لازم براي سازه هاي نامنظم بوده و انجام تحليل به روش تاريخچه زماني مورد نياز مي باشد. به علاوه، تحليل دقيق سازه ها مي باثيست به روش غير خطي تحت بار زلزله انجام شود. براي تحليل به روش تاريخچه زماني نياز به ركود زلزله در هر منطقه بر اساس ويژگي هاي ساختگاهي و لرزه خيزي آن ناحيه است. عدم وجود يا كمبود زلزله مصنوعي در يك منطقه باعث پيشرفت در زمينه توليد زلزله هاي مصنوعي شده است. زلزله هاي مصنوعي در دو دامنه فركانسي و زماني توليد مي شوند. يك زلزله مصنوعي مي بايست تا جاي ممكن از هر نظر مناسب براي كاربرد يك منطقه خاص باشد. در اين تحقيق روش توليد زلزله هاي مصنوعي به صورتي كه منطبق با طيف طرح همان منطقه باشند، ارائه شده است. در تحقيق حاضر، ابتدا يك ركود ورودي زلزله مناسب براي يك منطقه و طيف طرح هدف انتخاب شده و با انجام يكسري اصلاحات دامنه فركانسي اقدام به توليد زلزله هاي مصنوعي منطبق با طيف طرح هدف و با دوره هاي بازگشت مختلف شده است. نتايج نشان داد كه زلزله هاي مصنوعي توليد شده علاوه بر حفظ مشخصات ركورد زلزله هاي ورودي مي تواند با دقت بالائي بر طيف طرح هدف منطبق گردند.
¤ نوشته شده در ساعت <#time#> توسط

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 67 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود فایل پاورپوینت انسان ، طبیعت ، معماری . . .

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تعریف تقارن  تقارن symmetry یعنی یکی شدن تصویر یک شئ با خود آن شئ وقتی  یک تبدیل روی آن صورت می گیرد. به عبارتی اگر یک شئ با انجام یک تبدیل به خودش تبدیل شود می گوییم نسبت به آن تبدیل تقارن دارد. تقارن يك حالت ويژه از تعادل مي باشد. اسلاید 2 : انواع تقارن ...

دانلود فایل پاورپوینت معماری دوره ساسانیان

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
  اسلاید 1 : ساسانیان روی کار آمدن اردشیر ساسانی ساسان ، موبدی از دودمان نجبا بود بر آتشکده ی آناهیتا در شهر استخر ریاست داشت . پسرش بابک در شهر خیر در کنار دریاجه ی بختگان حکومت می کرد . بابک پس از ساسان جانشین پدر شد و خود را شاه خواند (208 م) در این تاریخ شهر استخر به دست گوچیهر شاه بازرنگی بود . با ...

دانلود فایل پاورپوینت شیوه معماری آذری

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : شيوه آذري سرزمین آذربایجان در معماری ایران در رده نخست اهمیت جای دارد. چرا که سه شیوه معماری ایران ]پارسی، آذری و اصفهانی[ از آنجا سرچشمه گرفته و به سراسر کشور رسیده است. در شیوه پارسی، هنگامی که قوم آریایی کوه‌های آران را پشت سر می‌گذاشتند تا به جنوب سرزمین ایران رهسپار و ماندگار شوند، سر راه ...

دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی معماری نرم‌افزار

PowerPoint قابل ویرایش
72 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : يك مثال: عمارت وينچستر نمونه‌اي از عدم معماري اسلاید 2 : يك مثال: عمارت وينچستر هزينه ساخت = 5/5 ميليون دلار مدت ساخت = 38 سال (از 1884 تا 1922) تعداد اطاق‌ها = 160 تعداد طبقات = 2 تعداد راه پله‌ها = 40 تعداد آسانسور = 3 تعداد درب‌ها = 467 تعداد پ ...

دانلود فایل پاورپوینت رابطه انسان و طبیعت در معماری

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه انسان از بدو پيدايش تا كنون در طبيعت همواره به كند و كاو مشغول است، در طبيعتي كه براي او ناشناخته و پر رمز و راز بوده است. زماني او به تدريج از دل طبيعت واژه هاي تك + نو + لوژي را بيرون كشيد و آنها را براي تركيب در ذهن خود پروراند و حاصل آن را طي قرن ه ...

دانلود فایل پاورپوینت انسان , طبیعت , معماریمبانی و چهارچوب درس

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نکات قابل توجه در پروژه -انتخاب موضوعات تدقيق شده و پرهيز از کلي گويي -توجه به نوگرايي در تحقيق و پرهيز از تکرار -رعايت اصول روش تحقيق در تدوين پروژه -توجه ويژه به ماخذ نويسي استاندارد -ارائه مجلد گزارش (پرينت شده) و CD مربوطه اسلاید 2 : ماخذ نويسي است ...

دانلود فایل پاورپوینت شیوه پارتی در معماری و عمران

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : پس از حمله اسكندر، يوناني‌ها تلاش داشتند كه به گونه‌اي سليقه وفرهنگ خود را به ايرانيان تحميل كنند، اسكندر براي رسيدن به اين هدف، مخصوصاً در ايران فرمان داد تا ده هزار تن از سربازان و سرداران او با زنان ايراني ازدواج كنند و خود نيز از ميان شاهزادگان و نجيب‌زاد ...

مقاله اولین همایش ملی عمران ، معماری و توسعه پایدار

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اولين همايش ملي عمران ، معماري و توسعه پايدار چکيده : کودکان اعضاي کوچک و لطيف جامعه هستند و با بيان تمايلات و نيازهاي خود،قابليت تاثيرگذاري بر شکل گيري محيط شان را دارند.همچنين نيازمند فضايي مناسب براي رشد و پرورش استعدادهاي خود هستند.امروزه با توسعه روز افزون شهرهاي کوچک و بزرگ و فاقد فضاهاي شهري مطلوب ...