بخشی از مقاله

چکیده
هوش سازمانی مفهومی تقریبا جدید در بحث سازمان و مدیریت است و این خود نشان دهنده تغییر دید متفکران سازمانی نسبت به مقوله هوش می باشد. هوش سازمانی به معنای داشتن دانشی عمیق درمورد همه عواملی است که برای سازمان و دستیابی به اهدافش موثر است و به عنوان تلفیق دارایی های دانش و مهارت در سازمان شناسایی می شود که اینها خود بسته به مدیریت دانش در یک سازمان هستند. لذا در این مقاله توصیفی سعی براین است باتوجه به اهمیت هوش سازمانی و مدیریت دانش در ابتدا تشریح معنا و مفهوم این دو مقوله، رابطه بین این دو و در پایان پیشنهادات و منابع ارائه شود.


×

واژههای کلیدی :هوش، هوش سازمانی، دانش، مدیریت دانش

×ٌٌَ


International Conference on Management

Organization intelligence reflected by knowledge management


Mahboubeh,darijani1,Masoud,pourkiani2

1Master of public Administration(MIS) ,Islamic Azad university,kerman Branch,Iran

2Asistant professor and Faculty Member of of Islamic Azad university,kerman Branch,Iran

Abstract


Organizational intelligence is a relatively new concept in the discussion of organization and management.thi indicates the change of intellectual ideas toward In telligence category.organization intelligence means having deep knowledge about the factors effective to organization and achiving it,s objectives it,s. Identified as integration of properties of knowledge and concept in organization,depending on knowledge in an organization .hence in the meaning of organizational intelligence and knowledge the meaning of organizational between them-finally,the recommendations andrefrences are presented.


Keywords: intelligence, Organizational intelligence, Knowledge, Knowledge Management

ٌٍَ×

مقدمه

در دنیای امروز قسمت اعظم فعالیتهای سازمانها مبتنی بر دانش و اطلاعات است.در این شرایط، سازمانها بر اساس میزان دانش خود با هم به رقابت پرداخته و در این میان مدیریت دانش سبب ایجاد مزیت رقابتی شده و سازمان را به سوی دستیابی هرچه بهتر به اهداف یاری می رساند. محققان زیادی هوش سازمانی را به طرق گوناگون تعریف و مفهوم سازی کرده،وچارچوب های نظری مختلفی برای مطالعه و سنجش آن ارائه داده اند. در جهان پویا و رقابتی امروز، شرکت ها و سازمان ها برای موفقیت به بهره هوشی بسیار بالایی نیاز دارند، منظور تنها در اختیار داشتن تعداد زیادی از کارکنان فرهیخته و هوشمند نیست، اگرچه این افراد نخستین سنگ بنای هوشمند سازمانی هستند بلکه بهره هوشی معیاری است که نشان می دهد سازمان ها با چه سهولت و گستردگی، توان توزیع و بکارگیری اطلاعات را دارند و کارکنان در سازمان چگونه از یکدیگر یاد می گیرند. بهره هوشی در برگیرنده همزمان دانسته های گذشته و حال است . آنچه بهره ی هوشی سازمان را بالا می برد یادگیری فردی کارکنان و نیز فراگیر شدن آن در سایه تعامل کارکنان با یکدیگر است(گیتس1،.(216:1380

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید