بخشی از مقاله

ارائه مدلي جهت تحليل فرايند حسابداري با استفاده از شبيه¬سازي تئوري اطلاعات
مطالعه موردي: شركت تراكتورسازي ايران


چکيده
اطلاعات تهيه شده توسط سيستم حسابداري همواره مورد توجه استفاده كنندگان بوده و آنها را در اتخاذ تصميماتشان كمك مي¬نمايد. اگر به اعداد و ارقام تهيه شده توسط سيستم مزبور با اين ديد بنگريم که آنها تا چه حد ارزش¬هاي واقعي بازار را منعکس مي¬کنند، مي¬توان ادعا نمود که صورت¬هاي مالي با توجه به شرايط اقتصادي و ناکارايي بازارها در اين زمينه با شکست مواجه شده و از عهده کار برنيامده¬اند. با اين وجود ديده مي¬شود اهميت ارائه آنها هر روز مورد توجه و تاکيد

صاحبنظران قرار مي¬گيرد. لذا پيروان مکتب اطلاعات اقتصادي معتقدند حسابداري سيستم اندازه¬گيري ارزش¬هاي بازار نيست بلکه سيستمي است که با اندازه¬گيري¬هاي خود در پي انتقال اطلاعاتي در زمينه تاريخچه مالي واحد اقتصادي است و ارقام مندرج در صورت¬هاي مالي به جهت اينکه ارزش¬¬هاي واقعي را منعکس کنند ارائه نمي¬شوند؛ بلکه کدهايي هستند که در صورت رمزگشايي به استفاده¬کننده اطلاعاتي را منتقل مي¬سازند، که داراي محتواي اطلاعاتي

بوده و مي¬تواند در تصميم¬گيري به او کمک نمايد. از سوي ديگر شانون (1948) در تئوري اطلاعات سه نوع كانال انتقال اطلاعات را معرفي مي¬كند كه هر كدام با توجه به نوع ساختارشان ارزش¬هاي اطلاعاتي مختلفي از داده¬هاي يكسان منتقل مي¬نمايند. در پژوهش پيش رو ترازنامه به عنوان جزيي مهم از صورت¬هاي مالي كه منعكس كننده وضعيت مالي

شركت است به عنوان كانال انتقال اطلاعات در نظر گرفته شده و مدلي ارائه مي¬شود تا محتواي اطلاعاتي آن با ساختارهاي مختلف اندازه¬گيري و مورد بررسي قرار گرفته و مناسبترين شكل آن كه محتواي اطلاعاتي بيشتري را منعكس مي¬كند معرفي گردد. براي اين منظور ترازنامه شركت تراكتورسازي ايران طي سال هاي 83 تا 88 مورد بررسي قرار گرفت و ارزش اطلاعاتي آن با طبقه بندي¬هاي مختلف اندازه گرفته شد. نتايج بدست آمده حاكي از آن است در صورتيكه در مورد برخي ارقام بزرگتر اطلاعات بيشتري ارائه شود محتواي اطلاعاتي ترازنامه افزايش خواهد يافت.


کليد واژه: تئوري اطلاعات، كانال انتقال اطلاعات، منبع اطلاعاتي، محتواي اطلاعاتي.
Exhibition a Model for Accounting Process Analytic with Using Information Theory Simulation
Case study: Iran Tractor Manufacturing Company

Abstract
Shanon (1948) introduced information theory. He applied three communication channels for information transmission. This theory was used in accounting by thiel (1969). By this application, accounting is a source of information that transferred financial information by financial statements for example balance sheet. In this meaning balance sheet is an information channel that could have variety formations. Each form of channel cans transfer dissimilar information content. In this research we apply three forms of Iran Tractor Manufacturing Company balance sheet and calculate their information value by using shanon entropy. Our result of research show if balance sheet presented by detail in some classes, the entropy and information content will increase in this form.
Keywords: Information Theory, Information Channel, Information Source, Information Content.
مقدمه


اهميت صورت¬هاي مالي به عنوان محصول نهايي سيستم حسابداري همواره مورد توجه و تاكيد صاحبنظران بوده و تحقيقات بسياري در مورد ساختار و چگونگي ارائه آنها انجام شده است. در بسياري از پژوهش¬هاي صورت گرفته با موضوع مزبور، اغلب شاهد بحث¬هاي مرتبط با اندازه¬گيري بوده و بيشتر مطالعات انجام شده با اين رويكرد صورت پذيرفته است كه بتواند ارقام مندرج در صورت¬هاي مالي را به واقعيت نزديكتر سازد (دمسكي و ديگران، 2006). ليكن چنانچه به شرايط

اقتصادي موجود و ناكارايي بازارها توجه گردد، مشاهده مي-شود كه آنها از انجام اين كار بازمانده و صورت¬هاي مالي ارزش¬هاي بازار را منتقل نمي¬نمايند. در مقابل اين رويكرد كه به مكتب اندازه¬گيري معروف است، مكتب اطلاعات اقتصادي معتقد است، صورت-هاي مالي هدفي والاتر از نمايش ارزش¬هاي واقعي را دنبال مي-كنند و آن نشان دادن تاريخچه مالي واحد اقتصادي است. در اين راستا و با توجه به اين نگرش، مي¬توان حسابداري را به عنوان منبع اطلاعاتي دانست كه با كانال¬هاي اطلاعاتي¬اي همچون ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت سود جامع و غيره در پي انتق

ال اطلاعاتي به استفاده كنندگان است، كه در تصميم¬گيري آنها نقش داشته و اگرچه قيمت¬هاي بازار را منعكس نمي¬كند؛ اما مورد استفاده قرار مي¬گيرد (لي و بدفورد، 1969؛ دمسكي و كريستنسن، 2003). در حقيقت صورت¬هاي مالي رمزهايي را به گيرنده منتقل مي¬كند كه در صورت رمزگشايي، اطلاعات بدست آمده در امر تصميم¬گيري مفيد و موثر خواهد بود (والكر، 2009). در اين ديدگاه مي¬توان براي بررسي منبع و كانال¬هاي اطلاعاتي از نظريه اطلاعات بهره گرفت.


نظريه اطلاعات توسط كلود شانون (1948) مطرح شد؛ وي در اين نظريه، نحوه مدل سازي مساله ارسال اطلاعات در كانال¬هاي مخابراتي را به صورت پايه¬اي بررسي كرده و روشي نوين براي مدل¬سازي رياضي منبع اطلاعات، كانال ارسال اطلاعات و بازيابي آن ارائه داده است. در مقاله¬اي كه شانون با همين عنوان منتشر كرده، در نظامي ارتباطي كه متشكل از فرستنده، رسانه، گيرنده و فرايندهاي رمز گذاري و رمز گشايي است، چگونگي رمز گذاري پيام، وجود اختلال و يا پارازيت

، ساختار و ظرفيت كانال را با تحليل و توصيف آماري بيان داشته و از انتروپي براي اندازه¬گيري محتواي اطلاعاتي كانال¬¬هاي ارتباطي استفاده كرده است. كاربرد اين نظريه بعدها توسط هنري ثيل (1969) در حسابداري بكارگرفته شد. ثيل حسابداري را به عنوان منبع اطلاعات و صورت¬هاي مالي را به عنوان كانال اطلاعات در نظر گرفته و با استفاده از انتروپي به محاسبه محتواي اطلاعاتي ترازنامه و صورت سود و زيان مي¬پردازد. از سوي ديگر لي و بدفورد (1969) از انوا

ع كانال¬هاي معرفي شده در نظريه اطلاعات استفاده كرده و سعي نموده¬اند با وارد كردن اين مفاهيم در حسابداري، فرايند طبقه¬بندي و ثبت را در چارچوب كانال¬هاي مختلف اطلاعاتي بررسي نمايند. با توجه به اهميت ترازنامه به عنوان عنصر نمايشگر وضعيت مالي سازمان، در اين پژوهش سعي مي¬گردد تا با تلفيق رويكردهاي بكارگرفته شده توسط ثيل، لي و بدفورد مدلي ارائه و ساختارهاي مختلف ترازنامه به لحاظ انتقال ميزان محتواي اطلاعاتي در چارچوب كانال¬هاي اطلاعاتي مورد بحث و بررسي قرار گيرد.


ادبيات موضوع
از آنجا كه موضوع تئوري اطلاعات در دهه¬هاي 60 و 70 يكي از مطرح-ترين موضوعات مورد بررسي بوده و تحقيقات بسياري در اين زمينه صورت گرفته است؛ قسمت بيشتري از پيشينه تحقيق را تشكيل مي¬دهد. شانون (1948) نشان داد جنبه¬هاي معناشناختي ارتباطات به مسائل فني آن ارتباط ندارد، بلکه نکته مهم آن است که يک پيام از ميان مجموعه¬اي از پيام¬هاي ممکن انتخاب گردد. او براي مدلسازي منبع اطلاعات از يک متغير تصادفي ساده، که مقدار آن با استفاده از

احتمالات ممکن در انتقال پيام محاسبه مي¬گرديد استفاده كرد و آن را «انتروپي» ناميد. طبق نظريه او مقدار اطلاعات بر مبناي تغيير در عدم اطمينان در يک سيستم، اندازه گيري مي¬شود. در دهه 60 ميلادي دامنه نفوذ تئوري اطلاعات به حسابداري نيز گسترش يافت. اولين بار بدفورد و انسي (1966) براي تعيين ارزش اطلاعات مندرج در صورت¬هاي مالي

از تئوري اطلاعات بهره گرفتند. بنابر عقيده آنها اگر يک پيام موجب تغيير در تصميم¬گيري دريافت کننده آن نباشد، حاوي اطلاعات نخواهد بود. فلتهم (1968) با بهره گيري از نتايج بدفورد و انسي سعي در برقراري يک چارچوب رسمي براي ارزيابي اطلاعات با بكارگيري مفاهيمي همچون مربوط بودن، به هنگام بودن و صحت اعداد حسابداري نمود. ثيل (1969) با ارائه کاربردهايي از تئوري اطلاعات در تجزيه و تحليل صورت¬هاي مالي، از مفهوم آنتروپي شانون براي اندازه¬گيري ار

زش اطلاعاتي صورت¬هاي مالي با مقياس مشترک بهره گرفت؛ نتايج تحقيقات او نشان داد، در صورتيکه اقلام مندرج در ترازنامه و صورت سود و زيان در طبقات جزيي¬تر ارائه گردد؛ ارزش اطلاعات منتقل شده افزايش خواهد يافت. لي و بدفورد (1969) با وارد کردن مسايل مربوط به مراحل انتقال اطلاعات و کانال¬هاي انتقال دهنده، که از کارهاي شانون در تئوري اطلاعات الهام گرفته شده بود، بر فرآيند پردازش اطلاعات حسابداري تمرکز نمودند. لو با استفاده از مفاهيم تئوري اطلاعات، پيشنهاد کرد از انتروپي، به عنوان معياري براي اندازه¬گيري اطلاعات مورد انتظار در صورت¬هاي مالي استفاده گردد. بال و همكاران (1976) رابطه ميان تغييرات درآمد و ساختار ترازنامه را با استفاده از تئوري اطلاعات بررسي نمودند. نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان داد؛ با افزايش ميزان انتروپي، اطلاعات به دست آمده از ترازنامه نيز ارزش بيشتري مي¬يابد. دمسكي و فلتهم (1994) با انجام مطالعاتي پاسخ بازار به صورت¬هاي مالي را مورد بررسي قرار دادند؛ نتايج تحقيقات آنها نشان داد، صورت¬هاي مالي منتشر شده داراي محتواي اطلاعاتي است.
دمسكي و كريستينسن (2003) در پژوهشي با رويكرد اطلاعات، نگرشي نوين در تئوري حسابداري ايجاد نمودند، آنها تئوري حسابداري را در دو مكتب اندازه¬گيري و اطلاعات اقتصادي مورد بحث قرار داده و شيوه¬هاي هر يك از اين دو روش را با يكديگر مقايسه نمودند. ايجيري و همكاران (2006) و (2009) نظريه اطلاعات كوانتومي را در ارتباط با صورت¬هاي مالي بررسي كرده و نتيجه گرفته¬اند اطلاعات حسابداري دامنه وسيعي دارد كه مي¬تواند همگام با تغيير شرايط محيطي تغيير نمايد و قضاياي اطلاعات كوانتوم در مورد آن مصداق دارد. لاتريديز (2010) با روش داده¬كاوي، محتواي اطلاعاتي صورت-هاي مالي را بررسي نموده و در اين راستا استانداردهاي بين-المللي حسابداري را نيز در نظر گرفته است.
در ايران نيز همزمان با مطرح شدن كاربرد تئوري اطلاعات در حسابداري پژوهش¬هايي صورت گرفته است. آقايي و کوک (1374) با استفاده از مفهوم تئوري اطلاعات و انتروپي، تغييرات مورد انتظار در ترکيب ترازنامه را به صورت تجربي بررسي نمودند. نتايج حاصل از تحقيق آنها نشان داد، ميان تغييرات سود و تغييرات در ترکيب ترازنامه، رابطه مثبت قوي مشاهده نشده که احتمالا به دليل دولتي بودن اکثر شرکتها مي¬باشد. فقيه و نمازي (1376) در مطالعه¬اي، به تکميل کارهاي لو و ثيل در تجزيه و تحليل صورت¬هاي مالي با استفاده از مفهوم تئوري اطلاعات و انتروپي پرداخته و راه را براي کاربردهاي جديدتر تئوري اطلاعات در تحليل صورت¬هاي مالي هموار نمودند. نوروش و همكاران (1376) ارتباط انتروپي وضعيت مالي را با اصلاحات حسابرسان مورد بررسي قرار داده و انتروپي اقلام ترازنامه را شيوه¬اي براي كمك به حسابرسان در انجام روش¬هاي تحليلي معرفي نمودند. بهرامفر و همكاران (1376) ارتباط تغييرات سود و آنتروپي اقلام صورت وضعيت مالي را

مورد بررسي قرار دادند. آقايي و همكاران (1377) رابطه آنتروپي وضعيت مالي را با ريسک سيستماتيک بتا مورد بررسي قرار دادند، نتايج تحقيقات آنها نشان داد ميان ريسک سيستماتيک و تغييرات ترکيب دارايي¬ها، ترکيب ساختار سرمايه و ترکيب ترازنامه ارتباطي قوي و معنادار وجود دارد. بنابراين با استفاده از اطلاعات ترازنامه و به سهولت مي-توان ريسک سيستماتيک سهام عادي را محاسبه نمود. اسدي و همكاران (1382) نيز تغييرات اقلام ترازنامه و سود و زيان را با مفهوم آنتروپي محاسبه نموده و اثر تغييرات آن را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دادند. آنها معتقدند با استفاده از انتروپي اقلام ترازنامه و صورت سود و زيان مي¬توان بازده سهام را پيش¬بيني نمود.


پژوهش¬هاي مشابهي در زمينه استفاده از انتروپي؛ بعنوان ابزاري جهت اندازه¬گيري ميزان محتواي اطلاعاتي صورت¬هاي مالي انجام شده است، که همگي به نوعي بر نتايج قبلي صحه گذاشته¬اند. در اين پژوهش نيز سعي گرديده تا با استفاده از مفهوم انتروپي و كانال-هاي اطلاعاتي، مدلي بهينه در ارتباط با چگونگي ارائه اطلاعات ترازنامه طراحي و در ترازنامه شرکت¬ تراكتورسازي ايران از سال-هاي 83 تا 88 پياده¬سازي گردد.


معرفي مدل پيشنهادي پژوهش
همانطور كه اشاره شد از مفاهيم مفيد بدست آمده از تئوري اطلاعات، در علوم مختلفي همچون حسابداري، روانشناسي و زبان¬شناسي استفاده گرديد. از آنجا كه برخي از اين مفاهيم، در پژوهش پيش رو نيز بكار گرفته شده؛ براي معرفي مدل پيشنهادي بطور اجمالي به تشريح مطالب مزبور و كاربرد آنها در مدل خواهيم پرداخت.


انتروپي و محتواي اطلاعاتي
فرض کنيد رويداد E در اين لحظه از زمان داراي احتمال رخداد p است؛ در لحظه بعد، خبري به دست مي¬آيد که بيان مي¬کند؛ رويداد E اتفاق خواهد افتاد، اين خبر قطعي و قابل اتکا است. مسلم است که هرچه p اوليه کوچکتر باشد، خبري که مبني بر رخداد آن اتفاق به دست ما رسيده است داراي ارزش و محتواي اطلاعاتي بيشتري خواهد بود. بعبارت ديگر، هرچه احتمال رخدادن يك رويداد معين كمتر باشد، و خبري مبتني بر اتفاق افتادن آن منتشر شود؛ محتواي خبر بيشتر از حالتي خواهد بود كه احتمال رخداد آن در مرحله اول نيز بالا باشد. با توجه به مفاهيم تئوري اطلاعات، مي¬توان تابعي براي

سنجش و اندازه¬گيري محتواي اطلاعاتي چنين اخباري تعريف نمود؛ اين تابع بصورت log 1/p بهترين و مناسبترين تابعي است که مي¬توان با آن ارزش اطلاعات را اندازه¬گيري نمود (آقايي و كوك، 1374). يکي از دلايل انتخاب اين تابع آن است که اصل اوليه را در خود دارد؛ يعني هرچه p از صفر تا يک افزايش يابد، محتواي اطلاعاتي از بينهايت تا يک کاهش مي¬يابد. اگر همين مطلب را براي مجموعه¬اي از رويدادها بشکل {E1,E2,…,En} در نظر بگيريد که داراي احتمال رخداد اوليه {p1,p2,…,pn} هستند؛ در آن صورت خواهيم داشت:

فرض کنيد دو رويداد E1 و E2 را داريد که احتمال رخداد هرکدام 1/2 است، ارزش اطلاعاتي پيامي که به ما بگويد کداميک از اين دو رويداد رخ مي¬دهد برابر با log 2 خواهد بود که اگر آن را در مبناي 2 در نظر بگيريم، برابر با 1 مي¬شود. در تئوري اطلاعات از آنجا که مبناي 2 ملاک است، اين عدد را واحد ارزش اطلاعات مي¬دانند و به شکل bits بيان مي¬کنند. مفاهيم گفته شده با اين فرض عنوان شد که ما مي¬خواهيم ارزش اطلاعاتي پيامي را محاسبه نماييم که دقيقا رخداد Ei را بطور قطعي تعيين مي¬نمايد، در حاليکه عملا اخباري که بدست ما مي¬رسند از چنين قطعيتي برخوردار نيستند و اغلب ممکن است اخباري باشند که احتمال قبلي يعني pi را به احتمال جديدتري مانند qi تغيير دهند. حال بايد مفاهيم و روابط بالا را در اندازه¬گيري ارزش اطلاعاتي چنين اخبار و پيام¬هايي بکار بگيريم که در آن صورت خواهيم داشت:

مفاهيم اجمالي فوق که در ارتباط با تئوري اطلاعات مطرح گرديد، به ما کمک خواهد نمود تا از آنها در ارزيابي و تحليل صورت¬هاي مالي استفاده نماييم.
كانال¬هاي اطلاعاتي
در تئوري اطلاعات علاوه بر معرفي روش انتروپي براي اندازه¬گيري محتواي اطلاعاتي، انواع كانال¬هاي اطلاعاتي و ظرفيت آنها نيز تشريح مي¬شود. لي و بدفورد (1969) از سه كانال تئوري اطلاعات؛ در مدل سازي طبقه¬بندي اطلاعات حسابداري استفاده نمودند. آنها معتقدند اطلاعات حسابداري به سه شكل محدود، بدون اتلاف و باپارازيت قابل ارائه هستند. هر كدام از شكل¬هاي ارائه اطلاعات را در حقيقت، كانالي تعيين مي¬كند كه براي انتقال استفاده مي-شود. بعنوان مثال چنانچه ا

ز داده¬هاي ورودي به سيستم اطلاعاتي حسابداري حداقل ارزش اطلاعاتي انتقال يابد، كانال مربوطه محدود و چنانچه حداكثر ارزش اطلاعاتي منتقل شود كانال مزبور كانال انتقال اطلاعات بدون اتلاف خواهد بود. ليكن در صورتيكه ارزش اطلاعات نسبت به داده¬هاي ورودي كاهش يابد، كانال انتقال اطلاعات پارازيتي مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراين اين پژوهش براي اولين بار نشان داد؛ اگر سيستم حسابداري به درستي تعريف و بكارگرفته نشود ممكن است موجب كاهش محتواي اطلاعاتي گردد.


تلفيق روش انتروپي و رويكرد كانال¬هاي اطلاعاتي در ارائه مدلي جهت افزايش محتواي اطلاعاتي ترازنامه
در اين پژوهش با تركيب رويكردهاي پيش¬گفته، ترازنامه شركت تراكتورسازي بگونه¬اي تغيير ارائه مي¬يابد، كه در چارچوب سه كانال اطلاعاتي مزبور مورد بررسي قرار گيرد. در حقيقت شكل كنوني ترازنامه به عنوان كانال محدود، مدل پيشنهادي به عنوان كانال بدون اتلاف و شكل سومي كه با ارائه اطلاعات تفصيلي بيشتر، كانال پارازيتي را تداعي خواهد كرد؛ مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اين روند براي ترازنامه شش دوره شركت مزبور از سال¬ 83 الي 88 مشخص شده که به روايي نتيجه اخذ شده كمك شاياني خواهد نمود.


اجراي مدل پيشنهادي پژوهش
از آنجا که شرکت تراکتورسازي ايران فعاليت توليد ادوات سنگين کشاورزي و صنعتي را در طولاني مدت بر عهده داشته و از گستردگي و تنوع بيشتري در حساب¬هاي خود برخوردار است؛ به همين جهت براي اجراي مدل پيشنهادي پژوهش از ترازنامه شرکت مزبور استفاده خواهد شد.


با استفاده از مفاهيم تئوري اطلاعات، محتواي اطلاعاتي ساختار ترازنامه شرکت در سه حالت؛ محاسبه شده و در هر حالت به بررسي کانال اطلاعاتي خواهيم پرداخت.
اگر فرض کنيم شخصي به اندازه يك ريال در سال 1387 در شرکت تراكتورسازي ايران سرمايه¬گذاري کرده و حال مي¬خواهد بداند که يک ريال او صرف خريد دارايي¬هاي جاري گشته است و يا در دارايي¬هاي غير جاري سرمايه¬گذاري شده است؛ با توجه به ترازنامه سال 1387 مي¬توان اينگونه پاسخ داد، احتمال اينکه آن يک ريال در دارايي¬هاي جاري صرف شده باشد برابر با 3,595,522/4,364,062 p1= و احتمال اينکه در دارايي¬هاي غير جاري صرف شده باشد، برابر با p2=768,540/4,364,062 خواهد بود. حال که ترازنامه سال 1388 ارائه شده در حقيقت به منزله خبر و يا پيامي است، که احتمالات قبلي را عوض نموده است. بنابراين احتمالات اوليه p1 و p2
داراييها 1388 1387 بدهيها و حقوق صاحبان سهام 1388 1387
داراييهاي جاري بدهيهاي جاري
موجودي نقد 163,905 59,943 حسابها و اسناد پرداختني تجاري 418,270 432,877
حسابهاواسناد دريافتني تجاري 585,730 723,076 ساير حسابها و اسناد پرداختني 502,292 838,560
ساير حسابها و اسناد دريافتني 785,795 818,099 پيش دريافتها 145,275 156,724
موجودي مواد و کالا 968,586 1,318,829 ذخيره ماليات 0 8,366
سفارشات و پيش پرداختها 539,987 675,575 سود سهام پرداختني 317,676 243,028
تسهيلات مالي دريافتي 1,337,015 1,846,058
جمع داراييهاي جاري 3,044,003 3,595,522 جمع بدهيهاي جاري 2,720,528 3,525,613
داراييهاي غيرجاري بدهيهاي غير جاري
داراييهاي ثابت مشهود 231,197 236,453 حسابها و اسناد پرداختني بلندمدت 3,145 2,584
دارييهاي نامشهود 906 918 تسهيلات مالي دريافتي بلند مدت 187,433 46,050
سرمايه گذاريهاي بلند مدت 446,871 446,871 ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان 59,549 58,809
ساير داراييها 38,808 84,298 جمع بدهيهاي غير جاري 250,127 107,443
جمع داراييهاي غيرجاري 717,782 768,540 جمع بدهيها 2,970,655 3,633,056
حقوق صاحبان سهام
سرمايه 900,000 900,000
اندوخته قانوني 56,190 56,190
اندوخته احتياطي 465 465
سود انباشته (165,525) (225,649)

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید