مقاله ارائه مدلی برای حسابداری در جوامع اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان

چکيده حسابداري محصول محيط است ، بنابراين در محيط هاي مختلف امکان تغيير در نحوه عمل حسابداري وجود دارد(کارمونا و ازامل ، ٢٠٠٦ ). از جمله عوامل مهم محيطي که نحوه عمل حسابداري را تحت تاثير قرار مي دهد، مذهب و اعتقادات ديني است (عسکري وجاکينگ ، ٢٠٠٤ ). هافتسد معتقد است مذهب در جوامع اسلامي نقش مهمي در عمليات حسابداري بازي مي کند(هافستد، ١٩٨٠)، سليمان بر نياز به مدل خاص حسابداري در جوامع اسلامي تاکيد دارد(سليمان ، ٢٠٠٣ ). لذا در اين تحقيق با استفاده از تکنيک دلفي يک مدل براي حسابداري در جوامع اسلامي پيشنهاد شده است ، در روش دلفي ٣ نوع پرسشنامه طراحي و از ٣٠ نفر از خبرگان مرتبط با موضوع نظرخواهي شده است ، يافته هاي تحقيق نشان مي دهد، مدل مناسب براي حسابداري در جوامع اسلامي بايد داراي ويژگي هائي نظير توجه به ذي نفعان و حقوق اقليت سهامدار، گسترش رفاه و عدالت اجتماعي، توجه به مسئوليت هاي اجتماعي و حفظ محيط زيست ، شفافيت و افشاي کامل اطلاعات ، ارتقا سطح پاسخگوئي به ويژه پاسخگوئي ديني، توزيع عادلانه ثروت ، سودمندي اطلاعات براي تصميم گيري باشد، نتايج آزمون t زوجي نيز نشان مي دهد بين خبرگان در مورد ويژگي هاي حسابداري مورد انتظار جامعه اسلامي اجماع است . واژگان کليدي: دلفي، جوامع اسلامي، گسترش رفاه و عدالت اجتماعي، توجه به مسئوليت هاي اجتماعي ١. مقدمه بررسي نقش ارزش هاي مذهبي بر سيستم حسابداري موضع جديدي در تحقيقات است ، گروهي از انديشمندان رشته حسابداري به دليل تفاوت هاي محيطي که بين جوامع اسلامي و غربي وجود دارد، معتقد به ارائه تعريفي از حسابداري هستند که مبتني بر ايدئولوژي اسلامي باشد، در اين زمينه شاهتا (١٩٨٢) استدلال مي کند، از آنجا که سيستم حسابداري يک زير سيستم مالي است بايد اهداف نظام مالي اسلامي را برآورده سازد. به طور کلي؛ موضوع حسابداري در جوامع اسلامي با موضوع حسابداري رايج تفاوت چنداني ندارد اما آنچه اين دو را از هم متمايز مي سازد، تفاوت در اهداف و روشي است که براي شناخت رويدادها و تحليل آن استفاده مي کنند. بنابراين در اين تحقيق با استفاده از تکنيک دلفي يک مدل براي حسابداري در جوامع اسلامي پيشنهاد شده است . ٢. بيان مسئله فعاليت اقتصادي نياز به اطلاعات دارد و حسابداري به عنوان يک سيستم مالي، اطلاعات لازم را براي تصميم گيري و پاسخگويي اقتصادي فراهم مي کند، اطلاعات ارائه شده توسط سيستم حسابداري بايد با اهداف نظام اقتصادي سازگار باشد اما تفاوت هاي که ميان جهان اسلام و دنياي غرب در حوزه اقتصاد و حتي حوزه هاي سياسي، اجتماعي و ايدئولوژيکي وجود دارد، باعث گرديده سيستم حسابداري در کشورهاي اسلامي همه توقعات و نيازهاي جامعه اسلامي و کاربران مسلمان را برآورده نسازد( تناني، ١٣٩١). اين تفاوت ها بر حسابداري به عنوان يک سيستم مالي اثر گذار است ، بنابراين اين مطالعه ، تلاشي اکتشافي در جهت نيل به يک سيستم حسابداري متناسب با اقتصاد اسلامي است . ٣. سوال پژوهش - ويژگي هاي سيستم حسابداري مورد انتظار جامعه اسلامي چيست ؟ ٤. مرور ادبيات و سوابق مربوطه در داخل کشور ايران تحقيقات محدودي در زمينه نقش مذهب بر حسابداري صورت گرفته است ، مسعود معدنچي(١٣٨٢) مقاله اي با عنوان "بررسي تازه اي بر مباني نظري استانداردهاي حساب داري و گزارش گري مالي در اسلام " را منتشر کرد، هدف از اين تحقيق وضع و تدوين مباني نظري حسابداري و گزارشگري اسلامي است . حجت اله صيدي(١٣٨٧) نيز مقاله اي با عنوان " ارائه مدلي براي گزارشگري مالي در بازار سرمايه اسلامي مطالعه موردي در ايران " را ارائه داد، بررسي هاي اين محقق نشان داد که ، در نظام اقتصادي اسلامي بر شفافيت گزارش هاي مالي،مسئوليت پاسخ گويي، محاسبه سود واقعي و توزيع عادلانه از اهميت بسياري برخوردار است . محمد حسين پور(١٣٨٣) نيز مقاله اي با عنوان "بررسي اهداف و ويژگي هاي حسابداري اسلامي در مقايسه با حسابداري مرسوم " را منتشر کرد، اين مقاله به اين سوال پاسخ مي دهد که آيا حسابداري مرسوم فعلي پاسخ گوي تامين نيازهاي گزارشگري مالي در کشورهاي اسلامي است يا اين که بايد حسابداري اسلامي مناسب شرايط کشورهاي اسلامي تدوين گردد. همگام با ايران در خارج از اين کشور نيز تحقيقات مختلفي در خصوص نقش ارزش هاي مذهبي بر حسابداري صورت گرفته است ، سال ١٩٨١ را مي توان مبدا آغاز تلاش انديشمندان و پژوهشگران در زمينه حسابداري موسسات مالي اسلامي دانست ، عبدالمجيد در اين سال يک سيستم تجربي براي روندهاي حسابداري بانک هاي اسلامي پيشنهاد کرد(عبدالمجميد، ١٩٨١). سازمان حسابرسي و حسابداري موسسات اقتصاد اسلامي (AAOLFI) در سال ١٩٩١ تاسيس شد و به وضع استانداردهاي حسابداري، حسابرسي و دولتي بانک هاي اسلامي، شرکت هاي سرمايه داري و شرکت هاي بيمه پرداخت (عزيز، ٢٠٠٧).
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخصهای BSC

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : دراین قسمت c ها بیانگر عملکرد مورد انتظار و c′ ها بیانگر عملکرد واقعی دوره گذشته می باشد و نیز فرض بر این است که عملکرد واقعی و مورد انتظار برای دوره اول توسط افراد خبره بیمارستانی محاسبه گردیده و به صورت جدول شماره 1 در آمده است. ¨ ¨ ¨   اسلاید 2 :   گام سوم: استفاده از تئوری ارج ...

دانلود مقاله ارائه مدلی جهت پیاده سازی تکنیک ارزیابی متوازن با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
ارائه مدلي جهت پیاده سازی تکنیک ارزیابی متوازن با رویکرد فرايند تحلیل شبکه ای مطالعه موردي: شركت توزيع نيروي برق فارسچکيدهتکنيک ارزيابي متوازن که به عنوان ابزاري استراتژيک جهت ارزيابي عملکرد شناخته شده است، روشي براي اندازه گيري عملکرد سازمان است و براي اين منظور از شاخص هاي پيشرو و پسرو بر مبناي چشم انداز و ...

دانلود مقاله َارائه مدلی جهت تحلیل فرایند حسابداری با استفاده از شبیه¬سازی تئوری اطلاعات

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
ارائه مدلي جهت تحليل فرايند حسابداري با استفاده از شبيه¬سازي تئوري اطلاعات مطالعه موردي: شركت تراكتورسازي ايرانچکيدهاطلاعات تهيه شده توسط سيستم حسابداري همواره مورد توجه استفاده كنندگان بوده و آنها را در اتخاذ تصميماتشان كمك مي¬نمايد. اگر به اعداد و ارقام تهيه شده توسط سيستم مزبور با اين ديد بنگريم که آنها تا ...

دانلود مقاله ضرورت باز اندیشی در نظام آموزش حسابداری با استفاده از تکنیک مهندسی مجدد

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
ضرورت باز اندیشی در نظام آموزش حسابداری با استفاده از تکنیک مهندسی مجددچکیده:امروزه استقلال کشورها و جوامع بیش از هر زمان دیگری در تدبیر ساز و کارهای جدید توسعه برای ورود به شرایط نوین جهانی، نهفته است. با توجه به تغییر ذائقه سرمایه گذاری از سرمایه گذاری در منابع مادی و فیزیکی به منابع انسانی در عصر فناوری اط ...

دانلود مقاله ارائه مدل حسابداری متناسب با سبک زندگی اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهپیشرفتهاي علمی ابزاري براي تغییر شیوه و سبک زندگی است که انسان را به فلاح و رستگاري هدایت میکند. ایران در سالهاي پس از انقلاب اسلامی پیشرفتهاي شگرفی در علوم تجربی داشته اما این پیشرفتها در علوم انسانی نظیر حسابداري ناچیز و در مواردي رو به عقب بوده است. حسابداري رایج در ایران ترجمه تحتاللفظی اصول و ارزشها ...

مقاله ارائه مدلی فازی به منظور برنامهریزی و اولویت بندی تجهیزات در تعمیرات پیشگیرانه نیروگاه ها

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه مدلی فازی به منظور برنامهریزی و اولویت بندی تجهیزات در تعمیرات پیشگیرانه نیروگاه ها چکیده : برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری در صنعت برق و به ویژه در نیروگاه ها یکی از فعالیتها و اقدامات بسیار مهم و حساس بشمار می رود که با کنترل تجهیزات از نظر برنامه زمانبندی تعمیراتی و تعویض قطعات و با استفاده از تجزیه ...

مقاله ارائه مدلی جهت ورود هوشمندانه هوش مصنوعی به صنعت ساختمان با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه مدلی جهت ورود هوشمندانه هوش مصنوعی به صنعت ساختمان با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره چکیده هوش مصنوعی در صنعت ساختمان که در ایران به عنوان سامانه جامع مدیریت هوشمند ساختمان شناخته می شود سیستمی است که جهت کنترل و مدیریت هوشمند تاسیسات و تجهیزات مکانیکی ، الکتریکی و الکترونیکی ساختمان بکار می ر ...

مقاله طبقه بندی ایستگاه های مسافری راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده ازتکنیک خوشه بندی

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده : اولین عنصر راه آهن که مسافر در ابتداي شروع سفر خود با آن مواجه می شود، ایستگاه است واگر این ایستگاه به خوبی طراحی شده باشد وداراي پارامترهاي از پیش تعریف شده باشد ، باعث جذب مسافرین وافزایش رونق حمل ونقل ریلی وبه تبع آن بهره گیري از مزایایی چون مصرف انرژي کمتر، حمل ونقل انبوه ،ایمنی بالاتر وحفظ محیط ...