دانلود مقاله پروژه کارآفرینی

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

نیم نگاهی به مفهوم کارآفرینی

اقتصاددانان نخستین کسانی بودندکه درنظریه های اقتصادی خودبه تشریح کارآفرینی پرداختند (ژوزف شومپترازاقتصاددانان مکتب آلمان وپدرکارآفرینی درسال ۱۹۳۴کارآفرینی رااینگونه تعریف کرد) هرفرآیندی درشرکت که منجربه کالای جدید بازارجدیدومانع جدید میشود میگوییم کارآفرینی رخ داده درکشورمانیزچندسالی که به تبع مباحث توسعه اقتصادی وصنعتی موج جدیدی در مورداین مفهوم درحال شکل گیری است واین واژه درمحافل علمی واداری زیادشنیده میشود.یکی ازاساتید

 

کارآفرینی درایران معتقداست کارآفرینی عامل اصلی خلاقیت ونوع آوری است.وکارآفرینی عبارت است از فرآیندایجادارزش ازراه تشکیل مجموعه منحصربه فردی ازمنابع که برای خود وجامعه تولید ثروت می کند.ازنظر اقتصاددانان موتوررشداقتصاددانان میباشند که درمحیطی رقابتی جامعه رابه حرکت درمی آورند.وچرخ های توسعه اقتصادی رامی چرخانند درمجموع میتوان استنباط کرد که کارآفرین فعالیتهای زیرراانجام میدهند.

۱٫شناخت فرصت ها
۲٫ریسک وخطرپذیری
۳٫ایجادیاتحول کسب وکار
۴٫اشتغالزایی ورشد اقتصادی
۵٫نوآوری درمحصول.فرآیندتولید.بازاروصنعت

(به طورکلی اولین کشورهایی که دراین زمینه کارکردند آلمان.انگلیس.آمریکابودند)

– برنامه تربیت کارآفرینان جوان وهمچنین ارتقای سطح کارآفرینان شاغل درتایوان براساس یک برنامه بلندمدت وفراگیرکه دربردارنده قشرهای مختلف میباشد طراحی شده است.

– درمالزی به دلیل اهمیت موضوع.وزارت توسعه کارآفرینی تشکیل شده است.
امروزه بسیاری ازدانشجویان ومحصلین درمراکز علمی منتظرند تا پایان یافتن تحصیلات واردبازار کار میشوند وبازارکاردرذهن بسیاری از آنان تشکیل شغلهای آماده ای است که منتظرآنهاست این نوع تفکرباعث کاهش نیروی اشتغال مولدشده است.وهمه منتظرند دیگران پیشگامان ایجاد اشتغال وتولید ثروت برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی باشد.

مفهوم کلی کارآفرینی

کارآفرینی را درکل میتوان ایجاد کسب وکارهای نوآورانه تلقی کرد فعلأ درکشورها نظام آموزش دهنده دانشگاهها افرادی را تعلیم میدهد که فقط میتوانند شکاف های شغلی را پرکنند بنابراین باید حرکتی عظیم درراستای تولید کارآفرینان دردانشگاهها به عنوان قطب علمی کشورصورت گیرد که به معنای اتصال دانشگاه باصنعت وفن آوری است فرد کارآفرین درواقع کسی است که توانایی وارزیابی فرصتهای کسب وکاررادارندومیتوانند منابع لازم راجمع آوری کرده وازآنها بهره برداری نمایند وعملیات مناسبی برای رسیدن به موفقیت پی ریزی کند

کارآفرین کیست؟

افرادی که یک فرصت ایجاد می کند کارآفرین هستندآنها اغلب این کاررا با ایجا د شرکتی تازه انجام میدهند اما آنها همچنین فرصتهای جدید شغلی رابا ورود یک محصول یا ایجاد یک بازار جدید به وجود می آورند بنابراین که درکارخانجات بزرگ خطوط تولید تازه ای رابه را می اندازد ویا با ایجاد بخشهایی تازه که قبلأ وجود نداشت باعث ایجاد بازاری جدید میشود با این تعریف کارآفرین هستند.آنهایی بیشترموفق میباشند که فعالیت اقتصادیشان را بتوانند به سرعت رشد دهند آنها موقعیتهایی راکه بتوانند به سرعت رشد دهند آنها موقعیتهایی که دربازار به آن توجهی نمی کنند

میابند وهمین ایده بهره برداری کردن ازاین موقعیت ها را درذهن آنها شکل میدهد آنها خودشان دربازاری که درحال انتقال وتغییراست جامی اندازند که ازاین نظرمخترع ومبتکر شناخته میشودآنها به فرصت پیش بینی میکنند که در جهت بازاردرحال تغییراست وسپس آماده می شوند که بازارها رابه راه اندازند که این کارراقبلأ کسی انجام نداده بود مردم اغلب فکر میکنند کارآفرینان درابتدا موفق هستند جون آنها کالا یا خدمات تازه ای ابداع میکنند مانندموتورجستجویاهو امااین طورنیست

واغلب کارآفرینان موفق کارخود را با افزایش یک کالا یا محصول ایجاد میکنند بدون اینکه چیزجدیدی ایجاد نمایند درواقع آنها اطلاعات کوچکی روی آنچه دیگران انجام می داده اند ایجاد می کنند

درواقع کارآفرین کسی است:که سیاست گذاری کسب وکار با اوست وبه حساب خود یک مالی آن رابه عهده دارد

کارآفرینی

عبارت است ازفرآیند خلق چیزی جدیدوپذیرش خطرات وسود حاصل آن به عبارت دیگرکارآفرینی فرآیند خلق چیزی با ارزش است که با اختصاص زمان وتلاش لازم ودر نظرگرفتن ریسک های مالی روانی واجتماعی ورسیدن به رضایت فردی ومالی واستقلال به ثمرمی رسد.این تعریف دارای ۴ جنبه اساسی میباشد.

۱- کارآفرینی مستلزم فرآیندخلق است خلق هرچیزی ارزشمند وجدید این خلق باید برای کارآفرین ومخاطبی که این خلق برای اوانجام شده ارزش داشته باشد

۲- کارآفرینی مستلزم وقف زمان وتلاش کافی است.

۳- درنظرگرفتن ریسک های اجتناب ناپذیرلازمه کارآفرینی است.

۴- درکارآفرینی رضایت شخص ازاستقلال کاری به وجودمی آید.

وجوه مشترک کارآفرینان

۱-ریسک پذیری
۲-نوآوری وخلاقیت
۳-اعتمادبه نفس
۴-پشتکارزیاد
۵-آرمان گرایی
۶-پیش قدم بودن
۷-فرصت گرابودن
۸-آینده گرابودن

صفات اشخاص کارآفرین

کارآفرینان اعتدال درمیزان خطررا ترجیح میدهد فعالیتها با میزان خطرمعتدل آنهایی هستند که مهارت وکوشش شخصی نقش اصلی راایفا میکند ممکن است شرایط مساعدهم درآن نقشی داشته باشد اما تأثیرآن به وسیله مهارت وکوشش شخص به حداقل رسیده تا نتیجه کار جز مسئولیت های خودشخص باشند:

۱- کارآفرینان از خطراستقبال میکنند در واقع آنها باید قبول جرأت خطررا داشته باشند.

۲- اوترجیح میدهد که خودش تصمیم بگیرد ودرجریان آن مقام کوشش دانش مهارت وسرمایه خودرانیز به کار میگیرد اگر شکست بخورد فقط میتواند خود را حقیر بداند واگرموفق شود فقط صلاحیت کارآفرینی خود را تائید کرد

۳- آنها اعتماد به نفس دارند آنها براین باورند که میتوانند انتظاراتی که ازآنهاست برآورده کنند درواقع آنها موفقیت خودرابیش ازآن چیزی که میباشد در نظرمیگیرند

خصوصیت کارآفرینان

۱- هدایت ورهبری یک کارآفرین باید دارای مدیریت خوبی باشد
۲- خلاقیت کارآفرین برای تولیدچیزی جدید نیازمند خلاقیت است
۳- سودجویی فردی واجتماعی اگرکارآفرین بدنبال آفرینش ثروت برای دیگران است نمیتوانند تنها به سودمنافع شخصی خودباشد

وظایف کارآفرین

۱-تصمیم میگیرندمحصولات خود رابا سود بفروشد

۲-آنها همچنان تصمیم میگیرند نوآوری را معرفی میکند

۳-تصمیم می گیرد برای کارسرمایه گذاری کنند

کارآفرینان چه ویژگی هایی دارند ؟

۱- خوداتکایی از اولین خصوصیات یک کارآفرین میباشند یعنی باکمک این نیرو کارآفرین میتواند به مبارزه با سختی ها بپردازد

۲- نیازبه انجام دادن وبدست آوردن ازدیگرخصوصیات یک کارآفرین میباشد

۳- استفاده ازنهایت بهره وری ازدیگرویژگی های یک کارآفرین است

۴-آنها شکارچی فرصتها میباشند

چه انگیزه هایی باعث میشودافرادکارآفرین شوند؟

۱- نیاز به پیشرفت
۲- علاقه به آزادی واستقلال

نقش کارآفرینان درجامعه

۱-اشتغال زایی
۲-انتقال فناوری
۳-ترغیب وتشویق وسرمایه گذاری
۴-کاهش بروکراسی اداری (یعنی کاهش پشت میزنشینی)

کارآفرین باچه چیزهایی فرق دارند ؟

یک کارآفرین ازجنبه های مختلف باافراد اشتغالزا.سرمایه دار هرفرد مخترع وکاسب تفاوت دارد

درجامعه ای که بیکاری یک معضل بزرگ اجتماعی محسوب میشود همه ذهن ها به سمت اشتغالزایی میرود

تفاوتها:
۱- کارآفرین یک شغل ر ایجاد میکند درحالی که اشتغالزا برای شغل ایجاد شده جذب نیروتکمیل ظرفیت میکند
۲- کارآفرینی بیشترمربوط به یک بخش خصوصی است اما اشتغالزایی دربخش دولتی هم میتواند صورت پذیرد چراکه شاخص اصلی کارآفرین پذیرش ریسک وتأمین به امید منفعت زیاداست
۳- کارآفرین همواره کالا یاخدمتی نوین ازلحاظ زمانی ومکانی ارائه میدهد درحالی که اشتغالزایی لزومأ با نوآوری همراه نیست
۴- اشتغالزایی به توزیع ثروتهای موجود کمک میکند اماکارآفرینی یک منبع ثروت جدیدایجاد میکند

آیا همه میتوانند کارآفرین باشند؟

به طورساده کارآفرین به شخص حقیقی و حقوقی گفته میشود که توانایی تحمل ریسک اغلب مالی را دارد و میتواند یک ایده اولیه را به یک فعالیت اقتصادی تبدیل کندهمه ما میتوانیم یک کارآفرین باشیم چه کارمند چه کشاورزدرهر پست ومقامی که باشیم درراه انجام فعالیتهای خود میتوانیم کارآفرین بوده وایده های خود برای بهبود انجام کارها رابه واقعیت تبدیل کنیم

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 16 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد