دانلود مقاله پیاده سازی یک سیستم خبره جهت تشخیص فعال بودن شماره دانشجویی با استفاده از پرولوگ

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
ما در این مقاله قصد داریم با استفاده از پرولوگ یک سیستم خبره پیاده سازی کنیم تا تشخیص دهد آیـا شـماره دانشـجویی که برای دانشجوی مورد نظر تعریف شده در سیستم دانشگاه فعال شده یا نه. بـه عبـارتی شـماره دانشـجویی بـا مشخصـات دانشجو وارد جدول دانشجویان دانشگاه شده است یا نه. پیاده سازی سیستم خبره پیشنهادی بدین صورت است که ما جـدول دانشجویان را در پایگاه دانش پرولوگ در قالب حقایق وارد می کنیم و بعد قانونی را در پایگاه دانش پرولوگ پیاده سـازی مـی کنیم تا از کاربر بخواهد که شماره دانشجویی مورد نظر خود را وارد کند و بعد از وارد کردن شماره دانشـجویی، سیسـتم خبـره پیشنهادی باید به کاربر اعلام کند که شماره دانشجویی مورد نظر شما در سیستم دانشگاه فعال شده یا نه.

کلمات کلیدی: پرولوگ، سیستم خبره، پایگاه دانش، حقایق، قوانین

.۱ مقدمه

سیستم هاى خبره دسته اى از برنامه هاى رایانه اى اند که قادر بـه راهنمـایی، تحلیـل، دسـته بنـدى، مشـاوره، طراحـی، تشخیص، کاوش، پیش بینی، ایجاد مفاهیم، شناسایی، تفسیر، توجیه، یادگیرى مدیریت، کنترل، برنامه ریزى، زمان بندى و آزمایش اند. این برنامه هامعمولاً به مسائلی می پردازند که حل آن ها به متخصصان انسانی نیاز دارد.[۱]

با گسترش کاربرد فناوری اطلاعات، سیستم های تصمیم گیری و یا به طور کلـی تصـمیم گیـری هـای مبتنـی بـر رایانـه اهمیت بسیار زیادی یافته اند. در این زمینه سیستم های خبره به عنوان یکی از بخش های منسوب بـه هـوش مصـنوعی نقش اصلی را دارند. در سیستم های خبره انواع تصمیم ها به کمک رایانه اتخاذ می شوند. سیستم های خبره، سیستم هایی مبتنی بر دانش می باشند و دانش در واقع مهمترین بخش آنها است. در این سیستم ها دانش از خبرگـان هـر علمـی بـه رایانه منتقل می شود. سیستم های خبره کاربرد وسیعی در علوم مختلف جهـان داشـته انـد. تـاکنون سیسـتم هـای خبـره مختلفی در زمینه هایی از جمله صنعت، کنترل، فضانوردی، تصمیم گیری های مالی و غیره طراحی و ارائه شده اند.[۲]

توسعه زبان برنامه نویسی پرولوگ بوسیله Colmerauer و گروهش برای کاربرد های هوش مصنوعی مهم بـود، پرولـوگ وجود سمبل های تابع در اتم ها را مجاز می کند، علاوه بر این پرولوگ یک حل کننده مسئله بالا به پایین هسـت تـا اینکـه یک روش پایین به بالا باشد، بازگشت نیز در برنامه نویسی منطقی مجاز است.[۳] به عبـارتی پرولـوگ یـک زبـان توصـیفی است یعنی حقایق و قوانین مورد نیاز را می دهیم و آنگاه این پرولوگ است که با استنتاج قیاسی بـه حـل مسـئله مـی پـردازد. البته در اکثر مواقع سوال کاربر که تحت عنوان هدف از آن یاد می شود شامل یک یا چند متغیر است ایـن بـدین معنـی اسـت که از موتور استنتاج پرولوگ سوال می کنیم که این متغیرها چه مقادیری می توانند به خود بگیرند تا با آنچه در قالـب حقـایق و قوانین داده شده اند از لحاظ منطقی درست و سازگار باشند.

ما در این مقاله یک سیستم خبره پیاده سازی می کنیم که کار یـک کارمنـد آمـوزش دانشـگاه را انجـام میدهـد و میتـوان در سیستم آموزش دانشگاه جایگاهی را برای آن در نظر گرفت. سازماندهی این مقاله بصورت زیر است:

در بخش ۲ اجزاء سیستم های خبره بیان می شود. در بخش ۳ فواید استفاده از سیستم های خبره بیان می شـود. در بخـش ۴ سیستم های خبره پزشکی را مرور می کنیم. در بخش سیستم۵ خبره پیشنهادی را پیاده سازی می کنیم و نهایتاً در بخـش ۶ نتیجه گیری بیان می شود.

.۲ اجزاء سیستم های خبره

-۱ پایگاه دانش((Knowledge Base

پایگاه دانش شامل دانش بسیار خاص مربوط به دامنه مسئله است که توسط فرد خبره ارائه میشود. شامل حقایق، قوانین، مفاهیم و روابط می باشد. برای مثال، در سیستم خبره ما شامل حقایقی که مربوط به مشخصات دانشجویان می شود و قوانینی که توسط کارمند آموزش جهت تشخیص فعال بودن شماره دانشجویی ارائه می شود.

وظیفه یک مهندس دانش (Knowledge Engineer) آن است که دانش را از فرد خبره بدست آورده و در پایگاه دانش کد کند.[۴]

-۲ حافظه کاری((Working Memory

حافظه کاری، بخشی از یک سیستم خبره است که حقایق مسئله را که در طی اجرا بدست آمده است، در خود دارد. سیستم خبره اطلاعات بدست آمده در طی اجرا را که در حافظه کاری ذخیره می شود با قوانین تطبیق می دهد تا حقایق جدید استنتاج شده و آنها را در حافظه کاری قرار دهد. ممکن است به نتایجی نیز برسد کهقبلاً در حافظه کاری وجود داشته است.[۴]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 7 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد