بخشی از مقاله


کارآموزی ساختمان

بسمه تعالی
مقدمه :
پس ازانتخاب واحد كار آموزی به عنوان يكی از واحد های ترم امسال به سركار در كارگاه رفتم. البته لازم به ذكر است كه من قبلاً اين کار را انجام داده ام و به کار گاه های زيادی رفته ام و چيزهایی ياد گرفتم. اما به عنوان واحد درسی كه بخواهم آن را پاس كنم قرار شد به كارگاه بروم واین بار به عنوان کار آموز در آنجا حضور داشته باشم. اميدوارم كه آن چند بار که به کارگاه رفته ام به همراه اين 2 واحد كار آموزی كه به گفته استاد راهنما بايد 144 ساعت كاری در محل كار باشد بتوانند به تجربه ها و ديد های من افزوده و در آينده شغلی بنده نقش به سزايی داشته باشند و اميدوارم كه خواننده اين تحقيق از اشتباهاتی که در جمله بندی و تركيب فارسی نويسی در آن ديده مي شود بر من خرده نگيريد.
انشاالله که مورد قبول شما استاد گرامی واقع شود.


اولین روز در کارگاه (1)
ساختمان دارای 9 ستون است كه دو تا از ستونها میله گرد 22 و بقیه میله گرد 20 استفاده شده اند. ساختمان حدود 80 متر زیر بنا دارد و قرار است تا سه طبقه پیلوت ادامه پیدا كند. لازم به ذكر است نمره میله گردها در طبقات بعدی كم شده تا اینكه در طبقه آخر به میله گرد شماره 14 می رسد.
دومین روز در کارگاه (2)


امروز كارگری در گوشه كارگاه مشغول ساختن انبار برای مصالح ساختمانی و وسایل كارگران است بدین گونه كه ابتدا ملات بعمل می‌آورد و سپس با ریختن در روی یك خط راستای دیوار را مشخص می‌كند سپس در دو انتهای این خط بر روی ملاتها دو بلوك قرار می دهد و بعد بوسیله ریسمان بقیه بلوكها را در یك راستا می ‌چیند و همچنین بوسیله شاقول عمود بودن بلوكها را مقایسه میكند و اینكار را در هر ردیف انجا داده تا دیوار مورد نظر ساخته شود. پس از ساخت دیوارهای انبار، كارگران بوسیله چوب و ایرانیت سقف انبار را درست می كنند سپس درب آهنی انبار را كه به صورت آماده خریداری شده بود را جا ‌می‌زنند.


سومین روز در کارگاه (3)
در این مدت كارفرما مشغول تهیه میله گردها و وسایل مورد نیاز كارگاه بود و در واقع این چند روز فرصت مناسبی بود تا در فنداسیون عمل گیرش كاملا" انجام گیرد. به علت گرمای هوا و آفتاب مستقیم كه به بتون می تابید هر روز یك كارگر بتون فنداسیون را در سه مرحله آب پاشی می كند تا به اصطلاح بتون نسوزد.
چهارمین وپنجمین روز در کارگاه (4و5)


پس از این چند روز كارگران جهت ادامه كار خود به این نتیجه رسیدند كه سطح فنداسیون از سطح كوچه پاییین تر است در واقع خاك برداری بیشتر از حد مورد نیاز بوده و آرماتورهای ریشه حدود 130 تا 140 سانتیمتر از فنداسیون بیرون آمدند كه كارگران برای اینكه این فاصله را از بین ببرند تصمیم گرفتند پای این آرماتورها بتون بریزند تا با كوچه هم سطح شود و برای پیدا كردن این ارتفاع از شلنگ تراز استفاده كردند، بدین گونه بود كه ابتدا از سطح كوچه یك متر به بالا اندازه گرفته و خطی را روی یكی از دیوارها كشیدند بعد به وسیله شلنگ تراز هم سطح آن خط را روی میله گردهای ریشه به دست آورده و بعد یك متر پایین تر از آن را سطح كوچه در نظر گرفتند سپس به وسیله بلوك محدوده ای را دور آرماتور بوجود آورده و تا سطح مشخص شده بتون ریختند.


برای تهیه بتون از مخلوط دو نوع ماسه و شن نخودی و سیمان و آب استفاده كردند و دو كارگر مشغول همزدن مخلوط هستند و بتون آماده شده را توسط فرغون به پای ستون می برند ناگفته نماند كه فضاهای باقی مانده روی فنداسیون جهت هم سطح شدن با كوچه بعدها پر می شود.
ششمین روز در کارگاه (6)


كارگران در حال خرد كردن میله گرد نمره 10 برای درست كردن خاموت جهت به كار بردن در ستون 35×35 می باشد برای این كار چند میله گرد را كنار هم گذاشته و به اندازه 120 سانتیمتر میله گردها را خط كشی می كنند سپس هر شاخه را به وسیله قیچی برش می دهند و هر شاخه 12 متری به 10 میله گرد كوچك تقسیم می شود پس از خرد كردن حدود 50 شاخه یك كارگر مشغول شكل دادن میله ها به شكل خاموت روی میز خاموت است و تا غروب توانست حدود 500 خاموت درست كند. دو تن از كارگران دیگر مشغول برش میله گرد نمره 20 و 22 بوسیله اره اهن بر می باشند كه برای هر ستون 6 میله گرد 4 متری نیاز هست.


هفتمین و هشتمین روز در کارگاه (7و8)
چهار شاخه میله گرد بریده شده برای ستون را روی بلوك گذاشته و بوسیله متر یك متر اول را 10 سانتیمتر خط كشی و یك متر بعدی را 15 سانتیمتر و یك متر سوم 10 سانتیمتر خط كشی می كنند. سپس به تعداد خاموت برداشته و میله گردها را از آنها رد می كنند. دو شاخه از میله گردها را باز كرده و در دو كنج خاموت قرار می دهند و روی خط های كشیده شده به وسیله سیم مفتول با انبر دست می بافند سپس آرماتورها را برمی گردانند و شروع به بافت دو شاخه چهار متری دیگر به خاموت می كنند برای این كه بهتر یاد بگیرم دست ب

ه كار شدم بدین طریق كه سیم را از دور خاموت حلقه می زنند و به صورت ضربدر از پشت میله گرد رد می كنند و دو سر آزاد سیم را دوباره به صورت حلقه به دور خاموت به هم نزدیك می كنند و با انبر دست می پیچانند و این كار تا آخر ادامه پیدا می كند تا آرماتور 9 ستون مورد نیاز آماده شود. در گوشه دیگر كارگاه كارگر دیگری از صبح مشغول بریدن میله گرد نمره 10 بود وپس از برش توانست حدود 50 شاخه تا غروب خاموتهای مورد نیاز ستونها را برای كارگران دیگر آماده كند.


نهمین و دهمین روز در کارگاه (9و10)
امروز من هم لباس كار برداشته و به یاری كارگران رفتم حال نوبت بالا بردن آرماتورهای بافته شده و امتداد دادن ریشه به وسیله آنها است. برای این كار ابتدا میله های بیرون آمده از ریشه را به سمت داخل جمع کردیم و سپس آرماتور بافته شده را به كنار جایگاه خود منتقل كردیم و پس از اینكه آن را به حالت عمود در آوردیم یكی از كارگران به بالای بشكه ای كه بعنوان چهار پایه از ان استفاده می شد رفت و از بالا آرماتورها را كنترل می كرد و سه نفر دیگر از پایین این میله گردها را بلند می كردیم و میله های ریشه را از میان آن رد میكردیم و با

كمی جابجایی آرماتورهای ستون جا می افتاد سپس میله های جمع شده ریشه را به وسیله اهرم به كنار میله های آرماتور نزدیك می كردیم و به وسیله مفتول آن دو را به فاصله یك خاموت در میان به هم متصل می كنیم و این كار برای تمامی ستون ها به همین نحو انجام شد تا اینكه نوبت به بستن چهار میله گرد دیگر آرماتور رسید برای این كار یك كارگر از ستون بافته شده بالا رفته و چهار میله را داخل ستون می اندازد و سپس پایین آمده و با رعایت فاصله و حد نصاب میله های جدید را به خاموت متصل می كند.


یازدهمین روز در کارگاه (11)
امروز نوبت بستن قالب برای ریختن بتون ستون است اما به دلیل تهیه نكردن و عدم وجود قالب كار تعطیل می باشد.
دوازدهمین و سیزدهمین روز در کارگاه (12و13)
امروز صبح یك كارگر مشغول بستن میله گردهای 35 سانتیمتری كه به اصطلاح رامكا یا اندازه گفته می شود است تا آرماتورها را برای بستن قالب آماده كند. مراحل كار به این شكل است كه ابتدا میله گردها را برش می زند سپس یك میله گرد را با مفتول به آرماتور می بندند سپس از روی نقشه اندازه و فاصله ستون بعدی را به دست می آورند و رامكای بعدی را نوك به نوك با رامكای قبلی می بندند كه نشان دهنده حد و پهنای ستون است و همچنین در ستونهای هم ردیف رامكاهای دیگر را به وسیله ریسمان در آرماتور مستقر می كنند. كارگر دیگری مشغول حمل شن و ماسه به پای ستونها برای بدست آوردن بتون است.


پیمان كار پس از تهیه هفت قالب فلزی و تهیه چهارده پاكت سیمان پرتلند تیپ یك در ساعت حدود 10 صبح وارد كارگاه شد.
پس از روغن كاری بدنه داخلی قالب ها، قالب ها را به ترتیب شماره در كنار هم و به دور آرماتور قرار داده و به وسیله پین یا میخ مخصوص می بندند و كار را در ساعت دوازده تعطیل كردند.


در ساعت سه بعد از ظهر كارگران پس از برگشت از نهار شروع به عمل آوردن بتون كردند لازم به ذكر است كه كارگران برای به دست آوردن بتون میزان تخلیط شن و ماسه و سیمان و آب را به طور چشمی و به صورت تجربی اندازه گیری می كنند و بتون را در دو مرحله با بیل به این صورت كه ابتدا یك كارگر بتون را از پایین به داخل فرغون كه حدود یك متر بالاتر از سطح زمین قرار دارد ریخته و در مرحله بعد كارگر دیگری این بتون را به داخل قالب میریزد و پس از ریختن مقداری بتون به بدنه قالب با چكش پلاستیكی در چند مرحله ضربه می زنند تا ارتعاش ایجاد شود و عمل ویبره انجام شود و پس از ریختن بتون هر ستون به وسیله تیرهای چوبی و اهرم ستونها را عمود كرده و این عمل را به وسیله شاقول می سنجند.


ناگفته نماند كه تعداد سیمانها برای هفت ستون كافی نبوده و كارفرما جهت تهیه سیمان اقدام كرد كه توانست 10 پاكت دیگر با خود به كارگاه بیاورد.
چهاردهمین روز در کارگاه (14)
كارگران مشغول باز كردن قالبهای فلزی هفت ستون هستند كه پس از باز كردن مشاهده شد كه یك ستون در قسمت پایین كمی كرمو درآمده كه كارگران آن تكه كوچك را با بتون و ماله مرمت كردند


پانزدهمین و شانزدهمین روز در کارگاه(15و16)
امروز كارگران مشغول درست كردن قالب ها ی چوبی به وسیله تخته و چهار تراش شدند كه مراحل آن به این طریق می باشد كه ابتدا هفت چهار تراش به فاصله حدودی 40 سانتیمتر را روی زمین گذاشته سپس به وسیله تخته هایی كه ضخامت آنها 5/2 سانتیمتر و عرض ان متغییرو در دو اندازه 10 و 15 سانتیمتر موچود می باشد را روی چهار تراشها گذاشته و به وسیله میخ به چهار تراش می كوبند تا صفحه ای به عرض 40 سانتیمتر و طول یك ستون درآورند. این كار را برای هر ستون دو بار انجام می دهند تا دو صفحه به دست آید سپس به همین طریق اما با شش چهار تراش و فاصله حدود 40 سانتیمتر برای ساختن صفحات جدید به طوری كه چهار تراشهای جدید بینابین چهار تراشهای صفحه قبلی باشند تا در هنگام

بستن صفحه ها این چهار تراشها به هم برخورد نكنند صفحه ای به عرض 35 سانتیمتر درست می كنند و این كار را نیز برای هر ستون دو بار انجام می دهند. لازم به ذكر است كه این صفحه ها برای ستونهای 35 سانتیمتری به كار می روند. به این گونه كه صفحه های 35 سانتیمتری بدست آمده به داخل صفحه های 40 سانتیمتری درگیر شده و 5 سانتیمتر

باقیمانده توسط ضخامت تخته از دو طرف پر می شود بنابر این مكعب 35×35 بدست می آید. پس از اتمام كار قالب دو ستون كه پله از آن می گذرد كارگران مشغول درست كردن صفحه هایی به عرض 40 سانتیمتر و طولهای متغییر كه بوسیله اندازه گیری بین ستونها بدست می آید جهت صفحه چوبی كف قالب تیرهای افقی هستند.

هفدهمین و هجدهمین روز در کارگاه (17و18)
یك كارگر مشغول برش میله گردهای نمره 16 به طول 1 متر و سر خم شده 10 سانتیمتر به زاویه حدود 90 برای ایجاد ریشه های افقی به این طریق كه در ستون اول كه ردیف اول پله به آن ختم می شود و پاگرد اول در آنجا قرار می گیرد در ارتفاع 90 سانتیمتر از سطح زمین در دو سمت از دیواره ستون 8 میله گرد قرار می دهند ( در هر دیواره 4 عدد) و سر خم شده میله گرد ها را به داخل ستون انداخته و انها را به آرماتور می بافند و همچنین در ستون بعدی كه پاگرد دوم قرار می گیرد و ابتدا ردیف سوم پله می باشد نیز در ارتفاع 162 سانتیمتری

از سطح زمین ریشه های بعدی قرار می گیرد و همچنین ردیف دوم پله ها بین پاگرد اول و پاگرد دوم ایجاد می شود. لازم به ذكر است كه تعداد پله ها در هر طبقه سه ردیف بوده و ارتفاع آنها 18 سانتیمتر و تعداد آن در ردیف اول و سوم 6 عدد و در ردیف دوم 4 عدد می باشد و همچنین مساحت هر پاگرد حدود یك متر می باشد. پس از این كار كارگران شروع به بستن قالبهای چوبی كردند بدین گونه كه قالبها را در كنار هم قرار داده و با هم درگیر می كنند و سپس آنها را با سیم به همدیگر می بندند و بعد میخ می كوبند و برا ی تراز كردن از

شاقول و شمع استفاده می كنند ناگفته نماند كه برای عبور ریشه ها از قالب چوبی ابتدا قالب را در آن نقطه بریده و سپس آن فضای خالی را با تكه چوبهای كوچكتر ترمیم می كنند.
نوزدهمین روز در کارگاه (19)


امروز كارگران مشغول مخلوط كردن شن و ماسه و سیمان و آب به اندازه كافی برای تهیه بتون دو ستونی كه دیروز قالب آن بسته شده بود هستند و سپس مشغول ریختن بتون به داخل قالب همانند ستونهای قبلی شدند و پس از آن نسبت به ساخت بقیه صفحه ها یچوبی برای كف قالب های شناژ اقدام كردند.
بیستمین روز در کارگاه (20)


كارگران پس از باز كردن قالبهای چوبی ستونهایی كه دیروز بتون ریزی كردند شروع به قرار دادن صفحه های چوبی كف شناژها در محلها ی تعیین شده نمودند كه این كا ربه این طریق است كه پس از بالا كشیدن این صفحه ها آنها را به وسیله سیم به میله گردهای ستون بسته و سپس شروع به شمع كوبی میكنند و حدودا" در هر 40 سانتیمتر یك شمع قرار می دهند وبه وسیله شمع ها این صفحات را در جای خود محكم كرده و آنها را مهار می كنند و این كار را تا قرار دادن تمامی صفحات انجام می دهند.
در دو تا از صفحات به علت طولانی بودن، كارگران از لوله های فلزی نیز در زیراین صفحات استفاده كردند تا بار سنگین بتون شناژ را به راحتی تحمل كند و همچنین این لوله ها را با سیم به یكدیگر و شمع ها ی زیر آن بستند تا نلغزد.


بیست و یکمین روز در کارگاه (21)
امروز كارگران مشغول تمام كردن كار نا تمام دیروز شان هستند و شمع های باقیمانده زیر صفحه شناژها را در جای خود مهار كرده و همچنین نسبت به محكم تر كردن صفحات قبلی اقدام كردند.


مشخصات شمعهای بكار رفته در این كار به گونه ای است كه این شمعها چوبی بوده و تعدادی از آنها بلندتر از حد نیاز و تعداد دیگر كوتاهتر بودند كه برای رفع این مشكل كارگران از اره كردن یا قرار دادن تخته و گوه و وسایل شبیه آن در زیر شمع این مشكل را رفع كردند.
بیست دومین روز در کارگاه (22)


امروز نوبت به تهیه و برش میله گردهای تیرهای افقی یا شناژها است برای این كار كارگری با برش میله گردهای نمره 10 به این گونه كه ابتداد میله گرد را به اندازه 120 سانتیمتر اندازه گرفته و علامت می زند و سپس باقیچی ان را برش می زند و میله گردها را برای خاموت آماده می كنند سپس در گوشه دیگر كارگاه كارگر دیگری مشغول درست كردن خاموتهایی به اندازه 25×30 سانتیمتر است.


پس از آن نوبت به برش میله گردهای نمره 16 و 18 جهت استفاده در شناژهای ساختمان بدینگونه كه اندازه این میله گردها به فاصله بین اولین و آخرین ستونها از هر طرف می باشد و به علت وجود كنسول در یك سمت ساختمان حدود 1 متر میله گرد از ستون آن سمت بیرون می آید و همچنین سر این میله گردها از هر طرف 10 سانتیمتر خم می شود تا داخل بتون درگیر شود.

بیست و سومین و بیست و چهارمین روز در کارگاه (23و24)
كارگران مشغول بافتن آماتورها بر روی صفحات كف قالب چوبی هستند بدینگونه كه ابتدا یك میله گرد كوچك را به میله گردهای بیرون آمده از ستون به صورت افقی می بندند و سپس شش میله گرد شناژ را به كمك یكدیگر بالا برده و در جای خود قرار می دهند كه سه تا از آنها را بر روی این میله های كوچك قرار داده و سه تای دیگر را در زیر این میله ها سپس میله گردهای آرماتور را جمع كرده و با سیم آنها را در چند نقطه می بندند. این عمل را به این علت انجام می دهند كه میله ها طولانی بوده و مانع بر سر راه آنها قرار دارد و خاموتها را نمی

توان به راحتی از آن رد كرد سپس كارگری خاموتها ی مورد نیاز را آورده و آنها را به محل انتقال می دهدو دهنه خاموتها را با فشار دست باز می كند و از قسمت جمع شده میله ها را رد می كند تا میله ها داخل خاموت قرار گیرد. ناگفته نماند كه برای میله ها ی كوتاه و بدون مانع ابتدا خاموتها را از یك سر میله ها وارد می كنند و سپس اقدام به بافتن می نمایند. تعداد خاموتها بدین گونه است كه در نزدیك ستون به فاصله 10 سانتیمتری و به تعداد شش عدد می بندند و بقیه طول آرماتورهای شناژ را كه مابین دو طول 60 سانتیمتری قرار می گیرد خاموتها را به فاصله 15 سانتیمتری می بافند.


پس از این كه خاموتها را به تعداد كافی از روی میله گردها رد كردند سیم مفتول آرماتورها را باز میكنند در این حالت به دلیل وجود میله ها ی كوچك افقی كه در فضایی بالاتر از ستون بسته شده و سه میله گرد آرماتور روی آن قرار دارد آرماتور شناژ بالاتر از صفحه های چوبی قرار می گیرد و در این حالت مكان خوبی برای بافتن می باشد كه كارگران شروع به بافتن آرماتورها می كنند با این حساب كه سر خم شده میله گردها به سمت داخل و به صورت منظم قرار گیرد.


برای بافتن ردیف دیگر كه با ردیف قبلی زاویه می سازد یا همدیگر را قطع می كنند باید میله گردهای این دو ردیف باهم درگیر باشند یا از هم عبور كنند.

بیست وپنجمین و بیست وششمین روز در کارگاه (25و26)
پس از اینكه آماتورهای تیرهای افقی را بافتند ابتدا صفحه های چوبی را روغنكاری می كنند تا شیره بتون را جذب نكند و بعد زا آن نوبت به این می رسد كه آماتورها را از روی میله های كوچك رها سازنند تا در جایی خود بر روی صفحات كف قالب مستقر شوند. این كار به این صورت انجام می دهند كه ابتدا میله ها را درآورده و سپس قسمتهایی كه پایین نرفته اند را به آهستگی و با لرزاندن به جای خود هدایت می كنند.


پس از این كار كارگران مشغول آماده كردن قالبهای پله می شوند كه این كار را با برش و میخ كردن تخته های عرض 10 سانتیمتر و ضخامت 5/2 سانتیمتر بر روی چهار تراشهای
5×5 و شمع كوبی در زیر این قالب ها انجام می دهند. كارگران ابتدا كف قالبهای چوبی ریشه های بیرون آمده از ستون را آماده و در جای خود مستقر كرده و سپس اقدام به ایجاد شیب پله و پاگرد می كنند. ناگفته نماند كه به دلیل عدم حضور مهندس ناظر و نداشتن اطلاعات كافی، كارگران قالب شیب پله را به اشتباه و با اندازه های نادرست دراوردند كه پس از حسابرسی و بررسی نقشه به آنها گوش زد و یادآوری كردم و با قبول گفته های بنده قالبها را تغییر دادند و توانستند تا پایان كارشان قالب پله را از طبقه همكف تا پایان پاگرد دوم امتداد داده و بقیه كار به روز دیگر موكول شد.


بیست وهفتمین وبیست هشتمین روز در کارگاه (27و28)
امروز صبح كارفرما جهت ایجاد سقف تعدادی تیرچه و بلوك خریداری كرده و به كارگاه انتقال داده.كارگران پس از اندازه گیری تیرچه هاوهمچنین فاصله دو شناژ ابتدا میله های بیرون آمده از تیرچه ها را حدود 15 سانتیمتر خم كرده و سپس به كمك هم به محل مورد نظر برده و یك سمت آنرا بلند كرده و به آرماتور شناژ تكیه میدهند و اینكار را همینطور ادامه میدهند تا به اندازه كافی تیرچه آماده شود. یكی از كارگران میله گردی را به شكل قلاب در آورده و آنرا به طناب كنفی موجود در كارگاه توسط سیم مفتول محكم می بندد و سپس خود روی آرماتورها

میرود و كارگر دیگری روبروی او بر روی آرماتورهای شناژ مقابل یعنی انتهای دیگر تیرچه قرار میگیرد. سپس با انداختن طناب یكی از كارگران در پایین قلاب را به تیرچه درگیر میكند و بعد به سمت بالا كشیده و تیرچه را روی آرماتورها قرار میدهند و اینكار را برای تمامی تیرچه ها انجام داد،تا اینكه نوبت به این میرسد كه تیرچه ها را با میله گردهای شناژ درگیر كرده و در جای خود مستقر كنند.برای اینكار ابتدا یك سمت تیرچه را داخل آرماتور میفرستند و بعد سمت دیگر را داخل میكنند و به فاصله یك بلوك از هر دو طرف و گذاشتن یك بلوك در دو طرف نوبت به تیرچه بعدی میرسد.


پس از اینكار مشغول شمعكوبی های یكسره زیر تیرچه ها شدند و با اره كردن چهار تراشهای 10×10 به طول 4 متر و بستن آنها به تیرچه ها به صورت موازی با شناژ و میخ كردن پایه هایی جهت ارتباط با زمین كار خود را تمام كردند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید