دانلود مقاله کلم پیچ Cabbage

word قابل ویرایش
34 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

کلم پیچ Cabbage

فهرست منابع
کلم پیچ Cabbage 1
طبقه بندی، مبدا، و تاریخچه ۱
وسعت و اهمیت ۱
روندکار در راندمان تولید ۲
احتیاج آب و هوائی ۵
انتخاب ارقام و بذر ۵
انواع ارقام ۶
تامین بذر ۶
آماده سازی خاک ۷
کود شیمیائی وآهک ۸
کنترل بیماریها و حشرات ۱۴
کلم گل سبز (بروکلی)(Broccoli sprouting) 19

طبقه بندی و اهمیت ۱۹
ارقام ۲۰
کلم تکمه ای (بروکسل) Brussels sprouts 21
طبقه بندی، طرز رشد و کشت ۲۱
وسعت و اهمیت ۲۲
کنترل بیماریها و حشرات ۲۲

برداشت و بسته بندی ۲۲
گل کلم (کلم گل معمولی)و بروکلی سردهنده یا گل کلم مقاوم بسرما ۲۴
طبقه بندی و اهمیت ۲۴
ارقام ۲۵
خاک و احتیاج‌های زراعی ۲۵
برداشت و بسته بندی ۲۵
کلارد(Brassica oleracea var .virids) 26
طبقه بندی و طرز رشد ۲۶
ارقام ۲۷
احتیاج‌های زارعی ۲۸
کلم زینتی Brassica oleracea var .viridis)) 28
انواع ۲۹
عملیات زراعی ۲۹
برداشت و بازار یابی ۲۹
کلم قمری (Kohlrabi) 30
طبقه بندی و مصرف ۳۰
ارقام ۳۱
احتیاج‌های زراعی ۳۱
برداشت ۳۱
منابع ۳۲

طبقه بندی، مبدا، و تاریخچه
کلم پیچ ( Brassica oleraca var Capitata) مهمترین عضو خانواده خردل (شب بو) می‌باشد. بطور مسلم گردیده که رقم‌های امروز کلم پیچ از کلم پیچ وحشی که درطول سواحل گچی انگلستان و سواحل غربی و جنوبی اروپا رشد می‌کرده منشاء گرفته است. کلم یچ بعنوان یک محصول غذائی از اولین دوره‌های باستانی مصرف می‌شده است. یونانیان قدیم به آن اعتبار بالائی داده و در افسانه‌های آنها ادعا می‌شود که مبداء آن از پدر خدایان آنهاست گفته می‌شود که مصریان کلم پیچ را می‌پرستیدند امروزه نیز هنوز بعنوان یک سبزی پیشتاز به حساب می‌آید.

وسعت و اهمیت
اگر چه محبوبیت کلم پبچ در سالهای اخیر حدودی کاهش یافته است با این حال در رتبه یازدهم ازنظر سطح زیرکشت و در مرتبه ششم از لحاظ ارزش در میان ۲۲ سبزی عمده آمریکا در سال ۱۹۷۷ قرار داشته است سطح زیر کشت کلم پیچ برای عرضه به صورت تازه وکراتبه بازار ۶۸۸۰۰ در سال ۱۹۴۹ به حدود ۳۷۰۶۰ هکتار در سال ۱۹۷۷ کاهش یافت در طول این دوره کل تولید تدریجا کاهش نشان داد در حالیکه ارزش آن از ۳۶۵۶۹۰۰۰ دلار به حدود ۱۷۲۸۶۰۰۰۰ دلار افزایش یافته به همان ترتیب کلم پیچ برای ساورکرات از ۷۰۸۸ به ۴۲۰۰ هکتار در طول دوره ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۷ کاهش پیدا کرد، در حالیکه ارزش کل از ۲۱۹۰۰۰۰ دلار به تقریبا ۷۰۲۲۰۰۰ دلار افزایش یافت کلم پیچ تجارتی در ایالات متعدی بطوری که در شکل ۱۶-۱ نشان داده شده تولید گردیده که همچنین رکورد نحوه کلم پیچ را در سالهای ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۷ نشان می‌دهد، ایالات فلوریدا، تگزاز، کالیفرنیا، کارولینای شمالی و جورجیا پیشتاز در تولید و عرضه کلم پیچ تازه می‌باشد. در حالیکه کلم برای تهیه کرات در ایالات نیویورک، و یسکانسین و اوهایو همچنانکه در جداول ۱۶-۱ و ۱۶-۲ نشان داده شده تولید می‌شود.

روندکار در راندمان تولید
تولید کلم پیچ به خاطر نشاء کاری گیاهان، کود‌های شیمیائی آفت کشها و کارگر نسبتا “گران است. عملکرد کلم پیچ برای مصارف تازه در هر هکتار از ۶۷/۱۶ به ۱۳/۱۸ تن بین سالهای ۱۹۴۹ و ۱۹۹۵ افزایش یافت و به ۱۱/۲۸ تن در سال ۱۹۷۷ رسیده (جداول ۱-۶ و ۱۶-۱). عملکرد کلم پیچ برای تهیه ساورکرات تقریبا “از ۴/۲۲ تن در هکتار در سال ۱۹۴۹ به ۱۸/۲۶ در سال ۱۹۵۹ و ۲۰/۴۸ تن در سال ۱۹۷۷ افزایش یافت در سال ۱۹۳۹، تولید یک هکتار کلم پیچ برای عرضه به صورت تازه به بازار احتیاج به ۲۶۷ ساعت کار کارگر و کلم برای تهیه کرات به ۲۳۲ ساعت کار احتیاج داشت

این ارقام به ۲۵۷ و ۱۳۸ ساعت کار گارگر در سال ۱۹۵۹ کاهش یافت راندمان به طور قابل ملاحظه ای در سالهای اخیر بهبود یافت به طوریکه بازده یک ساعت کار کارگر ۵۷% درصد بین سالهای ۱۹۳۹ و ۱۹۷۷ افزایش داشته است.(جدول ۱-۶)

کل ایالات متحده
سال سطح زیر کشت (هکتار) تولید (تن) ارزش (۱۰۰۰ دلار)
۱۹۴۹ ۶۸۸۰۱ ۱۳۲۷۴۰۶ ۳۶۵۶۹
۱۹۵۹ ۴۹۷۶۶ ۱۰۶۹۳۱۲ ۴۸۷۰۹
۱۹۶۹ ۴۵۰۸۷ ۱۱۶۴۸۹۹ ۶۷۵۵۰
۱۹۷۷ ۴۱۲۷۸ ۱۴۳۹۱۷۷ ۱۱۹۳۸۸
جدول (۱۶-۱) : کلم پیچ برای عرضه به بازار به صورت تازه و فرآورده ای فصل برداشت سطح زیر کشت،عملکرد، تولید و ارزش تخمینی در ایالات پیشتاز، ۱۹۷۷
ایالات فصل برداشت سطح زیر کشت (هکتار) عملکرد در هکتار (کیلو) کل تولید (تن) ارزش در کیلو (دلار) ارزش (۱۰۰۰ دلار)
نیویورک پائیز ۳۸۰۷ ۴۸۲۴۷ ۱۸۳۶۱۴ ۱۱/۰ ۱۷۱۵۶
فلوریدا زمستان ۳۶۴۵ ۲۶۹۴۳ ۹۸۱۷۴ ۳۰/۰ ۲۹۴۱۲

تگزاس زمستان ۲۵۱۱ ۳۵۰۸۹ ۸۸۰۷۸ ۳۵/۰ ۳۰۷۲۷
فلوریدا بهار ۲۲۶۸ ۳۵۷۱۶ ۸۰۹۷۵ ۱۸/۰ ۱۵۰۹۸
تگزاس پائیز ۲۲۲۷ ۲۵۰۶۴ ۵۵۸۱۰ ۱۴/۰ ۸۲۱۷
نیویورک تابستان ۱۵۳۹ ۴۷۶۲۱ ۷۳۲۶۳ ۰۶/۰ ۴۴۰۸
تگزاس بهار ۱۲۹۶ ۳۸۸۴۸ ۵۰۳۳۰ ۱۱/۰ ۸۵۱۱

ویکانیسن تابستان ۱۲۱۵ ۵۳۲۶۰ ۶۴۶۸۸ ۰۵/۰ ۳۲۰۵
کارولینای شمالی تابستان ۱۰۵۳ ۲۳۱۸۴ ۲۴۴۰۴ ۰۸/۰ ۲۰۶۴
جرجیا بهار ۱۰۵۳ ۱۰۴۰۱ ۱۰۹۵۹ ۱۴/۰ ۱۵۹۳
نیوجرسی تابستان ۹۷۲ ۲۳۱۸۴ ۲۲۵۲۷ ۱۰/۰ ۲۳۵۸
کالیفرنیا بهار ۹۳۱ ۲۸۱۹۶ ۲۶۲۸۱ ۱۱/۰ ۲۸۸۰

میشیگان تابستان ۹۳۱ ۲۱۳۰۴ ۱۹۸۳۸ ۱۰/۰ ۲۰۸۰
کالیفرنیا زمستان ۸۹۱ ۲۹۴۵۰ ۲۶۲۳۰ ۳۱/۰ ۸۱۱۷
کارولینای شمالی پائیز ۸۹۱ ۱۳۷۸۵ ۱۲۲۷۸ ۱۲/۰ ۱۴۷۶
کارولینای شمالی بهار ۸۹۱ ۱۳۷۸۵ ۱۲۲۷۸ ۰۷/۰ ۹۴۱
ویسکانین پائیز ۸۱۰ ۵۳۲۶۰ ۴۳۱۲۶ ۰۷/۰ ۳۰۹۷
فلوریدا پائیز ۷۲۹ ۲۶۹۴۳ ۱۹۶۳۵ ۱۶/۰ ۳۰۶۱
کالیفرنیا پائیز ۶۴۸ ۲۳۸۳۶ ۲۱۹۱۸ ۱۲/۰ ۲۷۴۳
ایلینویز تابستان ۶۴۸ ۲۵۰۶۳ ۱۶۲۳۵ ۰۹/۰ ۱۴۴۷
میشیگان پائیز ۶۴۸ ۲۴۴۳۷ ۱۵۸۳۰ ۰۹/۰ ۱۴۴۷
سایر ایالات ۷۴۷۰ ۰۰ ۱۹۰۷۶۷ ۰۰ ۱۹۵۵۶
ایالات متحده ۳۷۰۷۴ ۳۲۴۵۷ ۱۵/۰ ۱۷۶۸۶۶
جدول (۱۶-۲): کلم پیچ برای تهیه کرات: تخمینی از سطح زیر گشت، عملکرد تولید و ارزش در ایالات پیشتاز، ۱۹۷۷

ایالت سطح برگشت (هکتار) عملکرد در هکتار (تن) کل تولید (تن) ارزش در تن (دلار) ارزش (۱۰۰۰ دلار)
نیویورک ۱۶۶۰ ۸/۵۴ ۹۰۹۵۰ ۹۰/۲۹ ۲۷۱۹
ویسکانیسن ۱۴۱۸ ۵/۵۲ ۷۴۴۵۰ ۳۰/۲۹ ۲۱۸۱
اوهایو ۳۸۵ ۴/۶۲ ۲۴۰۰۰ ۵۰/۳۰ ۷۳۲
سایر ایالات ۷۴۱ ۵/۵۵ ۴۱۱۰۰ ۸۰/۳۳ ۱۳۹۰

ایالات متحده ۴۲۰۴ ۸/۵۴ ۲۳۰۵۰۰ ۵۰/۳۰ ۷۰۲۲
– کلرادو، ایلینویز، بیشیگان، کارولینای شمالی، اورگان، پسیلوانیا، تنی، ویرجینیا و واشگتن
احتیاج آب و هوائی
کلم پیچ یک محصول مقاوم فصل سرد بوده و یک دوره سرد مرطوب برای آن بهترین است اگر چه کلم پبچ می‌تواند درجه حرارتهائی با تفاوت و سیعی را تحمل نماید. کشت کلم پیچ در جنوب آمریکا از تیر ماه تا فروردین ماه، خلال یک دوره آب و هوائی فوق العاده متفاوت انجام می‌گیرد.
گیاهان جوان کلم پیچ از گروه واکفیلد اگر خوب مقاوم شده باشد، درجه حرارتهائی حتی به پائین ۴/۹ درجه سانتی گراد زیر صفر را بخوبی بدون آسیب عمده تحمل می‌نماید. اگر جه بیشتر ارقام مخصوصا” از نوع کپنهاگن حرارتهای کمتر از ۷/۶ درجه سانتی گراد زیر صفر را نمی توانند تحمل کنند حتی در۷/۶ درجه سانتی گراد در بر صفر گیاهان بایستی خوب مقاوم شده باشد.
انتخاب ارقام و بذر
در انتخاب یک رقم، بایستی فاکتورهائی مانند تقاضای بازار مقاومت به سرما و امراض، فصلی از سال که بایستی کشت شود و مقاومت نسبت به بذر رفتن از موقع را مورد توجه قرار داد
انواع ارقام
ارقام مخروطی شکل در اول فصل کشت می‌شوند، جرسی واکفیلد و جارلستون واکفیلد مشابه بوده لیکن دومی کمی بزرگتر، دیررس تر و نوک تیزی راس آن کمتر است زودرس ترین رقم‌های کره ای شکل گلدن ایکر است که متعلق به گروه کینها گن مارکت می‌باشد.ارقام میان فصل کلوک وماریون مارکت (فرمهای مدور ) و ویسکا

نسبن آل سیزنز و فلات داج (فرم پهن ) هستند.پرورش نوع هولاندر یا دانیش بال هد در شمال آمریکا برای انبار کردن در زمستان می‌باشد خصوصیات بارز ارقام مهم کلم پیچ در جدول ۱۶-۳ شکل تعدادی از آنها در شکل ۱۶-۲ نشان داده شده است .
تامین بذر
تاحدود سال ۱۹۱۵ بیشتر بذور کلم پیچ از اروپا عمدتا از دانمارک وهلند وارد می‌شد.
از آن زمان تا کنون بسیاری از تهیه کنندگان بذر در امریکا بذر خود را در ناحیه پاگت سوئد تولید می‌کنند که در اطراف مونت ورسن واشنگتن متمرکز است. لانگ ایلید نیویورک قدیمی ترین ناحیه تولید بذر کلم پیچ در ایالات متحده می‌باشد به خاطر منطقه پاکت سوئد متوقف کردند.سهولتی که در آمیزش اعضاء خانواده کلم به یکدیگر وجود دارد.حفظ و نگهداری بذر خالص پایه را مسئله مشکلی می‌سازد.به این علت بهتر است که بذر را از تولید کنندگان بذر که خود علاقمندی در تولید بذر کلم پیچ داشته و بذور پایه قابل اعتمادی را نگهداری می‌نمایند خریداری نمود. در موقع خرید بذر، باید سابقه ای از بذر پایه را نگهداری نمود، تا این نژاد بخصوص یا بذر پایه را بتوان در فصل دیگر در صورت تمایل مجددا” تهیه نمود.

آماده سازی خاک
خاک مناسب
برای کشت‌های پائیز، تابستان و اول زمستان کلم پیچ در روی خاکهای لوم سنگین تر به بهترین نحو عمل می‌کند. در حالیکه محصول بهار در خاکهای لوم شنی تر بهترین رشد را خواهد نمود.خاکهای شنی زهکشی بهتری داشته وطبیعتا” گرم تر از انواع خاکهای سنگین تر هستند. در حالیکه محصول کلم پیچ احتیاج به میزان فراوانی آب دارد. زهکشی خوب بسیار لازم است وخاک باید دارای مواد آلی فراوانی باشد.

تهیه بستر بذر
محصول کود سبز باید حداقل یک ماه از کاشت به زیر خاک برگردانده شود.زمین بایستی دیسک زده شود و ردیفها یک هفته تا ده روز قبل از کاشت آماده گردد.کولتیوا تورهای دیسکی وسیله خوبی است چون همانطوری که خاک را کاملا” نرم می‌کند ردیفها را نیز آماده می‌سازد.خاکهای سنگین بایستی قبل ازکاشت به اندازه کافی دندانه زده شود.
کود شیمیائی وآهک
کود شیمیائی
کلم پیچ گروهی از سبزیها تعلق دارد که بیشترین عکس العمل را نسبت به حاصلخیزی خاک نشان می‌دهند. میزانهای ازت توصیه شده در جدول ۶-۴ ارائه گردیده، در حالیکه مقدار احتیاج فسفر پتاسیم در جدول ۶-۵ آمده است. در خاکهای شنی می‌توان قسمتی از ازت به صورت کود ؟ به محصول داد. اما فسفر وپتاسیم معمولا” قبل از کاشت تا موقع کاشت داده می‌شود.
آهک
کلم پیچ در جایی که PH خاک بین ۶ تا۶٫۵ است بهترین رشد را می‌کند. در جائی که اسیدی بودن خاک بیشتر بوده وph کمتر از ۵٫۵ است. استفاده از آهک سودمند خواهد بود. فسفر که یک عنصر مهم است، در PH 5.5 تا ۶٫۵ بیشترین میزان قابلیت دسترسی را برای گیاه دارد. واکنش خاک نبایستی بیشتر از حد فوق باشد به جز در جاهائی که فتق ریشه کلم یک مسئله عمده است. اگر نتوان برای کنترل بیماری از تناوب استفاده نمود، واکنش خاک را می‌توان تا حد خنثی با کاربرد آهک آبدیده افزایش داد.
کاشت، کوالتیوا تورزنی وآبیاری
پرورش گیاهان
از سه روش مشخص برای پرورش گیاهان استفاده شده است:
کاشت مستقیم در مزرعه: این روش سازگار با نواحیست که مناسب برای جوانه زدن و رشد اولیه گیاهان می‌باشد. در خاکهای شنی، آبیاری جهت حصول اطمینان از استقرار گیاهان لازم است. در خاکهای سنگین تر، وقتی که بارندگی خوب توزیع شده باشد می‌توان این استقرار را بدست آورد. قبل از کاشت، زمین بایستی بوسیله باران یا آبیاری خوب نشست کند.بذر به میزان ۳٫۳۵ کیلو در هکتار بطور عمقی کشت شده و روی آن پوشش کمی داده شود

مخصوصا” در خاکهای سنگین، خاک پس از کاشت به وسیله یک غلطک نرم می‌شود و موقعی که گیاهان به اندازه معمولی نشاء کردن رسیدند، تنک کردن تا حدودی لازم است. گیاهانی که از خاک خارج می‌شود به فروش می‌رسد یا در مزارع دیگری نشاء می‌گردد. گیاهانی که بذر آنها مستقیما” در مزرعه کشت می‌شود معمولا” دو یا سه هفته زود تر از گیاهان هم سنی که نشاء کرده‌اند به رشد کامل می‌رسند.

کاشت در بسترهای مزرعه ای روباز، در کاربرد این روش، زمین به صورت بسترهائی با عرض مناسب، معمولا ۱۵۰ تا ۱۸۰ سانتی متر آماده می‌شود و بذر روی خطوطی به فاصله ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر کاشت عمقی می‌گردد. بعضی اوقات بذر به صورت دستپاش روی بستر کشت می‌گردد، لیکن سیستم ردیفی توصیه می‌گردد زیرا جهت مواظبت کامل گیاهان آسانتر است. این روش به میزان وسیعی در مناطق تولید نشاء اطراف چارلستون، کارولینای جنوبی و برای کلم پیچ دیر رس در شمال آمریکا به کار می‌رود. کاشت بذر در بستر معمولا در طول پاییز – شهریور و مهر- تا حدودی بسته به ناحیه انجام می‌گیرد.

کاشت در شاسی‌های سرد. این روش تولید گیاهان به طور وسیعی در نواحی تولید کلم پیچ داخلی آمریکا مانند نواحی کریستال اسپرینگ می‌سی سی پی به کار می‌رود. پرورش دهندگان در طول سواحل اقیانوس اطلس و خلیج مکزیک این روش را همراه بستر‌های مزرعه ای روباز به کار می‌برند به طوریکه در مواقع یخبندان سنگین مقداری نشاء ذخیره خواهند داشت. شاسی‌های سرد ممکن است به وسیله دریچه‌های شیشه ای، پارچه ای، یا پلی اتیلن شفاف پوشانده شود. پوشش اضافی برای حفاظت گیاهان از یخبندان شدید لازم است و در روزهای گرم تهویه دقیق برای جلوگیری از حرارت بیش از حد لازم می‌باشد. شاسی‌های سرد نه فقط گیاهان جوان را در مقابل هوای نامناسب محافظت می‌کنند بلکه همچنین آنها را قادر می‌سازد تا در زمان کوتاهتری رشد یابند. نشاء‌ها ممکن است در محلی که یخبندان شدید واقع شود نشاء گردد باید به خوبی به سرما مقاوم گردند.
نشاء کردن گیاهان
اگر چه نشاء کردن معمولا به وسیله ماشین انجام می‌گیرد ولیکن ممکن است به وسیله دست در جائی که کارگر مسئله ای نیست و یا جایی که کشت در سطح کوچکی است انجام گیرد وقی که نشاء کاری در اواخر تابستان و اوایل پاییز انجام می‌شود، فقط از نشاء‌های بزرگ و قوی باید استفاده کرد و بایستی آبیاری شده و خاک اطراف ریشه‌ها فشرده گردد
در مناطق سبزی کاری از ویرجینیا تا جورجیا در بیشتر کشتهای محصول بهاره نشاء کاری در مزرعه در اواخر پاییز یا اوایل زمستان صورت می‌گیرد.

گیاهان رشد هوائی بسیار کمی در طول زمستان می‌نمایند، اما به مجرد شروع بهار، شروع به رشد نموده و زودتر از آنهایی که در بهار نشاء شده‌اند به رشد کامل می‌رسند. در تگزاس و فلوریدا، کشت تجارتی در طول پائیز و زمستان انجام می‌گیرد. در آلاباما، لوئیزیانا و می‌سی سی پی برای حمل ونقل‌های بهاره نشاء‌ها بندرت قبل از دی ماه در مزرعه نشاء می‌شوند. برای تولدی محصول پیش رس در شمال آمریکا به مجرد اینکه یخبندان سخت بر طرف شد نشاء‌ها به مزرعه منتقل می‌شوند.در حالیکه کلم پیچ‌های دیر رس در نیمه دوم خرداد و تیر مزرعه نشاء می‌شوند.

فاصله کاشت بر روی ردیفها معمولا ۳۰ تا ۴۵ سانتی متر برای انواع جرسی کپنهاگن و ۳۶ تا ۵۰ سانتی متر برای واریته ای اهلی مانند آل هدارلی و فلات داج می‌باشد. فاصله بین ردیفها از ۷۰ تا ۱۲۰ سانتی متر متغییر است که بستگی به نوع خاک، روشهای آبیاری و زهکشی مورد استفاده دارد کاشت نزدیکتر باعث ایجاد کلم پیچ‌های کوچکتر ولی عملکرد بیشتر در هر هکتار می‌شود.
کولتیوا تورزنی

کلم پیچ یک سیستم ریشه ای سطحی گسترده است ارکولینوا تورزنی عمیق باید اجتناب کرد، مگر هنگامی که خاک بسیار سخت شده و گیاهان بسیار کوچک هستند.بعد از آن کولتیوا نورزنی سطحی بایستی انجام گیرد (شکل ۱۶-۳) محصولات پائیزه و بهاره معمولا احتیاج به سه بار کولتیوا تورزنی دارند، در حالیکه محصول زمستانه به احتیاج به توجه کمتری دارد گیاهان بزررگ فقط هنگام که علفهای هرز بزرگ باشند کولتیوا تور زده می‌شود. هنگامی که گیاهان شروع و به تشکیل سر می‌نمایند باید کولتیوا تورزنی متوقف گردد. اگر کولتیوا تورزنی صبح بسیار زود که گیاهان آیداروترد هستند انجام گیرد ممکن است سبب شکستگی برگها گردد.شکل (۱۶-۳)

آبیاری
نگهداری رطوبت مناسب خاک در طول رشد برای تولید موفقیت آمیز محصول کلم پیچ لازم است رطوبت مصرفی تا زمان تشکیل سر افزایش می‌یابد و بنابراین احتیاج به آبیاری‌هائی بدفعات بیشتر می‌باشد. آب ممکن است بوسیله سیستم شیاری یا بارانی داده شود. رطوبت غیر یکنواخت پس از تشکیل سر ممکن است شکافته شدن برگردد .

بذر قبل از موقع
تحقیقات نشان داده است که اندازه گیاهان هنگامی که در معرض درجه حرارت پائیز قرار می‌گیرند تنها عاملی است که بیشترین و ابستگی را با بذر دهی قبل از موقع دارد. گیاهان کوچکی که دارای برگهائی به عرض حدود ۷۵/۳- ۵/۲ سانتی متر هستند می‌توانند درجه حرارتهای پائین را برای مدت شش ماه بدون اینکه بذر بروند تحمل نمایند. بهر حال، اگر گیاهان بزرگ و دارای برگهائی بعرض حدود ۵ تا ۵/۷ سانتی متر باشد، اگر در معرض هوای سرد مداوم ۴/۴ تا ۱۰ درجه سانتی گراد برای یک دوره ۳۰ تا ۶۰ روزه قرار گیرد بسیاری از آنها تولید ساقه‌های بذر دهنده می‌نمایند هر چه دوره در معرض سرما قرار گرفتن طولانی تر باشد، درصد گیاهان تولید کننده بذر بیشتر است بعضی از ارقام و نژادها در مقایسه با دیگران بذر دهی قبل از موقع آنها بیشتر است. رقم کپنهاگن مارکت بیشتر از واریته‌های جرسی در معرض به بذر رفتن است

. واضح است نژادهائی که دارای مقاومت زیادی نسبت به بذر دهی قبل از موقع هستند را می‌توان از طریق اصلاح نژاد بوجود آورد حدودا بهترین اقدامات کنترلی عبارت است از (۱) استفاده از بهترین نژادهای یک بذر موجود (۲) اجتناب از نشاء کردن بسیار زود گیاهان در مزرعه (۳) پرهیز از تحریک رشد گیاه در ابتداء در طول اواسط رمستان موقعی که درجه حرارت پایین مداوم وجود دارد گیاهان بایستی نسبتا کوچک باشند. درجه حرارت یخبندان سبب بذر دهی قبل از موقع نمی گردد، بلکه در جه حرارت بسیار پایین رشد است که به وجود آمدن ساقه بذر دهنده را آغاز می‌نماید.

کنترل بیماریها و حشرات
بیماریها
مهمترین بیماریها کلم پیچ که پرورش دهندگان با آنها بایستی مقابله کنند عبارت است از پوسیدگی سیاه، غده ریشه، زردی، فتق ریشه و ساقه گیاه
پوسیدگی سیاه. پوسیدگی سیاه xanthononas campestris ایجاد شده و در هر مرحله ای از رشد گیاه ظاهر می‌شود. بیماری در ابتدا با زرد شدن برگها و سیاه شدن رگبرگها مشخص می‌گردد. سپس گیاهان کوتاهی قد و یکطرفه شدن سر کلم‌ها را نشان می‌دهند اگر بیماری زود به گیاه حمله کند اصلا سر تشکیل نخواهد شد.
اورگانیزم همراه بذر با بقایای آلوده گیاهان منتقل می‌شود. خیساندن بذر در آب ۵۰ درجه سانتی گراد برای ۲۵ تا ۳۰ دقیقه اورگانیزم‌هایی داخل و روی بذر را از بین خواهد برد استفاده از بذور تمییز، تناوب زراعی و اصول بهداشتی توصیه شده است. به گیاهان تیره شب بو نبایستی حداقل برای سه سال اجازه داده شود در چنین خاکی پرورش داده یابند.

غده ریشه. غده ریشه (Meloidogyne sp.) یک بیماری است که به وسیله یک نماتت که به ریشه‌های گیاه حمله کرده و گالهایی با شکل نامنظم تولید می‌کند ایجاد می‌شود. این گالها با گالهائی که به وسیله فتق ریشه تولید می‌شود و نزدیکتر به ساقه گیاه است، گاهی اوقات اشتباه می‌شود تناوب با غلات، ذرت، نوعی لگوم، بعضی از واریته‌های لوبیا چشم بلبلی، سوژا و دیگر محصولات مصون از نماتد توصیه می‌گردد. تدخبن خاک روش موثر ولی گران برای کنترل بوده و ممکن است فقط محدود به بستن بذر گردد. ارمتیل بروماید، وابام، یا کلروبروموبروین می‌توان استفاده نمود.

زردی، به وسیله قارچ conglutenanc. usarium Oxysporam f ایجاد می‌شود و در حالیکه یک بیماری عمده نواحی شمالی است، خصارتهای به کلم پبچ در نواحی بالای جنوب آمریکا وارد می‌سازد. گیاهان بلافاصله پس از انتقال زرد شده و برگها می‌زیزد و گیاهان می‌میرند. اگر این مشکل ایجاد شد، از ارقام مقاوم به زردی که ایجاد و بایستی در بازاز موجود- باشد باید استفاده نمود

فتق ریشه، فتق ریشه (Plasmodiophora brassicae Wor) به ریشه گیاهان تیره شیوه حمله می‌نماید وسبب تورم‌های خاصی می‌گردد. ریشه‌های بدشکل از لحاظ ظاهری شبیه چماق می‌باشد، بیماری را با اجتناب از کاشت در نواحی آلوده، استفاد از تناوب زراعی، نگهداری خاک در حد قلیائی (PH=2/7) و استفاده از PCNB در موقع نشاء می‌توان کنترل نمود.

ساقه سیاه، ساقه بوسیله قارچ Phoma lingam Desmax ایجاد می‌شود این بیماری به ساقه‌های گیاهان جوان حمله کرده و باعث لکه‌های فرورفته تیره می‌گردد. تمام گیاه پژمرده شده و برگهای مرده به ساقه می‌چسبند کنترل آن شبیه کنترل پوسیدگی سیاه است.
حشرات
مخرب ترین حشرات کلم پیچ انواع مختلف کرمهای کلم پیچ، مخصوصا” کرم سبز، لارو پروانه کلم پبچ، شب پره پشت الماس و ت؟ کلم پیچ هستند شته و سن‌هارکوئین تیز از آفات عمده است.

کرمهای کلم پیچ و همچنین اوپر کلم پیچ را می‌توان با متومیل قبل از آنکه سرهای کلمها تشکیل شود و بارتنون بعد از آن کنترل نمود (ر.ک ۱۱). اقدامات کنترل به مجرد اینکه نشانه ای از تغذیه کرم مشاهده شد باید شروع شود.
شته کلم پیچ: شته کلم پیچ (Brevicoryne brassicae) یک حشره مکنده بوده و دارای یک پوشش مومی شبیه برگهای کلم پیچ است. بنابراین از مواد سمپاشی حفظ می‌شود، مگر اینکه در سمپاشی از یک ماده پاک کننده یا چسبنده استفاده شود. زمان بندی در کنترل شته‌ها بسیار مهم است گیاه باید قبل از اینکه استقرار یابد و خسارت عمده ای بزند سمپاشی شود. مالاتیون، دیازینون و سولفات ئیکوتین حشره کشهای موثری هستند.
سن‌هارلکوئین. سن‌هارلکوئین (Murganta histrionica) دارای لکه قرمز، سیاه، و یا زرد و به طول حدود ۱ سانت می‌باشد. جوان و بالغ آن هر دو روی کلم پیچ تغذیه نموده، شیره گیاه را مکیده و سم به داخل آن تزریق می‌کند حشره بالغ با مالاتیون ونالد کنترل می‌شود.

برداشت
از موقعی که، تگزاس و فلوریدا محصوله‌های زیادی را تولید نموده‌اند دیگر فشاری برای ارسال کلمهای نارس مانند نالهای قبل نیست. گیاهان را اجازه می‌دهند تا به مرحله رسیدن و داشتن یک سر سفت سفید برسد. از آنجایی که کلم تازه را به صورت سبز و شاداب خواستارند، دو یا سه برگ سرنوشتی کلم پیچ را باید متصل به سر کلم باقی گذاشت، مگر در حالیکه انی انی برگهای کرم خورده باشد، به مجرد اینکه سر کلم را قطع کردند، آنها را برای یک سفرکه داخل واگن است برتاب نموده و سپس کلم‌ها به محل بسته بندی برده می‌شوند. باید موظب بود که سر کلم زخمی نشود زیرا این موجب عدم جذابیت آن می‌گردد.

درجه بندی و بسته بندی
تمایل به طرف درجه بندی بهتر کلم بپچ است مطلوب ترین کلم پیچ ۹/۰-تا ۳/۲ کیلو وزن داشته که کوچکترها ترجیح داده می‌شود.
در بیشتر قسمتها، کلم پیچ از مزرعه به مراکز بسته بندی برده، شده در حالیکه در بعضی مناطق جعبه‌ها در مزرعه پر می‌شود. کلمها ار باید در جعبه در لایه‌های منظم بطوری که انتهای ساقه بطرف خارج باشد قرار دارد. باید آنها را محکم بسته بندی نمود، اما نه آنقدر فشرده بهم که باعث زخمی شدن گردد کیسه‌های سوراخدار وکارتن‌های ۶۳- دسیمتر مکعبی ظروف استاندارد برای کلم پیچ هستند. در هوای گرم مطلوب است که یخ خورد شده اطراف یا داخل ظرف ریخته شود تا موقع حمل از فساد جلوگیری نماید. در هوای سرد، کلم پیچ بایستی در ظروفی یا منافذ باز حمل شود.
انبار کردن
با افزایش در تولید زمستانه کلم یپچ، سطح کشت آن که در تمایل برای انبار کردن پرورش می‌یافت به میزان زیادی کاهش یافته است. مصرف کنندگان کلم سبز تازه زا بطور مشخصی ترجیح می‌دهند، اگر چه قیمت آن بیشتر از کلمهای انبار شده است.انبار کردن موفقیت آمیز احتیاج دارد

به: (۱) یک رقم انباری خوب (۲) عاری بودن از بیماری و صدمات (۳) حرارتی نزدیک به صفر درجه سانتی گراد (۴) رطوبت نسبتا “بالا کلمهای خوب پرورش یافته با سرهای سخت نوبر از رقم دابیش بال هد بهترین انبارداری را دارد.میزان بسیار کمی کلم در جنوب انبار می‌شود. برای انبار کردن کلم پیچ‌های بهاره برای هر مدت زمان لازم است که آنها را در سرد خانه قرار داد و از آنجا که محصول بصورت توده ای بوده و هر تن هزینه سرد خانه معمولا تا بالاست انبار کردن معمولا مقرون به صرفه نیست به هر حال قیمتها پایین بوده و پیش بینی می‌شود که در آینده بالا رود کلم پیچ را در بعضی اوقات می‌توان سودمندانه انبار نمود.

بازار یابی
در بعضی از مناطق پیشتاز پرورش کلم پیچ آژانسائی تولدی و بازاریابی را تنظیم می‌نمایند. بهر صورت در بیشتر حالات، خریداران عمده دارای یک عامل محلی بوده و یا کی نماینده برای خرید به محل می‌فرستند. مقداری از کلم پیچ بصورت امانت فروشی ارسال می‌گردد، لیکن این روش بازاریابی محدود است. در مناطق زیادی قسمتی از محصول به راههای متفاوت از طریق تعاونیها به بازار فرستاده می‌شود. این روش اخیر فقط در موقعی که سازمان به اندازه کافی بزرگ باشد که بتواند مدیریت با راندمانی را حفظ کند توصیه می‌گردد.
صادرات و واردات
صادرات کلم پیچ تازه کمی بیشتر از حد متوسط در سال ۱۹۷۲ بوده که به ۴۰۸۵۱ تن به ارزش ۳۴۱۳۰۰۰ دلار رسیده. در سال ۱۹۷۷، مهمترین کشور وارد کننده کانادا بود و مقادیر کمی به تن به ارزش ۸۴۳۰۰۰۰ صادر گردید (۱۳-۲). مناطق کارائبین، اروپای غربی صادر گردید. مقادیر متوسطی از کلم پیچ در سال ۱۹۷۷ وارد آمریکا گردید (۱۳-۲)
کلم گل سبز (بروکلی)(Broccoli sprouting)
طبقه بندی و اهمیت
کلم گل سبز (Brassica oleracea var ilalica) متعلق به جنس Brassica بوده و در سالهای اخیر، به تامین اصلی سبزیهای شبیه کلم پیچ بطور مهمی اضافه گردیده است. اهمیت کلم گل سبز در حال افزایش بوده و چهاردهمین از لحاظ سطح زیر کشت و چهاردهمین از لحاظ ارزش در میان ۲۲ سبزی عمده در سال ۱۹۷۷ بوده است. از ۳۶۴۵ هکتار در سال ۱۹۳۹، میزان تخمینی ۱۷۰۶ تن به ارزش ۱۸۵۰۰۰۰۰ دلار برداشت گردید. سطح زیر کشت به ۲۸۷۱۰ هکتار در سال ۱۹۷۷ افزایش یافت که ارزش آن ۹۲۷۴۸۰۰۰۰ دلار بوده است (جدول ۳۲-۱) ایالت کالیفرنیا حدود ۹۶% محصول تجارتی را در سال ۱۹۷۷ تولید نموده، که پس از آن ایالات اورگان، تگزاس، و آریزونا بوده اند. در حالیکه کارگر مورد احتیاج برای تولید و برداشت کلم گل سبز نسبتا زیاد است، بیش از ۲۵% بین سالهای ۱۹۳۹ و ۱۹۵۹ کاهش پیدا کرد و اخیرا به خاطر بهبود عملیات و مکانیزاسیون به میزان بسیار بیشتری نقصان یافته است.

ارقام
ارقام کلم گل سبز را می‌توان به زود رس، متوسط و دیر رس بر حسب عکس العمل آنها نسبت به زمان کاشت طبقه بندی نمود هنگامی که ارقام زود رس در اول بهار بذر کاری یا نشاء کاری می‌گردند، به سرعت به رشد کامل می‌رسند به نحوی که قبل از گرم شدن هوا محصول خود را تولید کردند همچنین می‌توان آنها را در تابستان بذر کاری کرد تا در اوایل پاییز برداشت گردند. ارقام ارلی دسیکو و ارلی اسپارتان جزء این گروه هستند.

ارقام متوسط در اواخر بهار یا تابستان بذر کاریی می‌شود و شامل ارقام کالابرس، والتام، آتلانتیک، کاستال و میدیوم ۹۰ می‌باشند. ارقام دیر رس تنها سازگار با مناطقی هستند که بتوان آنها را در تمام دوره زمستان پرورش داد. این رقمها را در پاییز برای برداشت بهاره می‌کارند. میدیوم – لیت- و نپتون (هیبرید F) از ارقام دیر رس هستند.
احتیاج آب و هوائ، عملیات زراعی و دادن کود شیمیائی، بیماریها و حشرات مشابه آنهائی است که برای کلم پیچ بیان شد (۱۶)

کلم تکمه ای (بروکسل) Brussels sprouts
طبقه بندی، طرز رشد و کشت
کلم تکمه ای (Brassica oleracea var.gemmifera) یکی از انواع متعدد کشت و زرع شده می‌باشد که از کلم وحشی مشتق گردیده است. این گیاه یک نوع کلم پیچ بدون سر است که سرهای مینیاتوری ک.چکی (تکمه) در محل اتصال برگها بساقه به وجود می‌آورد. این گیاه احتیاج به فصل رشد تا حدودی طولانی تر نسبت به کلم پیچ دیررس داشته و بنابراین این باید در بستر بذر و در مزرعه زودتر از کلم پیچ دیررس کشت شود.

در سایر موارد، عملیات زارعی آن تا زمان برداشت مشابه به کلم پبچ پاییزه یا دیررس می‌باشد. مقاومت کلم تکمه ای نسبت به سرما مانند کلم زینتی بوده و می‌توان آنرا در هر ناحیه ای که کلم زینتی در طی زمستان پرورش می‌یابد کشت نمود. مانند سایر کلم‌ها، یک گیاه پر توقع بوده و در خاکهای حاصلخیز بهترین رشد را می‌نماید.

وسعت و اهمیت
عملکرد در واحد سطح تولید از سال ۱۹۴۹ افزایش یافته است. کالیفرنیا عملا” کلیه محصول کلم تکمه ای تجارتی را در سال ۱۹۷۷ تولید نمود حدود ۲۱۸۷ هکتار ۳۰۷۵۹ تن به ارزش ۱۲۷۶۵۰۰۰ دلار تولید کرد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 34 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد