بخشی از مقاله

کلم پيچ Cabbage

فهرست منابع
کلم پيچ Cabbage 1
طبقه بندي، مبدا، و تاريخچه 1
وسعت و اهميت 1
روندکار در راندمان توليد 2
احتياج آب و هوائي 5
انتخاب ارقام و بذر 5
انواع ارقام 6
تامين بذر 6
آماده سازي خاک 7
کود شيميائي وآهک 8
کنترل بيماريها و حشرات 14
کلم گل سبز (بروکلي)(Broccoli sprouting) 19


طبقه بندي و اهميت 19
ارقام 20
کلم تکمه اي (بروکسل) Brussels sprouts 21
طبقه بندي، طرز رشد و کشت 21
وسعت و اهميت 22
کنترل بيماريها و حشرات 22


برداشت و بسته بندي 22
گل کلم (کلم گل معمولي)و بروکلي سردهنده يا گل کلم مقاوم بسرما 24
طبقه بندي و اهميت 24
ارقام 25
خاک و احتياج‌هاي زراعي 25
برداشت و بسته بندي 25
کلارد(Brassica oleracea var .virids) 26
طبقه بندي و طرز رشد 26
ارقام 27
احتياج‌هاي زارعي 28
کلم زينتي Brassica oleracea var .viridis)) 28
انواع 29
عمليات زراعي 29
برداشت و بازار يابي 29
کلم قمري (Kohlrabi) 30
طبقه بندي و مصرف 30
ارقام 31
احتياج‌هاي زراعي 31
برداشت 31
منابع 32

طبقه بندي، مبدا، و تاريخچه
کلم پيچ ( Brassica oleraca var Capitata) مهمترين عضو خانواده خردل (شب بو) مي‌باشد. بطور مسلم گرديده که رقم‌هاي امروز کلم پيچ از کلم پيچ وحشي که درطول سواحل گچي انگلستان و سواحل غربي و جنوبي اروپا رشد مي‌کرده منشاء گرفته است. کلم يچ بعنوان يک محصول غذائي از اولين دوره‌هاي باستاني مصرف مي‌شده است. يونانيان قديم به آن اعتبار بالائي داده و در افسانه‌هاي آنها ادعا مي‌شود که مبداء آن از پدر خدايان آنهاست گفته مي‌شود که مصريان کلم پيچ را مي‌پرستيدند امروزه نيز هنوز بعنوان يک سبزي پيشتاز به حساب مي‌آيد.


وسعت و اهميت
اگر چه محبوبيت کلم پبچ در سالهاي اخير حدودي کاهش يافته است با اين حال در رتبه يازدهم ازنظر سطح زيرکشت و در مرتبه ششم از لحاظ ارزش در ميان 22 سبزي عمده آمريکا در سال 1977 قرار داشته است سطح زير کشت کلم پيچ براي عرضه به صورت تازه وکراتبه بازار 68800 در سال 1949 به حدود 37060 هکتار در سال 1977 کاهش يافت در طول اين دوره کل توليد تدريجا کاهش نشان داد در حاليکه ارزش آن از 36569000 دلار به حدود 172860000 دلار افزايش يافته به همان ترتيب کلم پيچ براي ساورکرات از 7088 به 4200 هکتار در طول دوره 1949 تا 1977 کاهش پيدا کرد، در حاليکه ارزش کل از 2190000 دلار به تقريبا 7022000 دلار افزايش يافت کلم پيچ تجارتي در ايالات متعدي بطوري که در شکل 16-1 نشان داده شده توليد گرديده که همچنين رکورد نحوه کلم پيچ را در سالهاي 1949 تا 1977 نشان مي‌دهد، ايالات فلوريدا، تگزاز، کاليفرنيا، کاروليناي شمالي و جورجيا پيشتاز در توليد و عرضه کلم پيچ تازه مي‌باشد. در حاليکه کلم براي تهيه کرات در ايالات نيويورک، و يسکانسين و اوهايو همچنانکه در جداول 16-1 و 16-2 نشان داده شده توليد مي‌شود.


روندکار در راندمان توليد
توليد کلم پيچ به خاطر نشاء کاري گياهان، کود‌هاي شيميائي آفت کشها و کارگر نسبتا "گران است. عملکرد کلم پيچ براي مصارف تازه در هر هکتار از 67/16 به 13/18 تن بين سالهاي 1949 و 1995 افزايش يافت و به 11/28 تن در سال 1977 رسيده (جداول 1-6 و 16-1). عملکرد کلم پيچ براي تهيه ساورکرات تقريبا "از 4/22 تن در هکتار در سال 1949 به 18/26 در سال 1959 و 20/48 تن در سال 1977 افزايش يافت در سال 1939، توليد يک هکتار کلم پيچ براي عرضه به صورت تازه به بازار احتياج به 267 ساعت کار کارگر و کلم براي تهيه کرات به 232 ساعت کار احتياج داشت

اين ارقام به 257 و 138 ساعت کار گارگر در سال 1959 کاهش يافت راندمان به طور قابل ملاحظه اي در سالهاي اخير بهبود يافت به طوريکه بازده يک ساعت کار کارگر 57% درصد بين سالهاي 1939 و 1977 افزايش داشته است.(جدول 1-6)


کل ايالات متحده
سال سطح زير کشت (هکتار) توليد (تن) ارزش (1000 دلار)
1949 68801 1327406 36569
1959 49766 1069312 48709
1969 45087 1164899 67550
1977 41278 1439177 119388
جدول (16-1) : کلم پيچ براي عرضه به بازار به صورت تازه و فرآورده اي فصل برداشت سطح زير کشت،عملکرد، توليد و ارزش تخميني در ايالات پيشتاز، 1977
ايالات فصل برداشت سطح زير کشت (هکتار) عملکرد در هکتار (کيلو) کل توليد (تن) ارزش در کيلو (دلار) ارزش (1000 دلار)
نيويورک پائيز 3807 48247 183614 11/0 17156
فلوريدا زمستان 3645 26943 98174 30/0 29412


تگزاس زمستان 2511 35089 88078 35/0 30727
فلوريدا بهار 2268 35716 80975 18/0 15098
تگزاس پائيز 2227 25064 55810 14/0 8217
نيويورک تابستان 1539 47621 73263 06/0 4408
تگزاس بهار 1296 38848 50330 11/0 8511


ويکانيسن تابستان 1215 53260 64688 05/0 3205
کاروليناي شمالي تابستان 1053 23184 24404 08/0 2064
جرجيا بهار 1053 10401 10959 14/0 1593
نيوجرسي تابستان 972 23184 22527 10/0 2358
کاليفرنيا بهار 931 28196 26281 11/0 2880


ميشيگان تابستان 931 21304 19838 10/0 2080
کاليفرنيا زمستان 891 29450 26230 31/0 8117
کاروليناي شمالي پائيز 891 13785 12278 12/0 1476
کاروليناي شمالي بهار 891 13785 12278 07/0 941
ويسکانين پائيز 810 53260 43126 07/0 3097
فلوريدا پائيز 729 26943 19635 16/0 3061
کاليفرنيا پائيز 648 23836 21918 12/0 2743
ايلينويز تابستان 648 25063 16235 09/0 1447
ميشيگان پائيز 648 24437 15830 09/0 1447
ساير ايالات 7470 00 190767 00 19556
ايالات متحده 37074 32457 15/0 176866
جدول (16-2): کلم پيچ براي تهيه کرات: تخميني از سطح زير گشت، عملکرد توليد و ارزش در ايالات پيشتاز، 1977


ايالت سطح برگشت (هکتار) عملکرد در هکتار (تن) کل توليد (تن) ارزش در تن (دلار) ارزش (1000 دلار)
نيويورک 1660 8/54 90950 90/29 2719
ويسکانيسن 1418 5/52 74450 30/29 2181
اوهايو 385 4/62 24000 50/30 732
ساير ايالات 741 5/55 41100 80/33 1390


ايالات متحده 4204 8/54 230500 50/30 7022
- کلرادو، ايلينويز، بيشيگان، کاروليناي شمالي، اورگان، پسيلوانيا، تني، ويرجينيا و واشگتن
احتياج آب و هوائي
کلم پيچ يک محصول مقاوم فصل سرد بوده و يک دوره سرد مرطوب براي آن بهترين است اگر چه کلم پبچ مي‌تواند درجه حرارتهائي با تفاوت و سيعي را تحمل نمايد. کشت کلم پيچ در جنوب آمريکا از تير ماه تا فروردين ماه، خلال يک دوره آب و هوائي فوق العاده متفاوت انجام مي‌گيرد.
گياهان جوان کلم پيچ از گروه واکفيلد اگر خوب مقاوم شده باشد، درجه حرارتهائي حتي به پائين 4/9 درجه سانتي گراد زير صفر را بخوبي بدون آسيب عمده تحمل مي‌نمايد. اگر جه بيشتر ارقام مخصوصا" از نوع کپنهاگن حرارتهاي کمتر از 7/6 درجه سانتي گراد زير صفر را نمي توانند تحمل کنند حتي در7/6 درجه سانتي گراد در بر صفر گياهان بايستي خوب مقاوم شده باشد.
انتخاب ارقام و بذر
در انتخاب يک رقم، بايستي فاکتورهائي مانند تقاضاي بازار مقاومت به سرما و امراض، فصلي از سال که بايستي کشت شود و مقاومت نسبت به بذر رفتن از موقع را مورد توجه قرار داد
انواع ارقام
ارقام مخروطي شکل در اول فصل کشت مي‌شوند، جرسي واکفيلد و جارلستون واکفيلد مشابه بوده ليکن دومي کمي بزرگتر، ديررس تر و نوک تيزي راس آن کمتر است زودرس ترين رقم‌هاي کره اي شکل گلدن ايکر است که متعلق به گروه کينها گن مارکت مي‌باشد.ارقام ميان فصل کلوک وماريون مارکت (فرمهاي مدور ) و ويسکا


نسبن آل سيزنز و فلات داج (فرم پهن ) هستند.پرورش نوع هولاندر يا دانيش بال هد در شمال آمريکا براي انبار کردن در زمستان مي‌باشد خصوصيات بارز ارقام مهم کلم پيچ در جدول 16-3 شکل تعدادي از آنها در شکل 16-2 نشان داده شده است .
تامين بذر
تاحدود سال 1915 بيشتر بذور کلم پيچ از اروپا عمدتا از دانمارک وهلند وارد مي‌شد.
از آن زمان تا کنون بسياري از تهيه کنندگان بذر در امريکا بذر خود را در ناحيه پاگت سوئد توليد مي‌کنند که در اطراف مونت ورسن واشنگتن متمرکز است. لانگ ايليد نيويورک قديمي ترين ناحيه توليد بذر کلم پيچ در ايالات متحده مي‌باشد به خاطر منطقه پاکت سوئد متوقف کردند.سهولتي که در آميزش اعضاء خانواده کلم به يکديگر وجود دارد.حفظ و نگهداري بذر خالص پايه را مسئله مشکلي مي‌سازد.به اين علت بهتر است که بذر را از توليد کنندگان بذر که خود علاقمندي در توليد بذر کلم پيچ داشته و بذور پايه قابل اعتمادي را نگهداري مي‌نمايند خريداري نمود. در موقع خريد بذر، بايد سابقه اي از بذر پايه را نگهداري نمود، تا اين نژاد بخصوص يا بذر پايه را بتوان در فصل ديگر در صورت تمايل مجددا" تهيه نمود.


آماده سازي خاک
خاک مناسب
براي کشت‌هاي پائيز، تابستان و اول زمستان کلم پيچ در روي خاکهاي لوم سنگين تر به بهترين نحو عمل مي‌کند. در حاليکه محصول بهار در خاکهاي لوم شني تر بهترين رشد را خواهد نمود.خاکهاي شني زهکشي بهتري داشته وطبيعتا" گرم تر از انواع خاکهاي سنگين تر هستند. در حاليکه محصول کلم پيچ احتياج به ميزان فراواني آب دارد. زهکشي خوب بسيار لازم است وخاک بايد داراي مواد آلي فراواني باشد.


تهيه بستر بذر
محصول کود سبز بايد حداقل يک ماه از کاشت به زير خاک برگردانده شود.زمين بايستي ديسک زده شود و رديفها يک هفته تا ده روز قبل از کاشت آماده گردد.کولتيوا تورهاي ديسکي وسيله خوبي است چون همانطوري که خاک را کاملا" نرم مي‌کند رديفها را نيز آماده مي‌سازد.خاکهاي سنگين بايستي قبل ازکاشت به اندازه کافي دندانه زده شود.
کود شيميائي وآهک
کود شيميائي
کلم پيچ گروهي از سبزيها تعلق دارد که بيشترين عکس العمل را نسبت به حاصلخيزي خاک نشان مي‌دهند. ميزانهاي ازت توصيه شده در جدول 6-4 ارائه گرديده، در حاليکه مقدار احتياج فسفر پتاسيم در جدول 6-5 آمده است. در خاکهاي شني مي‌توان قسمتي از ازت به صورت کود ؟ به محصول داد. اما فسفر وپتاسيم معمولا" قبل از کاشت تا موقع کاشت داده مي‌شود.
آهک
کلم پيچ در جايي که PH خاک بين 6 تا6.5 است بهترين رشد را مي‌کند. در جائي که اسيدي بودن خاک بيشتر بوده وph کمتر از 5.5 است. استفاده از آهک سودمند خواهد بود. فسفر که يک عنصر مهم است، در PH 5.5 تا 6.5 بيشترين ميزان قابليت دسترسي را براي گياه دارد. واکنش خاک نبايستي بيشتر از حد فوق باشد به جز در جاهائي که فتق ريشه کلم يک مسئله عمده است. اگر نتوان براي کنترل بيماري از تناوب استفاده نمود، واکنش خاک را مي‌توان تا حد خنثي با کاربرد آهک آبديده افزايش داد.
کاشت، کوالتيوا تورزني وآبياري
پرورش گياهان
از سه روش مشخص براي پرورش گياهان استفاده شده است:
کاشت مستقيم در مزرعه: اين روش سازگار با نواحيست که مناسب براي جوانه زدن و رشد اوليه گياهان مي‌باشد. در خاکهاي شني، آبياري جهت حصول اطمينان از استقرار گياهان لازم است. در خاکهاي سنگين تر، وقتي که بارندگي خوب توزيع شده باشد مي‌توان اين استقرار را بدست آورد. قبل از کاشت، زمين بايستي بوسيله باران يا آبياري خوب نشست کند.بذر به ميزان 3.35 کيلو در هکتار بطور عمقي کشت شده و روي آن پوشش کمي داده شود

مخصوصا" در خاکهاي سنگين، خاک پس از کاشت به وسيله يک غلطک نرم مي‌شود و موقعي که گياهان به اندازه معمولي نشاء کردن رسيدند، تنک کردن تا حدودي لازم است. گياهاني که از خاک خارج مي‌شود به فروش مي‌رسد يا در مزارع ديگري نشاء مي‌گردد. گياهاني که بذر آنها مستقيما" در مزرعه کشت مي‌شود معمولا" دو يا سه هفته زود تر از گياهان هم سني که نشاء کرده‌اند به رشد کامل مي‌رسند.


کاشت در بسترهاي مزرعه اي روباز، در کاربرد اين روش، زمين به صورت بسترهائي با عرض مناسب، معمولا 150 تا 180 سانتي متر آماده مي‌شود و بذر روي خطوطي به فاصله 10 تا 15 سانتي متر کاشت عمقي مي‌گردد. بعضي اوقات بذر به صورت دستپاش روي بستر کشت مي‌گردد، ليکن سيستم رديفي توصيه مي‌گردد زيرا جهت مواظبت کامل گياهان آسانتر است. اين روش به ميزان وسيعي در مناطق توليد نشاء اطراف چارلستون، کاروليناي جنوبي و براي کلم پيچ دير رس در شمال آمريکا به کار مي‌رود. کاشت بذر در بستر معمولا در طول پاييز – شهريور و مهر- تا حدودي بسته به ناحيه انجام مي‌گيرد.


کاشت در شاسي‌هاي سرد. اين روش توليد گياهان به طور وسيعي در نواحي توليد کلم پيچ داخلي آمريکا مانند نواحي کريستال اسپرينگ مي‌سي سي پي به کار مي‌رود. پرورش دهندگان در طول سواحل اقيانوس اطلس و خليج مکزيک اين روش را همراه بستر‌هاي مزرعه اي روباز به کار مي‌برند به طوريکه در مواقع يخبندان سنگين مقداري نشاء ذخيره خواهند داشت. شاسي‌هاي سرد ممکن است به وسيله دريچه‌هاي شيشه اي، پارچه اي، يا پلي اتيلن شفاف پوشانده شود. پوشش اضافي براي حفاظت گياهان از يخبندان شديد لازم است و در روزهاي گرم تهويه دقيق براي جلوگيري از حرارت بيش از حد لازم مي‌باشد. شاسي‌هاي سرد نه فقط گياهان جوان را در مقابل هواي نامناسب محافظت مي‌کنند بلکه همچنين آنها را قادر مي‌سازد تا در زمان کوتاهتري رشد يابند. نشاء‌ها ممکن است در محلي که يخبندان شديد واقع شود نشاء گردد بايد به خوبي به سرما مقاوم گردند.
نشاء کردن گياهان
اگر چه نشاء کردن معمولا به وسيله ماشين انجام مي‌گيرد وليکن ممکن است به وسيله دست در جائي که کارگر مسئله اي نيست و يا جايي که کشت در سطح کوچکي است انجام گيرد وقي که نشاء کاري در اواخر تابستان و اوايل پاييز انجام مي‌شود، فقط از نشاء‌هاي بزرگ و قوي بايد استفاده کرد و بايستي آبياري شده و خاک اطراف ريشه‌ها فشرده گردد
در مناطق سبزي کاري از ويرجينيا تا جورجيا در بيشتر کشتهاي محصول بهاره نشاء کاري در مزرعه در اواخر پاييز يا اوايل زمستان صورت مي‌گيرد.


گياهان رشد هوائي بسيار کمي در طول زمستان مي‌نمايند، اما به مجرد شروع بهار، شروع به رشد نموده و زودتر از آنهايي که در بهار نشاء شده‌اند به رشد کامل مي‌رسند. در تگزاس و فلوريدا، کشت تجارتي در طول پائيز و زمستان انجام مي‌گيرد. در آلاباما، لوئيزيانا و مي‌سي سي پي براي حمل ونقل‌هاي بهاره نشاء‌ها بندرت قبل از دي ماه در مزرعه نشاء مي‌شوند. براي تولدي محصول پيش رس در شمال آمريکا به مجرد اينکه يخبندان سخت بر طرف شد نشاء‌ها به مزرعه منتقل مي‌شوند.در حاليکه کلم پيچ‌هاي دير رس در نيمه دوم خرداد و تير مزرعه نشاء مي‌شوند.


فاصله کاشت بر روي رديفها معمولا 30 تا 45 سانتي متر براي انواع جرسي کپنهاگن و 36 تا 50 سانتي متر براي واريته اي اهلي مانند آل هدارلي و فلات داج مي‌باشد. فاصله بين رديفها از 70 تا 120 سانتي متر متغيير است که بستگي به نوع خاک، روشهاي آبياري و زهکشي مورد استفاده دارد کاشت نزديکتر باعث ايجاد کلم پيچ‌هاي کوچکتر ولي عملکرد بيشتر در هر هکتار مي‌شود.
کولتيوا تورزني


کلم پيچ يک سيستم ريشه اي سطحي گسترده است ارکولينوا تورزني عميق بايد اجتناب کرد، مگر هنگامي که خاک بسيار سخت شده و گياهان بسيار کوچک هستند.بعد از آن کولتيوا نورزني سطحي بايستي انجام گيرد (شکل 16-3) محصولات پائيزه و بهاره معمولا احتياج به سه بار کولتيوا تورزني دارند، در حاليکه محصول زمستانه به احتياج به توجه کمتري دارد گياهان بزررگ فقط هنگام که علفهاي هرز بزرگ باشند کولتيوا تور زده مي‌شود. هنگامي که گياهان شروع و به تشکيل سر مي‌نمايند بايد کولتيوا تورزني متوقف گردد. اگر کولتيوا تورزني صبح بسيار زود که گياهان آيداروترد هستند انجام گيرد ممکن است سبب شکستگي برگها گردد.شکل (16-3)


آبياري
نگهداري رطوبت مناسب خاک در طول رشد براي توليد موفقيت آميز محصول کلم پيچ لازم است رطوبت مصرفي تا زمان تشکيل سر افزايش مي‌يابد و بنابراين احتياج به آبياري‌هائي بدفعات بيشتر مي‌باشد. آب ممکن است بوسيله سيستم شياري يا باراني داده شود. رطوبت غير يکنواخت پس از تشکيل سر ممکن است شکافته شدن برگردد .


بذر قبل از موقع
تحقيقات نشان داده است که اندازه گياهان هنگامي که در معرض درجه حرارت پائيز قرار مي‌گيرند تنها عاملي است که بيشترين و ابستگي را با بذر دهي قبل از موقع دارد. گياهان کوچکي که داراي برگهائي به عرض حدود 75/3- 5/2 سانتي متر هستند مي‌توانند درجه حرارتهاي پائين را براي مدت شش ماه بدون اينکه بذر بروند تحمل نمايند. بهر حال، اگر گياهان بزرگ و داراي برگهائي بعرض حدود 5 تا 5/7 سانتي متر باشد، اگر در معرض هواي سرد مداوم 4/4 تا 10 درجه سانتي گراد براي يک دوره 30 تا 60 روزه قرار گيرد بسياري از آنها توليد ساقه‌هاي بذر دهنده مي‌نمايند هر چه دوره در معرض سرما قرار گرفتن طولاني تر باشد، درصد گياهان توليد کننده بذر بيشتر است بعضي از ارقام و نژادها در مقايسه با ديگران بذر دهي قبل از موقع آنها بيشتر است. رقم کپنهاگن مارکت بيشتر از واريته‌هاي جرسي در معرض به بذر رفتن است

. واضح است نژادهائي که داراي مقاومت زيادي نسبت به بذر دهي قبل از موقع هستند را مي‌توان از طريق اصلاح نژاد بوجود آورد حدودا بهترين اقدامات کنترلي عبارت است از (1) استفاده از بهترين نژادهاي يک بذر موجود (2) اجتناب از نشاء کردن بسيار زود گياهان در مزرعه (3) پرهيز از تحريک رشد گياه در ابتداء در طول اواسط رمستان موقعي که درجه حرارت پايين مداوم وجود دارد گياهان بايستي نسبتا کوچک باشند. درجه حرارت يخبندان سبب بذر دهي قبل از موقع نمي گردد، بلکه در جه حرارت بسيار پايين رشد است که به وجود آمدن ساقه بذر دهنده را آغاز مي‌نمايد.


کنترل بيماريها و حشرات
بيماريها
مهمترين بيماريها کلم پيچ که پرورش دهندگان با آنها بايستي مقابله کنند عبارت است از پوسيدگي سياه، غده ريشه، زردي، فتق ريشه و ساقه گياه
پوسيدگي سياه. پوسيدگي سياه xanthononas campestris ايجاد شده و در هر مرحله اي از رشد گياه ظاهر مي‌شود. بيماري در ابتدا با زرد شدن برگها و سياه شدن رگبرگها مشخص مي‌گردد. سپس گياهان کوتاهي قد و يکطرفه شدن سر کلم‌ها را نشان مي‌دهند اگر بيماري زود به گياه حمله کند اصلا سر تشکيل نخواهد شد.
اورگانيزم همراه بذر با بقاياي آلوده گياهان منتقل مي‌شود. خيساندن بذر در آب 50 درجه سانتي گراد براي 25 تا 30 دقيقه اورگانيزم‌هايي داخل و روي بذر را از بين خواهد برد استفاده از بذور تمييز، تناوب زراعي و اصول بهداشتي توصيه شده است. به گياهان تيره شب بو نبايستي حداقل براي سه سال اجازه داده شود در چنين خاکي پرورش داده يابند.


غده ريشه. غده ريشه (Meloidogyne sp.) يک بيماري است که به وسيله يک نماتت که به ريشه‌هاي گياه حمله کرده و گالهايي با شکل نامنظم توليد مي‌کند ايجاد مي‌شود. اين گالها با گالهائي که به وسيله فتق ريشه توليد مي‌شود و نزديکتر به ساقه گياه است، گاهي اوقات اشتباه مي‌شود تناوب با غلات، ذرت، نوعي لگوم، بعضي از واريته‌هاي لوبيا چشم بلبلي، سوژا و ديگر محصولات مصون از نماتد توصيه مي‌گردد. تدخبن خاک روش موثر ولي گران براي کنترل بوده و ممکن است فقط محدود به بستن بذر گردد. ارمتيل برومايد، وابام، يا کلروبروموبروين مي‌توان استفاده نمود.


زردي، به وسيله قارچ conglutenanc. usarium Oxysporam f ايجاد مي‌شود و در حاليکه يک بيماري عمده نواحي شمالي است، خصارتهاي به کلم پبچ در نواحي بالاي جنوب آمريکا وارد مي‌سازد. گياهان بلافاصله پس از انتقال زرد شده و برگها مي‌زيزد و گياهان مي‌ميرند. اگر اين مشکل ايجاد شد، از ارقام مقاوم به زردي که ايجاد و بايستي در بازاز موجود- باشد بايد استفاده نمود


فتق ريشه، فتق ريشه (Plasmodiophora brassicae Wor) به ريشه گياهان تيره شيوه حمله مي‌نمايد وسبب تورم‌هاي خاصي مي‌گردد. ريشه‌هاي بدشکل از لحاظ ظاهري شبيه چماق مي‌باشد، بيماري را با اجتناب از کاشت در نواحي آلوده، استفاد از تناوب زراعي، نگهداري خاک در حد قليائي (PH=2/7) و استفاده از PCNB در موقع نشاء مي‌توان کنترل نمود.


ساقه سياه، ساقه بوسيله قارچ Phoma lingam Desmax ايجاد مي‌شود اين بيماري به ساقه‌هاي گياهان جوان حمله کرده و باعث لکه‌هاي فرورفته تيره مي‌گردد. تمام گياه پژمرده شده و برگهاي مرده به ساقه مي‌چسبند کنترل آن شبيه کنترل پوسيدگي سياه است.
حشرات
مخرب ترين حشرات کلم پيچ انواع مختلف کرمهاي کلم پيچ، مخصوصا" کرم سبز، لارو پروانه کلم پبچ، شب پره پشت الماس و ت؟ کلم پيچ هستند شته و سن‌هارکوئين تيز از آفات عمده است.


کرمهاي کلم پيچ و همچنين اوپر کلم پيچ را مي‌توان با متوميل قبل از آنکه سرهاي کلمها تشکيل شود و بارتنون بعد از آن کنترل نمود (ر.ک 11). اقدامات کنترل به مجرد اينکه نشانه اي از تغذيه کرم مشاهده شد بايد شروع شود.
شته کلم پيچ: شته کلم پيچ (Brevicoryne brassicae) يک حشره مکنده بوده و داراي يک پوشش مومي شبيه برگهاي کلم پيچ است. بنابراين از مواد سمپاشي حفظ مي‌شود، مگر اينکه در سمپاشي از يک ماده پاک کننده يا چسبنده استفاده شود. زمان بندي در کنترل شته‌ها بسيار مهم است گياه بايد قبل از اينکه استقرار يابد و خسارت عمده اي بزند سمپاشي شود. مالاتيون، ديازينون و سولفات ئيکوتين حشره کشهاي موثري هستند.
سن‌هارلکوئين. سن‌هارلکوئين (Murganta histrionica) داراي لکه قرمز، سياه، و يا زرد و به طول حدود 1 سانت مي‌باشد. جوان و بالغ آن هر دو روي کلم پيچ تغذيه نموده، شيره گياه را مکيده و سم به داخل آن تزريق مي‌کند حشره بالغ با مالاتيون ونالد کنترل مي‌شود.


برداشت
از موقعي که، تگزاس و فلوريدا محصوله‌هاي زيادي را توليد نموده‌اند ديگر فشاري براي ارسال کلمهاي نارس مانند نالهاي قبل نيست. گياهان را اجازه مي‌دهند تا به مرحله رسيدن و داشتن يک سر سفت سفيد برسد. از آنجايي که کلم تازه را به صورت سبز و شاداب خواستارند، دو يا سه برگ سرنوشتي کلم پيچ را بايد متصل به سر کلم باقي گذاشت، مگر در حاليکه اني اني برگهاي کرم خورده باشد، به مجرد اينکه سر کلم را قطع کردند، آنها را براي يک سفرکه داخل واگن است برتاب نموده و سپس کلم‌ها به محل بسته بندي برده مي‌شوند. بايد موظب بود که سر کلم زخمي نشود زيرا اين موجب عدم جذابيت آن مي‌گردد.


درجه بندي و بسته بندي
تمايل به طرف درجه بندي بهتر کلم بپچ است مطلوب ترين کلم پيچ 9/0-تا 3/2 کيلو وزن داشته که کوچکترها ترجيح داده مي‌شود.
در بيشتر قسمتها، کلم پيچ از مزرعه به مراکز بسته بندي برده، شده در حاليکه در بعضي مناطق جعبه‌ها در مزرعه پر مي‌شود. کلمها ار بايد در جعبه در لايه‌هاي منظم بطوري که انتهاي ساقه بطرف خارج باشد قرار دارد. بايد آنها را محکم بسته بندي نمود، اما نه آنقدر فشرده بهم که باعث زخمي شدن گردد کيسه‌هاي سوراخدار وکارتن‌هاي 63- دسيمتر مکعبي ظروف استاندارد براي کلم پيچ هستند. در هواي گرم مطلوب است که يخ خورد شده اطراف يا داخل ظرف ريخته شود تا موقع حمل از فساد جلوگيري نمايد. در هواي سرد، کلم پيچ بايستي در ظروفي يا منافذ باز حمل شود.
انبار کردن
با افزايش در توليد زمستانه کلم يپچ، سطح کشت آن که در تمايل براي انبار کردن پرورش مي‌يافت به ميزان زيادي کاهش يافته است. مصرف کنندگان کلم سبز تازه زا بطور مشخصي ترجيح مي‌دهند، اگر چه قيمت آن بيشتر از کلمهاي انبار شده است.انبار کردن موفقيت آميز احتياج دارد

به: (1) يک رقم انباري خوب (2) عاري بودن از بيماري و صدمات (3) حرارتي نزديک به صفر درجه سانتي گراد (4) رطوبت نسبتا "بالا کلمهاي خوب پرورش يافته با سرهاي سخت نوبر از رقم دابيش بال هد بهترين انبارداري را دارد.ميزان بسيار کمي کلم در جنوب انبار مي‌شود. براي انبار کردن کلم پيچ‌هاي بهاره براي هر مدت زمان لازم است که آنها را در سرد خانه قرار داد و از آنجا که محصول بصورت توده اي بوده و هر تن هزينه سرد خانه معمولا تا بالاست انبار کردن معمولا مقرون به صرفه نيست به هر حال قيمتها پايين بوده و پيش بيني مي‌شود که در آينده بالا رود کلم پيچ را در بعضي اوقات مي‌توان سودمندانه انبار نمود.


بازار يابي
در بعضي از مناطق پيشتاز پرورش کلم پيچ آژانسائي تولدي و بازاريابي را تنظيم مي‌نمايند. بهر صورت در بيشتر حالات، خريداران عمده داراي يک عامل محلي بوده و يا کي نماينده براي خريد به محل مي‌فرستند. مقداري از کلم پيچ بصورت امانت فروشي ارسال مي‌گردد، ليکن اين روش بازاريابي محدود است. در مناطق زيادي قسمتي از محصول به راههاي متفاوت از طريق تعاونيها به بازار فرستاده مي‌شود. اين روش اخير فقط در موقعي که سازمان به اندازه کافي بزرگ باشد که بتواند مديريت با راندماني را حفظ کند توصيه مي‌گردد.
صادرات و واردات
صادرات کلم پيچ تازه کمي بيشتر از حد متوسط در سال 1972 بوده که به 40851 تن به ارزش 3413000 دلار رسيده. در سال 1977، مهمترين کشور وارد کننده کانادا بود و مقادير کمي به تن به ارزش 8430000 صادر گرديد (13-2). مناطق کارائبين، اروپاي غربي صادر گرديد. مقادير متوسطي از کلم پيچ در سال 1977 وارد آمريکا گرديد (13-2)
کلم گل سبز (بروکلي)(Broccoli sprouting)
طبقه بندي و اهميت
کلم گل سبز (Brassica oleracea var ilalica) متعلق به جنس Brassica بوده و در سالهاي اخير، به تامين اصلي سبزيهاي شبيه کلم پيچ بطور مهمي اضافه گرديده است. اهميت کلم گل سبز در حال افزايش بوده و چهاردهمين از لحاظ سطح زير کشت و چهاردهمين از لحاظ ارزش در ميان 22 سبزي عمده در سال 1977 بوده است. از 3645 هکتار در سال 1939، ميزان تخميني 1706 تن به ارزش 18500000 دلار برداشت گرديد. سطح زير کشت به 28710 هکتار در سال 1977 افزايش يافت که ارزش آن 927480000 دلار بوده است (جدول 32-1) ايالت کاليفرنيا حدود 96% محصول تجارتي را در سال 1977 توليد نموده، که پس از آن ايالات اورگان، تگزاس، و آريزونا بوده اند. در حاليکه کارگر مورد احتياج براي توليد و برداشت کلم گل سبز نسبتا زياد است، بيش از 25% بين سالهاي 1939 و 1959 کاهش پيدا کرد و اخيرا به خاطر بهبود عمليات و مکانيزاسيون به ميزان بسيار بيشتري نقصان يافته است.


ارقام
ارقام کلم گل سبز را مي‌توان به زود رس، متوسط و دير رس بر حسب عکس العمل آنها نسبت به زمان کاشت طبقه بندي نمود هنگامي که ارقام زود رس در اول بهار بذر کاري يا نشاء کاري مي‌گردند، به سرعت به رشد کامل مي‌رسند به نحوي که قبل از گرم شدن هوا محصول خود را توليد کردند همچنين مي‌توان آنها را در تابستان بذر کاري کرد تا در اوايل پاييز برداشت گردند. ارقام ارلي دسيکو و ارلي اسپارتان جزء اين گروه هستند.


ارقام متوسط در اواخر بهار يا تابستان بذر کاريي مي‌شود و شامل ارقام کالابرس، والتام، آتلانتيک، کاستال و ميديوم 90 مي‌باشند. ارقام دير رس تنها سازگار با مناطقي هستند که بتوان آنها را در تمام دوره زمستان پرورش داد. اين رقمها را در پاييز براي برداشت بهاره مي‌کارند. ميديوم – ليت- و نپتون (هيبريد F) از ارقام دير رس هستند.
احتياج آب و هوائ، عمليات زراعي و دادن کود شيميائي، بيماريها و حشرات مشابه آنهائي است که براي کلم پيچ بيان شد (16)


کلم تکمه اي (بروکسل) Brussels sprouts
طبقه بندي، طرز رشد و کشت
کلم تکمه اي (Brassica oleracea var.gemmifera) يکي از انواع متعدد کشت و زرع شده مي‌باشد که از کلم وحشي مشتق گرديده است. اين گياه يک نوع کلم پيچ بدون سر است که سرهاي مينياتوري ک.چکي (تکمه) در محل اتصال برگها بساقه به وجود مي‌آورد. اين گياه احتياج به فصل رشد تا حدودي طولاني تر نسبت به کلم پيچ ديررس داشته و بنابراين اين بايد در بستر بذر و در مزرعه زودتر از کلم پيچ ديررس کشت شود.

در ساير موارد، عمليات زارعي آن تا زمان برداشت مشابه به کلم پبچ پاييزه يا ديررس مي‌باشد. مقاومت کلم تکمه اي نسبت به سرما مانند کلم زينتي بوده و مي‌توان آنرا در هر ناحيه اي که کلم زينتي در طي زمستان پرورش مي‌يابد کشت نمود. مانند ساير کلم‌ها، يک گياه پر توقع بوده و در خاکهاي حاصلخيز بهترين رشد را مي‌نمايد.


وسعت و اهميت
عملکرد در واحد سطح توليد از سال 1949 افزايش يافته است. کاليفرنيا عملا" کليه محصول کلم تکمه اي تجارتي را در سال 1977 توليد نمود حدود 2187 هکتار 30759 تن به ارزش 12765000 دلار توليد کرد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید