بخشی از مقاله

چکیده

در صنایع معماری، مهندسی و ساخت و ساز(AEC)* از دیرباز به دنبال تکنیک های کاهش هزینه های پروژه، افزایش بهـره وری و کیفیـت و کـاهش زمان تحویل پروژه بوده اند. به کارگیری (Building Information Modeling) BIM به معنی مدل سازی اطلاعات ساختمان نتـایج ایـده آلـی را برای مهندسین در فرآیندهای طراحی، برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل پروژه داشته است BIM نشان دهنـده توسـعه و اسـتفاده از مـدل هـای -N بعدی کامپیوتری برای شبیه سازی، برنامه ریزی، طراحی، ساخت و ساز و بهره برداری از تاسیسات که کمک می کند تا معماران، مهندسان و سـازندگان به تجسم آنچه در پروژه قرار است اتفاق بیافتد بپردازند.

کاهش هزینه ها و مدیریت منابع موجود جزو اهداف اصلی هر پروژه ساختمانی می باشد در این مقاله به بررسی نقش BIM در کنترل و کاهش هزینـه ها پرداخته ایم و نشان داده ایم که چگونه با هزینه اندکی برای تکنولوژی BIM می توان از دوباره کاری ها و پرداخت هزینه های اضافی جلوگیری کـرد و منابع موجود را به نحوی تخصیص داد تا پروژه در زمان مقرر و بودجه تعیین شده به پایان برسد.

واژههای کلیدی
BIM، مدل سازی اطلاعات ساختمان، کنترل هزینه، مدیریت مالی.


-1 مقدمه

مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM یکی از تحولات امیدوار کننده در زمینه معماری، مهندسی و ساخت و ساز است. BIM شبیه سازی سه بعدی یک پروژه ساخت وساز در محیط مجازی است پس از اتمام مدل کامپیوتری شامل هندسه و ابعاد دقیق و داده های مربوط به هر قسمت برای تامین منابع و فعالیت های مورد نظر برای تکمیل ساخت و ساز می باشد .(Eastman et al.2008) این اطلاعات شامل مواردی از قبیل مشخصات مصالح، راهنمای نصب و مونتاژ، خدمات گارانتی محصولات ، نگهداری و تعمیرات، اطلاعات قیمت و مراحل ساخت ونصب می باشد. شکل شماره (1)
به عبارت فنی BIM یک مدل سه بعدی CAD است که به یک پایگاه داده متصل می باشد به نحوی که هر گونه اطلاعات مربوط به پروژه را می توان در آن ذخیره کرد بنابراین به عنوان یک مرجع مشترک اطلاعات بین کارفرما، طراح و سازنده عمل می کند که نتیجه آن افزایش هماهنگی، کاهش خطاها و ضایعات، کاهش هزینه و افزایش کیفیت می شود.

به لحاظ کاربرد در هر شاخه نرم افزارهای گروه BIM را می توان طبقه بندی کرد که به طور نمونه تعدادی از این نرم افزارها را در جدول شماره (1) معرفی مینماییم.

شکل شماره :1 مدل سازی معماری

* Architectural, Engineering, Construction×
×
×

جدول شماره (1) انواع نرم افزارهای BIM در بخش های مختلف

کاربرد در بخش معماری کاربرد در بخش سازه کاربرد در مدیریت توسعه پایدار

Autodesk Revit Architecture Autodesk Revit Structure Autodesk Ecotect Analysis

Graphicsoft ArchiCad Bentley Structural Modeler Autodesk Green Building Studio

Nemertschek Allplan Architecture Bentley RAM, STAAD and Graphisoft EcoDesigner
ProSteel


RinhoBIM Tekla Structures IES Solutions Virtual
Environment VE-Pro


Softtech spirit StructureSoft Metal Wood Framer Bentley Tas Simulator

CADsoft Envisioneer 4MSA Strad and Steel Bentley Hevacomp

Bentley Architecture Autodesk Robot Structural Design Builder
Analysis

-2 اهداف به کار گیری یک مدل اطلاعاتی ساختمان(: (BIM

تجسم: تفاسیر را به یک مدل سه بعدی می توان با کمی تلاش اضافه کرد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید