بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

nفلاسفه پیرورواقیون آن را به فیزیک، اخلاق و منطق تقسیم می کردند.

nبرخی فلاسفه آن را به مابعد الطبیعه، معرفت شناسی، منطق وارزش شناسی تقسیم می کنند.

اسلاید 2 :

nسوزانا لانگر : فلسفه بیشتر توسط تنظیم مسئله های خود مشخص می شود تا راه حل هایش برای آنان.

nنلسون گودمن : شاید روزی فرا رسد که در فلسفه بیشتر

n” بررسی ”  انجام گیرد تا  ” مجادله ” و فلاسفه همانند صاحبان علم بیشتر بر حسب عناوینی که بررسی میکنند شناخته می شوند تا نظریاتی که دارند. 

اسلاید 3 :

nدر فلسفه علم فیزیک از مفا هیم بنیادی چون جرم ، زمان و طول بحث میشود.

nدر فلسفه ریاضیات  اینکه مبانی ریاضیات بر چه چیزهایی قرار دارد بحث می شود.

فلسفه هر علم نقد آن علم است.

n

اسلاید 4 :

nدر فلسفه علم فیزیک از مفا هیم بنیادی چون جرم ، زمان و طول بحث میشود.

nدر فلسفه ریاضیات  اینکه مبانی ریاضیات بر چه چیزهایی قرار دارد بحث می شود.

فلسفه هر علم نقد آن علم است.

n

اسلاید 5 :

فصل یک
فلاسفه چگونه می اندیشند 

nپلوتارک : سقراط  نه صندلی  برای شاگردانش چیده بودونه برکرسی می نشست، نه ساعاتی رابرای سخنرانیهایش از پیش تعیین می کرد. اوهمیشه درحال فلسفیدن بود. هنگامی که لطیفه می گفت، موقعی که درحال آشامیدن بود درآن حال که درخدمت سربازی بود هرجا شما رادرخیابان ملاقات می کرد، وسرانجام هنگامی که درزندان بود و زهررا می نوشید.

اسلاید 6 :

nیک وظیفه عمده فلسفه تصریح این مطلب است که چه راهنمایی می تواند برای تجربه کردن منطقی به نظر آید، آیا آنجا که چنین صراحتهایی بتواند پیش از تجاربی خاص روشن گردد، انها از نظر نقش مقدم بر آن تجارب خاص می باشند؟

اسلاید 7 :

nفلسفه در پرتو تجربه در حال انجام خود ، قوانین خود را ،  که همان فهم از خود فلسفه است تبیین میکند.

nنتیجه فلسفه تعدادی قضیه فلسفی نیست، بلکه روشن ساختن قضیه ها است.

n

اسلاید 8 :

فصل یک
نظرات برخی فلاسفه  در ماهیت فلسفه (1)

nبرتراند راسل : فلسفه ای مناسب است که با مطالب مورد علاقه مردم تحصیل کرده معمولی سروکار داشته باشد.

nسی.ای. لوییس : ویژگی ممتاز فلسفه این است که فلسفه کارهرکسی است.

nنلسون گودمن : فلسفه به عنوان نقشی است برای روشن ساختن پیچیدگی ودرهمی سطوح اسفل تا سطوح اعلی سطح تفکر.

اسلاید 9 :

nاچ گوردون هولفیش : فلسفه به انسان  درتفکر به نتایج اعمال روزانه کمک می کند تا با حکمتی بیشتر نتایجی برگزیند تا تفکراتش را عمیق کند.

nافلاطون : پادشاهان باید فیلسوف باشند!

nوتینگشتاین : فلسفه نظریه نیست بلکه عمل است.

اسلاید 10 :

nبازتابشی

nخود پیروی  : روش شناسی ومحدودیتهای از درون تعریف شده واین به معنی خود پیروی است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید