بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

ستون

به هر كدام از رديفهاي عمودي از خانه هاي صفحه كاري يك ستون گفته ميشود.هر يك ستون هاي صفحه كاري با يك يا دو حرف از حروف الفباي انگليسي(ازA تا Z) مشخص شده اند

اسلاید 2 :

سطر

به هر كدام از رديفهاي افقي از خانه هاي صفحه كاري يك سطر گفته ميشود.سطرهاي صفحه كاري را با اعداد نام گذاري مي كنند.به اين ترتيب كه سطر اول با اعدد1  سطر دوم با عدد2و...

اسلاید 3 :

مقدمه

Excel  برنامه اي از مجموعه برنامه هاي  Microsoft office است كه شركت مايكروسافت توليد كننده آن مي باشد.برنامه هاي اين گروه هر يك به منظور خاصي در انجام امور دفتري بايگاني حسابداري چاپ و نشر و... به كار ميرود كه عبارتند ازWord ,Excel, Access, Power  Poi t,Outlook.

در اين بين ازExcel براي انجام اموري مثل ارزيابي و اصلاح داده ها محاسبه و مقايسه اعداد و نيز ايجاد جداول و گزارشها استفاده مي شود.

 

اسلاید 4 :

ابزارهاونوارابزارهای موجوددرمحيط excel:

Excelهم همانند ساير برنامه ها تشكيل شده است ازيك سری نوارهايی كه به شرح آن می پردازيم :

نوارعنوان:به ناحيه باريك موجود دربالاترين قسمت پنجره

برنا مه excel نوار عنوان گفته می شود.

 

 

نوارمنو: نوارمنوبه طورپيش فرض درقسمت زيرين نوارعنوان

ظاهر می شود وشامل تعدادی منو است .

 

 

 

اسلاید 5 :

   نوارابزار:گزينه های موجود درمنوها اين امكان رابرای كاربر

ايجاد می نمايد كه فرامين راازطريق ابزارهايی كه با آيكن مربوط

به خود مشخص شده اند اجرانمايند.

 

 

   نواروضعيت: نوار باريكی كه درقسمت تحتانی پنجره excel

قراردارد نوار وضعيت ناميده می شود.

 

 

اسلاید 6 :

   نوارنمودار: اين نوار ابزاربه منظورنمايش نموداری داده

هاي درج شده درصفحه گسترده برنامه excelمورد

استفاده قرارمی گيرد .

 

 

نوارفرمول: ازطريق اين نوار مي توان فرمول خانه هايی

كه دارای فرمول هستند رامشاهده كرد.

 

 

اسلاید 7 :

نوارترسيمات: اين نوارابزاربه منظورترسيم اشكال

مختلف درمحيط excel مورداستفاده قرار می گيرد.

 

 

نوارانتخاب صفحه كاري: دارای سه صفحه كاری است

درپايين صفحه قراردارد ووظيفه آن ايجاد امكان جابجايی سريع بين

صفحات كاری است می توان ازطريق راست كليك روی آنها

كارهایی  ر ازقبيل (حذف واضافه و......)راانجام داد.

 

 

اسلاید 8 :

 

اضافه كردن صفحه كاری (sheet):

  صفحه كاری را درصورت تمايل می توانيد زياد وكم كنيم

شكل 1اضافه كردن صفحه كاری رانشان می دهد.

 

حذف كردن صفحه كاری:

همچنين می توان صفحه كاری كه احتياج نداريم راازصفحه

ها حذف كرد(كه به ندرت اتفاق می افتد)كه درشكل 2 نشان

داده شده است.

اسلاید 9 :

 ايجاد ياداشت  متنی:

اگر می خواهيد به يكی ازخانه های صفحه كاری كه

 برايتا ن اهميت خاصي دارد توضيحاتی رابه عنوان يادآوری

 اضافه نماييد  ،مراحل زير راطی كنيد :

         كليك راست روي سلول

انتخاب گزينه i sert comme t

 

اسلاید 10 :

  فيلتركردن:

اين قسمت(نام خانوادگی) شكل 1سرتيترها فيلترشده اند ابتدا

انتخاب قسمتی كه می خواهيم فيلتر شودوسپس مانند شكل 2 

گزينه موردنظرراانتخاب می كنيم.   

Data/filter/Auto filter    

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید