بخشی از مقاله

چکیده

با پیشرفت روز افزون علم و فن آوری، ضرورت توجه به روش های نوین تدریس بیش از پیش اجتناب ناپذیر گشته است. از جمله روش های یادگیری فعال، آموزش از طریق بازی است. بازی در عین این که وسیله ای برای سرگرمی است، جنبه یادگیری نیز دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش بازی بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتایج نشان داده است استفاده از روش بازی در کلاس باعث یادگیری بهتر و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می گردد.

واژههای کلیدی: آموزش، بازی، دوره ابتدایی، آموزش از طریق بازی


.1 مقدمه
در گذشته اعتقاد بر این بود که تنها کلاس های ساکت و بی تحرک، کلاس های یادگیری واقعی هستند. در آن زمان مدیران مدارس در راهروهای خاموش قدم می زدند و با شنیدن کوچکترین صدا به کنترل کلاس ها می پرداختند. دانش آموزان به عنوان افرادی منفعل و پذیرنده صرف معلومات تلقی می شدند که مجبور بودند 6 الی 8 ساعت در کلاس های درسی مختلف نشسته و شنونده محض سخنرانی های معلمان خود باشند . 11 امروزه دانش آموز در کلاس درس می تواند اظهار نظر کند وحتی می تواند با نظر معلم مخالفت کند. بدون اینکه ترس از تنبیه شدن داشته باشد و معلمان نیز به جای اینکه به فکر راهکارهایی برای ترساندن دانش آموزان باشند، تا بتوانند بهتر کنترل کلاس را بدست بگیرند به دنبال انگیزه در دانش آموزان هستند تا با استفاده از آن تدریس موثر تری داشته باشند. همچنان که بسیاری از فلاسفه و اندیشمندان تعلیم و تربیت معتقدند، معلمان سعی می کنند با شناخت از طبیعت کودک راهکارهایی را فراهم کنند که مدرسه و آموزش برای کودک همان زندگی باشد. نه آماده کردن برای زندگی . 4

.2روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است.

1


.3یافته های پژوهش
در تعلیم و تربیت و آموزش فراگیران، بحث روش های تدریس یکی از چالش های معلمان محسوب می شود و به کارگیری روش های تدریس متناسب با هر ماده درسی از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده از روش های فعال تدریس از روش هایی است که کمک شایانی به دانش آموزان و معلمان می کند. روش های فعال تدریس روش هایی هستند که فعالیت ذهنی دانش آموز را در زمینه نیازهای عمومی وی برمی انگیزد. در این روش ها علاوه بر فراهم کردن شرایط گوناگون، باید یادگیری را از طریق ترغیب و تحریک دانش آموزان در آنان ایجاد نمود و تمام پیام های تربیتی و آموزشی را متناسب با کانون رغبت و علاقه کودکان منتقل نمود. چرا که اصولا هیچ تغییری در رفتار یادگیرنده رخ نمی دهد، مگر اینکه از میل درونی و رغبت طبیعی آنان سرچشمه گرفته باشد . 12

یکی از روش های یادگیری فعال، استفاده از بازی است. بازی از جمله امکاناتی است که می تواند به منظور آموزش و ایجاد انگیزه در دانش آموزان از آن بهره مند شد. بازی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت و یادگیری در کودکان شناخته شده است، که نقش ها و هنجارهای اجتماعی و نیز مهارت های حل مسئله، مهارت های زبانی و فیزیکی، سازگاری با جامعه و... را به آنان می آموزد . 14

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید