بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

ضد عفونيبذور

بذور گندم را بر روي يك سطح تميز مانند نايلون يا برزنت پهن نموده سپس بذرها را با مقداري آب خيس نموده به حدي كه بذور مرطوب شوند سپس سم را به نسبت مناسب با بذور به طوري آغشته نماييد تا يك لايه سم به بذر چسبيده باشد. براي اختلاط بهتر است از پارو يا بيل استفاده نماييد .

از سموم مناسب ضدعفوني مي توان به سموم ديويدند و ويتاواكس تيرام اشاره نمود كه به ازاء هر 100 كيلوگرم بذر 200 گرم سم مي توان اختلاط نمود شايان ذكر است كه بذور ضدعفوني شده را نبايد به مدت زيادي انبار نمود .

اسلاید 2 :

طريقه استفاده از ازتو باكتر

100 كيلوگرم بذر را با يك كيلوگرم ازتوباكتر اختلاط نمائيد . بذر بايد كمي مرطوب باشد و بهتر است با آب شكر مرطوب شود چون شكر مي تواند يك منبع غذايي براي باكتري باشد .

 

 

 

اسلاید 3 :

فوائد استفاده از ازتو باكتر

ازتوباكتر علاوه بر اينكه خاصيت ضدعفوني دارد          ( تشديد كننده ضدعفوني است ) تثبيت كننده ازت نيز مي باشد و ازت تثبيت شده خاك را قابل جذب مي كند يعني شرايط را براي رشد محيط محيا مي كند تا بتواند ازت خاك را جذب كند . در صورت استفاده صحيح افزايش توليد به ميزان 30-10 درصد حاصل خواهد شد .

اسلاید 4 :

آماده سازي بستر كاشت

يكي از راههاي افزايش عملكرد تهيه بستر مناسب كشت  مي باشد.

در اراضي كه بقاياي گياهي و سابقه آفات داشته باشد شخم بايد توسط گاوآهن برگردان دار انجام شود و اگر بقاياي گياهي كم بود مي تواند شخم را بوسيله چيزل انجام داد.

اسلاید 5 :

يكي از مراحل آماده سازي بستر كاشت عمليات لايه شكني مي باشد كه بايد در حدود يك ماه قبل از عمليات خاكورزي انجام شود .

رطوبت مناسب خاك يكي از عوامل مهم براي كاهش تعداد دفعات ديسك زني است .

 

 

 

 

ديسك زني در شرايط

 رطوبت مناسب مزرعه

 

اسلاید 6 :

تاريخ كاشت

بهترين تاريخ كاشت در هر منطقه توسط كارشناسان مراكز تحقيقات ارائه مي شود كه كشاورز بايد در اين محدوده  زماني مزرعه خود را كشت نمايد  . به عنوان مثال بهترين تاريخ كاشت گندم در شرق  استان گلستان از 15 آبان الي 30آذر است .

اسلاید 7 :

مزاياي استفاده از كمبينات

 

كاهش بذر مصرفي تا 40 كيلوگرم در هكتار

كاشت يكنواخت بذر

نيروي كار  كمتر

كشت سطح بيشتري از اراضي در واحد زمان

كاهش تردد ماشين آلات و در نتيجه كاهش فشردگي زمين

كاهش هزينه كشت

ظرفيت بالاي مخزن بذر جهت صرفه جويي در وقت و .. .

اسلاید 8 :

دلايل عمده در عدم يكنواختي سطح بذر

 

.1عدم توزيع يكنواخت  كودهاي قبل از كاشت  و همزمان با كاشت

.2تنظيم نبودن رديف كار و كمبود اين دستگاهها و عدم دقت  رانندگان به علت كشت مزرعه در كمترين زمان ممكن و از دست ندادن كشت مزارع كشاورزان ديگر

.3عدم تهيه بستر مناسب (عدم شخم تابستان جهت ذخيره رطوبت و عدم شخم صحيح مجدد )

.4واقع بودن مزارع در شيب هاي تند و شخم در جهت شيب

.5عدم وجود زهكش دربعضي مزارع و آب ماندگي و در نتيجه خفگي ريشه

.6مخلوط نكردن مناسب كودها 

اسلاید 9 :

بعضي كشاورزان براي تسهيل در امر كوددهي قبل از كشت يا هنگام كشت ابتدا كودهاي ازته و فسفاته و ... را براي چند هكتار با هم طوري  اختلاط مي كنند كه كودها كاملاً با هم مخلوط نمي شوند . اين ناهماهنگي در اختلاط كوددهي به همراه عدم توزيع يكنواخت كودها در سطح مزرعه باعث  مي شود در بعضي از قطعات از يك كود خاصي ( مثلاً  ازته ) بيش از اندازه و در بعضي قطعات كمتر از حد نياز استفاده شود كه نتيجه آن باعث عدم سطح سبز مناسب و مشاهده علائم مربوط به كمبود يك عنصرخاص را در مزرعه سبب شود .

اسلاید 10 :

 مزاياي شخم تابستانه

ايجاد شرايط مناسب جهت تهويه خوب و ذخيره رطوبت

مبارزه مكانيكي با علفهاي هرز و قرار گرفتن بذور علفهاي هرز در سطح خاك و جوانه زني و شروع به رشد آنها و در نتيجه  از بين رفتن آنها با شخم .

كشاورزان ميتوانند در مرداد ماه و يا بعد از برداشت محصول سال قبل اراضي خود را با گاوآهن معمول       ( برگردان دار ) شخم تابستانه نمايند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید