بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

هدف استاندارد

 • هدف‌ اين‌ استاندارد تعيين‌ حداقل‌ محتواي‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ و تعيين‌ اصول‌ شناخت‌ و اندازه‌گيري‌ قابل‌ اعمال‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كامل‌ يا فشرده‌ ميان‌دوره‌اي‌ است‌. گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ به‌ موقع‌ و قابل‌ اتكا، اطلاعات‌ مفيدي‌ در رابطه‌ با توان‌ كسب‌ سود و ايجاد جريانهاي‌ نقدي‌، شرايط‌ مالي‌ و نقدينگي‌ واحد تجاري‌ براي‌ سرمايه‌گذاران‌، اعتباردهندگان‌ و ساير استفاده‌كنندگان‌ فراهم‌ مي‌آورد.

اسلاید 2 :

دامنه کاربرد

 • در اين‌ استاندارد الزامات‌ خاصي‌ در رابطه‌ با اينكه‌ كدام‌ واحدهاي‌ تجاري‌ ملزم‌ به‌ انتشار گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ هستند و همچنين‌ زمان‌ تهيه‌ و تناوب‌ اين‌ گزارشها تعيين‌ نمي‌شود. معمولاً مراجع‌ قانوني‌، آن‌ گروه‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ را كه‌ اوراق‌ سهام‌ يا اوراق‌ مشاركت‌ آنها به‌ عموم‌ عرضه‌ مي‌شود، ملزم‌ به‌ تهيه‌ و ارائه‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ مي‌كنند. اين‌ استاندارد براي‌ كليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ كه‌ به‌ صورت‌ اختياري‌ يا اجباري‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ منتشر مي‌كنند، كاربرد دارد.

اسلاید 3 :

تعاريف برخي از اصطلاحات

 • دوره‌ مياني‌ دوره‌ مالي‌ گزارشگري‌ كوتاه‌تر از يك‌ سال‌ مالي‌ است‌ .
 • گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ گزارشي‌ براي‌ يك‌ دوره‌ مياني‌ است‌ كه‌ شامل‌ مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ (طبق‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1 با عنوان‌ "نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌") يا صورتهاي‌ مالي‌ فشرده‌ (طبق‌ اين‌ استاندارد) است‌ .
 • صورتهاي‌ مالي‌ فشرده‌ حداقل‌ شامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ و گزيده‌اي‌ از يادداشتهاي‌ توضيحي‌ مطابق‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد است‌.

اسلاید 4 :

مسئوليت‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌

 • مسئوليت‌ تهيه‌ و ارائه‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌ دوره‌اي‌ با هيأت‌مديره‌ يا ساير اركان‌ اداره‌كننده‌ واحد تجاري‌ است‌.

اسلاید 5 :

مباني‌ تهيه‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌

مشکلات موجود در تعيين عملکرد مالي دوره هاي زماني کمتر از يکسال:

–درآمد برخي‌ فعاليتهاي‌ تجاري‌ در دوره‌هاي‌ مياني‌ به‌ دليل‌ عوامل‌ فصلي‌، نوسان‌ زيادي‌ دارد.

–برخي از مخارج‌ ثابت‌ بااهميت‌ كه‌ در يك‌ دوره‌ مياني‌ واقع‌ مي‌شود، ممكن‌ است‌ براي‌ ساير دوره‌هاي‌ مياني‌ نيز منافعي‌ دربر داشته‌ باشد.

–مخارج‌ مربوط‌ به‌ فعاليتهاي‌ يك‌ سال‌ كامل‌، به‌ طور مكرر در طول‌ سال‌ واقع‌ مي‌شود.

–بسياري‌ از هزينه‌ها، در دوره‌ مياني‌ براورد مي‌شود.

اسلاید 6 :

مباني‌ تهيه‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي

ديدگاههاي موجود در رابطه بانحوه تهيه و ارائه گزارش مالي ميان دوره اي:

vروش منفصل

vروش متصل

v

üدر اين‌ استاندارد، اقلام‌ درآمد و هزينه‌ براساس‌ مباني‌ مشابه‌ با مباني‌ تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ سالانه‌ اندازه‌گيري‌ و شناسايي‌ مي‌شود (روش‌ منفصل‌).

اسلاید 7 :

مباني‌ تهيه‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي
روش منفصل

 • در اين ديدگاه هر دوره مياني بعنوان يک دوره مالي مستقل تلقي مي شود.
 • عملکرد مالي هر دوره مياني بايد اساسا مشابه با دوره مالي سالانه تعيين شود.
 • براي شناسايي درآمدها و هزينه ها و انجام برآوردها در پايان دوره مياني، از همان اصول قابل اعمال براي دوره هاي مالي سالانه استفاده مي شود.
 • در اين روش، درآمدها و هزينه ها ضمن رعايت مفهوم تطابق درآمد و هزينه در دوره مربوط شناسايي مي شود.
 • در اين ديدگاه توضيحات مجمل وکافي درباره هرگونه نوسان، از قبيل عملکرد فصلي يا مخارج مقطعي بسيار مهم در ابتداي سال در صورتهاي مالي مياندوره اي ارائه مي شود.
 • اين شيوه به شناخت فعاليتهاي تجاري توسط استفاده کنندگان و همجنين بهبود توان آنها براي ارزيابي عملکرد مالي و وضعيت مالي واحد تجاري کمک ميکند.

اسلاید 8 :

مباني‌ تهيه‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي
روش متصل

 • در اين ديدگاه، هر دوره مياني بعنوان بخش لاينفک دوره مالي سالانه تلقي مي شود.
 • شناسايي درآمدها و هزينه ها و انجام برآوردها در پايان دوره مياني، با توجه به پيش بيني عملکرد مالي براي مابقي دوره مالي سالانه، صورت مي گيرد. بنابراين‌ يك‌ قلم‌ هزينه‌ كه‌ ممكن‌ است‌ مربوط‌ به‌ كل‌ دوره‌ مالي‌ سالانه‌ باشد، براساس‌ زمان‌، حجم‌ فروش‌، حجم‌ توليد يا مباني‌ ديگر به‌ دوره‌هاي‌ مياني‌ تخصيص‌ داده‌ مي‌شود.
 • موجب هموارسازي عملکرد مالي طي سال مي شود.

اسلاید 9 :

اهداف گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌

 • اهداف‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ همانند اهداف‌ گزارش‌ سالانه‌ است‌. گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌، غالباً مبنايي‌ اساسي‌ براي‌ اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ است‌ و اين‌ امكان‌ را فراهم‌ مي‌سازد كه‌ چنين‌ تصميماتي‌ براساس‌ اطلاعات‌ به‌ موقع‌تر اتخاذ شود.
 • هدف‌ اصلي‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ در واقع‌ به‌ روز كردن‌ اطلاعات‌ آخرين‌ مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ سالانه‌ است‌. به‌ همين‌ دليل‌، در گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ اساساً اطلاعات‌ درباره‌ فعاليتها، رويدادها و شرايط‌ جديد ارائه‌ مي‌شود و اطلاعات‌ گزارش‌ قبلي‌ تكرار نمي‌گردد.

اسلاید 10 :

نکاتي در رابطه با شکل و محتواي صورتهاي مالي ميان دوره اي

گزيده يادداشتهاي توضيحي

 • از آنجاييکه استفاده کنندگان گزارش مالي ميان دوره اي به آخرين گزارش مالي سالانه واحد تجاري نيز دسترسي دارند لذا در دوره مياني تشريح معاملات و ساير رويدادهايي مفيد است که براي درک تغييرات در وضعيت مالي و عملکرد مالي واحد تجاري از تاريخ آخرين گزارشگري سالانه حائز اهميت باشد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید