دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۲۲ گزارشگری مالی میان دوره ای

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۲۲ گزارشگری مالی میان دوره ای توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۲۲ گزارشگری مالی میان دوره ای قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

هدف استاندارد

 • هدف‌ این‌ استاندارد تعیین‌ حداقل‌ محتوای‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ و تعیین‌ اصول‌ شناخت‌ و اندازه‌گیری‌ قابل‌ اعمال‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ کامل‌ یا فشرده‌ میان‌دوره‌ای‌ است‌. گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ به‌ موقع‌ و قابل‌ اتکا، اطلاعات‌ مفیدی‌ در رابطه‌ با توان‌ کسب‌ سود و ایجاد جریانهای‌ نقدی‌، شرایط‌ مالی‌ و نقدینگی‌ واحد تجاری‌ برای‌ سرمایه‌گذاران‌، اعتباردهندگان‌ و سایر استفاده‌کنندگان‌ فراهم‌ می‌آورد.

اسلاید ۲ :

دامنه کاربرد

 • در این‌ استاندارد الزامات‌ خاصی‌ در رابطه‌ با اینکه‌ کدام‌ واحدهای‌ تجاری‌ ملزم‌ به‌ انتشار گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ هستند و همچنین‌ زمان‌ تهیه‌ و تناوب‌ این‌ گزارشها تعیین‌ نمی‌شود. معمولاً مراجع‌ قانونی‌، آن‌ گروه‌ از واحدهای‌ تجاری‌ را که‌ اوراق‌ سهام‌ یا اوراق‌ مشارکت‌ آنها به‌ عموم‌ عرضه‌ می‌شود، ملزم‌ به‌ تهیه‌ و ارائه‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ می‌کنند. این‌ استاندارد برای‌ کلیه‌ واحدهای‌ تجاری‌ که‌ به‌ صورت‌ اختیاری‌ یا اجباری‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ منتشر می‌کنند، کاربرد دارد.

اسلاید ۳ :

تعاریف برخی از اصطلاحات

 • دوره‌ میانی‌ دوره‌ مالی‌ گزارشگری‌ کوتاه‌تر از یک‌ سال‌ مالی‌ است‌ .
 • گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ گزارشی‌ برای‌ یک‌ دوره‌ میانی‌ است‌ که‌ شامل‌ مجموعه‌ کامل‌ صورتهای‌ مالی‌ (طبق‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱ با عنوان‌ “نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌”) یا صورتهای‌ مالی‌ فشرده‌ (طبق‌ این‌ استاندارد) است‌ .
 • صورتهای‌ مالی‌ فشرده‌ حداقل‌ شامل‌ صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ و گزیده‌ای‌ از یادداشتهای‌ توضیحی‌ مطابق‌ الزامات‌ این‌ استاندارد است‌.

اسلاید ۴ :

مسئولیت‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌

 • مسئولیت‌ تهیه‌ و ارائه‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌ دوره‌ای‌ با هیأت‌مدیره‌ یا سایر ارکان‌ اداره‌کننده‌ واحد تجاری‌ است‌.

اسلاید ۵ :

مبانی‌ تهیه‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌

مشکلات موجود در تعیین عملکرد مالی دوره های زمانی کمتر از یکسال:

–درآمد برخی‌ فعالیتهای‌ تجاری‌ در دوره‌های‌ میانی‌ به‌ دلیل‌ عوامل‌ فصلی‌، نوسان‌ زیادی‌ دارد.

–برخی از مخارج‌ ثابت‌ بااهمیت‌ که‌ در یک‌ دوره‌ میانی‌ واقع‌ می‌شود، ممکن‌ است‌ برای‌ سایر دوره‌های‌ میانی‌ نیز منافعی‌ دربر داشته‌ باشد.

–مخارج‌ مربوط‌ به‌ فعالیتهای‌ یک‌ سال‌ کامل‌، به‌ طور مکرر در طول‌ سال‌ واقع‌ می‌شود.

–بسیاری‌ از هزینه‌ها، در دوره‌ میانی‌ براورد می‌شود.

اسلاید ۶ :

مبانی‌ تهیه‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای

دیدگاههای موجود در رابطه بانحوه تهیه و ارائه گزارش مالی میان دوره ای:

vروش منفصل

vروش متصل

v

üدر این‌ استاندارد، اقلام‌ درآمد و هزینه‌ براساس‌ مبانی‌ مشابه‌ با مبانی‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ سالانه‌ اندازه‌گیری‌ و شناسایی‌ می‌شود (روش‌ منفصل‌).

اسلاید ۷ :

مبانی‌ تهیه‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای
روش منفصل

 • در این دیدگاه هر دوره میانی بعنوان یک دوره مالی مستقل تلقی می شود.
 • عملکرد مالی هر دوره میانی باید اساسا مشابه با دوره مالی سالانه تعیین شود.
 • برای شناسایی درآمدها و هزینه ها و انجام برآوردها در پایان دوره میانی، از همان اصول قابل اعمال برای دوره های مالی سالانه استفاده می شود.
 • در این روش، درآمدها و هزینه ها ضمن رعایت مفهوم تطابق درآمد و هزینه در دوره مربوط شناسایی می شود.
 • در این دیدگاه توضیحات مجمل وکافی درباره هرگونه نوسان، از قبیل عملکرد فصلی یا مخارج مقطعی بسیار مهم در ابتدای سال در صورتهای مالی میاندوره ای ارائه می شود.
 • این شیوه به شناخت فعالیتهای تجاری توسط استفاده کنندگان و همجنین بهبود توان آنها برای ارزیابی عملکرد مالی و وضعیت مالی واحد تجاری کمک میکند.

اسلاید ۸ :

مبانی‌ تهیه‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای
روش متصل

 • در این دیدگاه، هر دوره میانی بعنوان بخش لاینفک دوره مالی سالانه تلقی می شود.
 • شناسایی درآمدها و هزینه ها و انجام برآوردها در پایان دوره میانی، با توجه به پیش بینی عملکرد مالی برای مابقی دوره مالی سالانه، صورت می گیرد. بنابراین‌ یک‌ قلم‌ هزینه‌ که‌ ممکن‌ است‌ مربوط‌ به‌ کل‌ دوره‌ مالی‌ سالانه‌ باشد، براساس‌ زمان‌، حجم‌ فروش‌، حجم‌ تولید یا مبانی‌ دیگر به‌ دوره‌های‌ میانی‌ تخصیص‌ داده‌ می‌شود.
 • موجب هموارسازی عملکرد مالی طی سال می شود.

اسلاید ۹ :

اهداف گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌

 • اهداف‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ همانند اهداف‌ گزارش‌ سالانه‌ است‌. گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌، غالباً مبنایی‌ اساسی‌ برای‌ اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ است‌ و این‌ امکان‌ را فراهم‌ می‌سازد که‌ چنین‌ تصمیماتی‌ براساس‌ اطلاعات‌ به‌ موقع‌تر اتخاذ شود.
 • هدف‌ اصلی‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ در واقع‌ به‌ روز کردن‌ اطلاعات‌ آخرین‌ مجموعه‌ کامل‌ صورتهای‌ مالی‌ سالانه‌ است‌. به‌ همین‌ دلیل‌، در گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ اساساً اطلاعات‌ درباره‌ فعالیتها، رویدادها و شرایط‌ جدید ارائه‌ می‌شود و اطلاعات‌ گزارش‌ قبلی‌ تکرار نمی‌گردد.

اسلاید ۱۰ :

نکاتی در رابطه با شکل و محتوای صورتهای مالی میان دوره ای

گزیده یادداشتهای توضیحی

 • از آنجاییکه استفاده کنندگان گزارش مالی میان دوره ای به آخرین گزارش مالی سالانه واحد تجاری نیز دسترسی دارند لذا در دوره میانی تشریح معاملات و سایر رویدادهایی مفید است که برای درک تغییرات در وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری از تاریخ آخرین گزارشگری سالانه حائز اهمیت باشد.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 23 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد