دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۶ گزارش عملکرد مالی

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۶ گزارش عملکرد مالی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۶ گزارش عملکرد مالی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

اجزای تشکیل دهنده عملکرد مالی

بخشهای متعدد فعالیتهای واحد تجاری دارای  ویژگیهایی است که از نقطه نظر ثبات، مخاطره و قابلیت پیش بینی با هم متفاوت است و این امر افشای جداگانه اجزای تشکیل دهنده عملکرد مالی را در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع ایجاب می کند.

اسلاید ۲ :

گزارش درآمدها و هزینه ها

  • صورت سود و زیان
  • صورت سود و زیان جامع

درآمد: درآمد عبارتست از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می شود.

هزینه: هزینه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه به جز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می شود.

اسلاید ۳ :

صورت سود و زیان جامع

صورت سود و زیان جامع به عنوان یک صورت مالی اساسی، باید کل درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره را که قابل انتساب به صاحبان سرمایه است، به تفکیک اجزای تشکیل دهنده آنها نشان دهد.

اسلاید ۴ :

هدف از تهیه صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع:

ارائه کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره مالی است.

اسلاید ۵ :

صورت سود و زیان جامع شامل درآمدها و هزینه های تحقق نیافته است.
بنابراین:


در هنگام تحقق، گزارش مجدد آنها ضرورت نمی یابد.

اسلاید ۶ :

اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع

üسود و زیان خالص دوره طبق صورت سود و زیان.

üدرآمدها  و هزینه های تحقق نیافته ناشی از تغییرات آن دسته از داراییها و بدهیهایی که بر مبنای مستمر اساسا به منظور قادر ساختن واحد تجاری به انجام عملیات نگهداری می شود.

üدرآمدها و هزینه هایی که طبق رهنمودهای حسابداری به استناد قوانین آمره مستقیما در حقوق صاحبان سهام منظور می شود.

üتعدیلات سنواتی( شامل اصلاح اشتباهات اساسی و آثار انباشته تغییر در رویه های حسابداری).

اسلاید ۷ :

شرکت نمونه

صورت سود و زیان جامع

برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۲*۱۳

میلیون ریال

   

**

 

سود خالص

(**)

 

مازاد تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت

**

 

سود(زیان ) تحقق نیافته سرمایه گذاریهای بلند مدت

**

 

سود جامع سال

**

 

تعدیلات سنواتی

**

 

سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری دوره مالی قبل

اسلاید ۸ :

صورت سود و زیان جامع در قالب:

  • ارائه ترکیب جنبه های عملیاتی با سایر جنبه های عملکرد مالی، و
  • ایجاد امکان عملی ارزیابی بازده سرمایه گذاری واحد تجاری از طریق ارائه اطلاعاتی علاوه بر اطلاعات مندرج در سایر صورتهای مالی اساسی،

اسلاید ۹ :

صورت سود و زیان

برای ارائه اطلاعات مفید جهت تصمیمات اقتصادی، حداقل باید موارد زیر جداگانه نشان داده شود.

  • سود یا زیان عملیاتی
  • سود یا زیان ناشی از فعالیتهای عادی
  • سود یا زیان غیر مترقبه

ارائه جداگانه اقلام استثنایی و نتایج مربوط به عملیات متوقف شده نیز لازم است.

اسلاید ۱۰ :

اقلام استثنایی:

عبارت از اقلامی با اهمیت نسبی است که منشا آن رویدادها یا معاملاتی می باشد که درچارچوب فعالیتهای عادی شرکت واقع می گردد اما افشای جداگانه آنها به لحاظ استثنایی بودن ماهیت یا وقوع ضرورت می یابد.

نحوه انعکاس:

مبلغ هر قلم استثنایی( منفردا یا در صورت تشابه نوع، در مجموع) باید جداگانه و ترجیحا در متن صورت سود و زیان تحت سرفصل درآمد یا هزینه مربوط افشا شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 30 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد