بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اهداف دقيق آموزشي فصل اول

از دانشجويان انتظار مي رود پس از مطالعه اين فصل اصطلاحات زير را تعريف ،توضيح وبيان نمايند:

آزمون، انواع آزمونها، اندازه گيري وارزشيابي وتفاوت آنها،ويژگيهاي ارزشيابي تشخيصي وتكويني وتراكمي، حوزه هاي شناختي وعاطفي ورواني _ حركتي ، مقايسه آزمونهاي استعدادوپيشرفت تحصيلي ، ارزشيابي ملاكي وهنجاري

اسلاید 2 :

ارائه محتواي فصل اولمطالبي كه در اين فصل معرفي مي شوند از اين قرار ند:

تعريف آزمون،انواع آزمون،آزمونهاي توانايي،آزمونهاي عاطفي ، آزمونهاي شخصيت ، آزمونهاي علاقه ونگرش ، تعريف ارزشيابي پيشرفت تحصيلي،انواع ارزشيابي درآموزش وپرورش ، ارزشيابي ملاكي ، ارزشيابي هنجاري ،ارزشيابي تكويني ، تشخيصي و تراكمي

اسلاید 3 :

وسايل اندازه گيري در آموزش وپرورش وروانشناسي

باتوجه به اين كه صفات و ويژگيها دراين علوم كيفي است به جهت اندازه گيري آنهاوتبديل به داده هاي كمي به ابزار اندازه گيري نياز دارد كه مهمترين آنها عبارتند از :

                    آزمون ، مشاهده ، مصاحبه ، پرسشنامه

اسلاید 4 :

تعاريف آزمون از ديدگاه صاحب نظران

qآزمون(test): شامل مجموعه اي از سوالات است كه در اختيار فرد گذاشته مي شود تا به آن جواب دهد.

qگيج(gage):آزمون را يك روش نظام دار براي اندازه گيري نمونه اي از رفتار فرد است براي اينكه بتوان آن رفتار را با توجه به معياريا هنجار ارزشيابي كرد، مي داند.

اسلاید 5 :

انواع آزمونها

بطور كلي به دو دسته آزمونهاي توانايي وآزمونهاي عاطفي تقسيم مي شوند.

هر يك از اين آزمونها داراي تقسيماتي است كه به صورت نمودار نشان داده مي شود.

اسلاید 6 :

توضيح مختصر آزمونهاي توانايي

آزمونهاي توانايي(ability) :

 آموخته ها ومهارتها و استعدادهاي افراد را مي سنجدكه دسته اي تواناييهاي شناختي (cognitive)  ودسته اي ديگر تواناييهاي رواني ـ حركتي(psschomotor) كه به تعاريف مختصر هر دسته مي پردازيم.

اسلاید 7 :

آزمونهاي استعداد(aptitude)

اين دسته از آزمونهاي توانايي يا آمادگي فرد را براي انجام دادن كارهايي كه در پيش دارد وهمچنين ظرفيت او را براي يادگيريهاي مختلف مي سنجد بطوركلي اين آزمونها ناظر به آينده اند وبراي پيش بيني موفقيتهاي آن فرد به كار مي روند همانندآزمونهاي هوش كلي واستعدادهاي فرد.

اسلاید 8 :

آزمونهاي پيشرفت تحصيلي

اين آزمونها دانش ومهارتهايي را كه فرد تا لحظه اجراي آزمون كسب كرده است اندازه مي گيرد و بر خلاف آزمونهاي استعداد ناظر به گذشته اند يعني براي تعيين آموختهاي قبلي است .

مثال:آزمونهاي رياضي ، فيزيك ، مهارتهاي فني

اسلاید 9 :

تعريف شخصيت

شخصيت را به صورت مجموعهء رفتارهاي فرد در موقعيتهاي اجتماعي مي توان تعريف كرد كه عده اي از روانشناسان علاوه بر رفتارهاي آشكار ويژگيهاي غير رفتاري از جمله هوش ،پيشرفت، كيفيت صدا ، وضع ظاهر را به اين تعريف اضافه مي كنند.

اسلاید 10 :

توضيح مختصر ابزارهاي اندازه گيري شخصيت

اين دوبخش از شخصيت كه اهميت زيادي درامور مشاوره شغلي وتربيتي دارد به دوست داشتنها ودوست نداشتن هاي افراد اشاره مي كند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید