بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

2- به پژوهشگران امکان می دهد که با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از نمونه کوچکی از آزمودنیها ویژگیهای جامعه ای را که نمونه از آن انتخاب شده است برآورد یا استنباط کنند.

اسلاید 2 :

انواع روشهای آماری که برای وظایف اول و دوم به کار برده می شوند:

  1- آمار توصیفی: مجموعه روشهایی است که به خلاصه کردن، طبقه بندی ،توصیف و تفسیر داده ها می پردازد.

  2- آمار استنباطی: مجموعه روشهایی است که معمولا ً برای بیان رابطه بین دو یا چند متغیر و تعمیم ویژگیهای نمونه آماری به جامعه آماری به کار برده می شوند.

اسلاید 3 :

نکته: اولین و مفیدترین قدم در سازمان دادن به دادها ، مرتب کردن آنها بر اساس یک ملاک منطقی است.

نکته: با استفاده از روشهای آمار توصیفی می توان دقیقا ً ویژگیهای یک دسته از اطلاعات را بیان کرد.

اسلاید 4 :

نکته : روشهای آماری توصیفی همیشه برای تعیین و بیان ویژگیهای اطلاعاتی به کار برده می شود که به وسیله پژوهشگران جمع آوری شده اند.

نکته: هدف نهایی آمار استنباطی برآورد ویژگیهای جامعه است

اسلاید 5 :

دلایل مطالعه آمار:

1- کاربرد روزانه

2- حل مسائل

3- پژوهش نظریه ایی

4- کاربرد پژوهش و درک و فهم ان

اسلاید 6 :

1- کاربرد روزانه:

   آمار در تسریع برنامه ها و کارایی آنها ، تهیه آزمون و تفسیر نمره ها توسط معلم، تفسیر مشاعدات توسط روانشناسان، ارزشیابی اطلاعات و تعمیم آنها توسط جامعه شناسان کمک می کند.

اسلاید 7 :

2- حل مسائل :پژوهش غالبا ً در یک مقیاس محدود و به منظور کشف اطلاعات ضروری برای حل مسائل عملی انجام می شود.در زندگی موضوعات و مسائل مختلفی وجود دارد که از طریق آمار به آنها پاسخ داده می شود.

اسلاید 8 :

3- پژوهش نظریه ای:

از طریق آمار می توان نظریه های روانشناسی، تربیتی و جامعه شناسی را مورد آزمون قرار داد.

اسلاید 9 :

4- کاربرد پژوهش و درک و فهم آن:

   برای درک نتایج پژوهشی و تشخیص اینکه روشهای آماری درست انتخاب و تفسیر شده اند خواننده باید با روشهای آماری آشنایی داشته باشد.

n

اسلاید 10 :

اطلاع درباره گروههای کوچک و توصیف ویژگیهای آنها غالبا ً هدف اصلی پژوهشگر نیست بلکه تعمیم اصول و یافته ها به نحوی که قادر باشد حوادث را تبیین و پیش بینی کند می باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید