بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

  مقدمه

دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی بستر مناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. به طوری که با گسترش فناوری اطلاعات تمامی ابعاد زندگی بشر دچار تحولی بنیادین شده و دنیای کنونی در جریان یک  دگردیسی کامل قرار گرفته است.

اسلاید 2 :

استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاههای کوچک و متوسط کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است. فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابت پذیری بنگاه ها را فراهم کرده و همچنین به ایجاد مشاغل جدید منجر شده است.

اسلاید 3 :

2-1- تعريف‌ قرارداد كار و شرايط‌ اساسي‌ انعقاد آن‌

قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي براي كارفرما انجام مي‌دهد.

2-2- تعليق‌ قرارداد كار

2-3- خاتمه‌ قرارداد كار

فوت كارگر - بازنشستگي كارگر -از كارافتادگي كلي كارگر - انقضاء مدت در قراردادهاي كار -پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين - استعفاي كارگر

اسلاید 4 :

2-4- جبران‌ خسارت‌ از هر قبيل‌ و پرداخت‌ مزاياي‌ پايان‌ كار

درصورتيكه بنا به تشخيص هيات حل اختلاف كارفرما، موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق وي باز گرداند. چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهريه (زلزله، سيل و امثال اينها) و يا حوادث غيرقابل پيش بيني (جنگ و نظايرآن ) تعطيل گردد و كارگران آن بيكار شوند پس از فعاليت مجدد كارگاه، كارفرما مكلف است كارگران بيكار شده را درهمان واحد بازسازي شده و مشاغلي كه در آن بوجود مي‌آيد به كار اصلي بگمارد.

اسلاید 5 :

دولت مكلف است باتوجه به اصل بيست و نهم قانون اساسي و با استفاده ازدرآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم و نيز از طريق ايجاد صندوق بيمه بيكاري نسبت به تامين معاش كارگران بيكار شده امكانات لازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد. چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگي كلي ويا بازنشستگي كارگر باشد، كارفرما بايد براساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت نمايد. اين وجه علاوه بر مستمري از كارافتادگي ويا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي‌شود.

اسلاید 6 :

اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه، كاهش توانائيهاي جسمي وفكري ناشي از كار كارگر باشد(بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفي شوراي اسلامي كار ويا نمايندگان قانوني كارگر) كارفرما مكلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد. تشخيص موارد از كارافتادگي كلي وجزئي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غيركار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قرارداد كار مي‌شود، براساس ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزيركار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

اسلاید 7 :

حقوق بازنشستگي   

مزاياي از كارافتادگي

مستمري بازماندگان

حقوق بازنشستگي بازماندگان

پاداش – بازپرداخت به صورت يكجا

اسلاید 8 :

حقوق بازنشستگي

پاداش بازنشستگي(ميزان پايه حقوق بازنشستگي ياBPA) بر اساس ميانگين درآمد ماهانه فرد در سال گذشته محاسبه مي‌شود و تمامي مدت زماني كه فرد بيمه شده، در 8/1 ضرب مي شود، اگر كه كارمند بيش از 20 سال بيمه شده باشد پاداش تا 5درصد افزايش مي‌‌يابد.

اسلاید 9 :

مزاياي از كارافتادگي

 تعريف مورد قبول اين طرح اين است كه ازكارافتادگي بايد بر اثر جراحات، صدمات و بيماري در زمانيكه فرد بيمه است، رخ دادهباشد. افراد از كارافتاده بايد حق بيمه خود را براي مدت حداقل EMBED Equation.3  از زماني كه بيمه بوده‌اند را پرداخت كنند، حتي اگر پاداش از كارافتادگي را دريافت كرده باشند. براي كارمندان بيمه شده با از كارافتادگي كامل، مبلغ پرداختي بر اساس(BPA ) مقرر مي‌شود. آنهاييكه از كارافتادگي جزئي(فقط يكي از اعضاي بدن) دارند ممكن است كه تقريبا 60درصد ازBPA را دريافت كنند.

اسلاید 10 :

مستمري بازماندگان

درصورت فوت يكي از افراد بيمه شده تحت پوشش اين برنامه، بازماندگان آن فرد، واجد شرايط دريافت يكي از سه موارد مزاياي اختصاصي مي‌باشند. حداكثر مزاياي اهدايي، 4برابر حقوق ماهانه بيمه فرد فوت شده مي‌باشد. مواردي كه مستمري شامل حال بازماندگانمي‌شود به شرح زير است:

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید