بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

فیزیولوژی سیستم کلیوی

سیستم کلیوی متشکل از کلیه ها است وفعالیت های زیر را انجام میدهند:

.1دفع مواد زائد ناشی از فرایند سوخت و ساز (متابولیسم )

.2حفظ تعادل مایعات بدن (آب و الکترولیت)

.3تنظیم (همکاری )PHخون (پایه ی اسیدی )

.4ثابت نگه داشتن (همکاری )فشار خون

.5حفظ تعادل سدیم،پتاسیم،کلسیم،منیزیم،کلریدها،فسفات ها،سولفات ها،کربنات ها و پروتئین ها

.6کنترل (همکاری) آزادسازی گویچه های قرمز (اریتروسیت ها)

اسلاید 2 :

  زوال کلیوی

     بیماری کلیوی به دو گروه اولیه (درون کلیه ها)وثانویه (بیرون کلیه ها مانند انسداد مجاری ادراری)تقسیم میشوند.حاصل زوال کلیوی،تولید نشدن یا کم تولید شدن ادرار است.بنابراین مواد سمی در خون جمع شده وباعث بیماریهایی همچون سر درد،جوشهای چرکی روی پوست،سر گیجه و شاید مرگ خواهد شد.سنگهای کلیه(رسوب کلسیم) باعث انسداد کلیه میشود.

اسلاید 3 :

همو دیالیز

«دیالیز» به معنی «تصفیه کردن» و «همو» نیز به معنای خون است.همودیالیز به معنای تصفیه ی خون است.

 همو دیالیز دربرگیرنده عملیاتی برای حذف ذرات شیمیایی از خون به وسیله عبور آن از لوله هایی محصور شده بانوعی غشاء نیمه تراوا است.برای این منظور دو سوزن یکی از راه سرخرگ ودیگری از راه سیاهرگ وارد بدن بیمار میشودو خون بیمار از داخل یک لوله ی پلاستیکی حلقوی به گردش در می آید.این لوله ی حلقوی در داخل محلول دیالیز کننده (دکستروزونمک Ca-Mg-KوNa)  غوطه ور است.

اسلاید 4 :

دستگاه همودیالیز

این دستگاه باید عملیاتی که معمولا کلیه انجام میدهد را انجام دهد. متاسفانه این دستگاه که برخی آن را کلیه مصنوعی می نامند نمیتواند به طور کامل عملیات کلیه طبیعی را انجام دهد.یک بیمار ممکن است با توجه به نوع بیماری وعوارض ناشی از آن به مدت 6سال یا بیشتر زنده بماند. دستگاه همودیالیز دربرگیرنده بخشهای زیر است:

(1تابلوی کنترل

(2سیستم برق رسانی

(3سیستم گردش دیالیز شده

(4سیستم زهکشی مواد دیالیز شده

(5سیستم توزیع دیالیز

(6سیستم گرمایش

(7پمپ خون

(8مانیتور فشار مثبت /منفی

اسلاید 5 :

بخش اصلی دستگاه پیچک دیالیز کننده است که در آن مواد زائد از خون وارد محلول دیالیز کننده میشود. مراحل آماده سازی بیمار ودستگاه همودیالیز به قرار زیر است؛

.iآماده سازی بیمار دربرگیرنده ی آزمایش خون و بررسی شرایط فیزیکی است.

.iiوصل کردن دستگاه به بیمار دربرگیرنده ی

(a) وارد کردن یک سوزن ویژه در یک سرخرگ و سیاهرگ زیر پوستی یا ارتباط دهنده ی پلاستیکی

(b) برقراری ارتباط بین سیستم گردش خون و پیچک دیالیز کننده با استفاده از لوله های پلاستیکی،

(c) روشن کردن پمپ گردش مایع دیالیز کننده،

(d) روشن کردن وتنظیم سرعت پمپ غلطکی،

(e)ایجاد دام برای هوای موجود در خون در طرف سیاهرگ و

 (f) تنظیم زنگ خطر فشار پائین در طرف سیاهرگ است.

اسلاید 6 :

موارد ایمنی برقی

ایمنی برقی در دستگاه همودیالیز دارای اهمیت بسیار زیادی است ،زیرا کل سیستم با مایعات سرو کار دارد،جریان خون بیمار مستقیما به دستگاه متصل (مسیر مستقیم به قلب بیمار) است و بخشهای گوناگون دستگاه با برق کار میکنند. با استفاده از موارد زیر امنیت بیمار تاحدودی افزایش می یابد؛

(1به کار گیری موتوری با محور از نوع کوپلاژ مغناطیس برای برگرداندن توربین داخل محلول دیالیز.بدین ترتیب ارتباط مستقیم الکتریکی بین موتور پمپ ومحلول دیالیز ازبین خواهد رفت.

(2استفاده از سیم زمین مجزا برای هر موتور که با دقت تمام به زمین وصل شده باشد.

(3آزمایش مرتب دستگاه برای وجود جریان نشتی

(4بررسی مرتب لوله ها واتصالات برای جلوگیری از هر گونه نشت مایعات (خون و محلول دیالیز)

اسلاید 7 :

    نگهدار ی دستگاه همو دیالیز دربرگیرنده ی آزمایش هفتگی زیر است:

 

üآزمایش تمام اتصالات برای وجود جریان نشتی.

üپاک کردن رسوبات نمکی.

üپاک کردن گرد وخاک پیرامون زهکش،موتور و لوله ها.

üبیرون آوردن وتمیز کردن صافی مخزن محلول دیالیز.

üآزمایش و تعویض لوله های پیچ خورده.

üتمیز کردن جریان سنج محلول دیالیز.

üآزمایش کلید قطع کننده مدار در صورت افزایش بیش از حد دما وتنظیم آن درصورت نیاز.

üآزمایش وتنظیم سیستم کنترل دما.

ü

اسلاید 8 :

استانداردها وتأئیدیه های مربوطه

ü روش استاندارد براساس روش استاندارد شماره ANSI AAMI EC11_1991

üروش آزمون براساس دستورالعملهای استاندارد 

ü   National instrumental on standard on technological

üروش آزمون استاندارد بین المللی وکارخانه ای

ü    Manufactory test procedures

üشرکت Dnislukenevada

اسلاید 9 :

نام ومشخصات دستگاه مورد مطالعه

4008 B        Hemodialysis  Machine

                   Operating Instructions

 

                   Software 5.2                        CE 0123

 

                           M345431

اسلاید 10 :

مراجع:

Øدیباچه ای برفناوری تجهیزات مهندسی پزشکی نوشته ی جوزف ج کار و جان ام براون . ترجمه ی نصرت الله علی قنبری

Øکتاب درسی مدلسازی بخش 8,3

ØM. Kaviany, Principle of Heat Transfer in Porous Media, Springer Verlag,1991.

Øسایت پرشیا شبکه

Øپایگاه اطلاعات علمی SID

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید