بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تغییرات ساقه بر حسب شرایط محیطی

—1-بر حسب شرایط آب و هوائی (کلیماتیک):

q مناطق معتدل: ارتفاع کم و قطر زیاد

q نواحی حاره : ارتفاع زیاد  و ساقه بدون انشعاب

q نواحی خشک: ارتفاع کم و قطر زیاد و رشد ریشه زیاد – به صورت بوته و کمتر به صورت درختچه

q نواحی مرطوب: مخالف گیاهان مناطق خشک – نمو زیاد

—

 

اسلاید 2 :

تغییرات ساقه بر حسب شرایط محیطی

—2-بر حسب شرایط ادافیک (edaphiqucs):

شرایط ادافیک: جنس خاک –ارتفاع محل –جهت تابش نور- ارتفاع از سطح دریا-جنس خاک

qالف- گیاهان مناطق کوهستانی

qارتفاع گیاه کم –به دلیل کم بودن حرارت و فشار هوا اختلال در تغذیه گیاه و نمو کم ساقه

q

q      ب- گیاهان مناطق استپی

q گیاهان کوتاه و عاری از برگ و شور پسند

 

اسلاید 3 :

ساختمان اولیه ساقه

—1- اپیدرم (بشره)

یک طبقه سلول مسطح فاقد کلروفیل

-دارای روزنه(انجام تبادلات گازی)

- - جدار خارجی ضخیم که کوتیکول یا پوستک نام دارد.حفظ ساقه از تغییرات محیطی

-گاهی دارای موهای یک یا چند سلولی و موهای ترشحی

—

—

—

—

اسلاید 4 :

ساختمان اولیه ساقه در گیاهان دو لپه ای

—2- پوست( (cortex
الف-پوست خارجی

—زیر اپیدرم-یک لایه سلولهای چند وجهی- فاقد مئا و مجاری هوائی

-دارای کلروفیل

- اغلب دارای بافت مقاوم جهت قائم نگهداشتن ساقه
(بافت کلانشیم- تیره نعنا به علت ایجاد یک حلقه مسدود از این بافت قابلیت ارتجاعی دارد –در کنف و کتان استفاده در صنعت

—ب- پوست داخلی

—زیر پوست خارجی و سلولهای چند وجهی و بی نظم

—

—پ- آندودرم

—استوانه مرکزی را احاطه می کند. مانند آندودرم ریشه متمایز و مشخص نیست.

—

اسلاید 5 :

ساختمان اولیه ساقه

—3- استوانه مرکزی

—در زیر آندودرم-قطر آن بیش از پوست – ساختمان داخلی تقریبا مشابه ریشه

—- پارانشیم استوانه مرکزی

—دایره محیطیه

—دستجات چوب و آبکش

—اشعه وسطی

—مغز

اسلاید 6 :

—دستجات چوب و آبکش

—دستجات چوب آبکشی یک جانبه:

—اگر دسته های چوب و آبکش به هم وصل شده و تشکیل حلقه دهند به صورت میله هایی دیده می شوند که به صورت منظم درون استوانه مرکزی اند. دستجات آبکشی بین دسته های چوبی و آندودرم اند.

—هر دسته چوب با یک دسته آبکش همراه است(دسته چوب آبکشی)

—دستجات چوب آبکشی دو جانبه:

—اگر دسته آبکشی در طرفین دستجات چوبی باشد( کدو – سیب زمینی)

—دستجات چوب آبکشی هادرو سانتریک:

— احاطه شدن دسته های چوبی بوسیله یک دسته آبکشی

—دستجات چوب آبکشی لپتوسانتریک:

—احاطه شدن دسته های آبکشی بوسیله حلقه مسدودی از دسته های چوبی

اسلاید 7 :

—دستجات چوب و آبکش

—مقطع دستجات چوبی مثلثی شکل : قاعده متوجه دستجات آبکش و راس به مرکز ساقه

—تشکیل آوندهای چوبی از داخل به خارج : سانتریفوژ

—آوندهای راس مثلث کامل و قطور تر  و قطب مولد آوندهای ساقه

—

اسلاید 8 :

—دستجات چوب و آبکش باز

—در نباتات دو لپه ای: در بین دستجات چوب و آبکشی یک طبقه سلولهای نازک و سلولزی وجود دارد که طبقه مولد داخلی را تشکیل می دهد.

—دستجات چوب و آبکش بسته

— در نباتات تک لپه دسته های چوب و آبکش فاقد طبقه مولد هستند.

—

—

اسلاید 9 :

—پارانشیم استوانه مرکزی

—در فاصله دستجات چوب و آبکش

—دایره محیطیه: یک یا چند طبقه سلولهای منظم در زیر آندودرم- منشا ریشه های نابجا و جانبی

—اشعه وسطی : سلولهای پارانشیمی در فواصل دستجات چوب آبکشی

— مغز: سلولهای چند وجهی بی رنگ در محور ساقه- محل ذخیره مواد غذائی

منطقه مغزی یا پریمدولر: سلولهای پارانشیمی مغزی که مجاور آوند چوبی اند کوچکتر از سلولهای مرکزی مغز اند.

اسلاید 10 :

ساختمان اولیه ساقه در گیاهان تک لپه ای

—اختلافات اساسی بین ساقه تک لپه ای و دو لپه ای

1- اپیدرم (بشره)

به دلیل چوبی شدن و ماده سیلیس دارای مقاومت بیشتر -

2- پارانشیم اساسی

در زیر اپیدرم ساقه است که حاوی تعداد بالای دستجات چوب آبکشی است.

3- پوست

—قطر پوست کمتر – در نباتات زینتی

(تیره لاله) قطر قابل ملاحظه دارد .دارای دانه کلروپلاست و وظیفه برگ را انجام میدهد.

— داخل پوست الیاف چوبی وجود دارد که در تیره گرامینه سیلیسی شده است . که موجب استحکام ساقه های طویل و نازک می شود. 

—معمولا طول ساقه نسبت به قطرشان بسیار زیاد است.

—سلولهای پارانشیم استوانه مرکزی دارای جدار نازک و سلولزی اند.

—

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید