بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف خاور شناسی

—پديده خاورشناسى يا استشراق به مجموعه مطالعات غربيان نسبت بهشرق اطلاق مى‏گردد، خواه اين مطالعات به مليتها و اقوام برگردد يا به اديان و آيينها.

اسلاید 2 :

انگيزه‏هاى خاورشناسان

.1اغراض و اهداف استعمارى

.2انگیزه های اقتصادی

.3انگيزه‏هاى علمى

اسلاید 3 :

چرا نظریات خاور شناسان را باید بررسی کنیم

—نظریات خاور شناسان از طریق رسانه های گروهی به جامعه غرب منتقل می شود

—با مطالعه نظریات خاور شناسان می توانیم دیدگاه جامعه غربی را در مورد خود بدانیم

— با آگاهی از دیدگاه آنان شيوههاي درست برخورد با غرب را در خواهيم يافت .

—با توجه به امکان تعامل جدید ایجاد شده  در اثر تکنولوژی اطلاعات می توانیم جهت اصلاح دیدگاه آنان تلاش کنیم .

اسلاید 4 :

موضوعات اسلامی مورد بررسی خاور شناسان

—تعریف از دین اسلام

—تحلیل از شخصیت پیامبر اکرم)ص(

—ارائه تعریف از پیروان محمد(ص) )مسلمانان صدر اسلام(

—تعریف شیعه و بررسی علل حیات تفکر شیعی در عصر حاضر به ویژه در بین ایرانیان و علل گرایش آنان به تشیع.

اسلاید 5 :

تعریف از دین اسلام توسط خاورشناسان

—آیین اخلاقی و نه سیاسی (تاریخ اسلام کمبریج)

—پدیدهای زاییده اجتماع معترض عرب شبه جزیره (هملیتن گیب)

—دین اختصاصی که احتمالا در نتیجه پیروزی بت قریش (الله) بر دیگر بتها بوده و یا تفکر صحرایی که یکتاپرستی از شاخصه آن است و در دین اسلام ظهور دارد (ارنست رنان)

—و ...

اسلاید 6 :

تحلیل از شخصیت پیامبر اکرم)ص(

—فردی آشنا با تعالیم یهود و مسیحیت

—نابغه ای که در نتیجه کنش و واکنش این نبوغ فردی و موقعیت و شرایط محیط عربستان، اسلام به وجود آمد (هملیتن گیب)

—فردی دارای سجایای اخلاقی که به وسیله آن افراد را جذب می کند

—فردی مخالف و اهل بحث و جدل با مردم مکه و رانده شده از جامعه

اسلاید 7 :

خصوصیات پیروان محمد(ص)
)مسلمانان صدر اسلام(

— با خلأ درونی،

—بَدَوی، به دور از تمدن

—دارای مشکلات فراوان اقتصادی،

—سرخورده اجتماعی

—منفعل

اسلاید 8 :

اصل پیدایش تشیع از دید خاور شناسان

—برخی تشیع را همان آیین ساسانی دانسته‌اند که به شکل اسلامی و به نام مذهب شیعه نمایان شده است

—برخی تشیع نتیجه مخالفت عجم با عرب دانسته شده است و شاید بر همین اساس گفته شده که شیعه یک جنبش اعتراض و دفاع ملی است و نه یک فرقه دینی و مذهبی.

اسلاید 9 :

علت تشیع ایرانیان از دید خاور شناسان

—برخی پیوند امام حسین(ع) با شهدختی ایرانی ، را علت تشیع ایرانیان دانسته اند

—برخی تشیع محصول دستگاه آل بویه دانسته اند که در دوره صفویه به اوج خود رسیده است

— و...  .

اسلاید 10 :

دیدگاه کلی خاور شناسان

در مجموع، خاورشناسان اسلام را یک تفکر حاصل از شرایط و موقعیت اجتماعی میدانند و تشیع را محصول سیاستهای ادوار مختلف تاریخاسلام.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید