دانلود پاورپوینت خود شکوفایی و تجربه های اوج

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت خود شکوفایی و تجربه های اوج توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت خود شکوفایی و تجربه های اوج قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

خودشکوفایی (Self actualization) یکی از سازههای نظری اصلی در روانشناسی انسانگرا است. در روانشناسی انسانگرا ما با بیان و روشی متفاوت مواجه میشویم. از جنبههای مثبت انسان بحث میشود و روش علمی به معنای خاص آن، مانعی برای مطالعه کل جنبههای انسان تلقی میشود. سازه خودشکوفایی بعد از ۵۰ سال از فرمول بندی اولیه آن توسط راجرز ۱۹۵۱ و مازلو ۱۹۵۴، هنوز هم بهعنوان سازهای تاثیرگذار، دارای کاربردهای مهم برای روانشناسی و دارای ارزش اکتشافی (heuristic value) قلمداد میشود.

اسلاید ۲ :

     اصطلاحا خودشکوفایی برای اولین بار توسطکورت گولد اشتاینبکار رفت. خودشکوفایی از نظر گولد اشتاین در واقع همان انگیزه تشخیص استعدادها درفرد است.به نظر او این انگیزهی اصلی و در حقیقت تنها انگیزه واقعی فرد است و سایر انگیزهها صرفا تجلی آن به حساب میآید.

اسلاید ۳ :

   یونگفردیت یافتن را مترادف با تحقق خود میدانست. یعنی یکپارچگی عناصر ناهمگون شخصیت و مبدل شدن آن به الگویی هماهنگ و منحصربه فرد  

    به طور خلاصه خصوصیاتی که یونگ برای فردیت یافتگان بر شمرده است از این قرار است:

    فردیت یافتگان در سنین میانسالی هستند، چون بحرانهایی شدید را که اصل دگرگونی شخصیت در این زمان است پشت سر گذاشتهاند.
اینان به مراحل عالی خودشناسی رسیدهاند. فردیت یافتگان خود را میپذیرند با همه ضعفها و کاستیها.

اسلاید ۴ :

    سومین ویژگی آنان یکپارچگی در شخصیت است.

    چهارم، پذیرش طبیعت انسان است، به همین دلیل با انسانهای دیگر همدلی بیشتری دارند. منظور از طبیعت انسان یعنی هر آنچه حقیقت انسان بودن است. طبیعت انسان دارای یک سری ضعفها و قوتها است. او دارای نیروهای تعقل، عواطف و هیجان خاص خود میباشد و نیز طبیعت انسان دارای نیروهای خطری خاصی است که از آن به عنوان غریزه یاد میشود. پنجم اینکه، از ناشناختهها نمیهراسند. این ناشناختهها عوامل نامعقول، آنچه با عقل و منطق نمیخواند و پدیدههای ما بعد الطبیعی را نیز در برمیگیرد. فیلسوفان اگزیستانسیالیست نیز تعابیر خاصی نسبت به خود شکوفایی دارند.

 

اسلاید ۵ :

    رولومیدر کتاب کشف هستی میگوید، مفهوم ارادهی معطوف به قدرت (will To Power) ،که نیچه به کار برده است، همان خود شکوفایی است. مفهوم اراده معطوف به قدرت عبارت است از تحقق خود به کاملترین شکل آن. نیچه میگوید:تنها فرمانی که هر کس باید بیچون و چرا به آن گردن نهد، فرمانی است که استعدادهای او از درون صادر میکنند و قطع نظر از اینکه هر کسی مستعد این باشد که چه بشود، همان قریحه وی باید جهت و همه تلاشها و به بیان صریحتر اراده او را معین کند.

اسلاید ۶ :

    مازلو معتقد بود که روانشناسی به طور کلی بر جنبهی منفی، بیمارگونه و حیوانی انسانها متمرکز است و امیدوار بود که روانشناسی انسانگرا به جنبههای مثبت آدمی توجه کند و بدین ترتیب دانشی فراهم شود که تا بتوان به کمک آن نظریه جامع انگیزش انسان را تدوین کرد، نظریهای که هم جنبههای مثبت و هم جنبههای منفی انسان را در بر میگیرد

  • وی سپس به ابداع هرمی برای نشان دادن سلسله مراتب نیازهای انسان بر حسب شدتشان کرد که عبارتاند از:
  • ارضای نیازهای بالاتر منوط بر ارضای نیازهای پایین است. بهعنوان مثال آدم گرسنه کمتر میتواند درس بخواند. مازلو تفاوت میان نیازهای بالاتر و پایینتر را به این شرح خلاصه میکند:

اسلاید ۷ :

  • هر اندازه نیازی بالاتر باشد، در فرآیند تکامل دیرتر بروز میکند.
  • نیازهای بالاتر معمولا در سنین بالاتر بروز میکند و معمولا بعضی از نیازهای بالاتر تا میانسالی بروز نمیکند و شاید هیچوقت هم خود را نشان ندهد
  • نیازهای بالاتر در مقایسه با نیازهای پایینتر کمتر با مسئله بقا سروکار دارند و به همین دلیل ضرورت ارضای آن کمتر حس میشود.
  • هر چند نیازهای بالاتر کمتر با مسئله بقا سروکار دارد، ارضای آنها مطلوبتر از ارضای نیازهای پایینتر است.ارضای نیازهای بالاتر به زندگی غنیتر، آرامش ذهنی و شادی عمیق میانجامد. برای ارضای نیازهای بالاتر پیش شرط های بیشتری لازم است.ارضای این نیازها شرایط محیطی بهتری را میطلبد.

 

اسلاید ۸ :

    مازلو خود شکوفایی را بعنوان کاوش و استفاده کامل از استعدادها، ظرفیتها و نیروهای بالقوه میداند.

    مازلو خصوصیت افراد خودشکوفا را شامل موارد زیر میداند:

    کنارهگیری و نیاز به خلوت،

    آگاهی از واقعیت،

    پذیرش خود ، دیگران و طبیعت،

    سادگی، خود انگیختگی،

    مقاومت در برابر فرهنگ مسلط،

    تجربه اوج،

    روابط متقابل با دیگران،

    رفتار دموکراتیک،

    تمایز قائل شدن بین خیر و شر و ….

اسلاید ۹ :

   راجرز خود شکوفایی را به عنوان تمایل ذاتی ارگانیزم برای توسعه همه ظرفیتهایش برای نگهداری و کمال ارگانیزم میداند. بر طبق دیدگاه راجرز دو نوع هماهنگی یا سازش برای کسانی که ظرفیتهایشان را شکوفا میسازند، لازم است. هماهنگی میان آگاهی و تجربه و هماهنگی میان ارتباط و آگاهی هماهنگی اول هنگامی پدید میآید که افراد تماما از تماس تجربیاتشان با خودشان، دیگران و جهان آگاهند. این صفت تحت عنوان گشودگی به تجربه مطرح میشود. دومین صفت هنگامی ظاهر میشود که سخنان و رفتار افراد بازتابی از افکار و عقاید خود آنها و نه از تجارب و خواستههای دیگران، میباشد. این صفت تحت عنوان ارجاع به خود نامیده میشود. در واقع افراد طبق صفت اول به دیدار تجارب و اطلاعات رفته و طبق صفت دوم با معیارهای درونیشان به قبول یا طرد آن تجارب و اطلاعات میپردازند

اسلاید ۱۰ :

    خودشکوفایی بخشی از سیستم روان درمانی راجرز را در بر میگیرد. هدف زیربنایی درمان، کمک به فرد است تا انسانی با کنش کامل شود. فردی که وارد کار درمان میشود، در جهت خود شکوفا شدن
پیش می رود.

     به عقیده راجرز فرد خود شکوفا

     شخصیت انعطافپذیر دارد

     رفتارش خود انگیخته است و براساس شهودش عمل میکند

     دربند رویدادهای گذشته زندگی نیست

     احساس میکند آزادی انتخاب دارد

     این افراد خلاقند و میتوانند هنگام دگرگونیهای جدی در اوضاع و احوال محیط حتی بلایای طبیعی یا جنگ به بقا ادامه دهند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 33 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد