بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

nموقعيت جغرافيايي:

nبه طور كلي بيانگر وضعيت خاص يك محل در سطح زمين است و مفاهيم گوناگوني دارد. امامعمولا اصلاح موقعيت مطلق ونسبي به كار برده مي شود.

nموقعيت مطلق:

nاين موقعيت بر اساس مقادير طول و عرض جغرافيايي مشخص ميشود روستاهاي فرخان_علياوسفلی كهنه وشاهراه به لحاظ موقعيت مطلق در رق شهرستان قوچان در32  58طول شرقي و 375 عرض شمال و ارتفاع 1355 متر از سطح دريا واقع شده است.

nموقعيت نسبي:

n اين موقعيت براساس و ويژگيهاي خاص طبيعي (توپوگرافي_منابع معدني و مانند آن)يا بر مبناي روابط بيروني و دروني يك واحدمسكونهاي شخصي مي شود و به ترتيب موقعيت طبيعي (موقعیت جغرافيايي)و موقعيت كاركردي را شكل مي دهد .موقعيت طبيعي يك واحد سكونتگاه با عوامل محيطي همچون پستي وبلندي_منابع آب _پوشش گياهي_ارتباط مستقيم دارد.بنابر اين با توجه به استقرار يك سكونت گاه در روي كوه پايه _ساحل و پايكوه موقعيت ها (گوناگون طبيعي ترتيب عبارت است از :موقعيت كوهستاني _موقعيت دامنهاي_موقعيت دره اي_موقعيت ساحلي_موقعيت جلگهاي (دشتي)موقعيت پايكوهي .به لحاظ طبيعي فرخان  در دسته روستاهاي جلگه اي محسوب مي شود.

nموقعيت كاركردي بر اساس شكل و دامنه روابط و نحوه بر آوردن نيازهاي  يك سكونت گاه مشخص مي شودو اگر چه وابسته به موقعيت طبيعي است_مي توان شامل جمله هاي زير شود.

اسلاید 2 :

nموقعيت محلي_موقعيت ناحيه اي _موقعيت فرا ناحيه اي

n فرخان _براساس آخرين تقسيمات سياسي در سال 1375 در محدوده سياسي دهستان سودانه از بخش مركزي شهرستان قوچان قرار دارد_موقعيت سياسي روستاهاي فرخان در نقطه شماره (1)نشان داده شده است .

nتعين محدوده اراضي كشاورزي و منابع طبيعي

nبه طور كلي علل بزرگي كوچكي واحد هاي روستايي گوناگون است.شرايط مناسب يا نا مناسب بر نسبت محيطي_ويژيگي هايي مربوط به شيوه توليد اقتصادي_طول مدت و چگونگي تكامل و توسعه اجتماعي_ساختارهاي فرهنگي    وجنبه هاي دفاعي_نظامي حتي بنياد هاي حقوقي_از جمله _از جمله مقرارت مربوط به ارث مي توان در اين ميان نقشي بر عهده داشته باشد به اين ترتيب وسعت روستا ها تا حد زياد بيانگر ويژگي  هاي طبيعي و شرايط اجتماعي_اقتصادي آنهاست . در نواحيكه زمين مسطح و هموار بود _خاك حاصل خيز آب كافي در دسترس است.روستا معمولا بزرگ هستند و بر عكس در نواحي تپه ماهوري و كوهستاني قشه خاك ناچيز و در نتيجه حاصلخيزي دهي پايين است روستا ها كوچك هستند .

nفرخان جهت همواري با شهر قوچان توسط سازمان منابع طبيعي _تعين حريم نشده و نقشه اي از حريم زمينهاي كشاورزي روستا در دست نيست .

اسلاید 3 :

nبا توجه به نقشه تو پوگرافي 1 :50000 و بر اساس اظهارات اهالي شوراي روستاهاي فرخان محدوده عرض روستا _شهر زير مي باشد

nاز شمال چسبيده به بافت روستاي قاسم آباد مي باشد از جنوب نيز به پليس راه صنعتي مي باشد از شرق متصل به راه ارتباطي مشهد _قوچان مي باشد.

nاز غرب بافاصله 5 كيلومتري به مركز دهستان سودانه روستاب علي آبادمتصل مي شود.

nبرسي وضعيت زمين شناسي الف روستاي فرخان در مركز شهرستان قوچان و در 5 كيلومتري شهر قوچان و در دشت قوچان قرار گرفته است ارتفاع اين روستا از سطح دريا 1355 متر مي باشد .با نگاهي به نقشه تويو گرافي 1: 50 مي توان گفت: تا 10 كيلومتري چهار جهت اصلي روستا در اين منطقه ارتفاعات مهمي  مشاهده ميشود و از اين فاصله به بعد منحني ميزان هاي500 1به بالا رؤيت مي شود.به طوري كه در گذشته به دليل موقعيت بيوگرافي منطقه و عدم وجود ارتفاعات قابل توجهي در اين مكان و به منظور حفظ امنيت ,اين روستا محصور بوده است و به صورت قلعهاي شكل گرفته است شيب منطقه نيز از جنوب شرقي بر شمال غرب و معادل 1% درصد مي باشد.

nب:زمين شناسي =براساس تحقيقات صورت گرفته در منطقه قوچان قديمي ترين سازنده ها متعلق به دوران چهارم زمين شناسي مي باشد با توجه به نقشه زمين شناسي 1025000

اسلاید 4 :

nشهرستان قوچان روستاي فرخان در دوره چهارم زمين شناسي قرار گرفته است كه شامل مخروط افكنه ها و دشتهاي آبرفتي ميباشد جنوب زمين در منطقه فرخان از نوع دشت آبرفتي است.

nبررسي وضعيت اقليمي:آب وهوا يكي از عوامل مهم در چگونگي بهره برداري از منابع آب وخاك وتثبيت مناطق مختلف ميباشد اين عامل ميتواند در چگونگي معماري وشكل گيري فضاهاي مسكوني نيز موثر واقع شود مطالعه آب وهواي هر منطقه نيز نتيجه تركيب عوامل مختلفي استكه تغيير يك يا چند عامل آن باعث پيدايش اقليم هاي مختلف وتنوع

nآب وهوايي شده ودرنتيجه تفاوت بين محيطهاي مختلف را سبب مي گردد وبه اين جهت دربرنامه ريزيهاي بلند مدت شناخت عناصر اقليمي يكي از مسائل مهم محسوب مي گردد چرا كه عوامل وعناصر اقليمي مي توانند تاثيرات مستقيم وغير مستقيم همه جانبه اي را در پيشرفت وتوسعه يا عدم آن داشته والگوي خاصي ازمحيط هاي زندگي وفعاليت انساني را ارائه نماييد .

n

اسلاید 5 :

nدما: به عنوان يكي ازموثرترين پارامترهاي جوي مطرح است درمطالعه چگونگي درجه حرارت روستاي فرخان عليا از آمار دستگاه هواشناسي قوچان استفاده شده است .

nمتوسط درجه حرارت : براساس اطلاعات موجود دماي ميانگين سالانه اين ايستگاه 5/11 درجه سانتي گراد گزارش شده است دراين بين مرداد ماه 2/23 ودي ماه 7/1- درجه سانتي گراد به ترتيب بيشترين وكمترين درجه حرارت را به خود اختصاص داده اند تفاوت وميانگين دماي سالانه اين دستگاه 9/24 درجه سانتي گراد محاسبه شده است با توجه به اطلاعات جدول فوق ملاحظه مي شود كه درجه حرارت اين دستگاه از فروردين ماه يك سير صعودي را شروع وتا مردادماه ادامه مي يابد منهني درجه حرارت درمردادماه 2/23 درجه مي رسد از اين پس منهني درجه حرارت يك سير نزولي را به خود مي گيرد سير نزولي درجه حرارت تامهرماه ادامه مي يابد ودراين ماه با نفوذ توده هوايي سرد شمالي درجه حرارت يكباره افت شديد را  نشان ميدهد اين روند تا بهمن ماه ادامه مي يابد ودراين ماه حرارت روستا به حداقل ميزان خود 7/1- درجه سانتي گراد مي باشد مي رسد.

nبارندگي : براساس اطلاعات بدست آمده از ايستگاه كليماتولوژي قوچان طي دوره آماري  94-1965 متوسط بارندگي سالانه اين ايستگاه 2/237 ميليمتر گزارش شده است جهت مشخص شدن چگونگي ريزش هاي جوي در روستاي فرخان جدول شماره 6 تهيه شده است.

اسلاید 6 :

nآمبروترميك گوسن : براي روشن شدن وضعيت اقليمي روستاي فرخان دوعنصر دما وبارندگي را درارتباط بايكديگر مورد بررسي قرارداد ه ايم به اين منظور نمودار شماره 2 كه نشان دهنده وضعيت درجه حرارت وبارش سالانه ايستگاه مي باشد تهيه شده است براساس اين نمودار مي توان گفت دوره ي خشك سالي منطقه از دهم ارديبهشت ماه شروع وبه مدت 5 ماه يعني تا اول مهر ادامه مي يابد . از اول مهرماه با افزايش بارندگي وكاهش درجه حرارت دوره ترسالي شروع وبه مدت 7 ماه يعني تا 10 ارديبهشت ماه ادامه مي يابد متاسفانه مانند بسياري ازنقاط ايران فصل ترسالي منطقه با فصل فعاليتهاي كشاورزي همخواني ندارد وبه علت پايين بودن درجه حرارت اكثر فعاليتهاي زراعي دراين فصل متوقف مي شود.

nباد: به عنوان عنصر اصلي اقليمي نقش اساسي در تعادل درجه حرارت ميزان تبخيرفعاليت هاي اقتصادي ونهايتا طراحي مجتمعهاي زيستي ايفا مي نمايد. اثرات باد از دوجهت قابل بررسي است.

nاثرات مثبت باد: به جهت معشيت افراد كه اصولا كشاورزي ودامداري مي باشد درانتقال وضع آلودگي ها وگرده افشاني ها كه باعث باربري هر چه بيشتر باغات مي شود در انتقال وضع آلودگي ها وگرده افشاني كه باعث باروري هر چه بيشتر باغات مي باشد.

اسلاید 7 :

nاثرات منفي باد: از جمله اين اثرات بالا بردن تبخير وتعريق در ناحيه كه درفصل خشك   اثرات آن به وضوح قابل مشاهده است همچنين بادهايي كه باعث شكسته شدن درختان وريختن شكوفه باغات انتقال هواي سرد وسرما زدگي مي شوند درمنطقه مورد مطالعه دونوع باد  به نامهاي باد مشهد وبادشمال غرب مي وزد باد مضر منطقه باد مشهد است كه به باد جنوب شرق هم معروف است اين باد دراولين فصل تابستان مي وزد وگرماي ان جوانه هاي گندم مي سوزاند وبه اين محصولات آسيب وارد مي كنند باد غالب ومثبت منطقه باد شمال است وازسمت قوچان مي وزد وبنا بر گفته روستاييان اين باد از اب هم مهتر و با ارزشتر است بادشمال غرب دراواخر تابستان مي وزد وسبب رسيدن محصولات كشاورزي مي شود اين باد رطوبت به همراه دارد ودرواقع سبب تكميل رشد ونمو گياهان مي شود قابل ذكر است باد قالب منطقه شمال غرب مي باشد .

n

اسلاید 8 :

nتعيين نوع اقليم منطقه :

nگرچه تعيين نوع اقليم منطقه كارچندان  ساده اي نيست لاكن درحد اطلاعات موجود وبا استفاده از روش دمارتن سعي مي شود وضعيت اقليم منطقه معرفي شود بادرنظرگرفتن متوسط بارندگي ومتوسط درجه حرارت سالانه ايستگاه قوچان  وبا استفاده از فرمول دمارتن اقليم مورد مطالعه از نوع خشك مي باشد.

n

nP=بارندگي

nT=درجه حرارت

n11=237.2/27.5=237.2/10+11.5=p/i+10=i

n

nبررسي تامين آب آشاميدني وكشاورزي روستا :

nاصولا در كشور ايران كه روستايي يا گرفته قطعا منبع آبي در مراحلبعدي با زمين وپيشرفتهاي فني جوامع انساني مرتبط است.منابع آب روستاهاي مناطق خشك ونيمه خشك در گذشته به قناتها وتعداد محدودي رودخانه دائمي كه احتمالا سرچشمه انها خارج از منطقه قرارداشته وبه رودخانه هاي فصلي محدود بوده است. درسالهاي اخير با پيشرفت فنون استحصال آبهاي زيرزمين احذاث چاههاي عميق ونيمه عميق كه مهمترين منابع آب روستا را تشكيل دهد درروستاهاي ايران رايج شده است متابع آب روستا معمولا به دوگروه تقسيم مي شوند منابع آبهاي زيرزميني ومنابع آبهاي سطحي.

nمنابع آب زيرزميني: استفاده از اين آبها غالبا درمناطق خشك ونيمه خشك كشور متداول است. براي استحصال آب از شيوه هاي سنتي (قنات) وجديد ( چاه) استفاده مي شود.

اسلاید 9 :

nمنبع تامين آب شرب فرخان كهنه وشاهراه يك چاه عميق درهر روستا به صورت مجزا مي باشد وآب شرب فرخان عليا وسفلي به صورت يك چاه مشترك مي باشد كه اين آب به منابع هوايي واقع در روستا منتقل واز آنجا به صورت لوله كشي شير آب به منازل هدايت مي شود. درزمينه آب كشاورزي روستاها مي توان به تعداد سه حلقه چاه عميق 118 چاه دستي اشاره نمود.

nمنابع آب سطحي:

nروستاهاي فرخان به لحاظ منابع آب سطحي راروي يك رودخانه دائمي به نام اترك مي باشد منابع تامين آب شرب وكشاورزي چهار روستاي فرخان درجه  8 نشان داده شده است.

اسلاید 10 :

nبررسي ويژگيهاي جمعيتي روستا:

nآگاهي ازكم وكيف جمعيت ساكن دريك منطقه از ضروريات برنامه ريزي مي باشد. چنانچه هدف از مطالعه اجراي يك پروژه عمراني باشد ضرورت اين امر مضاعف مي شود . چرا كه مطالعه دقيق عناصر مختلف جمعيت مي توان نسبت به توانايي مشاركتهاي فكري وسيري قدرت ريسك وعواملي از اين دست آگاهي لازم رابه دست آورد دراين روستا با توجه با چارچوب شرح خدمات طرح هاي هادي روستايي وبا توجه به عناصر مختلف جمعيتي آن دسته از عناصري كه درارتباط با طرح هادي روستايي مي باشند مورد توجه قرار گرفته ووضعيت آنها در روستا مورد بررسي قرار خواهند گرفت .

nتعداد جمعيت وبعد خانواده:

n واضع ترين نوع سنجش در جمعيت شناسي شمارش ساده تعدا د افراد جمعيت است . اما دانستن رقم كلي جمعيت يك سرزمين به طور متلق لازم است ولي كافي نيست وبايد رابطه اي ميان اين رقم وبعضي عوامل ديگر مثلا تعداد خانوار برقرار كرد بدين ترتيب بعد خانوار بدست مي آيد درواقع يكي  از پارامترهاي جمعيتي كه چگونگي رشد جمعيت نياز به مسكن وغيره را نشان مي دهد بعد خانوار است اين رقم حاصل نسبت جمعيت يك روستا به تعدادخانوار مي باشد درسال 1375 براي روستاي فرخان 2/5 محاسبه شده است اين رقم در مقايسه با بعد خانوار روستايي خراسان كه درسال 1379/10/5  گزارش شده است رقم قابل قبولي را نشان ميدهد تحولات بعد خانوار فراخان در طول سي وهفت سال گذشته درجدول شماره 9 نشان داده شده است .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید