دانلود پاورپوینت روستای فرخان

PowerPoint قابل ویرایش
51 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روستای فرخان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روستای فرخان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

nموقعیت جغرافیایی:

nبه طور کلی بیانگر وضعیت خاص یک محل در سطح زمین است و مفاهیم گوناگونی دارد. امامعمولا اصلاح موقعیت مطلق ونسبی به کار برده می شود.

nموقعیت مطلق:

nاین موقعیت بر اساس مقادیر طول و عرض جغرافیایی مشخص میشود روستاهای فرخان_علیاوسفلی کهنه وشاهراه به لحاظ موقعیت مطلق در رق شهرستان قوچان در۳۲  ۵۸طول شرقی و ۳۷۵ عرض شمال و ارتفاع ۱۳۵۵ متر از سطح دریا واقع شده است.

nموقعیت نسبی:

n این موقعیت براساس و ویژگیهای خاص طبیعی (توپوگرافی_منابع معدنی و مانند آن)یا بر مبنای روابط بیرونی و درونی یک واحدمسکونهای شخصی می شود و به ترتیب موقعیت طبیعی (موقعیت جغرافیایی)و موقعیت کارکردی را شکل می دهد .موقعیت طبیعی یک واحد سکونتگاه با عوامل محیطی همچون پستی وبلندی_منابع آب _پوشش گیاهی_ارتباط مستقیم دارد.بنابر این با توجه به استقرار یک سکونت گاه در روی کوه پایه _ساحل و پایکوه موقعیت ها (گوناگون طبیعی ترتیب عبارت است از :موقعیت کوهستانی _موقعیت دامنهای_موقعیت دره ای_موقعیت ساحلی_موقعیت جلگهای (دشتی)موقعیت پایکوهی .به لحاظ طبیعی فرخان  در دسته روستاهای جلگه ای محسوب می شود.

nموقعیت کارکردی بر اساس شکل و دامنه روابط و نحوه بر آوردن نیازهای  یک سکونت گاه مشخص می شودو اگر چه وابسته به موقعیت طبیعی است_می توان شامل جمله های زیر شود.

اسلاید ۲ :

nموقعیت محلی_موقعیت ناحیه ای _موقعیت فرا ناحیه ای

n فرخان _براساس آخرین تقسیمات سیاسی در سال ۱۳۷۵ در محدوده سیاسی دهستان سودانه از بخش مرکزی شهرستان قوچان قرار دارد_موقعیت سیاسی روستاهای فرخان در نقطه شماره (۱)نشان داده شده است .

nتعین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی

nبه طور کلی علل بزرگی کوچکی واحد های روستایی گوناگون است.شرایط مناسب یا نا مناسب بر نسبت محیطی_ویژیگی هایی مربوط به شیوه تولید اقتصادی_طول مدت و چگونگی تکامل و توسعه اجتماعی_ساختارهای فرهنگی    وجنبه های دفاعی_نظامی حتی بنیاد های حقوقی_از جمله _از جمله مقرارت مربوط به ارث می توان در این میان نقشی بر عهده داشته باشد به این ترتیب وسعت روستا ها تا حد زیاد بیانگر ویژگی  های طبیعی و شرایط اجتماعی_اقتصادی آنهاست . در نواحیکه زمین مسطح و هموار بود _خاک حاصل خیز آب کافی در دسترس است.روستا معمولا بزرگ هستند و بر عکس در نواحی تپه ماهوری و کوهستانی قشه خاک ناچیز و در نتیجه حاصلخیزی دهی پایین است روستا ها کوچک هستند .

nفرخان جهت همواری با شهر قوچان توسط سازمان منابع طبیعی _تعین حریم نشده و نقشه ای از حریم زمینهای کشاورزی روستا در دست نیست .

اسلاید ۳ :

nبا توجه به نقشه تو پوگرافی ۱ :۵۰۰۰۰ و بر اساس اظهارات اهالی شورای روستاهای فرخان محدوده عرض روستا _شهر زیر می باشد

nاز شمال چسبیده به بافت روستای قاسم آباد می باشد از جنوب نیز به پلیس راه صنعتی می باشد از شرق متصل به راه ارتباطی مشهد _قوچان می باشد.

nاز غرب بافاصله ۵ کیلومتری به مرکز دهستان سودانه روستاب علی آبادمتصل می شود.

nبرسی وضعیت زمین شناسی الف روستای فرخان در مرکز شهرستان قوچان و در ۵ کیلومتری شهر قوچان و در دشت قوچان قرار گرفته است ارتفاع این روستا از سطح دریا ۱۳۵۵ متر می باشد .با نگاهی به نقشه تویو گرافی ۱: ۵۰ می توان گفت: تا ۱۰ کیلومتری چهار جهت اصلی روستا در این منطقه ارتفاعات مهمی  مشاهده میشود و از این فاصله به بعد منحنی میزان های۵۰۰ ۱به بالا رؤیت می شود.به طوری که در گذشته به دلیل موقعیت بیوگرافی منطقه و عدم وجود ارتفاعات قابل توجهی در این مکان و به منظور حفظ امنیت ,این روستا محصور بوده است و به صورت قلعهای شکل گرفته است شیب منطقه نیز از جنوب شرقی بر شمال غرب و معادل ۱% درصد می باشد.

nب:زمین شناسی =براساس تحقیقات صورت گرفته در منطقه قوچان قدیمی ترین سازنده ها متعلق به دوران چهارم زمین شناسی می باشد با توجه به نقشه زمین شناسی ۱۰۲۵۰۰۰

اسلاید ۴ :

nشهرستان قوچان روستای فرخان در دوره چهارم زمین شناسی قرار گرفته است که شامل مخروط افکنه ها و دشتهای آبرفتی میباشد جنوب زمین در منطقه فرخان از نوع دشت آبرفتی است.

nبررسی وضعیت اقلیمی:آب وهوا یکی از عوامل مهم در چگونگی بهره برداری از منابع آب وخاک وتثبیت مناطق مختلف میباشد این عامل میتواند در چگونگی معماری وشکل گیری فضاهای مسکونی نیز موثر واقع شود مطالعه آب وهوای هر منطقه نیز نتیجه ترکیب عوامل مختلفی استکه تغییر یک یا چند عامل آن باعث پیدایش اقلیم های مختلف وتنوع

nآب وهوایی شده ودرنتیجه تفاوت بین محیطهای مختلف را سبب می گردد وبه این جهت دربرنامه ریزیهای بلند مدت شناخت عناصر اقلیمی یکی از مسائل مهم محسوب می گردد چرا که عوامل وعناصر اقلیمی می توانند تاثیرات مستقیم وغیر مستقیم همه جانبه ای را در پیشرفت وتوسعه یا عدم آن داشته والگوی خاصی ازمحیط های زندگی وفعالیت انسانی را ارائه نمایید .

n

اسلاید ۵ :

nدما: به عنوان یکی ازموثرترین پارامترهای جوی مطرح است درمطالعه چگونگی درجه حرارت روستای فرخان علیا از آمار دستگاه هواشناسی قوچان استفاده شده است .

nمتوسط درجه حرارت : براساس اطلاعات موجود دمای میانگین سالانه این ایستگاه ۵/۱۱ درجه سانتی گراد گزارش شده است دراین بین مرداد ماه ۲/۲۳ ودی ماه ۷/۱- درجه سانتی گراد به ترتیب بیشترین وکمترین درجه حرارت را به خود اختصاص داده اند تفاوت ومیانگین دمای سالانه این دستگاه ۹/۲۴ درجه سانتی گراد محاسبه شده است با توجه به اطلاعات جدول فوق ملاحظه می شود که درجه حرارت این دستگاه از فروردین ماه یک سیر صعودی را شروع وتا مردادماه ادامه می یابد منهنی درجه حرارت درمردادماه ۲/۲۳ درجه می رسد از این پس منهنی درجه حرارت یک سیر نزولی را به خود می گیرد سیر نزولی درجه حرارت تامهرماه ادامه می یابد ودراین ماه با نفوذ توده هوایی سرد شمالی درجه حرارت یکباره افت شدید را  نشان میدهد این روند تا بهمن ماه ادامه می یابد ودراین ماه حرارت روستا به حداقل میزان خود ۷/۱- درجه سانتی گراد می باشد می رسد.

nبارندگی : براساس اطلاعات بدست آمده از ایستگاه کلیماتولوژی قوچان طی دوره آماری  ۹۴-۱۹۶۵ متوسط بارندگی سالانه این ایستگاه ۲/۲۳۷ میلیمتر گزارش شده است جهت مشخص شدن چگونگی ریزش های جوی در روستای فرخان جدول شماره ۶ تهیه شده است.

اسلاید ۶ :

nآمبروترمیک گوسن : برای روشن شدن وضعیت اقلیمی روستای فرخان دوعنصر دما وبارندگی را درارتباط بایکدیگر مورد بررسی قرارداد ه ایم به این منظور نمودار شماره ۲ که نشان دهنده وضعیت درجه حرارت وبارش سالانه ایستگاه می باشد تهیه شده است براساس این نمودار می توان گفت دوره ی خشک سالی منطقه از دهم اردیبهشت ماه شروع وبه مدت ۵ ماه یعنی تا اول مهر ادامه می یابد . از اول مهرماه با افزایش بارندگی وکاهش درجه حرارت دوره ترسالی شروع وبه مدت ۷ ماه یعنی تا ۱۰ اردیبهشت ماه ادامه می یابد متاسفانه مانند بسیاری ازنقاط ایران فصل ترسالی منطقه با فصل فعالیتهای کشاورزی همخوانی ندارد وبه علت پایین بودن درجه حرارت اکثر فعالیتهای زراعی دراین فصل متوقف می شود.

nباد: به عنوان عنصر اصلی اقلیمی نقش اساسی در تعادل درجه حرارت میزان تبخیرفعالیت های اقتصادی ونهایتا طراحی مجتمعهای زیستی ایفا می نماید. اثرات باد از دوجهت قابل بررسی است.

nاثرات مثبت باد: به جهت معشیت افراد که اصولا کشاورزی ودامداری می باشد درانتقال وضع آلودگی ها وگرده افشانی ها که باعث باربری هر چه بیشتر باغات می شود در انتقال وضع آلودگی ها وگرده افشانی که باعث باروری هر چه بیشتر باغات می باشد.

اسلاید ۷ :

nاثرات منفی باد: از جمله این اثرات بالا بردن تبخیر وتعریق در ناحیه که درفصل خشک   اثرات آن به وضوح قابل مشاهده است همچنین بادهایی که باعث شکسته شدن درختان وریختن شکوفه باغات انتقال هوای سرد وسرما زدگی می شوند درمنطقه مورد مطالعه دونوع باد  به نامهای باد مشهد وبادشمال غرب می وزد باد مضر منطقه باد مشهد است که به باد جنوب شرق هم معروف است این باد دراولین فصل تابستان می وزد وگرمای ان جوانه های گندم می سوزاند وبه این محصولات آسیب وارد می کنند باد غالب ومثبت منطقه باد شمال است وازسمت قوچان می وزد وبنا بر گفته روستاییان این باد از اب هم مهتر و با ارزشتر است بادشمال غرب دراواخر تابستان می وزد وسبب رسیدن محصولات کشاورزی می شود این باد رطوبت به همراه دارد ودرواقع سبب تکمیل رشد ونمو گیاهان می شود قابل ذکر است باد قالب منطقه شمال غرب می باشد .

n

اسلاید ۸ :

nتعیین نوع اقلیم منطقه :

nگرچه تعیین نوع اقلیم منطقه کارچندان  ساده ای نیست لاکن درحد اطلاعات موجود وبا استفاده از روش دمارتن سعی می شود وضعیت اقلیم منطقه معرفی شود بادرنظرگرفتن متوسط بارندگی ومتوسط درجه حرارت سالانه ایستگاه قوچان  وبا استفاده از فرمول دمارتن اقلیم مورد مطالعه از نوع خشک می باشد.

n

nP=بارندگی

nT=درجه حرارت

n11=237.2/27.5=237.2/10+11.5=p/i+10=i

n

nبررسی تامین آب آشامیدنی وکشاورزی روستا :

nاصولا در کشور ایران که روستایی یا گرفته قطعا منبع آبی در مراحلبعدی با زمین وپیشرفتهای فنی جوامع انسانی مرتبط است.منابع آب روستاهای مناطق خشک ونیمه خشک در گذشته به قناتها وتعداد محدودی رودخانه دائمی که احتمالا سرچشمه انها خارج از منطقه قرارداشته وبه رودخانه های فصلی محدود بوده است. درسالهای اخیر با پیشرفت فنون استحصال آبهای زیرزمین احذاث چاههای عمیق ونیمه عمیق که مهمترین منابع آب روستا را تشکیل دهد درروستاهای ایران رایج شده است متابع آب روستا معمولا به دوگروه تقسیم می شوند منابع آبهای زیرزمینی ومنابع آبهای سطحی.

nمنابع آب زیرزمینی: استفاده از این آبها غالبا درمناطق خشک ونیمه خشک کشور متداول است. برای استحصال آب از شیوه های سنتی (قنات) وجدید ( چاه) استفاده می شود.

اسلاید ۹ :

nمنبع تامین آب شرب فرخان کهنه وشاهراه یک چاه عمیق درهر روستا به صورت مجزا می باشد وآب شرب فرخان علیا وسفلی به صورت یک چاه مشترک می باشد که این آب به منابع هوایی واقع در روستا منتقل واز آنجا به صورت لوله کشی شیر آب به منازل هدایت می شود. درزمینه آب کشاورزی روستاها می توان به تعداد سه حلقه چاه عمیق ۱۱۸ چاه دستی اشاره نمود.

nمنابع آب سطحی:

nروستاهای فرخان به لحاظ منابع آب سطحی راروی یک رودخانه دائمی به نام اترک می باشد منابع تامین آب شرب وکشاورزی چهار روستای فرخان درجه  ۸ نشان داده شده است.

اسلاید ۱۰ :

nبررسی ویژگیهای جمعیتی روستا:

nآگاهی ازکم وکیف جمعیت ساکن دریک منطقه از ضروریات برنامه ریزی می باشد. چنانچه هدف از مطالعه اجرای یک پروژه عمرانی باشد ضرورت این امر مضاعف می شود . چرا که مطالعه دقیق عناصر مختلف جمعیت می توان نسبت به توانایی مشارکتهای فکری وسیری قدرت ریسک وعواملی از این دست آگاهی لازم رابه دست آورد دراین روستا با توجه با چارچوب شرح خدمات طرح های هادی روستایی وبا توجه به عناصر مختلف جمعیتی آن دسته از عناصری که درارتباط با طرح هادی روستایی می باشند مورد توجه قرار گرفته ووضعیت آنها در روستا مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

nتعداد جمعیت وبعد خانواده:

n واضع ترین نوع سنجش در جمعیت شناسی شمارش ساده تعدا د افراد جمعیت است . اما دانستن رقم کلی جمعیت یک سرزمین به طور متلق لازم است ولی کافی نیست وباید رابطه ای میان این رقم وبعضی عوامل دیگر مثلا تعداد خانوار برقرار کرد بدین ترتیب بعد خانوار بدست می آید درواقع یکی  از پارامترهای جمعیتی که چگونگی رشد جمعیت نیاز به مسکن وغیره را نشان می دهد بعد خانوار است این رقم حاصل نسبت جمعیت یک روستا به تعدادخانوار می باشد درسال ۱۳۷۵ برای روستای فرخان ۲/۵ محاسبه شده است این رقم در مقایسه با بعد خانوار روستایی خراسان که درسال ۱۳۷۹/۱۰/۵  گزارش شده است رقم قابل قبولی را نشان میدهد تحولات بعد خانوار فراخان در طول سی وهفت سال گذشته درجدول شماره ۹ نشان داده شده است .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 51 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد