بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

واقعيت ويا هويت محيطي

-بررسي و طبقه بندي مباحث جغرافيايي:

توپوگرافي

زمين شناسي

اقليم منطقه

منابع اب

-بررسي وطبقه بندي مباحث اقليمي

واقعيت ويا هويت انساني

- بررسي وطبقه بندي مباحث تاريخي

- بررسي و طبقه بندي مباحث فرهنگي – اجتماعي

- بررسي وطبقه بندي مباحث اقتصادي

اسلاید 2 :

بررسي مباحث جغرافيايي شهرستان

موقعيت جغرافيايي شهرستان:

از شهرستان هاي خراسان مركزي ودر جنوب شهرستان تربت حيدريه واقع شده است .در جنوب شرقي شهرستان رشتخوار ،شهرستان خواف ودرجنوب غربي آن شهرستان گنابادقرار دارد.شهرستان تربت حيدريه از شمال شرق وشمال غربي با اين شهرستان جديد همسايه ميباشد .مركز آن شهر رشتخواردر165كيلومتري جنوب مشهد و در59.3 تا 59.55طول شرقي ودر “  34تا” 35.12عرض شمالي قرار دارد.ارتفاع آن از سطح دريا1300 متر ميباشد.وسعت ان 13598كيلومتر مربع، 1.5درصد ازوسعت استان خراسان را تشكيل ميدهد .داراي دو بخش مركزي وجنگل و4دهستان شعبه ،جنگل رشتخواروآستانه ميباشد.در سال1383ازشهرستان تربت حيدريه جدا گرديده است.

اسلاید 3 :

_ويژگي هاي طبيعي
الف) توپوگرافي
اين شهرستان از دو بخش كوهستاني و دشت تشكيل شده است
_ارتفاعات :بيش از نيمي از سطح شهرستان را ارتفاعات و تپه ماهورها تشكيل ميدهند.بلندترين قلل در اين ارتفاعات شامل قله ي بزما2005تر و پايين ترين نقطه در محله ي خروجي دشت جنگل830متر بالاتر از سطح دريا)ميباشد.
_دشت ها:دشت رشتخوار،دشت جنگل
دشت رشتخوار در مسير جاده ي تربت به خواف ودر طول جغرافيايي53 59 و5 59 و عرض جغرافيايي52 34 تا18 35 واقع شده است.مساحت101000 هكتار است.
در جنوب دشت رشتخوار،دشت جنگل واقع شده است در طول جغرافيايي 45 58 تا33 59 وعرض جغرافيايي 25 34 تا0 35 قرار دارد و مساحت آن 162700 هكتار ميباشد.

اسلاید 4 :

-زمين شناسي

_سازند ه هاي دورا ن اول زمين شناسي در محل دشت رشتخوار و در دامنه ي جنوبي كوه بزما يافت مي شود

_سازنده هاي دوران دوم زمين شناسي در ارتفاعات كوه بزما يافت ميشود

_سازنده هاي دوران سوم زمين شناسي در ارتفاعات شمالي دشت رشتخوارديده مي شود.

_مخروطه افكنه ها،رسوبات آبرفتي دردشت ورسوبات كويري متعلق به دوران چهارم زمين شناسي هستند.

_از مهمترين هسته هاي فعال زلزله خيز نزديك به تربت حيدريه ،مي توان به كاخك گناباد وقا‌‌‌‌‌ينات اشاره نمود.

اسلاید 5 :

-اقليم منطقه

از نوع خشك ونيمه خشك مي باشد.به لحاظ موقعيت جغرافيايي(شمال شرق ايران) در مقياس سينوپتيكي تحت تاثير توده هاي عمده هوايي به شرح زير مي باشد”

توده هاي پرفشار سيبريايي

توده هاي هواي مديترانه اي

توده هاي هواي شمالي و غربي

جريان هاي روي اقيانوس هند

جريان هاي هواي صحرايي

اسلاید 6 :

-درجه حرارت

حداكثر و حداقل مطلق درجه حرارت هوا در ايستگاه مهنه به ترتيب 46 و12- سانتي گراد است.

ميزان تبخير در منطقه به علت بالا بودن درجه حرارت زياد است و متوسط ان در اين منطقه 1405 ميلي متر است.

اسلاید 7 :

منابع آب

—منابع اب سطحي: رود خانه هاي كال سالار و كال شصت دره رود هاي با جر يان دايمي اب مي باشند

اسلاید 8 :

بررسي مباحث اقتصادي شهرستان

طبق امار 1375 سهم شاغلين شهرستان در بخش صنعت 12.5 درصدو در بخش كشاورزي 50.3 درصد و در بخش خدمات 37.2 درصد است.

كشاورزي:

محصولات اين شهرستان بيشتر گندم چغندر قند پنبه زعفران انارو بادام ميباشد.

دامداري:

تركيبو بافت دامي شهرستان شامل 330000 راس گوسفندوبزو 7710 راس گاو و گوساله ميباشد.

اسلاید 9 :

صنعت:

شهرستان در پايان سال 1382 داراي 1149 واحد صنعتي فعال بوده است.

خدمات:

سومين بخش فعاليت هاي اقتصادي شهرستان رشتخوار بخش خدمات ميباشد كه بر اساس امار سال 1382 شاغلان بخش خدمات 29.8 درصد از كل شاغلان شهرستان را تشكيل داده استو

اسلاید 10 :

وضعيت موجود روستاي روح اباد

روستای روح آباد درمسیر راه بین شهری رشتخوار ، تربت حیدریه قراردارد . که خدمات آموزشی ، تجاری ، اداری و بهداشتی را به دلیل نزدیکی به رشتخوار از این شهرستان دریافت می نماید و روستای روح آباد اقماری رشتخوار می باشد.

روستای روح آباد درزمینه خدمات آموزشی دارای یک مدرسه ابتدایی و راهنمایی می باشد. دانش آموزان برای برخورداری از سطوح بالاتر آموزشی یعنی دبیرستان به رشتخوار مراجعه می کنند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید