بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

¨

¨عالم خلقت برسه اصل استوار است:   

¨

¨

   1-اصل تنوع و تکثر

¨2-تعامل و همکاری

¨

¨3-تغییر پذیری و تحول

اسلاید 2 :

الف ) استان آذربایجان شرقی و شهرستان هریس                                                                                                                                                            

شهرستان هریس

شهرستان هریس یکی از 19 شهرستان استان با وسعت 8/2368 کیلومتر مربع در قسمت شرقی میانی استان واقع شده است و با اختصاص 5 درصد از پهنه استان، یازدهمین شهرستان به لحاظ وسعت به شمار می آید. از نظر موقعیت جغرافیایی این شهرستان در 38 درجه و 30 دقیقه عرض شمالی و 46 درجه و 30 دقیقه الی 47 درجه و 30 دقیقه طول شرقی قرار گرفته است.

شهرستان هریس از سمت شمال با شهرستان اهر، از غرب با شهرستان تبریز، از سمت جنوب به شهرستان بستان آباد و سراب و از شرق با استان اردبیل همسایه می باشد. براساس آخرین تقسیمات کشوری شهرستان هریس دارای 7 دهستان و 5 شهر به نامهای هریس، زرنق، خواجه، کلوانق و بخشایش می باشد که در قالب دو بخش مرکزی و خواجه سازمان یافته اند.

 

اسلاید 3 :

ب . 1 ) وجه تسمیه روستا و تاریخچه آن 

   از تاريخچه و علل پيدايش روستا كه بيانگر قدمت آن باشد اطلاعات مدون و مكتوبي در دست نمي باشد اما طبق نظر معتمدين محلي و ريش سفيدان روستاي مورد مطالعه حدود 500 سال قدمت داشته كه مكان اصلي روستا محلي مرسوم به چمن زمين بوده كه كهريزي در آن وجود داشت به مرور زمان روستاييان به محل فعلي نقل مكان كرده اند كه دليل عمده آن وجود چشمه هاي پر از آب ذكر شده است.

ب . 2 ) شناخت موقعیت اقلیمی روستا

اسلاید 4 :

ب .3)موقعیت جغرافیایی روستا

   کوهها:

       کوهستانها در شمال غرب اﻳران 47 درجه و 36 دﻗﻳﻗﻪ عرض شمالی و3 درجه و 45 دﻗﻳﻗﻪ تا 5 درجه و 48 دﻗﻳﻗﻪ طول شرقی در نصف النهار گرﻳنوﻳچقرار گرفته است. وسعت استان 46922.2 کﻳلومتر مربع که 2.9% مساحت کل کشور است. از شرق به استان اردبﻳل که منطقه سردﺴﻳری است و از شمال به جمهوری آذرباﻳجان و ارمنستان و از غرب به درﻳاچه اروﻣﻳﻪ و آذرباﻳجان غربی و از جنوب به استان زنجان و آذرباﻳجان غربی قرار گرفته است.

1-رشته کوههای سابلاغ داغ، آق داغ و قوشه داغ در شمال منطقه که در حد فاصل اﻴن شهرستان با شهرستان اهر در امتداد شرقی-غربی واقع شده ومرز مشترک حوضه آبرﻳز ارس . تلخه رود را تشکﻴل می دهند. گردنه مشهور گوﻳجه بل واقع در جاده ارتباطی تبرﻴز-اهر با ارتفاع 1852 متر جزو اﻳن سلسله ارتفاعات می باشند

2-کوههای زغن آباد داغی ، دﻳبکلی داغی با ارتفاع 2325 متر و کوه چول ذاغی با ارتفاع 2380 متر از ارتفاعات شمال غربی رشته کوههای قوشه داغ

                            .می با شد در قسمت شمال و شمال غرب هرﻳس واقع شده است

3-کوه ﭙﻳرداغی با ارتفاع 2852 متر، قر قوش داغی و قلعه داغی با ارتفاع 1994 متر واﻳنالی داغی ، دوزلی و شاه داغی با ارتفاع 2325 متر در منتهی اﻟﻳﻪ قسمت غرب منطقه هرﻳس واقع گردﻳده اند و .رودخانه نهندچای در خط القعر اﻳن ارتفاعات جرﻳان دارد.

اسلاید 5 :

تقسیمات سیاسی: 

16 شهرستان، 38 بخش، 135 دهستان، 184 آبادی و 48 نقطه شهری که حدود 75% استان کوهستانی استو 25% اراضی قابل بهره برداری زراعی و صنعتی تشکﻳل شده است.

      رودخانه:

       ارس، قزل اوزن، در شمال و جنوب شرقی که ارس به درﻳای خزر قزل اوزن به ﺳﻓﻴﺪ رود می پﻳوندد. رودخانه آجی چای (تلخه رود) صوفی چای ﻟﻳﻗﻮان چای که به درﻳاچه اروﻣﻳﻪ می رﻳزند. منابع آب زﻳرزﻣﻳﻧﻱ به وﺳﻳﻟﻪ قنات بوده است. قناتهای قدﻳمی در سطح شاستان که اغلب شهرهای آن دﻳده می شود.
بهره برداری ﻏﻳﺮه اصولی باعث افت سطح آبهاشده است. تنها اب راکد استان درﻳاچه قوری گل در 42کﻳلومتری شرق تبرﻳز کنار جاده تبرﻳز-تهران واقع شده است.

 

 

اسلاید 6 :

 

¨منابع آب

¨1- آبهای سطح الارضی

¨بطور کلی منابع آب منطقه از باران های بهاره، پاییزه و ذوب برفهای زمستانه در ارتفاعات تامین می گردد که میزان متوسط آنها با توجه به مقدار متوسط نزولات جوی، وسعت و وضعیت جغرافیایی منطقه حدود 823 میلیون متر مکعب برآورد می گردد و اگر چنانچه 25% آن به صورت جریانات سطحی ظاهر گردد در نتیجه مقدار آبهای سطحی منطقه حدود 208 میلیون متر مکعب خواهد بود.

¨

¨علاوه بر میزان آب فوق الذکر رودخانۀ پرآب تلخه رود (آجی چای) که در قسمت جنوبی منطقه از شرق به غرب جریان دارد از منابع آبهای سطحی منطقه است. این رودخانه که از پیوستن دو جریان مهم به نام سیلو و تاجیار تشکیل می شود پس از عبور از شهرستان سراب و پیوستن رودخانه های اوجان و مهربان وارد منطقۀ هریس شده و پس از طی مسیری حدوداً بطول 65 کیلومتر از منطقه خارج و در جوار قریه خور خور واقع در جزیره اسلامی وارد زمین های باتلاقی می شود و در نهایت در فصول پر آبی رودخانه به دریاچۀ ارومیه منتهی می شود. میزان آب سالیانۀ آن با توجه به آمار 10 ساله در ایستگاه ونیار بطور متوسط 450 میلیون متر مکعب می باشد. آب این رودخانه از حدود روستای اندرآب در شهرستان سراب پای دامنه های بزقوش از زمین های رسوبی، کچی و نمکی گذشته و مزۀ شیرین خود را از دست داده و تلخ و شور می شود و به همین علت در فصول کم آبی برای آبیاری زراعی نا مناسب است.

اسلاید 7 :

به طور کلی منابع اب منطقه از بارانهای بهاره ، پاﻳﻳزه و ذوب برفهای زمستانه در ارتفاعات تامین می گردد که مﻳزان متوسط آنها با توجه به مقدار متوسط نزولات جوی ، وسعت و وﺿﻳﺖجغراﻔﻴﺎﻳﻰ منطقه حدود 832 ﻣﻳﻟﻳون متر مکعب بر آورد می گردد و اگر چنانچه 25 درصد آن به صورت جرﻳانات سطحی ظاهر گردند در نتﻳجه مقدار آبهای سطحی منطقه حدود 208 ﻣﻳﻟﻳون متر مکعب خواهد بود.

علاوه بر ﻣﻳزان آب فوق الذکر رودخانه پر آب تلخه رود(آجی چی) که در قسمت جنوب منطقه از شرق به غرب جرﻳان دارداز منابع آبهای سطحی منطقه محسوب می گردد. اﻳن رودخانه از ﭙﻳوستن دو جرﻳان مهم بنام ﺴﻳلو و تاﺠﻳار تشکﻳل می شود پی از عبور از شهرستان سراب و ﭙﻳوستن رودخانه های اوجان و مهروان وارد منطقه هرﻳس شده و پس از طی ﻣﺴﻳری حدودا به طول 65 ﮐﻳلومتراز منطقه خارج و در جوار قرﻳﻪ خورخور واقع در جزﻳره اسلامی وارد زﻣﻳن های باتلاقی می شود و در نهاﻳت در فصول پر آبی رودخانه به درﻳاچه اروﻣﻳﻪمنتهی می شود. ﻣﻳزان آب سالانه آن با توجه به آمار دهساله در اﻳستگاه وﻧﻳار به طور متوسط 450 ﻣﻳﻟﻳون متر مکعب می باشد. آب اِن رودخانه از حدود روستای اندراب در شهرستان سراب پای دامنه های بزقوش از زﻣﻳنهای رسوبی ، گچی و نمکی گذشته و ﻫﻣﻳن محل مزه ﺸﭙرﻳن خود را از دست داده و تلخ و شور می شود و به ﻫﻣﻳن علت در فصول کم آبی برای آﺒﻳاری زراعتی نا مناسب است

19 رودخانه و مسیل که 6 رشته از آن دارای جرﻳان آب داﻳم می باشد در محدوده شهرستان هرﻳس به رودخانه آجی چای می رﻳزد. بدﻳن ترﺗﻳب .منطقه هرﻳس جزو حوضه آبرﻳز تلخه رود و نهاﻳتا حوضه آبرﻳز درﻳاچه اروﻣﻳﻪ می باشد

¨

اسلاید 8 :

   

 

 - آبهای زیر زمینی

   موقعیت فیزیوگرافی و خصوصیات ژئولوژیکی و بافت حوزۀ آبریز منطقه و پر برف بودن ارتفاعات موجب می گردد که قسمت عمده ای از نزولات که عمداتاً بصورت برف در ارتفاعات با پراکنش متغیر می باشد تدریجاً در طبقات زمین نفوذ کرده و آبهای زیر زمینی منطقه را به وجود آورد. بر اساس آمار ارائه شده از طرف ادارۀ آبیاری هریس 487 حلقه چاه دستی و 42 رشته قنات با دبی متفاوت در منطقه وجود دارد که مورد استفادۀ امور بهداشتی، شرب و زراعی قرار می گیرد. از آبنهای تحت الارضی بعلت محدودیت کمی منابع و همچنین عدم توانایی مالی روستاییان و مشکلات موجود در ادارۀ ایستگاه های پمپاژ استفادۀ چندانی بعمل نیامده است.

   بررسی منابع تامین آب آشامیدنی و کشاورزی روستا

   آب آشامیدنی

   آب آشامیدنی روستا از چاه عمیق موجود تامین می گردد که پس از استحصال به منبع زمینی پمپاژ تا در دسترس روستاییان قرار گیرد. فاصلۀ بین چاه و منبع آب 3 کیلیمتر می باشد. لوله کشی منازل در سال 1374 توسط جهاد کشاورزی شهرستان هریس صورت گرفته است. تعداد انشعاب آب در روستا 160 فقره بوده و از نظر بهداشتی و کمبود آب مشکل خاصی در روستا مشاهده نمی شود.

اسلاید 9 :

    

      آب کشاورزی

      آب کشاورزی روستا علاوه از اینکه از طریق نزولات جوی تامین می گردد قبلاً از طریق چشمه به آب رودخانۀ روستا تامین می گردید که بعد از احداث سد پارام، کهریز نیز در داخل مخزن آن قرار گرفته و بدلیل وجود اختلاف بین روستای سرای و پارام، استفادۀ بهینه از آب سد به عمل نمی آید و فقط نزولات جوی منبع عمدۀ تامین آب کشاورزی روستا محسوب می گردد.

      شناسه های عناصر تاریخی و معروف سکونت قبلی

      بر اساس بررسی های انجام یافته چنین مراکزی که در جذب توریست موثر و بر توسعۀ روستا اثرات مثبتی داشته باشد وجود ندارد.

     بررسی شبکه های ارتباطی: شامل سطح بندی شبکه ها، تعیین طول و عرض معابر و چگونگی شیب ها و نوع عملکرد هریک در بافت روستا

      شبکه های ارتباطی بدلیل توسعۀ ارگانیک روستا از نظم هندسی خاصی که اصول و ضوابط طراحی رعایت شده باشد پیروی ننموده و بنا به نیاز همگام با توسعۀ فیزیکی روستا بوجود آمده است. به منظور سهولت بررسی معابر روستا را به اصلی، فرعی و دسترسی ها تقسیم بندی نموده و کیفیت آنها و نیز عملکرد هر یک در داخل بافت مورد بررسی قرار می گیرد.

¨

اسلاید 10 :

  

    شناخت و تعیین محدودۀ محلات و بررسی مراکز محله

    تعیین حدود محلات بر اساس برخی معیار ها و ضوابط صورت می گیرد که در نقاط روستایی عملی نیست بعبارتی در روستاها معیارهای کالبدی و جمعیتی نمی تواند اساس تعریف محله باشد پس بدلیل وجود چنین بندی در شرح خدمات، ناگزیر از تعیین محلات روستا هستیم که از لحاظ اجتماعی و فرهنگی رسمی گشته اند. بر اساس پرسشگری های انجام یافته روستای پارام از چهار محله تشکیل یافته است که بمرور بر بافت کالبدی روستا تحمیل گشته اند. نکتۀ حائز اهمیت نقش مراکز محلات و عناصر توزیعی در آن است که عمدتاً به کاربری عمومی نظیر میدان، مسجد و غیره اختصاص یافته اند. توسعۀ ادواری روستا به این ترتیب است که ابتدا محلۀ اشاقاپارام بوجود آمده و بعد از آن بترتیب وسط محله، قلعه دالی و خرمن یری در پیرامون هستۀ اولیه روستا تشکیل یافته است.

    بررسی تاسیسات آب آشامیدنی، برق، سیستم فاضلاب و نحوۀ دفع آبهای سطحی در روستا

    - آب آشامیدنی

    محل تامین آب آشامیدنی روستا یک حلقه چاه عمیق است که آب پس از استحصال از طریق پمپاژ به منبع زمینی انتقال و پس از آن در سطح روستا توزیع می گردد. تعداد 160 کنتور آب در روستا توزیع شده است. سیستم لوله کشی در سال 1374 انجام یافته و مشکل خاصی از نظر تامین آب شرب مشاهده نمی گردد، مثلاً کلرزنی آب توسط میراب انجام می گیرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید