بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعريف مديريت

مديريت فعاليتي است منظم درجهت تحقق اهداف معين ازطريق ايجادروابط ميان منابع موجود، انجام دادن كاربامشاركت افراد ديگروشركت فعال در تصميم گيري

اسلاید 2 :

(Management Functions)وظايف مديريّت

.I برنامهريزي(Planning)

.IIسازمان‏دهي  (Organizing) 

.IIIرهبري  (Leading)

.IVكنترل (Controlling)

اسلاید 3 :

تعریف برنامه ریزی

  • برنامه ريزي عبارت است از تهيه و توزيع و تخصيص امکانات محدود براي رسيدن به هدف هاي مطلوب، در حداقل زمان و با حداقل هزينه ممكن
  • برنامه ريزي فرايند دستيابي به اهداف سازمان است
  • در يك كلام برنامه ريزي يعني تعيين فعاليت هاي اثربخش در جهت تحقق هدف به بهترين شكل ممكن (كارآيي)

اسلاید 4 :

انواع برنامه ريزي

  • برنامه ريزي جامع

اين برنامه ريزي خطوط راهنماي كلي و جهت گيري كلي سازمان را مشخص مي سازد.

  • برنامه ريزي عملياتي

برنامه ريزي عملياتي به فعل درآوردن تصميمات و چهارچوب هاي تعيين شده توسط برنامه ريزي جامع است.

 هر برنامه جامع جهت تحقق نيازمند برنامه عملياتي است .تركيب برنامه ريزي جامع و عملياتي را برنامه ريزي تلفيقي مي گويند.   

اسلاید 5 :

ارتباط برنامه جامع و عملیاتی

  • برنامه ريزي جامع تابع ارزشها، ايدئولوژي، سياستها و استراتژي هاي حاكم بر سازمان است و بر عهده سياست مداران و مديران ارشد سازمان است و برنامه ريزي عملياتي در سطح مديريت اجرايي سازمان مطرح مي گردد
  • برنامه ريزي جامع در پي حل مسايل اساسي، رشد و توسعه سازمان است. و برنامه ريزي عملياتي با هدف يا هدفهاي مشخص، محدود، عيني و دست يافتني، تنها متوجه بهترين كارآيي در خدمت يا توليد است.
  • برنامه ريزي جامع متوجه منافعي است كه احتمالا در آينده نصيب سازمان خواهد شد. و برنامه ريزي عملياتي متوجه منافع فعلي و در معرض ديد و يقين است.

اسلاید 6 :

انواع برنامه جامع

  برنامه ريزي جامع از جهات مكاني، زماني، موضوعي وفلسفي يا مرامي قابل تقسيم است. دو نوع از مهمترين برنامه ريزي هاي جامع عبارتند از:

  • برنامه ريزي استراتژيك
  • برنامه ريزي درازمدت

اسلاید 7 :

برنامه‏ريزي استراتژيك(Strategic Planning)

تعريف: عبارت است از تهية برنامه متناسب براي تطبيق قابليت‏هاي دروني با شرايط ويژة محيطي و ارزيابي قابليت‏هاي دروني يا

تعيين قدم‏هاي لازم جهت پيش‏بيني نقطة تعادل(Equilibrium) سازمان با محيط و تنظيم استراتژي جديد

به‏عبارتي ديگر:

Õكليه اقداماتي كه به تعريف اهداف و تعيين استراتژي مناسب براي دستيابي به آن هدف منجر مي‏شود

در واقع روش سيستماتيكي است كه فرايند مديريت استراتژيك را تأئيد و پشتيباني مي‏كند و قابليت  تعيين چگونگي برنامه(Plan) به اقدام (Action) را ندارد و به‏تنهايي،  سبب ايجاد شكاف ميان استراتژي تعيين شده و نتايج بدست آمده مي‏شود

اضافه شدن جنبه‏هاي سازماني كارآفرينانه و رهبري به برنامه‏ريزي استراتژيك همان مديريت استراتژيك مي‏باشد

 بزرگترين مشكل مديريت استراتژيك، ايجاد خاصيت اجرائي برنامة استراتژيك مي‏باشد

اسلاید 8 :

ويژگي‏هاي برنامه‏ريزي استراتژيك

3به تاثير عوامل خارجي توجه مي‏كند

3آينده‏نگر است

3نوعي برنامة بلندمدّت است

3مديريت عالي مسئول آن مي‏باشد

3زمينة اساسي براي تمامي برنامه‏هاي ديگر در سطوح سازماني را ترسيم مي‏كند

3موجب هدايت تمامي سازمان مي‏شود

3به‏علت تجسم بهتر و دقيق آينده، امكان رسيدن به‏اهداف بيشتر است

3بدون برنامه‏ريزي عملياتي قابل اجرا نمي‏باشد

در واقع برنامه‏ريزي استراتژيك به دو سوال پاسخ مي‏دهد

اسلاید 9 :

تحليل، شناخت و هدف‏گذاري

تجزيه و تحليل وضع موجود

شناخت مسائل استراتژيكي

شناخت عوامل محيطي

شناخت فرصت‏ها و تهديدهاي محيطي

شناخت نقاط قوّت و ضعف دروني

تجزيه و تحليل فرصت‏ها و تهديدهاي محيطي و نقاط قوّت و ضعف دروني(SWOT Analysis)

ارزيابي مجدد مأموريت و اهداف

تنظيم گزينه‏هاي مختلف استراتژي

اسلاید 10 :

ذي‏نفع‏ها(Stakeholders)

$ فرد، گروه يا سازمان كه مي‏تواند بر سازمان تاثير گذارد و يا از آن تاثير بپذيرد و علاوه‏ بر اين‏كه در فرايند مديريت استراتژيك مي‏بايستي علائق آن‏ها در نظر گرفته شود، در فرايند برنامه‏ريزي استراتژيك نيز مي‏بايستي مشاركت داشته باشد

به ترتيب زير:

شناسائي همة ذي‏نفع‏ها

تعيين اهميّت هر‏يك از آن‏ها

مشخص كردن ديدگاه‏ها، معيار رضايت و اهداف آن‏ها

تأثير آن‏ها بر برنامه‏هاي اجرائي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید