بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فهرست منابع:

1- مقدمه

2- مشكلات آلودگي منابع آب كشور

3-اهم موازين قانوني مرتبط با مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب در حیطه عملکرد وزارت نیرو

4- عملكرد شاخص مديريت منابع آب وزارت نیرو در زمينه مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب

5- سیر تغییر و تحولات ساختار سازمانی مدیریت محیط زیست وکیفیت منابع آب در وزارت نیرو

6- بررسی اهم مشکلات و نقاط ضعف موجود در راستای انجام وظایف مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب کشوردر وزارت نیرو

7- راهكارهاي پيشنهادي

اسلاید 2 :

مقدمه:

    بخش عظيمي از مناطق كشور با محدوديت منابع آب روبروست و استفاده نادرست از منابع محدود آب و ايجاد آلودگي در اين منابع منجر به بروز بحرانها و فاجعه هاي زيست محيطي خواهد شد.روند رو به رشد توسعه كشور،گسترش مراكز صنعتي، استفاده بيش از حد از كود و سموم در كشاورزي ، تخليه پسابها به منابع آبي پذيرنده ، زهابهاي كشاورزي و فاضلابهاي بيمارستاني، خانگي و...كميت و كيفيت منابع آبي محدود و ارزشمند كشور را به شدت تهديد مي‌كند .گسترش روز افزون نيازها و تقاضاها در جامعه براي دسترسي به منابع آب با كيفيت مناسب، افزايش چشمگير هزينههاي تأمين آب جدید و ضرورت كنترل آلودگي منابع آب با در نظر گرفتن محدوديت منابع آبي كشور، مديريت منابع آب را از جنبههاي مختلف با چالشهاي جدي روبرو ساخته است. لذا تأمين برنامههاي لازم به منظور حصول توسعه پايدار و حفظ محيط زيست و كيفيت منابع آب كشور از ضروریات محسوب می گردد.

اسلاید 3 :

3-اهم موازين قانوني مرتبط با مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب در حیطه عملکرد وزارت نیرو:

*اصل 50  قانون اساسي ايران: (حفاظت محيط زيست وظيفه عمومي تلقي شده است )

*   اهم قوانین برنامه اي :

*برنامه سوم توسعه

          بند ج ماده 104 (تطبيق مشخصات فني واحد‌هاي توليدي با ضوابط محيط زيستي و كاهش آلودگيها و اخذ جريمه از واحدهاي آلاينده )، ماده 105 (انجام ارزيابي زيست محيطي طرحهاي توسعه اي ،تبصره 2 ماده 106 ( ايجاد و توسعه شبكه‌هاي اندازه‌گيري منابع آلوده كننده آب و تقويت مباني مديريت كيفي آب) ، ماده 134 (صدور مجوز بهره‌برداري از منابع آب براي مصارف واحدهاي بزرگ منوط به اجراي تأسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب و اخذ جريمه از واحدهاي آلاينده)  

*برنامه چهارم توسعه  : ماده 60( تقويت و توانمند سازي ساختارهاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي) ماده 59

       ( ارزشهاي زيست محيطي و اقتصادي منابع آب ) ، ماده  20( تنفيذي ماده 134 قانون برنامه سوم )، بند الف ماده 64( ارتقاء آگاهي هاي عمومي)  ، ماده 71 ( ارزيابي اثرات زيست محيطي  )، ماده  17( نگرش مديريت جامع  و توامان عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار)

*   اسناد بخشی و فرا بخشی مربوط به برنامه چهارم توسعه :

سند بخشی محیط زیست :  (بخش ط- حفاظت و احياء منابع طبيعي-آب  (

سند بخشی  مدیریت منابع آب  : (  بخش ب - حفاظت و پايداري كمي و كيفي منابع آب )

اسلاید 4 :

3-اهم موازين قانوني مرتبط با مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب در حیطه عملکرد وزارت نیرو:

بخشنامه هاي مهم:

الف- بخشنامه هاي مرتبط با آبزي پروري وگردشگري

  • بخشنامه شماره 23832/40/100مورخ 78/10/7 در خصوص نحوه آبزي پروري در منابع آب سطحي
  • ابلاغيه شماره 5619/100 مورخ 84/2/14 در خصوص نحوه آبزي پروري وگردشگري در منابع وتاسيسات آب
  • ابلاغيه شماره 73978/100 مورخ 86/12/5 در خصوص نحوه آبزي پروري وگردشگري در منابع وتاسيسات آبي

اسلاید 5 :

بخشنامه هاي مهم:

 ب- بخشنامه های مرتبط با استفاده از پساب در ایران :

1- ابلاغيه نحوه تخصيص پساب تصفيه خانه هاي شهري(به شماره.......... مورخ........... )

2- بخشنامه شماره 700/87512 مورخ 8/11/86 معاونت محترم امور آب و آبفا درخصوص ضرورت بهره‌گیری و استفاده مجدد از پساب حاصل از تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری و روستایی

3- بخشنامه شماره 100/31/4586 مورخ 29/2/80 وزارت نیرو در خصوص بهره‌گیری و تخصیص بهینه فاضلابهای تصفیه شده شهری و صنعتی و زهابهای کشاورزی

4- شیوه نامه استفاده از آبهای بازیافتی ( پیوست ابلاغیه شماره 100/40833 مورخ 6/12/80 )

اسلاید 6 :

 4- عملكرد شاخص مديريت منابع آب وزارت نیرودر زمينه مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب

تدوین و تصویب کمیته حفاظت از محیط زیست و کیفیت منابع آب در شرکت مدیریت منابع آب ایران و برنامه ریزی جهت عملیاتی شدن آن در سطح شرکت و شرکت های آب منطقه ای

تدوین نظام نامه مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب

نظارت در عملیاتی شدن پایش کیفیت منابع آب سطحی و زیر زمینی در استانهای کشور در قالب طرحهای ”تكميل و تجهيز شبكه هاي اندازه گيري منابع آب"و "مدیریت کیفی منابع آب”

تدوین و ارائه فصل نامه آموزشی الکترونیکی محیط زیست و کیفیت منابع آب در سایت شبکه خبری آب)  در 13شماره(

پیگیری مستمر و نظارت بر تعریف ، تهیه و تدوین دستورالعمل ها، راهنما، ضوابط و...مرتبط با مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب

برنامه ریزی و تلاش در جهت تقویت وگسترش هماهنگي و همكاريهاي فراسازماني  بویژه با سازمان حفاظت محيط زيست با توجه به اشتراکات قانونی و وظایف اجرایی

اسلاید 7 :

نظارت بر اجرای طرح مدیریت کیفی آب در راستای تبصره 2 ماده 106 قانون برنامه سوم

(تقویت مبانی مدیریت کیفی منابع آب) در 5 محور

*محور1 : مطالعه چگونگي تعيين حريم‌هاي كيفي منابع آب زيرزميني و برنامه‌ريزي جهت عملياتي  شدن آن در سطح كشور با پيشرفت 100 درصد

*محور2: تدوين برنامه بهره‌برداري از آبهاي شور، لب‌شور و غير متعارف در سطح حوضه‌هاي آبريز  كشور با پيشرفت 100 درصد

محور 3 : تهيه مدل كامپيوتري ارزيابي اثرات زيست‌محيطي سدها و سازه‌هاي آبي با پيشرفت    100  درصد

*محور 4: تهيه و تدوين برنامه‌هاي اجرايي آگاهي‌رساني حفاظت كيفي منابع آب با پيشرفت 100  درصد

* محور5 : تهيه نرم‌افزار برنامه جامع مديريت كيفي منابع آب با پيشرفت 90درصد

اسلاید 8 :

به مناسبت نام گذاري سال 2010 ميلادي به عنوان آب پاك براي جهاني سالم از سوي سازمان ملل، اولين همايش ملي
" آب پاك" با همكاري دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) در روزهاي 11 و 12 اسفند ماه سال 1389 ، برگزار شد.

اسلاید 9 :

توليد و پخش 42 برنامه ، ( 5 دقيقه اي رئال)شبكه يك سيما_ ( در مرحله مراحل نهايي توليد مي باشد)

توليد و پخش سه آيتم نمايشي 10 دقيقه‌اي در برنامه) “فيتيله جمعه تعطيله” (شبكه دو سيما (در مرحله تدوين متون نمايشي مي با شد)

توليد و پخش 14 برنامه، (30 دقيقه‌اي ميزگرد علمي)شبكه چهار سيما (مرحله توليد به اتمام رسيده و در مرحله پخش مي باشد)

توليد و پخش 22 برنامه، (15دقيقه‌اي (راديو جوان (پخش شده است).

تهيه و تدوين «كتاب مجموعه قوانين و مقررات حفاظت از كيفيت منابع آب» ( در مرحله تهيه و جمع آوري مطالب مي باشد).

تهيه،تدوين وانتشار بروشور و كتابچه هاي حفاظت از كيفيت منابع آب و تهيه و طراحي تابلوهاي تيپ حفاظت از تاسيسات و منابع آب

اسلاید 10 :

پروژه هاي در دست بررسي جهت واگذاري به مشاور-سال 90

  1. پروژه: پايش و مديريت كيفيت مخازن سدهاي تامين آب شرب

(پايش و مديريت كيفيت آب در سطح حوضه آبريز و مخازن سدها در اقاليم مختلف بعنوان الگوي كشوري):

*سد استقلال (ميناب) هرمزگان

* سد تجن (مازندران)

* سد مهاباد ( آذربايجان غربي)

* سد دوستي (خراسان رضوي)

* سد درودزن (فارس)

2.پروژه:‌ مديريت و برنامه ريزي آب شيرين‌كن‌هاي شهري، صنعتي و كشاورزي با رويكرد محيط زيست

3.پروژه: بررسي ظرفيت خودپالايي رودخانه زاينده رود

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید