بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

به دليل اهميّت فراوان مديريت درزندگي امروز،لازم است نظريه هاي مربوط به مديريت را مطالعه كنيم و از بين آنها كاراترين و مؤثرترين راانتخاب كرده و براي رسيدن به موفقيّت از آن بهره بگيريم.

در اين فصل مجموعه اي ازنظريه هاي مربوطه وهمچنين نقش مديران پيشين در تكامل دانش مديريت و جهت گيريهاي جديد در تفكّر مديريت را بررسي مي كنيم. 

اسلاید 2 :

رهيافتهاي عمده در سير تكوين نظريه هاي سازمان و مديريت

l1. رهيافتهاي سنتي

l2. رهيافتهاي منابع انساني

l3. رهيافتهاي كمّي (علم مديريت)

l4. رهيافتهاي سيستمي و اقتضايي

اسلاید 3 :

سه شاخه اصلي در مجموعه رهيافتهاي سنتي

l1. مديريتِ علمي

l2. اصول علم اداره يا نظريه فراگرد مديريت

l3. نظريه بوروكراسي

اسلاید 4 :

l1. علمي كردن فعاليتهاي هر شغل

l2. انتخاب دقيق كاركنان داراي تواناييهاي مناسب براي هر شغل

l3. آموزش دقيق كاركنان انتخابي

l4. حمايت از كاركنان

اسلاید 5 :

  1. تقسيم كار روشن
  2. سلسله مراتب اختيارات روشن
  3. قواعد و رويه هاي رسمي
  4. برخورد غير شخصي
  5. مسير ترقي مبتني بر شايستگي

اسلاید 6 :

رهيافت منابع انساني بر اين باور استوار است كه انسانها

   اجتماعي و خودشكوفايند. فرد در محيط كار در جستجوي       ارضاء روابط اجتماعي است وبه فشار گروهي پاسخ 

   مي دهد.   

اسلاید 7 :

اساس رهيافت كمّي به مديريت،بر اين فرض استوار است

   كه استفاده از روشهاي رياضي،به بهبود تصميم گيري و حل مسائل مديريتي كمك مي كند. 

اسلاید 8 :

مباني اصلي رهيافتهاي جديد به مديريت بر مبناي دو نظريه سيستمي و اقتضايي شكل مي گيرند.

اسلاید 9 :

نظريه پردازان اقتضايي بر اين باورند كه انسانها موجوداتي پيچيده و تحول پذيرند و نيازهاي متنوعي دارند. ازاين رو توصيه مي كنند كه مديران و سازمانها بايد متناسب با تفاوتهاي فردي كاركنانشان،مجموعه ي متنوعي  از راهبردهاي مديريتي و فرصتهاي شغلي را براي آنها فراهم آورند.

اسلاید 10 :

اين نظريه مبتني بر اين تفكراست كه بايد سازمان را به منزله ي يك كل نظام يافته در نظر گرفت.

تحليل هر پديده در نظريه سيستمي،با توجه به عناصر اصلي آن(داده ها،فراگرد،بازداده ها)انجام مي پذيرد. 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید