دانلود پاورپوینت نظریه زبانها و ماشینها

PowerPoint قابل ویرایش
225 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نظریه زبانها و ماشینها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نظریه زبانها و ماشینها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

nنماد x: اشاره به کوچکترین عدد صحیح بزرگتر یا مساوی عدد حقیقی x دارد. -۳٫۷=-۳                 

۴٫۵= ۵                                                      

نماد x را جزء صحیح بالای x می نامیم.

n نماد x: اشاره به بزرگترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوی عدد حقیقی x دارد. -۳٫۷=-۴                

۴٫۵= ۴                                                    

نماد x را جزء صحیح پایین x می نامیم.

اسلاید ۲ :

نماد є به معنای عضویت است. بطوریکه x є X مشخص می کند که x یک عضو یا عنصر مجموعه Xاست.

مجموعه هایی که تعداد زیاد یا تعداد نامتناهی عضو دارند بایستی به صورت ضمنی تعریف شوند.

                 {n l n=m² for some natural number m}

اسلاید ۳ :

پایه استقراء: عبارت به ازاء n=1(یا هر مقدار اولیه دیگر) درست است.

فرض استقراء: عبارت برای هر عدد دلخواه n۱(یا هر مقدار اولیه دیگر) درست است.

گام استقراء: اگر عبارت به ازاء n درست است، آنگاه به ازاء n+1 نیز درست می باشد. 

اسلاید ۴ :

گراف جهت دار: اگر هر لبه گراف دارای جهت باشد به آن گراف جهت دار(digraph)می گویند.

گراف وزن دار: اگر به لبه ها مقادیری تخصیص یافته باشدبه آن مقادیر وزن و به آن گراف،گراف وزن دار می گوییم.

مسیر(path): در یک گراف جهت داربه دنباله ای از گره ها که بین هر گره و گره بعدی یک لبه وجود داشته باشد گفته می شود.

اسلاید ۵ :

چرخه(cycle): به مسیری که از یک گره شروع شده و به خودش باز می گردد گفته می شود.

گراف چرخه ای: اگر گرافی شامل یک چرخه باشد به آن گراف چرخه ای گفته می شود.

مسیر ساده: مسیری که از از یک گره دو بار عبور نکند.

طول(length)یک مسیر در یک گراف وزن دار برابر مجموع وزنهای مسیر است.

اسلاید ۶ :

گراف بدون جهت: گرافی که لبه های ان هیچ جهتی نداشته باشند.

گراف متصل:گرافی بدون جهت که بین هر دو گره دلخواه از آن یک مسیر مشخص وجود داشته باشد.

درخت: یک گراف بدون جهت، پیوسته و بدون چرخه است.

درخت ریشه دار:درختی که در آن یک گره به عنوان ریشه درخت انتخاب می شود. 

درخت پوشا برای G: یک زیر گراف متصل است که اولاً شامل همه گره های G بوده و ثانیاً یک درخت باشد.

اسلاید ۷ :

زبان: یک زبان یک مجموعه از رشته ها روی یک الفبا است.

رشته: یک رشته روی یک مجموعه X یک دنباله متناهی از عناصر Y است.

الفبای زبان: به مجموعه عناصری که رشته ها از آن ساخته می شوند الفبای زبان گوئیم.

رشته تهی: رشته فاقد عنصر را رشته تهی می نامیم که باλ نشان می دهیم.

اسلاید ۸ :

* :

فرض کنید که {a,b,c} = باشد.عنصر * شامل:

λ : طول ۰

a b c : طول ۱

aa ab ac ba bb bc ca cb cc : طول ۲

aaa aab aac aba abb abc aca acb acc : طول۳

         baa bab bac bba bbb bbc bca bcb bcc

         caa cab cac cba cbb cbc cca ccb ccc

اسلاید ۹ :

یک زبان شامل رشته هایی روی الفبا است.

تعریف زبان

 یک زبان روی یک الفبای یک زیر مجموعه از * است.

الحاق: الحاق یک عمل دودویی است که دو رشته را به عنوان ورودی گرفته و با چسباندن آنها در کنار هم یک رشته جدید ایجاد می کند. الحاق عمل اصلی در تولید رشته هاست.

 

اسلاید ۱۰ :

فرض کنید کهvє∑* باشد.الحاق uوv، که به صورت uv نوشته می شودف یک عمل دودویی روی * است که به صورت زیر تعریف می شود:

  (iپایه: اگر length(v)=0 باشد. آنگاهv= و uv=u خواهد بود.

(ii گام بازگشت: فرض کنید که v یک رشته با طول length(v)=n›۰ باشد. در اینصورت ، به ازای برخی رشته هایw با طول n-1و a є ، v=waو در نتیجه uv=(uw)a خواهد بود.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 225 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد