دانلود پاورپوینت نقش گیرنده های مرکزی هیستامینی( H1,H2 ,H3 ,H4 ) در اعمال فیزیولوژیک بدن

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نقش گیرنده های مرکزی هیستامینی( H1,H2 ,H3 ,H4 ) در اعمال فیزیولوژیک بدن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نقش گیرنده های مرکزی هیستامینی( H1,H2 ,H3 ,H4 ) در اعمال فیزیولوژیک بدن قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

در هر لحظه مغز ما توسط اطلاعات محیطی بمباران می شود و بوسیله حواس هدایت می گردد. این اطلاعات به محض رسیدن به مغز توسط CNS پردازش می گردد.

چطور مغز مفهوم درونی این اطلاعات را درک می کند ؟

جواب این سوال اساسا در سیستمهای آمینرژیک موجود درCNS است از قبیل سیستم سروتونرژیک ، دوپامینرژیک ، نورآدرنرژیک و هیستامینرژیک که در مناطق هدف اختصاصی خود عمل  می کنند.

نروترانس میتر خاص سیستم هیستامینرژیک ، هیستامین است که متعلق به خانواده آمین های بیوژنیک از قبیل دوپامین ، نوراپی نفرین و سروتونین بوده  و ویژگی مشترک همه آنها وجود ریشه اتیل آمین در ساختمان شیمیایی آنها ست .

در این سمینار خلاصه ای از بیوسنتز ، ذخیره ، آزاد شدن ، جذب ،  متابولیسم ، گیرنده ها و چندین عمل فیزیولوژیکی هیستامین را بحث خواهیم کرد.

l

 

اسلاید ۲ :

هیستامین یا ۲ و ۴ ایمیدازول اتیل آمین از دسته آمین های بیوژنیک است که در ابتدا به عنوان یک مولکول پیامبر در ارتباطات سلول به سلول وسپس اهمیت آن در تنظیم چندین مکانیسم فیزیولوژیک از قبیل انتقال های عصبی، ترشح اسید معده، کنترل موضعی عروق و پاسخ های التهابی به اثبات رسید.

در بسیاری از بافت ها مست سل ها منبع اصلی هیستامین می باشند. بنابراین در بافت هایی که تعداد زیادی مست سل دارند مانند پوست، مخاط برونش و مخاط روده ای میزان هیستامین بالا است.  هیستامین مغزی را می توان در نورون ها ، مست سل ها و سلول های نورولیپومستوسیت یافت .در سال ۱۹۸۰ با مطالعات عصبی شیمیایی توسط شوارتز و همکارانش  مشخص شدکه هیستامین یک میانجی عصبی مرکزی است.با اینکه نیمی از هیستامین مغزی منشأ نورونی داردولی  نقش هیستامین مست سلی در مغز کاملاً مشخص نمی باشد. هیستامین در بافت های عصبی بی مهرگان نیز شناسایی شده است. با بررسی گونه های متعدد مهره داران مشخص شد که میزان هیستامین مغزی در دوزیستان و خزندگان بیشترین مقدار و در ماهی ها کمترین مقدار را دارد.

 

اسلاید ۳ :

چون عبور هیستامین از سد خونی – مغزی بسیار ضعیف است. تمام هیستامین مغزی در CNS ساخته می شوند.

سنتز هیستامین در سلول های میکروگلیال و سلول های اندوتلیال میکرووازکولار صورت می گیرد

سنتز هیستامین شامل دو مرحله است:

الف: انتقال L- هیستیدین بوسیله آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز به درون نورونهای هیستامینرژیک

ب: دکربوکسیلاسیون L- هیستیدین به وسیله آنزیمHDC

 

اسلاید ۴ :

مراحل سنتز ، ترشح و متابولیسم هیستامین : ۱- انتقال L هیستیدین به پایانه نورون ۲- سنتز هیستامین بوسیله هیستیدین دکربوکسیلاز ۳- شکل گیری وزیکولهای حاوی هیستامین ۴- ترشح هیستامین بوسیله اگزوسیتوز  ۵- فعالیت رسپتورهای پس سیناپسی ۶- مهارپیش سیناپسی توسط گیرنده H3 (اتورسپتور ) و جلوگیری از سنتز و آزاد شدن هیستامین  ۷- جذب هیستامین توسط سلولهای گلیال از قبیل آستروسیتها ۸- متابولیسم هیستامین توسط آنزیم هیستامین N متیل ترانسفراز و تشکیل t-MH 9-  اکسیداسیون تله متیل هیستامین توسط منو آمین اکسیداز B  و تشکیل تله متیل ایمیدازول استیک اسید

اسلاید ۵ :

میزان  آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز (HDC)در نواحی مختلف مغز متفاوت است، به طوری که بیشترین میزان آن در هیپوتالاموس و در سیتوپلاسم انتهاهای عصبی،  مقادیر متوسط آن در نواحی تلانسفال و کمترین مقدار آن در مخچه می باشد.

      FMH  α مهار کننده قوی HDC می باشد.

اسلاید ۶ :

ذخیره هیستامین مغزی در نورون ها و مست سل های مغزی می باشد. تعداد مست سل های مغزی در طی تکامل و رشد حیوان تغییر می کند، در حیوانات جوان تعداد زیادی از مست سل ها وجود دارد در حالیکه در حیوانات بالغ تعداد مست سل ها اندک است وهمین تعداد اندک در تالاموس حاوی مقادیر بسیار زیادی هیستامین مغزی هستند. در مست سل ها هیستامین در داخل گرانول های بزرگی قرار گرفته است. در حالی که در نورون های هیستامینرژیک هیستامین داخل وزیکول های سیناپسی ذخیره می شود.

اسلاید ۷ :

هیستامین سنتز شده در انتهای عصب در اثر دپلاریزاسیون ایجاد شده به وسیله تحریک الکتریکی پتاسیم و وراتریدین آزاد می شود که این آزادسازی در غیاب کلسیم یا در حضور  منیزیم مهار می شود. این آزادسازی هیستامین در اثر باز شدن کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ و در اثر دپلاریزاسیون صورت می گیرد.

تعدیل آزادسازی هیستامین به وسیله اتورسپتورها و هترورسپتورها صورت می گیرد، به طوری که تحریک رسپتورهای H3، رسپتورهای M1 موسکارینی، رسپتورهای – آدرنرژیک، رسپتورهای B گابا و بالاخره رسپتورهای k اپیوئیدی باعث مهار آزادسازی هیستامین می گردند و تحریک رسپتورهای  اپیوئیدی آزادسازی هیستامین را از انتهای اعصاب هیستامینرژیک افزایش    می دهند.

اسلاید ۸ :

اگرچه مشخص شده هیستامین توسط استروسیت ها جذب می گرددولی مطالعات متعدد نشان داده که نورون های هیستا مینرژیک تمایل زیادی به بازجذب هیستامین ندارند.بنابرین هیستامین آزاد شده از پایانه های عصبی پستانداران با متابولیزه شدن غیرفعال می شود.

دو مسیر متابولیسم هیستامین انجام شامل: ۱- اکسیداسیون   ۲- متیلاسیون

مسیر اکسید اسیون: اکسید اسیون هیستامین بوسیله آنزیم دی آمین اکسیداز (DAO) انجام می گیرد که منجر به تولید ایمید ازول استیک اسید (IAA) می شود این مسیر برای بیشتر گونه های پستانداران به علت عدم دی آمین اکسیداز غیر فعال است.

  مسیرمتیلاسیون: متیلاسیون هیستامین بوسیله آنزیم هیستامین N– متیل ترانسفراز (HMT) انجام  می گیرد که منجر به تولید تله متیل هیستامین (t-MHA) می شو د واین ترکیب بوسیله آ نزیم منوآمین اکسیدازB MAO–B)) متابولیزه شده وباعث تولیدتله متیل ایمیدازول استیک اسید  (t-MIAAمی گردد.ضمناً درمغز هیستامین بیشتر از طریق مسیر متیلاسیون متا بولیزه می شود.

اسلاید ۹ :

در کلیه پستانداران مورد مطالعه از جمله انسان جسم سلولی نورون های هیستامنیرژیک در ناحیه برجسته ای از هیپوتا لاموس خلفی که به آن هسته TMN می گویندقرار گرفته است.

که در رت TMnبه پنج زیر گروه تقسیم می شود.

۱- ناحیه میانی شامل ناحیه پشتی و شکمی: زیر گروه هایTMMv, TMMd  دارای ۶۰۰نورون در هر طرف از فرورفتگی پستانی

۲- ناحیه بطنی شامل ناحیه قدامی و خلفی: زیرگروه های TMVr,TMVcدارای بیش از ۱۵۰۰نورون

۳- ناحیه منتشر :آخرین زیرگروه بخش منتشر هسته برجستگی پستانی (TMdiff) دارای ۱۰۰ نورون واقع در داخل یا میان هسته های مختلف هیپوتا لاموس

اسلاید ۱۰ :

نورون های هیستامینرژیک به اندازه ۳۰ میکرومتر با یک هسته نامشخص گرد، دستگاه گلژی توسعه یافته ونسبتاً مقادیر زیادی کاریو پلاسما هستند،

هیستامین درجسم سلولی نورون های هیستامینرژیک واقع در هسته برجستگی پستانی هیپوتالاموس با چندین نوروترانسمیتر و یا آنزیم های سنتز کننده آنها از قبیل گلوتامات دکربوکسیلاز (GAD،آنزیم سنتزکننده گابا)، گابا، گاباترانس آمیناز، آدنوزین دآمیناز(آنزیم غیر فعال کننده نوروترانسمتر آدنوزین )، منو آمین اکسیداز B(MAO-B) و نوروپیتیدهائی مثل متیو نین، انکفالین ، آرژینین، فنیل آلانین،  مادهp و هورمون آزادکننده تیروتروپین(TRH) همراه می باشد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 38 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد