بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

فهرست مطالب

n1-ارتباط زبان اسمبلی با پاسکال

n-.دستورات اسمبلی در برنامه پاسکال

n-.اسکال پارامترها از پاسکال به امبلی

nc2-ارتباط زبان اسمبلی با زبان

nc-.دستورات اسمبلی در زبان

nc-.استفاده از زیربرنامه های اسمبلی در برنامه

n-.کوچک و بزرگ بودن حروف متغیرها

n و توربواسمبلیcدر توربو  publicو external-.ارتباط شناسه ای

اسلاید 2 :

مقدمه :

nیکی از نکات جالب زبان اسمبلی این است که می توان با زبان های سطح بالا ( مثل پاسگال و C ) ارتباط برقرار کرد . این ارتباط به دو صورت امکان پذیر است . در روش اول می توان در هر مکانی از برنامه زبان های C و پاسگال ، از یک یا چند دستور اسمبلی استفاده کرد که این روش دارای محدودیت های زیر می باشد :

n1 . محدودیت استفاده از آدرس ها و عملوندها

n2 . فقدان تنظیم اولیه مقادیر و متغیرها

n3 . نیاز به ذخیره ثبات ها

n4 . کاهش قابل حمل بودن برنامه

n5 . کم بودن سرعت ترجمه

n6 . محدودیت بهینه سازی

n7 . محدودیت اشکالزدایی

nدر روش دوم می توان زیر برنامه اسمبلی را که در فایل جداگانه ای قرار دارد در این زبان ها ، فراخوانی کرد . در این زبان ها ، فراخوانی کرد . در این فصل ارتباط زبان اسمبلی با دو زبان سطح بالای C و پاسگال مورد بررسی قرار می دهد .

اسلاید 3 :

ارتباط زبان اسمبلی با پاسگال
دستورات اسمبلی در برنامه پاسگال

nبرای نوشتن دستورات اسمبلی ، از دستور asm به صورت زیر استفاده می شود :

nAsm

nدستورات اسمبلی

nend

nاگر چند دستور اسمبلی در یک سطر باشند ، هر دستور باید به , ختم شود و گرنه نیاز به , نیست .

اسلاید 4 :

مثال 1

nبرنامه ای که با استفاده از دستورات اسمبلی در برنامه پاسگال ، مکان نما را به نقطه ای از صفحه نمایش منتقل کرده کاراکتری را 10 بار در آنجا تایپ می کند و سپس کاراکتری با علامت قلب را 5 بار به صورت چشمک زن نمایش می دهد .

nتوضیح

nدر این برنامه ، با دستورات اسمبلی ، مکان نما به سطر 10 و ستون 50 منتقل می شود و کاراکتر « ! » بار در آنجا تایپ می گردد .

اسلاید 5 :

nاستفاده از ریزبرنامه های اسمبلی

nبرای استفاده از زیر برنامه های اسمبلی در پاسکال ، باید آن زیربرنامه را در فایل جداگانه ای تایپ کنید و با استفاده از مترجم   tasm   یا masm   آن را به فایل obj تبدیل نمایید و در پاسکال نیز آن زیربرنامه را به صورت external تعریف کنید . برای لینک کردن زیربرنامه اسمبلی به پاسکال ، از راهنمای کامپایلر پاسکال $L به صورت زیر استفاده نمایید .

n< نام فایل obj اسمبلی >    $L  

n فایل obj ، زیر برنامه ای به زبان اسمبلی است که با این دستور به برنامه پاسکال پیوند زده می شود .

اسلاید 6 :

nدر برنامه اسمبلی ، بایستی نام زیربرنامه ، خارجی تعریف شده در پاسکال ، به صورت public تعریف شود تا لینکر این دو برنامه را به هم پیوند دهد . برای تبدیل فایل اسمبلی به obj از مترجم tasm یا masm به صورت زیر استفاده می شود :

nنام زیربرنامه اسمبلی      TASM

nیا

nنام زیربرنامه اسمبلی    MASM

اسلاید 7 :

n مثال

nبرنامه ای که با استفاده از زیربرنامه اسمبلی به نام cls ، صفحه نمایش را پاک می کند . توجه داشته باشید که لیست برنامه پاسکال بر روی دیسک ، تحت نام 2 ـ 18 و برنامه اسمبلی بر روی دیسک تحت cls.asm ذخیره شده است در این برنامه هیچگونه پارامتری به زیربرنامه منتقل نشد .

اسلاید 8 :

انتقال پارامترها از پاسکال به اسمبلی

nبرای انتقال پارامترها از زیربرنامه پاسکال به برنامه اسمبلی ، می توان به دو روش عمل کرد. یک روش استفاده از ثبات ها و روش دیگر استفاده از پشته است . در روش اول مقادیری که باید به عنوان پارامتر منتقل شوند ، در برنامه پاسکال در ثبات قرار می گیرند و در زبان اسمبلی از این ثبات ها استفاده می شود .

nمثال

nبرنامه ای که با استفاده از پارامترهایی که در پشته قرار می گیرند

اسلاید 9 :

nبرنامه اسمبلی را فراخوانی می کند و مکان نما را به سطر و ستون خاصی منتقل می نماید . در این برنامه ، از زیربرنامه cls که در مثال قبل مطرح شد ، استفاده می شود ( زیربرنامه اسمبلی locatexy است ) .

nتوضیح

nهمان طوری که در برنامه ملاحظه می شود اولین پارامتر در آدرس [BP + 08 ] قرار دارد که شماره سطر می باشد و در ثبات DH قرار می گیرد . دومین پارامتر در آدرس [BP + 06 ] قرار دارد که شماره ستون می باشد و در ثبات DL قرار می گیرد تابع 02H وقفه 10H فراخوانی می شود تا عمل مورد نظر صورت گیرد .

اسلاید 10 :

ارتباط اسمبلی با زبان C
دستورات اسمبلی در زبان C

nبرای نوشتن دستورات اسمبلی در زبان C از دستور asm به صورت زیر استفاده می شود :

nAsm {

nدستورات اسمبلی

n}

nاگر چند دستور اسمبلی در یک سطر باشند ، هر دستور باید به ختم شود و گرنه نیاز به ; نیست .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید