بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

چکيده:

    برای بررسی کنترل اقلیمی پراکنش رده های گیاهی لازم است که زندگی گیاه به چند مرحله تقسیم شود که هر مرحله چرخه زیستی است که میتواند پراکنش گیاهی را کنترل کند. هر گاه حلقه ای بشکند احتمال نابودی پیش می آید.

    از شکل نیز میتوان چنین نتیجه گرفت که گسترش دامنه گیاهان یکساله تحت تأ ثیر دوره های کوتاه تا حد 16 روز قرار میگیرد، در حالیکه دوره های طولانی تر از 15 سال روی گسترش گیاهان دیر توالی مؤثر است. 

اسلاید 2 :

   به طور کلی اقلیم از استوا به سوی قطب ها رو به خرابی میگذارد و این بد شدن جو به عرض جغرافیایی بستگی دارد. هدف عمده پژوهش در مورد مکانیسم های همبستگی اقلیم و پوشش گیاهی است .

    هدف این است که مدلی بر پایهُ اصول بوم فیزیولوژیکی بسازد تا مناطق اصلی پوشش گیاهی کره زمین را پیش بینی نماید. پیش بینی ها بر اساس واکنش های مختلف گیاه، مانند تحمل دماهای پایین و تبخیر و تعرق

    و بر پایه ابزار سنجیاقلیم بود .

    تئوفراست اهمیت اقلیم را چنین بیان میکند «... که هر درخت محل مناسبی را جست وجو میکند و اقلیم موجبمیشود که برخی درختان تنها در بعضی جاها بارور میشوند.»

 

—عوامل پراکنش گياھان

    بطور کلي عوامل اکولوژي عبارتند از : عوامل آب و ھوايي يا اقليمي ،عوامل خاکي ، عوامل زيستي

اسلاید 3 :

—عوامل آب و ھوايي

گياھان تحت تاثير آب و ھوا قرار گرفته و شکل زيستي خاصي م ييابند، يعني شکل و سيماي ظاھري

آنھا تا حدي تابع آب و ھواي محيطشان م يشود و در اين صورت م يتوانند کم و بيش از تقسيمات کلي

آب و ھوايي موثر واقع شوند. بديھي است درختان و جنگلھا ھمواره بر اثر تعريق ، مقدار متنابھي بخار

آب دفع م يکنند و بر مقدار بخار آب جو به ميزان قابل ملاحظ هاي م يافزايند. در اين صورت مناطق

جنگلي ھمواره در اثر باران مشروب م يشوند و داراي آب و ھواي مرطو باند. ھر قدر تعداد درخت در

محيطي کمتر باشد و به جاي آن بوت هھاي گياه و چمنزار سطح خاک را بپوشاند، به ھمان نسبت از

بارندگي محيط و رطوبت زمين کاسته م يشود.

دما و بارندگي از عوامل اقليمي مھمي ھستند که ظھور گون هھاي مختلف گياھي و رويش آنھا را تعيين

م يکنند. دما بر فعاليتھاي تعرق ، تنفس ، رويش ، رشد و توليد مثل تاثير مي گذارد. بارندگي ساليانه

عامل اصلي در تعيين انتشار گياھان است. بطور کلي جنگلھا ، نواحي پرباران را اشغال م يکنند.

صحراھا در نواحي کم باران ديده م يشوند و علفزارھا در نواحي داراي بارندگي متوسط وجود دارند. نور

سومين عامل اقليمي مھمي است که در رشد گياه ، گل دادن و فتوسنتز آن تاثير بسزايي دارد.

بسياري از گون هھا نيازھاي نوري نسبتا معيني دارند. برخي از آنھا مانند رستنيھاي کف جنگل ، براي

رشد به نور کم و بعضي ديگر مانند درختان به نور زياد دارند.

—

اسلاید 4 :


عوامل خاکي

      عواملي که در پراکنش ، رشد و بقاي گياه تاثير م يگذارند، عبارتند از: دماي خاک ، مقدار آب ، اکسيژن ،مواد آلي ، مواد کاني و درجه اسيدي خاک. دماي خاک در رشد گياه بويژه از لحاظ تاثير در جذب آب و مواد کاني ، عامل موثري به شمار م يآيد. در دماھاي پايين ، دراز شدن ريشه متوقف گشته، سبب کندي نفوذ آن به طبقات واجد آب و مواد کاني م يشود، لذا ميزان جذب آب و مواد کاني کاھش م ييابد.

       باکتريھا نيز در خاک سرد غير فعا لاند. بنابراين مواد کاني به اندازه کافي در دسترس ريشه قرار نم يگيرد. در اين صورت کشتکاران ناگزيرند از کودھاي نيتروژ ندار استفاده کنند. دماي پايين خاک و ھوا ، ھمراه با بادھاي شديد ، سبب کوتاه ماندن گياھان نواحي کوھستاني م يشوند

اسلاید 5 :


عوامل زيستي

    گياھان در طبيعت ھمراه با ساير موجودات زنده ، اعم از جانور و گياه ، زندگي م يکنند و از اين رو ھر يک از آنھا کم و بيش در زندگي موجودات ديگر تاثير دارد. بطور کلي طبيعت ميدان تنازع بقاست و ضعيف ھمواره مغلوب قويتر از خود م يشود. جانوران و پستانداران گوشتخوار ، پستانداران علفخوار را طعمه خود م يسازند و علفخواران از رستنيھا و گياھان وحشي تغذيه م يکنند و کمک آنھا به جامعه گياھي فقط ريختن فضولات و تقويت جزئي خاک است.

اسلاید 6 :

اقليم و پوشش گياهی

—یک اساس فیزیو لوژیکی

—تابش خورشیدی و نمو

—روابط اب

—دماهای پایین

—یخبندان خشک

اسلاید 7 :

—یک اساس فیزیولوژیکی

آب قابل دسترس ، یا بر عکس خشکی ، ممکن است بر توده گیاهی تاثیر

بگذارد. به عبارت دیگر اثرات دما با اثرات درونی وبیرونی گستره تحمل

گیاه ، گوناگون می باشد.

اسلاید 8 :

—تابش خورشیدی و نمو

   هسته مرکزی فرضیه مونتیت، این است که نمو یک گیاه مستقیماً به توانایی

   آن در دریافت تابش خورشیدی و تبدیل تابش دریافتی به مواد هیدروکربور یا

   به طور کلی تر به ماده خشک مربوط می شود.  

   بسته به شاخص سطح برگ(نسبت سطح برگ به سایه اندازش در ظهر)،تابش ورودی خورشیدی وکارایی تابش خورشیدی به ماده خشک تبدیل می شود.

   هر گونه تاثیر اقلیم بر شاخص سطح برگ، نه تنها به نمو گیاهان بلکه بر توانایی سایه اندازی تاثیر می اندازد. در نتیجه دما را می توان بعنوان کنترل کننده آهنگ سطح برگ، تا حد بالا یی و پایینی سطح برگ بررسی کرد.

اسلاید 9 :

—روابط آب

  آب قابل دسترس اثر شدیدی بر شاخص سطح برگ دارد. گرورنینگ و وارینگ بین شاخص سطح برگ

  وبارندگی، در جنگل سوزنی برگان در آمریکای شمالی همبستگی مثبت روشنی را ثابت کردند.

  تیری جارویس ثابت می کند که تلفیق دراز مدت فرآیند های نمو ممکن است به تغییر آستانه عملکرد

  در گسترش پذیری دیواره سلول مربوط می شود ،کهبه نوبت ممکن است توسط دما وپتانسیل ابی

  کنترل شود .

  بنا براین هنگامی که نمو بعنوان فرآیند فیزیکی گسترش دیواره سلولی در نظر گرفته شود ، به نظر

  می رسد که دمای گیاه و روابط اب گیاه هر دو به یک روش بر نمو برگ تاثیر می گذارد.  

اسلاید 10 :

—دماهای پایین

باافت دمای برگ به زیر صفر،پتانسیل ابی نیز با ضریبی ، حدود1.2 مگا

پاسکال بر درجه سانتی گرادکاهش می یابد. برای زنده ماندن گیاه ، ممکن

است اثرات دما همانند تغییر ساختمان غشاء سلولی،تشکیل یخ میان سلولی

وبرون سلولی و فراسرمایش آب به اندازه مقاومت به خشکی مهم می باشد ،

اما روشن است که به رفتار آب در دماهای زیر صفر نیز مربوط میشود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید