بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 • 1. Early تمايز بافتي
 • 2. MID توسعه پذيري و ذخيره شدن مواد
 • 3. Late مرحله خشك شدن و بلوغ
 • طرح ريزي ساختار جنين كه شامل :

  فاز 1 :

   1.طرح ريزي لپه يا لپه ها

  2 - طرح ريزي محور root -shoot

  3- راس root-shoot

  4- مرزبندي بافتهاي اوليه نظير پروتودرم {مريستم زمينه اي،پروكامبيوم }در ابتدا به صورت تقسيمات هسته و سپس تشكيل ديواره مشخص ميشود كه سبب سلولي شدن آندوسپرم ميشود .

 • فاز2:

  1. در اين مر حله تقسيمات سلولي كاهش يافته وسرانجام متوقف ميشود.:

  2.رشد طولي سلول انجام مي پذيرد وجنين به حداكثراندازه خود مي رسد

  3.رشد متوقف ميشود ودانه وارد پريود استراحت ميشود

  4.تجمع مواد غذايي

  در بعضي از گياهان رشد اندوسپرم از طريق تقسيم سلولي ورشد طولي ادامه پيدا كرده و آندوسپرم بزرگتر از جنين ميشود.در گرامينه آندوسپرم به وسيله يك لايه سلول تخصصي كه بافت آلرون است احاطه ميشود.

  تقسيم بندي بذرها از نظر نوع ذخاير آندوسپرم :

  1. albominous بذرهايي كه در آندوسپرم آنها مواد نشاسته اي وجود دارد

  2.exalbominous    بذرهايي كه در آندوسپرم آنها مواد نشاسته اي وجود دارد

 • فاز 3:

  1. دانه آب از دست داده و خشك وبالغ ميشود.

  2.پوسته بذر سخت ميشود لايه خارجي ديواره توسط كوتين پوشيده ميشود .

  3.وجود تركيبات فنولي به همراه مواد سمي براي مقابله با حمله پاتوژن ها وعلفخواران

  4.ارتباط آوندي بين گياه پايه وبذر كه از طريق فونيكول ميباشد ازبين ميرود.

  5.وزن خشك دانه ثابت باقي مي ماند ولي وزن تر به شدت كاهش يافته ومولكولها كريستالي ميشوند.

اسلاید 2 :

 • گياهان تعداد زيادي ميوه دارند،پس تعداد زيادي دانه توليد مي كنند . تعداد كمي از اين دانه ها مكان مناسب و شرايط مطلوبي براي جوانه زني پيدا مي كنند اكثريت دانه ها از بين ميروند ،زماني كه دانه ها انتشار مي يابند آب بسيار كمي باخودشان دارند پوشش بيروني سخت و چروكيده است و مانع جوانه زني وعامل خفتگي ميباشد . با اين كه دانه ها غير فعال به نظر ميرسند ولي سرشار از حيات هستند.
 • خفتگي دانه  seed dormancy 

  عدم جوانه زني تحت شرايط اپتيم نظير دماي مناسب ،آب،اكسيژن

  خفتگي اساس ژنتيكي دارد.بيان ژنهاو ميزان ان تحت تا ثير مراحل نمو و فاكتور هاي محيطي است.

  انواع خفتگي:

  خفتگي اوليه  primary dormancy

  خفتگي ثانويه secondry dormancy

  خفتگي اوليه: جنين بالغ شده ولي عواملي مي خواهد كه ميزان اسيد آبسزيك را پايين آورده و جيبرلين بالا ميرود.مثلا نور،سرما،اكسيژن

  خفتگي ثانويه: جنين هنوز به نمو كامل نرسيده يا اينكه جنين از نظر فيزيولوژيكي ومرفولوژيكي به حد بلوغ نر سيده است.

 •  

  دلايل خفتگي:

  1. پوسته دانه
  2. عوامل هورموني
  3. عدم بلوغ جنين

  1-  نفوذ نا پذيري نسبت به اب واكسيژن

     - وجود موم يا كوتيكول

     -  وجود تركيبات بازدارنده نظير اسيدهاي فنلي واسيد سيانيدريك

  2-  افزايش نسبت اسيد ابسزيك به ژيبرلين

  مدت زمان خفتگي از چند هفته تا جند ماه است.بعضي از دانه ها ي نيلوفر ابي كه مدت 10 هزار سال قدمت داشتنددر شرايط مناسب شروع به جوانه زني كردند

اسلاید 3 :

جوانه زني دانه  SEED GERMINATION

جوانه زني با جذب آب شروع ميشود و در نهايت با خروج ريشه چه به  پايان ميرسد

جوانه زني به3 فاز تقسيم ميشود:

1.فاز اغشته شدن به اب Imbibition.

2.فاز جوانه زني

3.رشد ريشه چه ومحور زير لپه

Imbibition:

سنتز  جيبر لين در داخل رويان القاء ميشودو به دنبال آن فعاليت متابوليكي در جنين به راه افتاده وتجزيه مواد ذ خيره اي اندوسپرم ميشود با خيس كردن بذر در اب يكسري از تركيبات از بذرها خار ج ميشود.اسيد ابسزيك در داخل آب حل مي شود. خروج اين مواد بواسطه وجود منا فذ كو چك در غشاءهاو مولكول هاي مختلفي است كه وزن مولكولي پايين دارند مثل يونها،قندها و اسيدهاي آمينه بنابراين با ادامه آبگيري مواد بازدارنده جوانه زني نظير تر كيبات فنلي و
اسيد ابسزيك كاهش يافته وسبب افزايش ميزان تنفس ومصرف اكسيژن ميشود.

نقش نور در جوانه زني :

بر اين اساس دانه ها را به3 دسته تقسيم ميكنند

1.حساسيت مثبت

2.حساسيت منفي

3.بي تفاوت

وجود فيتوكروم در دانه ها يي كه نسبت به نور حساس هستند ديده شده است.

حساسيت مثبت :

نور سفيد مانند نور قرمز عمل كرده وواكنش در جهت فرم فعال فيتوكروم پيش ميرودوسبب سنتز ژيبرلين و يا تبديل اشكال غير فعال به فعال شده وسبب ر فع خفتگي وافزايش جوانه زني ميشود.

حساسيت منفي :

بايد بيشترباشد ولي فرم فعال در آن زياد است بنا بر اين قادر به جوانه زني نخواهند بود.Pr/pfrدراين دانه هانسبت

condition needed for the seed to germinate

1- دما            بايد مناسب باشد .دانه هايي كه در پاييز انتشار مي يابند در بهار آينده جوانه خواهند زد .

2-روشنايي       بعضي از دانه ها نيازمند ميزان خاصي از ساعات روشنايي قبل از جوانه زني مي باشند آنها در بهار زماني كه روزها طولاني تر ميشوند جوانه ميزنند .

3- آب كافي       اگر اب بسيار زيادي براي دانه ها وجود داشته باشد دانه ها در آب خفه شده و پوسيده مي شوند.

   اگر ميزان آب كم باشد دانه ها در ابتدا جوانه خواهند زد و سپس خشك شده ومي ميرند.     

زماني كه آب كافي براي دانه ها وجود داشته باشد آنها آب را از طريق ميكروپيل گرفته و متورم ميشوند وذخاير غذايي در لپه ها و آندوسپرم براي نمو جنين به انرژي تبديل ميشود.

اسلاید 4 :

Seed Germination

هورمونها :

اثر ژيبرلين بر جوانه زني دانه :

جوانه زني دانه ها از چند جنبه نياز به ژيبرلين دارد به طوريكه مشاهده شده در مورد دانه هايي كه در شرايط مناسب جوانه نمي زنند در حضور ژيبرلين زماني كه
 به صورت اگزوژن به آن مي دهيم جوانه مي زند .

اهميت ژيبرلين :

-فعال سازي رشد رويشي رويان

-شكستن و تجزيه تركيبات موجود در آندوسپرم كه اطراف رويان است .

-تجهيز مواد غذائي لازم براي رشد رويان كه از آندوسپرم تأمين مي شود .

ژيبرلين بر روي آنزيمها اثر مي گذارد و آنزيم هاي هيدرولاز را فعال مي سازد و نقش آن آنزيم ها تجزيه و ساده كردن مواد نشاسته اي ، پروتئين و چربي است (براي استفاده از جنين)

آنزيم هيدرولاز :

-تجزيه نشاسته                2- تجزيه پروتئين                  3-  تجزيه چربي

2) نياز به (نور و سرما ) در دانه ها ئي كه براي القاء جوانه زني نياز به نور دارند . اين نياز به نور  در بيشتر موارد با كاربرد ژيبرلين به صورت اگزوژن برطرف مي شود .
در مورد سرما چنين تغييراتي بسيار مشخص است . به طوريكه اگر دانه هاي در زمستان بمانند جوانه مي زند . گاهي اوقات ژيبرلين جايگزين سرما مي شود .

ژيبرلين نقش تنظيم كنندگي بر عهده دارد :

ژيبرلين   محرك توليد تعدادي از هيدرولازها است . مخصوصاً  آميلاز كه به وسيله لايه هاي آلرون در دانه هاي غلات در حال جوانه زني با توليد خود ، سبب رشد جنين

 مي شود .

رويان در هنگام جوانه زني نياز به مواد غذائي دارد  ژيبرلين آزاد مي شود .

ژيبرلين  به لايه آلرون رفته  واكوئلهاي خشك شده از مواد آلي به ويژه پروتئين مي باشد .

در آلرون ژيبرلين سيگنال مي فرستد و ژن توليد كننده   آميلاز را بوجود مي آورد .

GA3 رونويسي ژنهاي مولد آميلاز را در لايه آلرون تحريك مي كند . اين آنزيم به واسطه اگزوسيتوز به اندوسپرم رفته و نشاسته را به گلوكز تجزيه مي نمايد و جنين از

 آن تغذيه مي نمايد . آمينواسيدهاي حاصل از هيدروليز پروتئين هاي لايه آلرون  در نشر آميلاز وارد مي شوند .

در غلات سيستم حمايت كننده  رويان آندوسپرم نشاسته اي است و فعاليت آن تضمين موفقيت يا شكست را براي آينده گياه موجب مي شود . بعلاوه اين گروه از
 گياهان ، يك گروه وسيع را كه داراي اهميت كشاورزي بالايي هستند ، تشكيل مي دهند . مواد اصلي آنها از آندوسپرم مشتق مي شوند . شكل جوانه زني و تجهيز آندوسپرم

در تك لپه‌ايها به صورت يك فرآيند كاملاً تنظيم شده است .

به طور كلي بر هم كنش هاي بين ويژگي هاي ساختاري آندوسپرم و وقايع مولكولي تنظيم شده به وسيله هورمونها سبب آزاد سازي ذخاير غذائي مي شود كه بعنوان

 سوخت جوانه زني و رشد اوليه دانه رست مورد استفاده قرار مي گيرد .

اسلاید 5 :

هورمون آبسزيك اسيد
  غلظت ABA در مراحل اوليه تشكيل جنين بسيار پايين است ولي پس از آن افزايش مي يابد درحالي كه غلظت ساير هورمونها كاهش مي يابد .
افزايش هورمون  ABA به دلائل زير است :
-جلوگيري از جوانه زني زود رس
-سنتز پروتئينهايي كه سبب مقاومت دانه در برابر شرايط استرس از جمله خشك شدن و يا تخريب توسط راديكالهاي آزاد اكسيژن مي شود .
-تجمع مواد غذايي
-القاء خفتگي در دانه ها

منشاء ABA
1- ABA موجود در دانه ها در جفت و پوسته            از گياه مادر منشاء گرفته است . از طريق پايه فوليكول به جنين مي رسد .
2- ABA موجود در بخش جنين و آندوسپرم              به شكل insitu در خود جنين و آندوسپرم ساخته
مي شود .
در تائيد نقش ABA در جلوگيري از جوانه زني زودرس مي توان دانه هاي زنده زا در مناطق باتلاقي ( مانگروها ) مثال زد.
  در اين گياهان بذرهاي توليد شده مرحله بلوغ را پشت سرگذاشته درصورتي كه دانه ها خشك نيستند ( متفاوت از ساير گياهان پس از جوانه زني بذرها ، آنها از گياه مادر جدا شده برروي بستر آب به رشد ادامه
مي دهند ( ميزان آندوژن اين هورمون در اين بذرها پائين است ) .

يك فاكتور عمده در تحمل به خشكي دانه ها سنتز پروتئين هائي به نام LEA  مي باشد .
LEA : جلوگيري و محافظت ماكرومولكول ها و غشاء ها در برابر كريستالي شدن ناشي از كاهش آب مي باشد.

Starch Degrading Enzymes

نشاسته در آندوسپرم دانه هاي غلات به دو شكل وجود دارد :

-آميلوز  پيوند ( 4 و 1 - آلفا )

-آميلوپكتين  پيوند  ( 6و 1 - آلفا ) سبب ايجاد شاخه يا انشعاب مي كند .

كه هر دو پلي مري از گلوكز مي باشند .

آنزيم هاي هيدروليتيك كه در تجزيه نشاسته موثر مي باشند آلفا - آميلاز ، بتا - آميلاز و آنزيم شكننده شاخه و آلفا ـ گلوكوزيداز مي باشد .

 - آلفا - آميلاز نقش عمده در تجزيه ذرات نشاسته بر عهده دارد . اگرچه سايرآنزيم هاي آميلوليتيك در فرآيند تجزيه نشاسته شركت مي كنند ولي  - آميلاز براي شروع اين پروسه (فرآيند) لازم و ضروري است .

اسلاید 6 :

Seed Structure

1) Embryo رويان كه از بخشهاي زير نشكيل شده است :

-اپي كوتيل Epycotyle  برگ هاي جديد را ايجاد مي كند .

-هپپوكوتيل Hypocotyle  ساقه گياه جديد را ايجاد مي كند .

-راديكل Radicle   ريشه گياه جديد را ايجاد مي كند .

2) Seed Coat  (testa) : پوش خارجي دانه كه معمولاً سخت است و از بخشهاي دانه محافظت مي كند .

3) هيليوم Hilum (Scar) : روي سطح پوسته شكافي وجود دارد كه مكان اتصال دانه به ميوه بوده است .

4) سفت Micropil : در پوست بذرهاي رسيده روزنه كوچكي ديده مي شود كه در زماني كه دانه آماده جوانه زني است ، آب وارد بذر مي شود .

5) بافتهاي ذخيره‌اي : آندوسپرم و لپه ها

در بعضي از انواع دانه ها تنها يك لپه كوچك وجود دارد مانند غلات .

رويان به وسيله يك ساختار كه آندوسپرم ناميده مي شود و مكان ذخيره غذامي باشد احاطه مي گردد .

تفاوت رويان در گياهان تك لپه و دولپه‌اي :

-در گياهان دولپه مريستم رأسي در موقعيت جانبي لپه قرار گرفته ولي دردو لپه ايها مريستم رأسي در بين دو لپه قرار دارد .

- در گياهان دو لپه مراح كروي ، قلبي و اژدري شكل به وضوح مشاهده مي شود . اما در گياهان تك لپه اين مراحل وجود ندارد .

الف : جوانه زدن در دولپه‌ايها

ريشه اوليه Primary Root از ميان پوسته دانه خاج مي شود در حالي كه دانه هنوز در خاك مدفون است .

Hypocotyle (محور زير لپه) از پوسته دانه خارج  مي شود و آن را به سمت بيرون از خاك هل ميدهد ، بشكل قلاب مي باشد .

دو لپه (كوتيلدون) از ساختارهاي اپي كوتيل و ساقه چه كه شامل نوك ساقه (جوانه انتهائي) مي باشد ، محافظت مي كند كه از خطر مكانيكي مصون بماند .

زماني كه محور زير لپه از خاك خارج مي شود ، مستقيماً بيرون زده مي شود  اين پاسخ به وسيله نور آغاز مي شود .

نور قرمز به وسيله فيتوكرم و نور آبي كريپوكرم جذب شده مي تواند همان كار را انجام دهد .

لپه ها از هم جدا شده و روي اپي كوتيل ظاهر مي شود كه شامل دو برگ اوليه و مريستم رأسي است .

در بيشتر دو لپه ايها لپه ها نه تنها منابع غذايي را براي رشد گياه فراهم مي كنند ، بلكه سبز مي شوند و مواد غذايي بيشتري را به دست مي آورند . تا زماني كه آنها بيفتند .

ب : جوانه زدن در تك لپه ايها

در اطراف ساقه هاي جوان تك لپه ايها مانند ذرت ، يك غلاف محافظت كننده به وجود مي آيد . ساقه جوان اين گياهان به صورت مستقيم رشد مي كند . با اينحال لپه زير زمين باقي مي ماند . ريشه اوليه دانه را مي شكافد و سپس رشد خود را به سمت پائين شروع مي كند.

برگ اوليه از گياه به سمت بالا رشد مي كند . آن به وسيله غلاف ساقه (كولئوپتيل) كه ساختار استوانه اي و تو خالي است محافظت شده و از ميان خاك به بيرون فرستاده مي شود .

زماني كه گياهك ها در سطح بالاي خاك رشد مي كنند ، كولئوپتيل رشد را متوقف مي كند و برگ اوليه آن را مي شكافد .

اسلاید 7 :

Evolution of seed oil Composition in Plant

يكي از تفاوتهايي كه بين چربيها وجود دارد در درجه اشباع اسيدهاي چربي است كه مي تواند پيوند دوگانه داشته باشد و يا فاقد پيوند دوگانه باشد . براين اساس ويژگيهاي اشباع يا غيراشباع اسيدهاي چرب درچربي دانه مسئول تفاوت در نقطه اشباع و بازدارنده انرژي به ازاء كربن در انواع اسيدهاي چرب است. به ازاي هر مولكول كربن اسيدهاي چرب غيراشباع ميزان بيشتري انرژي براي توليد مصرف شده و بازده انرژي كمتري نسبت به اكسيدهاي اسيدهاي چرب اشباع دارد بنابراين توليد چربيهايي كه تنها اسيدهاي چرب اشباع دارند به گياه مادر اجازه توليد مقدار بيشتري از دانه را مي دهد و همچنين به دانه هاي جوانه زده اجازه مي دهد كه بيشترين ميزان انرژي را براي رشد داشته باشد.

اسيدهاي چرب غير اشباع نقطه ذوب كمتري را نسبت به اسيدهاي چرب اشباع دارند بنابراين عمده ويژگي اسيدهاي چرب غيراشباع درچربيها نقطه ذوب كمتر است زيرا آنزيمهاي كاتابوليسم اسيدهاي چرب را انجام مي دهند در موقعيت مايع سرعت بيشتري را دارند .

بنابراين در ماههاي جوانه زني بر اساس نسبت اسيدهاي چرب اشباع به غيراشباع در چربيهاي دانه براي بهينه كردن ذخاير انرژي كل در يك دانه قابل
پيش بيني است .

ژنتيك مولكولي جوابگويي اين تفاوتها روي چگونگي انتخاب عملكرد مي باشد . به طوري كه به عقيده عموم كه پذيرفته شده است مربوط به ژنتيك سنتز چربي دانه مي باشد .

اجسام ليپيدي نه فقط در بافتهاي ذخيره اي بلكه در اغلب سلولهاي گياهي نظير دانه ها وجود دارد . تعدادي از پروتئين هاي رشد وجود دارد كه با اجسام ليپيدي در بافتهاي گياهي پيوسته و در اغلب دانه ها نوعي از پروتئين Lipid  -body  ، اولئوزين ها هستند كه در سطح اجسام ليپيدي وجود دارند . گياهاني كه بردباري نسبت به خشكي را دارند واجد اين تركيب بوده ولي اجسام ليپيدي در دانه هاي گياهاني كه حساس به خشكي هستند وجود ندارد مانند نارگيل

فقدان اولئوزين در اين دانه ها در طي آبگيري مشكل ساز نيست ولي منجر به بهم پيوستگي مخرب اجسام ليپيدي بعد از جوانه زني مي شود .

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید