بخشی از مقاله

چکیده

به منظور جنینزایی سوماتیکی میوههاي نابالغ گردو بومی پس از 7، 8 و 9 هفته گرده افشانی انتخاب شده وکوتیلدون-هاي نابالغ به اندازه تقریبا 1 سانتیمتر تحت شرایط استریل استخراج شده و در محیط کشت DKW تغییر شکل یافته-اي که با هورمون 2,4.D و BAP و 250 میلیگرم بر لیتر الگلوتامین تهیه شده بودند کشت گردیدند. نتایج حاصله نشان داده است که بیشترین تعداد کوتیلدونهاي جنینزا در مرحله توسعهاي 8 هفته پس از گرده افشانی به دست آمده است. همچنین تعداد کوتیلدونهاي جنینزا در حضور 2 میلیگرم بر لیتر 2,4-D و 0/25 و 1 میلیگرم بر لیتر BAPنسبت به غلظتهاي دیگر بیشتر بوده است. محیط کشتی که حاوي 2 میلیگرم بر لیتر 2,4-D و 1 میلیگرم بر لیترBAP بوده است بیشترین تعداد کوتیلدونهاي جنینزا را داشته است.

واژه هاي کلیدي: جنین زایی سوماتیکی، کوتیلدون هاي نابالغ، گرده افشانی، 2,4.D، BAP

.1 مقدمه

در گردوي فارسی - J. regia - جنینزایی اساس سیستم ترانسفورماسیون است و یک عامل محدود کننده و مشکل آن، انتخاب جنینهاي ترانسژنیک غیر شیمریک در کشت بافت است. جنینزایی سوماتیکی در تعدادي از گونههاي گردو القا شده است و اخیرا موضوع تحقیقاتی مهمی در گردو شده است .[11] لانگ و همکاران [4] جنینهاي سوماتیکی و شاخههاي نابجارا از کوتیلدونهایی که بعد از 10 تا 14 هفته پس از گرده افشانی انتخاب شده بودند به دست آوردند. حداکثر جنینزایی سوماتیکی در 12 هفته پس از گرده افشانی حاصل شده است. بهترین تیمار براي القاي جنینزایی سوماتیکی و شاخهزایی نابجا از ریز نمونههاي کوتیلدونی نابالغی که بر روي محیط کشت WPM سفت شده با آگاري که با 0/1 میکرومول 2.4-Dو 5 میکرو مول TDZ تهیه شده بود و در موقعیت کشت روشنایی و 4 هفته پس از کشت به دست آورده اند. پیجوت [7]

جنینهاي سوماتیکی گرهاي تا بالغ را که مستقیما از سطح کوتیلدون ظاهر شده بودند را از کوتیلدونهاي نابالغ 9 هفتهاي به دست آورد. این کوتیلدونها در محیط کشت DKW که با 250 میلیگرم بر لیتر ال-گلوتامین، 0/05 میکرومول IBA، 4/4میکرومول BAP و 9/3 میکرومول Kn تهیه شده بودند کشت شده بودند. پیجوت [8] گزارش کرد که بهترین مرحله براي جنینزایی سوماتیکی در J. cinerea مرحله توسعهاي 8 یا 9 هفته بعد از گرده افشانی 42 - تا 56 درصد - بوده است. سان و هاتیک [9] جنینزایی سوماتیکی را از کوتیلدونهاي نابالغ کشت شده بر روي محیط کشت DKW که با 1 میلیگرم بر لیترBAP، 2 میلیگرم بر لیتر Kn و 0/01 میلیگرم بر لیتر IBA و 250 میلیگرم بر لیتر ال-گلوتامین تهیه شده بودند بدست آوردند.

 تولهکه و مکگراناهان [10] گزارش کردند که مرحله مناسب توسعهاي کوتیلدونها براي جنینزایی سوماتیکی 6 تا11 هفته پس از گرده افشانی است و تعداد جنینهاي تولید شده به ازاي هر کوتیلدون بین صفر تا 26 عدد متفاوت بوده است. آنها جنینزایی سوماتیکی را از ریزنمونههاي کوتیلدونی و جنینی J. hindsii و J. regia را در روي محیط کشت DKWکه با 4/4 میکرومول BAP، 9/3 میکرومول Kn و 0/05 میکرومول IBA تهیه شده بودند کشت کردند. آنها به ترتیب %10 و %17-44 جنینزایی سوماتیکی را در J. hindsii و J. regia به دست آوردند. نامبردگان با موفقیت گیاهچههایی را از جنینهاي سوماتیکی به دست آوردند و آنها را سازگاري نموده و به زمین اصلی انتقال دادند.

نئومن و همکاران [6] آنها صفرتا 75 درصد جنینزایی سوماتیکی را گزارش کردند و قادر بودند که جنینهاي سوماتیکی را جوانهدار کنند اما موفق به سازگاري و انتقال آنها به خاك نشدند. همچنین کورنو 2]، [3 کوتیلدونها یا جنینهاي نابالغ هیبریدهاي J. nigra و هیبرید J. regia×J. nigra را انتخاب و در محیط کشت DKW که با 4/4 میکرومول BAP، 9/3 میکرومول Kn و 0/05 میکرومول IBA تهیه شده بودند کشت کردند. آنها جنینهاي سوماتیکی را به دست آوردند - داده گزارش نشده است - وجوانه زنی جنینهاي سوماتیکی را با موفقیت در شرایط این ویترو مورد بررسی قرار دادند. استراگر و همکاران [10] جنین-هاي سوماتیکی را به وسیله کشت کوتیلدونهاي نابالغ J. nigra L در محیط کشت DKW که با 5 میکرومول TDZ و 0/1 میکرومول 2.4-D و همچنین محیط کشت LP که با 1 میلیگرم بر لیتر BAP، 2 میلیگرم بر لیتر Kn و 0/01 میلیگرم بر لیتر IBA تهیه شده بودند به دست آوردند. جنین زایی سوماتیکی در گردو بر روي محیط کشت MS که با 1 میلیگرم بر لیتر بنزیل آمینو پورین، 2 میلیگرم بر لیتر کینتین و 0/01 میلیگرم بر لیتر ایندول بوتیریک اسید تهیه شده بودند به دست آمده است .[1]

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید