مفهوم پرتفولیو یا پرتفوی (سبد سرمایه‌گذاری)

Word قابل ویرایش
53 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مفهوم پرتفولیو یا پرتفوی (سبد سرمایه‌گذاری)

معنی‌ ساده ‌واژه ‌پرتفولیو ‌سبد ‌سرمایه‌گذاری‌ بطور‌ عام ‌و سبد‌ سهام‌ بطور‌ خاص عبارت از ‌ترکیب‌ دارایی‌‌‌‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ ‌شده‌ توسط‌ یک سرمایه‌‌گذار‌، اعم از فرد ‌یا‌ نهاد ‌است. به لحاظ‌ فنی‌، یک‌ سبد ‌سرمایه‌‌گذاری‌‌، مجموعه‌ ‌کامل دارایی‌های‌ حقیقی‌ و مالی ‌‌سرمایه‌گذار را ‌در بر‌می‌گیرد. در اینجا ما دارایی‌های مالی را مورد نظر داریم. اغلب مردم، از روی برنامه و علم، یا از روی تصمیم‌های غیرمرتبط به هم، سبد از دارایی‌ها (هم حقیقی و هم مالی) دارند. مطالعه همه جوانب پرتفولیو، را می‌توان «مدیریت پرتفولیو» توصیف نمود.
مارکویتز

مارکویتز نخستین کسی بود که یک معیار خاص برای ریسک سبد سهام تدوین نمود و بازده منتظره و ریسک یک سبد سهام را استخراج نمود. مدل او برپایه‌ی مشخصه‌های بازده منتظره و ریسک اوراق بهادار بنا شده و در اصل، یک چارچوب نظری برای تحلیل گزینه‌های «ریسک و بازده» است. سبد سرمایه‌گذاری کارا سبدی است که در یک سطح معین ریسک، دارای بیشترین بازده است؛ یا دارای کمترین ریسک به ازای یک سطح معین بازده است.

بازده منتظره سبد سهام (سبد سرمایه‌گذاری)
بازده منتظره یک سبد سهام، به صورت میانگین موزون بازده منتظره سهام منفرد به سادگی محاسبه می‌شود. مقدار وزن‌ها براساس نسبت مبالغ سرمایه‌گذاری شده در مورد هر سهم به کل مبلغ قابل سرمایه‌گذاری، بدست می‌آید. و مجموع اوزان، یک فرض می‌شود.
ریسک سبد سهام (سبد سرمایه‌گذاری)
دیگر محاسبه مدل پایه‌ای سبد سهام، عبارتست از ریسک سبد سهام؛ در مدل مارکویتز، ریسک سبد سرمایه‌گذاری با واریانس (یا انحراف معیار) بازده سبد سرمایه‌گذاری اندازه گرفته می‌شود.
در این نقطه است که بنیاد نظریه نوین پرتفولیو، پدیدار می‌شود و به این شکل قابل بیان است:
اگر چه بازده منتظره یک سبد، میانگین موزون بازده سهام منفرد درون آن است، لیکن ریسک سبد سهام (که بوسیله واریانس یا انحراف معیار اندازه‌گیری می‌شود) میانگین موزون ریسک‌های سهام منفرد درون آن «نیست» به زبان ریاضی،

عوامل دیگر بر سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاران باید الزامات و پیامدهای بازار کارا EMH را در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری ملحوظ قرار دهند.
یک بازار کارا چنین تعریف می‌شود: بازاری که در آن قیمت اوراق بهادار بطور تمام و کمال همه اطلاعات معلوم را سریعاً و دقیقاً منعکس می‌نماید.
شرایطی که یک بازار کارا را تضمین می‌نمایند به این صورت قابل بیان است: سرمایه‌گذاران زیادی در رقابتند. اطلاعات وسیعاً در در دسترس بوده و بطور کم و بیش تصادفی تولید و انتشار می‌یابد و سرمایه‌گذاران سریعاً به این اطلاعات واکنش نشان می‌دهند.
در زمینه سنجش کارایی بازار، سه شکل (یا درجه) تجمعی مورد بحث قرار دارند: شکل ضعیف، شکل نیمه قوی، و شکل قوی: شکل ضعیف شامل جذب و ادغام داده‌های بازار است. شکل نی

مه قوی، جذب و ادغام همه اطلاعات عمومی و شکل قوی جذب و ادغام همه اطلاعات خصوصی را در برمی‌گیرد.
شواهد دال بر کارایی ضعیف، اعم از آزمون‌های آماری یا قواعد داد و ستدی، فرضیه را قویاً مورد تأیید قرار می‌دهند.
در زمینه کارایی نیمه قوی، آزمون‌های زیادی انجام گرفته که از آن میان، تقسیم سهام، تغییرات در عرضه پول، تغییرات حسابداری، اعلامیه‌های سود نقدی و واکنش به سایر اعلامیه‌های شرکتی را می‌توان نام برد. اگر چه همه مطالعات انجام گرفته متفق القول نمی‌باشند اما اکثر آنها کارایی نیمه قوی را تأیید می‌کنند.
شواهد دال بر شکل قوی، در چارچوب آزمون عملکرد گروههایی قرار می‌گیرد که به اطلاعات «خصوصی» دسترسی داشته و از توانایی مدیران حرفه‌ای برای برتری بر عملکرد بازار برخوردارند. افراد داخلی یا خودی‌ها به وضوح عملکرد خوبی دارند، اگر چه بررسی تصمیمات مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، نیل به ارزش اضافی را تأیید نکرده است.
اغلب مشاهده‌گران آگاه، شکل ضعیف را پذیرفته و شکل قوی را رد می‌کنند و احساس می‌ک

نند که بازار به میزان زیادی، از کارایی نیمه قوی برخوردار است. و این، ارزش تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی سنتی را مورد تردید قرار می‌دهد. اگر چه EMH، مانع سرمایه‌گذار برای عملکرد برتر از بازار نمی‌شود، اما دلالت بر این می‌کند که انجام آن، کاری بسیار دشوار است و سرمایه‌گذار باید کاری بیش از حد معمول انجام دهد.
حتی اگر بازار کارا باشد، مدیران پولی کارهایی در پیش رو دارند که از آن جمله، پر گونه‌سازی

سبد سهام، گزینش و بر عهده‌گیری درجاتی از ریسک، برآورد مالیات و هزینه‌های معاملاتی، را می‌توان نام برد.
– نسبتهای : بنظر می‌رسد که سهام دارای پایین از عملکردی برتر نسبت به سهام دارای بالا در دوره‌های سالانه برخوردارند و این برتری پس از تعدیل، براساس ریسک و اندازه حفظ می‌شود.

سطوح تجمع کارایی بازار کارا و اطلاعات همراه با هر یک
EMH، پیامدها و الزاماتی نیز برای تحلیل بنیادی دارد که در پی تخمین ارزش ذاتی یک سهم و اتخاذ تصمیم‌های خرید/ فروش بر مبنای پایینتر بودن/ بالاتر بودن قیمت جاری بازار نسبت به ارزش ذاتی سه می‌باشد.
وظایف شخص سرمایه‌گذار
شخص سرمایه‌گذار پرتفولیو هنوز وظایفی برای انجام در بازار کارا در پیش رو خواهد داشت. این وظایف به صورت حدأقل عبارت خواهند بود از:
۱- درجه پرگونه‌سازی (متنوع سازی): اصل بنیادی مدیریت بهینه پرتفولیوی عبارت از متنوع‌سازی یا پر گونه‌سازی پرتفولیو است. شخص باید مطمئن شود که به اندازه صحیح (بهینه) پرگونه‌سازی دست یافته است.
۲- تغییرآمیز بودن یا ریسکی بودن پرتفولیو: شخص باید به فراخور نوع و اهداف پرتفولیوی مورد مدیریت به سطح ریسک متناسب با آن پرتفولیو دست یابد، به این معنی که ریسک را بسنجد و جایگاه مناسب را تعیین نماید.

۳- نگهداری ریسک در سطح مطلوب: ممکن است ایجاد تغییراتی در پرتفولیو که سطح ریسک را در میزان مورد نظر حفظ نماید ضروری باشد.
۴- وضعیت مالیاتی سرمایه‌گذار: سرمایه‌گذاران به میزان بازده دریافتی پس از کسر مالیات علاقمندند. در این رابطه، به موازات در نظر گرفتن گزینه‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت مالیاتی ایش

ان نیز در نظر گرفته شود، پرتفولیوهای معاف از مالیات نیازها و علایق خاص خود را دارند.
۵- هزینه‌های معاملاتی: هزینه‌های داد و ستدی (می‌توانند) تأثیر عظیمی بر عملکرد نهایی پرتفولیو داشته باشند. مدیران باید در پی کاهش این هزینه‌ها تا حد عملاً ممکن باشند.
– نسبت‌های پایین
یکی از مفاهیم ماندگار سرمایه‌گذاری، نسبت قیمت به درآمد ( ) می‌باشد. شماری از سرمایه‌گذارا بر این باورند که سهم‌های دارای پایین، بطور میانگین، بهتر از سهم‌های دارای بالا عمل می‌کنند. پایه عقلانی این مفهوم شفاف نیست اما باوری پایدار است. «باسو» این موضوع را از طریق رتبه‌بندی سهم‌ها براساس نسبت‌های آنها و مقایسه عواید گروه سهم‌های با نسبت بالا، با عواید گروه سهم‌های با نسبت پایین در پایان دوره یکساله (۱۲ ماهه) پس از خرید، بررسی نمود به دلیل اینکه ، در زمره اطلاعات معلوم قرار داشته و احتمالاً در قیمت منعکس شده است، در صورت کارا بودن بازار، نباید رابطه‌ای بین سهم و بازده بعدی آن وجود داشته باشد. نتایج بررسی باسو نشان داد که سهم‌های با نسبت پایین، عملکردی بهتر از سهم‌های با نسبت بالا داشتند. به علاوه، ریسک به عنوان یک عامل ملحوظ نگردیده بود، پس از تعدیلات مختلف براساس ریسک، باز هم سهم‌های با پایین عملکردی برتر داشتند. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که تأثیر منحصر به اوراق بهادار دارای «بتاریسک» پایین نیست. سهام دارای پایین، بدون توجه به مقیاس ریسک مورد استفاده، به ازای کلیه سطوح ریسک، بازده اضافی مثبت معنی‌دار فراهم نمودند. بی‌قاعدگی (و را هنجاری) ، به صورت تببین نشده باقی می‌ماند. هر چند، چنین بنظر می‌رسد تا زمانی که مورد رد واقع نشود، یک استراتژی بالقوه سرمایه‌گذاری که می‌تواند بازدهی برتر از بسیاری از راهکارها فراهم کند، پیشنهاد می‌نماید. برخی مفسرین مشهور، همچنان سرمایه‌گذاری در سهام دارای پایین را ترویج می‌کنند.
بطور مثال، دیوید در من به سرمایه‌گذاران توصیه می‌نماید که اندرز سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را نادیده انگارند و سهام‌‌های دارای پایین را انتخاب کنند. فرضیه او بر آن است که سهم‌های دارای پایین ممکن است در حال بدون خواهان باشند. اما اگر از پشتوانه مالی قوی، عواید بالا برخوردار بوده و درآمدهای خود را بهبود بخشند، همواره از عملکرد نهایی خوبی برخوردار خواهند بود.
سرمایه‌گذاران لازم است در پیروی از استراتژی پایین هشیر باشند. اگر چه یک پرتفوی پرگونه (متنوع)، همچنان که همیشه، انتقادآمیز (بحرانی) است، هواداری سرسختانه از استراتژی پایین ممکن است به پرگونه سازی غیرمکفی (کاستی در پر گونه سازی) پرتفوی منجر شود. در من همچنین تأکید بر سهام واحدهای بزرگ را در مقابل سهام شرکت‌های کوچک پیشنهاد می‌نماید.
با توجه به برخی شواهدموجود، استراتژی پایین چه در بازارهای متلاطم و چه در دوره‌های رشد ضعیف اقتصادی بخوبی عمل نمی‌کند. هر چند این سهام ممکن است به دلیل سود نقدی بالاترشان در دوره افول کامل بازار به خوبی عمل نمایند. بطور کلی، استراتژی پایین باید به عنوان

 

یک استراتژی دراز مدت نگریسته شود که هم در بازارهای خوب و هم در بازارهای بد قابل تعقیب است.
نسبتهای : بنظر می‌رسد که سهام دارای پایین از عملکردی برتر نسبت به سهام دارای بالا در دوره‌های سالانه برخوردارند و این برتری پس از تعدیل براساس ریسک و اندازه حفظ می‌شود.
چکیده و توضیح مختصری بر انتخاب پرتفوی و شاخصها و قیمت پایه و قیمت پایه شاخص بوده است.
نحوه انتخاب پرتفوی
برای انتخاب نمودن یک سبد سرمایه‌گذاری کار را به اطلاعاتی کمکی زیاد نیازمند بودم لذا با استفاده از یک روزنامه در مورخ یکشنبه ۲۶/۳/۸۷ خرداد ماه قیمت‌های پایانی (آخریت قیمت) و EPS پیشبینی شده برای سال جاری و EPS سال مالی قبل و P/E را به عنوان اطلاعات لازم در آوردم و در پرتفوی و شاخص از آن استفاده نموده‌ام و مبلغ سرمایه‌گذاری بر مبنای ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل ۲۰ میلیون تومان می‌باشد.
در مورد شاخصها: برای بدست آوردن شاخصها از اطلاعات کمکی مالی دیگر نیازمندیم که با توجه به نبودن اطلاعات مالی تک تک شرکت‌های انتخاب شده در پرتفوی و نبودن اطلاعات مالی در سایت‌های بررسی کشور توانستم از یک روزنامه دیگر به مورخ چهارشنب ۱۸/۲/۸۷ اردیبهشت ماه قبلی استفاده کنم و به عنوان یک مبنا و پایه از آن بهره ببرم.
در مورد قیمت پایه
از انجا که شرکتهای بورسی در زمان انتشار سهام یک قیمت اسمی دارند و در زمان ورود به بورس در تالارها (اصلی- فرعی) یک قیمت پایه همان سال ورود را اعلام می‌نمایند. لذا بدست آوردن قیمت‌های پایه ۱۵ شرکت انتخاب شده پرتفوی کار نه چندان آسانی نبود در حقیقت قیمت‌های پایه در روزنامه‌ها می‌نویسند و در سایت‌ها بورسی موجود نبود و نمی‌دانستم که قیمت‌های پایه فرضاً شرکت ایران خودرو در کدام سال است؟ لذا روزنامه مورخ ۱۸/۲/۸۷ را به عنوان قیمت پایه در نظر گرفتم برای بدست آوردن شاخصهای از آن کمک کنم؟
استاد گرامی: در پایان هر دو روزنامه ضمیمه پروژه گردیده شده است.
Pib= شاخص TEPIX
برای b= همان طور که در جزو ارائه شد سال پایه برای این شاخص ۶۹ می‌باشد و pi = 1000 ریال بر مبنای ورود به شرکتهای بورسی به بورس ایران و =۹% براساس میزان ریسک شرکتهای بورسی با توجه به اطلاعات موجود در بورس برآورد می‌کنیم.

(جدول ۱) ۵۰ شرکت فعال بورس ایران
نماد نام شرکت سرمایه تالار
بکاب شرکت صنایعجوشکاب یزد ۱۵۴۰۰۰۰۰ فرعی
بموتو موتوژن ۱۱۳۴۰۰۰۰۰ اصلی
پلوله شرکت گاز لوله ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ فرعی
تایرا تراکتورسازی ایان ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعی
تپکو تولید تجهیزات سنگین هپکو ۳۹۷۸۰۰۰۰۰ اصلی
تکنو تکنوتار ۳۳۰۰۰۰۰۰ فرعی

ثمسکن سرمایه‌گذاری مسکن ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
خاور ایران خودرو دیزل ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعی
خبهمن گروه بهمن ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
خپارس پارس خودرو ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
خزامیا زاویاد ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
خساپا سایپا ۹۶۵۴۰۰۰۰۰۰ اصلی
خشرق الکتریک خودرو شرق ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ اصلی
حصدرا صنعتی دریایی ایران ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعی
خکاوه سایپا دیزل ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعی
خودرو ایران خودرو ۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعی
خوسار محورسازان ایران خودرو ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعی
دپارس پارس دارو ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعی
ستران سیمان تهران ۱۰۹۳۷۴۳۰۰۰ اصلی
سفا رود کارخانه فارسیت درود ۸۰۶۴۰۰۰۰ فرعی
شاراک پتروشیمی اراک ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
شبهرن نفت بهران ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
شزنگ تجهیز نیروی زنگان ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعی
شسم تولید سموم علف‌کش ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعی
فاذر صنایع آذر آب ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعی
فاراک ماشین سازی اراک ۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعی
فاسمین کالسیمین ۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
فالوم آلومتک ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعی
فباهنر صنایع مس شهید باهنر ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
فسرب صنایع مس شهید باهنر ۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی

کاذر فرآورده‌های نسور آذر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعی
کروی توسعه معادن روی ایران ۸۷۷۸۸۰۰۰۰۰ اصلی
وبشهر توسعه صنایع بهشهر هلدینگ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
وپارس بانک پارسیان ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
وتوس سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعی
ولیز لیزینگ ایران ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعی

ونوین بانک اقتصاد نوین ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
جدول ۲
ردیف شرکت قیمت سهام
شرکت سهام تعداد سهام خریداری شده ارزش کل بازار لک پرتفوی
t EPS پیش‌بینی EPS سال مالی قبل
۱ ایران خودرو ۱۲۰۷ ۲۲۰۰ ۲۶۵۵۴۰۰
۸۷ ۵۱۸ ۴۶۳
۲ ایران خودرو دیزل ۱۳۹۹ ۵۰۰۰ ۶۹۹۵۰۰۰۰
۸۷ ۶۶۸ ۷۲۹
۳ فولاد خوزستان ۱۰۶۷۰ ۱۷۰۰ ۱۸۱۳۹۰۰۰
۸۷ ۱۸۲۱ ۷۹۷
۴ الکتریک شرق ۱۶۶۸ ۷۰۰۰ ۱۱۶۷۶۰۰۰
۸۷ ۸۲۹ ۸۴۵
۵ پارس دارو ۱۲۸۷۸ ۹۰۰ ۱۱۵۹۰۲۰۰
۸۷ ۲۱۹۴ ۲۱۱۵
۶ هپکو ۱۱۳۶ ۱۵۰۰ ۱۱۳۶۰۰۰۰
۸۷ ۴۰۹ ۳۷

۷ سیمان تهران ۴۶۲۵ ۲۰۰۰ ۹۲۵۰۰۰۰
۸۷ ۵۸۲ ۵۱۰
۸ بانک کارآفرین ۴۲۷۱ ۸۰۰۰ ۳۴۱۶۸۰۰۰
۸۷ ۶۲۹ ۷۰۰
۹ نفت بهران ۱۴۰۴۰ ۵۰۰ ۷۰۲۰۰۰۰
۸۷ ۳۴۴۴ ۳۳۴۶
۱۰ مس شهید باهنر ۱۳۹۳ ۱۲۰۰۰ ۱۶۷۱۶۰۰۰
۸۷ ۳۸۷ ۳۰۳
۱۱ سرمایه‌گذاری مسکن ۲۸۱۳ ۱۰۰۰۰ ۲۸۱۳۰۰۰۰
۸۷ ۴۸۰ ۴۰۱
۱۲ موتوژن ۲۸۳۹ ۴۰۰۰ ۱۱۳۵۶۰۰۰۰
۸۷ ۶۰۳ ۶۹۱
۱۳ پتروشیمی اراک ۴۹۱۴ ۲۵۰۰ ۱۲۲۸۵۰۰۰
۸۷ ۱۳۸۳ ۱۰۹۵
۱۴ تراکتورسازی ۱۸۰۰ ۵۱۰۰ ۹۱۸۰۰۰۰
۸۷ ۶۰۰ ۵۵۰

۱۵ چادرملو ۱۱۸۳۳ ۸۰۱ ۹۴۷۹۴۰۰
۸۷ ۱۲۶۴ ۸۷۶

P/E Pi CI تعداد سهام منتشر شده شاخص TEPIX
نوع مدت سرمایه‌گذاری
pib

b Pi
33/2 1574 6300000000 69 1000 09/0 بلند مدت
۰۹/۲ ۱۴۴۴ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ میان مدت
۸۶/۵ ۵۹۴۲ ۲۱۹۲۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ کوتاه مدت بلند مدت
۰۱/۲ ۲۳۸۲ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ میان مدت
۸۷/۵ ۱۳۳۱۴ ۷۰۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ کوتاه مدت
۷۸/۲ ۱۱۲۷ ۳۹۷۸۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ کوتاه مدت
۹۵/۷ ۴۲۰۸ ۱۰۹۳۷۴۳۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ میان مدت
۷۹/۶ ۴۴۴۹ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ میان مدت
۰۸/۴ ۱۴۸۸۱ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ کوتاه مدت
۶۰/۳ ۱۳۵۰ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ بلند مدت
۸۶/۵ ۲۷۱۱ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ بلند مدت
۷۱/۴ ۲۲۴۲ ۱۱۳۴۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ بلند مدت
۵۵/۳ ۴۹۲۳ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ بلند مدت
۰۰/۳ ۱۸۹۷ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ میان مدت
۳۶/۹ ۱۰۵۲۱ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ میان مدت

 

(جدول ۳) میانگین حسابی
نام شرکت شاخص قیمتی بی‌وزن شاخص قیمتی با وزن برابر ارزش بازار سهام شاخص قیمتی با وزن برابر

ایران خودرو ۶۶/۸۴=۱۵÷۱۲۷۰ ۹۷/۳۶= (۱۵۷۴+۱۲۷۰) ۰۱۳/۰

ایران خودرو دیزل ۲۶/۹۳=۱۵÷۱۳۹۹ ۶۶/۹۶=(۱۴۴۴+۱۳۹۹)۰۳۴/۰
فولاد خوزستان ۳۳/۷۱۱=۱۵÷۱۰۶۷۰ ۰۸/۱۴۹۵۰=(۵۹۴۲+۱۰۶۷۰)۰۹۰/
الکتریک شرق ۲/۱۱۱=۱۵÷۱۶۶۸ ۲۵/۳۴۴=(۲۳۸۲+۱۶۶۸)۰۵۸/۰
پارس دارو ۵۳/۸۵۸=۱۵÷۱۲۸۷۸ ۹۴/۱۴۹۲=(۱۳۳۱۴+۱۲۸۷۸)۰۵۷/۰
هپکو ۷۳/۷۵=۱۵÷۱۱۳۶ ۱۵/۱۱۳=(۱۱۲۷+۱۱۳۶)۰۵/۰
سیمان تهران ۳۳/۳۰۸=۱۵÷۴۶۲۵ ۱۵/۴۱۵=(۴۲۰۸+۴۶۲۵)۰۴۷/۰
بانک کار آفرین ۷۳/۳۸۴=۱۵÷۴۲۷۱ ۴/۱۴۸۲=(۴۴۴۹+۴۲۷۱)۱۷/۰
نفت بهران ۹۶=۱۵÷۱۴۴۰ ۲۳/۵۷۱=(۱۴۸۸۱+۱۴۰۴۰)۰۵۳/۰
مس شهید باهنر ۸۶/۹۲=۱۵÷۱۳۹۳ ۴۱/۲۳۰=(۱۳۵+۱۳۹۳)۰۸۴/۰
سرمایه‌گذاری مسکن ۵۳/۱۸۷=۱۵÷۲۸۱۳ ۳۶/۷۷۳=(۲۷۱۱+۲۸۱۳)۱۴/۰
موتوژن ۲۶/۱۸۹=۱۵÷۲۸۳۹ ۰۵/۲۵۴=(۲۲۴۲+۲۸۳۹)۰۵/۰
پتروشینی اراک ۶/۳۲۷=۱۵÷۴۹۱۴ ۰۵/۶۰۰=(۴۹۲۳+۴۹۱۴)۰۶۱/۰
تراکتورسازی ۱۲۰=۱۵÷۱۸۰۰ ۳۶/۱۶۶=(۱۸۹۷+۱۸۰۰)۰۴۵/۰
چاورملو ۸۶/۷۸۸=۱۵÷۱۱۸۳۳ ۶۳/۱۰۵۰=(۱۰۵۲+۱۱۸۳)۰۴۷/۰
جمع ۸۸/۴۴۲۹ ۶۹/۹۱۲۲ ۲۷/۹۲۱۰

(جدول ۴) میانگین هندسی
نام شرکت شاخص قیمتی بی‌وزن شاخص قیمتی با وزن برابر ارزش بازار سهام شاخص قیمتی با وزن برابر
(pit) 1/n Pib)1/wi÷ (pit Pib)1/n÷(piit
ایران خودرو ۶۰/۱=۱۵/۱(۱۲۰۷) ۱۲/۰=(۱۳%)(۱۵۷۴÷۱۲۰۷) ۹۸/۰=۱۵/۱(۱۵۷۴÷۱۲۰۷)
ایران خودرو دیزل ۶۲/۱=۱۵/۱(۱۳۹۹) ۹۱/۰=(۱۴۴۴÷۱۳۹۹) ۹۹/۰=۱۵/۱(۱۴۴۴÷۱۳۹۹)
فولاد خوزستان ۸۵/۱=۱۵/۱(۱۰۶۷۰) ۹۱/۱=(۵۹۴۲÷۱۰۶۷۰) ۰۳/۱=۱۵/۱(۵۹۴۲÷۱۰۶۷۰۹
الکتریک شرق ۶۳/۱=۱۵/۱(۱۶۶۸) ۵۴/۰=(۲۳۸۲÷۱۶۶۸) ۹۷/۰=۱۵/۱(۲۳۸۲÷۱۶۶۸)
پارس دارو ۸۷/۱=۱۵/۱(۱۲۸۷۸) ۹۴/۰=(۱۳۳۱۴÷۱۲۸۷۸) ۹۷/۰=۱۵/۱(۱۳۳۱۴÷۱۲۸۷۸)
هپکو ۵۹/۱=۱۵/۱(۱۱۳۶) ۱۷/۱=(۱۱۲۷÷۱۱۳۶) ۹۹/۰=۱۵/۱(۱۱۲۷÷۱۱۳۶)
سیمان تهران ۷۵/۱=۱۵/۱(۴۶۲۵) ۴۶/۷=(۴۲۰۸÷۴۶۲۵) ۰۰/۱=۱۵/۱(۴۲۰۸÷۴۶۲۵)
بانک کار آفرین ۷۴/۱=۱۵/۱(۴۲۷۱) ۰۹۰/۰=(۴۴۴۹÷۴۲۷۱) ۹۹/۰=۱۵/۱(۴۴۴۹÷۴۲۷۱)
نفت بهران ۸۹/۱=۱۵/۱(۱۴۰۴۰) ۱۸/۰=(۱۴۸۸۱÷۱۴۰۴۰) ۹۹/۰=۱۵/۱(۱۴۸۸۱÷۱۴۰۴۰)
مس شهید باهنر ۶۲/۱=۱۵/۱(۱۳۹۳) ۴۵/۱=(۱۳۵۰÷۱۳۹۳) ۹۰/۱=۱۵/۱(۱۳۵۰÷۱۳۹۳)
سرمایه‌گذاری مسکن ۶۹/۱=۱۵/۱(۲۸۱۳) ۳۰/۱=(۲۷۱۱÷۲۸۱۳) ۰۰/۱=۱۵/۱(۲۷۱۱÷۲۸۱۳)
موتوژن ۶۹/۱=۱۵/۱(۲۸۳۹) ۲۵/۱۱۲=(۲۲۴۲÷۲۸۳۹) ۰۱/۱=۱۵/۱(۲۴۴۲÷۲۸۳۹)
پتروشیمی اراک ۷۶/۱=۱۵/۱(۴۹۱۴) ۹۷/۰=(۴۹۲۳÷۴۹۱۴) ۹۹/۰=۱۵/۱(۴۹۲۳÷۴۹۱۴)
تراکتورسازی ۶۴/۱=۱۵/۱(۱۸۰۰) ۵۶/۲=(۱۸۹۷÷۱۸۰۰) ۹۹/۰=۱۵/۱(۱۸۹۷÷۱۸۰)
چادرملو ۸۶/۱=۱۵/۱(۱۱۸۳۳) ۰۸/۱۲=(۱۰۵۲۱÷۱۱۸۳۳) ۰۰/۱=۱۵/۱۴(۱۰۵۲۱‍÷۱۱۸۳۳)

(جدول ۵) شاحص TEPIX بورس اوراق بهادار معادله تهران
نام شرکت
ایران خودرو ۲۰۷/۱=(۱۰۰*۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰)÷(۱۲۰۷*۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰)
ایران خودرو دیزل ۳۹۹/۱(۱۰۰۰*۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰)÷(۱۳۹۹*۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰)
فولاد خوزستان ۶۷/۱۰(۱۰۰۰*۲۱۹۲۰۰۰۰۰۰)÷(۱۰۶۷۰*۲۱۹۲۰۰۰۰۰۰)
الکتریک شرق ۶۶۸/۱(۱۰۰۰*۱۰۵۰۰۰۰۰۰)÷(۱۶۶۸*۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰)
پارس خودرو ۸۷۸/۱۲(۱۰۰۰*۷۰۰۰۰۰۰۰)÷(۱۲۸۷۸*۷۰۰۰۰۰۰۰)
هپکو ۱۳۶۱/(۱۰۰۰*۳۹۷۸۰۰۰۰۰)÷(۱۱۱۶۳*۳۹۷۸۰۰۰۰۰)
سیمان تهران ۶۲۵/۴(۱۰۰۰*۱۰۹۳۷۴۳۰۰۰)÷(۴۶۲۵*۱۰۹۳۷۴۳۰۰۰)
بانک کارآفرین ۲۷۱/۴(۱۰۰۰*۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰)÷(۴۲۷۱*۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰)
نفت بهران ۰۴۰/۱۴(۱۰۰۰*۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰)÷(۱۴۰۴۰*۱۸۰۰۰۰۰۰۰)

 

مس‌‌شهید‌با‌هنر ۳۹۳/۱(۱۰۰*۴۵۰۰۰۰۰۰۰)÷(۱۳۹۳*۴۵۰۰۰۰۰۰۰))
سرمایه‌گذاری مسکن ۸۱۳/۲(۱۰۰*۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰)÷(۲۸۱۳*۱۰۰۰۰۰۰۰۰)
موتوژن ۸۳۹/۲(۱۰۰۰*۱۱۳۴۰۰۰۰۰)÷(۲۸۳۹*۱۱۳۴۰۰۰۰۰)
پتروشیمی اراک ۹۱۴۴(۱۰۰۰*۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰)÷(۴۹۱۴*۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰)
تراکتورسازی ۸۰۰/۱(۱۰۰۰*۹۰۰۰۰۰۰۰۰)÷(۱۸۰۰*۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)
چادرملو ۸۳۳/۱۱=(۱۰۰*۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ÷ (۱۱۸۳۳*۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰)
جمع

۱- ایران خودرو
الف) دلایل انتخاب ایران خودرو از بعد زمانی و عوامل محیطی

صنعت خودروسازی در ایران به شکل مشخص، صنعتی انحصاری است. چند تولید کننده بزرگ و عمده که نقش قابل توجهی در شکل‌گیری عرضه و ساختار تولیدات دارند با استفاده از حمایتهای دولتی و فضائی کاملا غیررقابتی به تولید کنندگانی بدون رقیب تبدیل شده‌اند. تحول در ساتار سرمایه‌گذاری بین‌المللی، وجود شرایط رقابتی در جهان، پیوستن اکثر کشورها به سازمان تجارت جهانی و تن دادن به شرایط آن در جهت کاستن از تعرفه‌ها و لغو عوارض گمرکی از یک سو و حرکت شرکتهای اتومبیل سازی بزرگ دنیا به سمت توسعه بازار محصولات خود از سوی دیگر وقایعی است که به حتم در آینده صنعت خودرو سازی در ایران را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. در صنعت خودروهای سبک در ایران، شرکت ایران خودرو جزء قدیمی‌ترین شرکتها در ایران می‌باشد. پویائی صنعت خودرو و تحولات سریع و تغییرات پی در پی خطوط تولید موجب شده تا شرکتهای این گ

روه صنعتی خصوصاً در سالهای اخیر خود را به روز نگهداشته و همگام با نیاز بازار داخلی حرکت نمایند. از جنبه داخلی نیز بزرگترین چالپ پیش روی این شرکت آمادگی برای رویارویی با رقابتی شدن سریع و بی‌سابقه کشور می‌باشد. به همین دلیل نیز ساختار کلی تولید به طرز چشم‌گیری از محصولات قدیم به محصولات نسل جدید جهت داده است.

ب) دلایل انتخاب از نظر قیمت هر سهم و عایدی هر سهم و P/E

با توجه به اینکه ps شرکت در وضعیت مناسبی قرار دارد و EPS پیشبینی شده روند رو به افزایش دارد و از نظر عواملی محیطی و انحصاری شرکت روند نسبتاً خوبی دارد لذا انتخاب ایران خودرو به یک انتخاب سنجیده می‌باشد. و پائین بودن P/E پائین برای فعالیت‌های کوتاه مدت بهتر از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های P/E بالا هست.
۲- ایران خودرو دیزل
ایران خودرو و دیزل: انتخاب از نظر عواملی همچون:
الف) عوامل محیطی و زمانی
سهام شرکت ایران خودرو دیزل در حال حاضر پائین‌تر از ارزش ذاتی خود قرار دارد و همین امر سهام این شرکت را در موقعیت خریداری قرار داده است. خرید سهم این شرکت در محدوده ۱۴۰۰ ریال با فرض دوره نگهداری یک ساله و بلند مدت شرکت در مجمع آینده می‌تواند تا ۴۰ درصد بازده نصیب سهامداران خود کند حجم مبنا و درجه نقد شوندگی بالای شرکت از دیگر نکاتی است که

سرمایه‌گذاری در این سهم را مطمئن‌تر می‌سازد. درصد بالای تقسیم سود شرکت و توانائی فروش بالا در کنار انحراف مثبت پیش‌بینی‌های ایران خودرو دیزل را می‌توان از جمله عواملی دانست که خاور را به عنوان سهمی مناسب برای سرمایه‌گذاران با دید بلند مدت مطرح می‌کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 53 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد