مقاله بررسی عملکرد تابلوهای پیام متغیر (VMS) در سیستم های حملونقل هوشمند برای کاربران درجاده

word قابل ویرایش
17 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
8700 تومان

بررسی عملکرد تابلوهای پیام متغیر (VMS) در سیستم های حملونقل هوشمند برای کاربران درجاده

چکیده
تابلوهای پیام متغیر((VMS علائم جادهای دیجیتالی هستند که جهت مطلعکردن رانندهها از اتفاقات جادهای موقت و وضع ترافیکی در هر لحظه استفاده میشوند. این علائم معمولاً از طریق شبکه محلی و یا لینکهای رادیویی به مراکزی متصل هستند که توسط یکسری افراد تحت کنترل قراردارد. تابلوهای پیام متغیر بخش مهمی از سیستمهای حملونقل هوشمند هستند و هدف از استفاده اینگونه تابلوها فراهمکردن اطلاعات اجباری و یا کمکی برای رانندگان در جادهها است. تکنولوژی VMS میتواند برای اهداف بسیار متنوعی مورد استفاده قرارگیرد و مزایای احتمالی آن میتواند شامل کاهش فشار روانی رانندگان، کاهش مقدار زمان سپریشده در جادهها و نیز ایمنی ترافیکی بیشتر باشد. تکنولوژی VMS ممکن است از رانندگان بخواهد که سرعت رانندگیشان و یا خطی که در آن حرکت میکنند را تغییر دهند، یا به مسیری دیگر تغییر دهند، به فضاهای پارکینگی موجود بروند، و یا صرفاً از تغییرات هر لحظه وضع ترافیکی مطلع باشند. اطلاعات؛ به منظور فراهمآوردن فرصتی برای رانندگان جهت انتخاب مسیر مناسب، اجتناب از ازدحام و آرامش خاطر بیشتر رانندگان در اختیار آنها گذاشته میشوند. در مجموع همانگونه که نیاز ترافیکی ایجاب نموده است، امروزه با توجه به اهمیت روزافزون کنترل ترافیک و سیستمهای جادهای و انتقال اطلاعات و گزارشهای لحظهای وضعیت مسیرها به رانندگان، جایگاه ویژهای برای تابلوهای اعلام پیام متغیر ایجاد گردیده است. در این مقاله سعی شده است تا آشنایی با تابلوهای پیام متغیر و تأثیر عملکرد آن در سیستمهای هوشمند حملونقلی مورد بررسی قرار گیرد.

(۱ مقدمه
در دنیای متمدن کنونی با افزایش ترافیک در کلان شهرهای دنیا، رفع مشکل ترافیک از جمله مسائل مهم و حائز اهمیت میباشد. استفاده از این تابلوها در سطح شهر به روانسازی ترافیک و رفع گرههای ترافیکی تشکیلشده در سطح شهر کمک میکند. این امر باعث پیشرفت روزافزون و تلاش بیشتر کارشناسان در زمینه افزایش کیفیت استانداردهای موجود در این زمینه شده است. تکنولوژیVMS1اغلب جهت اطلاعرسانی در مورد ازدحام جادهها، اتفاقات جادهای پیشرو و تأخیرهای غیرمنتظره میباشد و بدینترتیب میتواند از اضطراب رانندگان بکاهد. این علائم هنگامی میتوانند بسیار مفید واقع شوند که رانندگان بتوانند از مسیرهای جایگزین و محلهایی که رانندگان میتوانند جهت اجتناب از تأخیر، اتومبیلهای خود را پارک نمایند و از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند مطلع شوند، اما این مستلزم آن است که VMS، خود بخشی از یک شبکه گسترده در کنترل و مدیریت بر نظارت ترافیکی باشد.

یک مطالعه مهم صورت گرفته در این مورد نشان می دهد که رانندگان مایلند استفاده از VMS وسیعتر شود. حقایق گواه بر آن است که چنانچه VMS بصورت صحیح طراحی شود، حواس رانندگان را پرت نمیکنند. در محلهایی که تابلو “از سرعت خود بکاهید” نصب شده باشد، این انتظار منطقی وجود دارد که تجاوز از سرعت مجاز کمتر مشاهده شود. (کوپر و میشل .(۲۰۰۲

مهمترین مانع بر سر اجراییشدن این سیستم هزینه های آن است. البته درصدی نگرانی نیز بایستی متوجه بحث ظاهری و مزاحمتهای ناشی از نصب علائم و تجهیزات جدید وجود داشته باشد. اگرچه با کاهش علائم جادهای ثابت، پیشنهاد میشود که VMSهایی که به شکل صحیح طراحی شدهاند میتوانند آثار منفی بر روی زیبایی محیطی را کاهش دهند.

در استفاده از اینگونه تابلوها هزینه های نیز وجود دارند که شامل هزینه تهیه و خرید، هزینههای مربوط به استفاده از آنها و نیز هزینه نصب،تعمیر و نگهداری میباشند. اما این مقدار بطور چشمگیری به نوع تابلوها و اطلاعات صحیح مورد نیاز و حسگرهای مربوطه بستگی دارد.

(۲ طبقهبندی و تشریح VMS
(۱-۲ واژگان فنی
تابلوهای پیام متغیر بخش مهمی از سیستم های حملونقل هوشمند هستند. تکنولوژی VMS میتواند هنگامی بکار رود که انعطافپذیری بیشتری از علائم جادهای ثابت و یا تابلوهای کنار جاده نیاز باشد. این تکنولوژی جهت فراهمآوردن اطلاعات لحظه ای از مسیر جاده به منظور تسهیل ترافیک و افزایش ایمنی رانندگان میباشد.

در سادهترین شکل، VMS میتواند یک دستگاه باشد که به صورت دستی کنترل میشود و علامت “پر” یا “خالی” را مانند آنچه در پارکینگ ها مشاهده میشوند نشان میدهد.
عموماً VMS به علائم الکترونیکی اتلاق میشوند که توسط کامپیوتر کنترل میشوند. این تکنولوژی هر چقدر هم پیچیده باشد، پیام نمایش داده شده بر روی آن بایستی برای همه قابل فهم باشد، بنابراین کیفیت پیام مهمترین نکته در استفاده از تابلو می باشد.

تکنولوژیVMS با نامهای دیگری نیز شناخته میشود:
:DMS علائمی با پیامهای پویا
:CMS علائمی با پیامهای متغیر
:EMS علائمی با پیامهای الکترونیکی
:VAS علائمی با پیامهای فعال شده توسط وسایل نقلیه

یک VAS بهعنوان مثال، علامتی جادهای است که سرعت وسایل نقلیهای که با سرعت زیاد حرکت می کنند را تشخیصداده و قبل از پیچها و یا قبل از تجاوز از حد مجاز سرعت، به آنها هشدار میدهد. چنین تکنولوژی همچنین به وسایل نقلیه با ارتفاع زیاد قبل از پلهای با ارتفاع کم هشدار میدهد (نشریه مشاوران ترافیک،.(۲۰۰۳

(۲-۲ فناوری
بطورکلی VMSها به مراکز کنترلی متصل هستند که توسط اپراتورها کنترل میشوند. این اپراتور از طریق لینکهای ارتباطی یکبهیک، شبکه محلی و یا ارتباط رادیویی اطلاعاتی که قرار است از طریق VMS نمایش داده شوند را بصورت یکسری کد ارسال میکنند.

انواع مختلف VMS شامل پیامهای متنی ساده تک خطه و یا دو خطه با علائم تماماً متغیر پیچیده که حتی میتواند شامل نمادهای گرافیکی باشند، است. طراح علائم بایستی یکسری از فاکتورها را در نظر بگیرد، شامل اندازه علامت، ارتفاع نصب، خوانابودن، مقدار تضاد تصویر و زاویه نمایش آن. پیامها بایستی برای اکثریت رانندگان قابل فهم باشند. استفاده از

VMSها با توجه به الزامات مدیریت ترافیکی پیچیدهتر و نیاز به قرارگیری اطلاعات بیشتر در اختیار رانندگان در حال افزایش است.

در حال حاضر، VMS سه نوع کلی فناوری را به خدمت میگیرد (وب سایت انجمن راه و حملونقل،:(۲۰۱۴
– علامتهای الکترومکانیکی شامل قسمت چرخشی تخته مانند هستند که دارای دو رو میباشد و یا منشوری سه طرفه دارند و از آنها برای ایجاد قابلیت تغییر در یک علامت ترافیکی ثابت استفاده میشوند.
– علامتهای انعکاسی قابل پشتوروشدن که متشکل از ماتریسی از صفحات هستند که یک سمت آن سیاه رنگ و طرف دیگرش فلورسنت است. بکارگیری لحظه ای جریان الکتریسیته صفحه را بصورت مغناطیسی بین حالتهای روشن و خاموش میگرداند. چنین علامتهایی برای نمایش پیامهایی که ترکیبی از حروف یا نمادها هستند، مناسب می باشند.
– علامتهایی که از خود نور متصاعد میکنند از فناوری صفحات فیبر نوری، مغناطیسی و یا LED (دیودهای نور دهنده) استفاده میکنند. این قطعات به دلیل اینکه نیمه هادی میباشند، دارای قابلیت اطمینان بالا و هزینه تعمیر و نگهداری حداقل میباشند.

پیشرفتهای بیشتر ممکن است منجر به کاربردهایی براساس LCD (صفحه نمایش کریستالی مایع)، باند ماتریس، ماتریس نقطه کریستالی و فناوریهای میکروشاتر شوند (وب سایتertico،.(۲۰۱۴ ترکیبکردن فناوریهای مختلف در یک تابلو جادهای نیز امکانپذیر است. هنگامیکه این تابلوها بهعنوان هشدارهای جادهای مورد استفاده قرار میگیرند، عموماً با منابع نوری با فلاشهای کهربایی ترکیب میشوند.

فناوری VMS معمولاً همراه با فناوریهای دیگر نیز مورد استفاده قرار میگیرند. بهعنوان مثال یک صفحه نمایش با پیامهای متغیر میتواند نرخهای مختلفی را برای ساعات مختلف روز نمایش دهد، و یا اگر به وسیلهای برای نظارت تصویری متصل شوند، هزینههای مختلف براساس میزان ازدحام را نشان دهند. دو محدودیت اصلی بر سر راه مؤثربودن فناوری VMS وجود دارند، اولاً محدودیت تعداد و اندازه کاراکترهایی که صفحه نمایش قادر به نمایشدادن آنها است، دوماً اطلاعات نمایش داده شده بطور موقت باید صحیح باشند. از طرفی تنها میتوان اطلاعات محدودی را در اختیار راننده گذاشت. مشکل دیگر نیز در این زمینه این است که شاید تمامی رانندگان پیامهای نمایش دادهشده را نتوانند درک کنند (وب سایتertico،.(۲۰۱۴

(۳-۲ کاربری VMS
آژانس بزرگراهها (Highways Agency) یک مرکز کنترل ترافیک ملی انگلیسی (English National Traffic Control) را در سال ۲۰۰۳ تأسیس نمود که اطلاعات را از طریق VMS و سیستمهای درون ماشینی ارائه دهند (وب سایتertico،.(۲۰۱۴ سیستم کنترل و اطلاعات رانندگان ملی اسکاتلند (NADICS) منطقه به وسعت Inverness تا Gretna و از Edinburgh تا Glasgow را پوشش میدهد.تعدادی از شوراهای محلی،VMS را در مکانهایی بهمنظور کاهش تصادفات جادهای نصب نموده اند (حملونقل اسکاتلند،.(۱۹۹۸ فناوری VMS میتواند توسط سازمانهای مختلفی مورد کاربری قرار بگیرد منجمله:
– اپراتورهای تعمیر و نگهداری جادههای پر رفتوآمد
– مسئولان محلی جادهها
– نیروهای پلیس
– دیگر گروههای علاقهمند

(۳ ارزیابی سه اصل اولیه
(۱-۳ چرا VMS ایجاد شود؟
اهداف VMS
هدف از استفاده از VMS فراهمکردن اطلاعات اجباری و یا کمکی برای رانندگان در جادهها در ارتباط با موقعیتهای پیشرو و یا اتفاقاتی که در نزدیکی آنها رخ داده است، میباشد. در رابطه با ازدحام، VMS میتواند به رانندگان کمک کند تا مسیرهایی را انتخاب نمایند که ترافیک کمتری دارند و نیز میتواند با ارائه اطلاعات صحیح (لحظه ای) از میزان فشار روانی رانندگان بکاهد. در هنگام بروز مشکلات جاده ای (بهعنوان مثال اقدامات کارگاهی در جادهها، تصادفات جادهای و دیگر اتفاقات)، VMS میتواند بسیار مفید واقع شود، بطوریکه با معرفی مسیرهای جایگزین، میتواند بسیاری از مشکلات را حل نماید. به منظور بهبود مدیریت میزان تردد خودروها، VMS میتواند با سیستم های نظارت ترافیکی ترکیب شود. این سیستمها هزینهها را افزایش می دهند اما مزایایی از قبیل در اختیار گذاشتن اطلاعات به رانندهها با میزان صحت لحظهای را دارا می باشند.

تابلوها مزایای مختلفی دارند که این بستگی به نوع پیامی دارد که برای نمایش آن طراحی شده اند. به ویژه، VMS میتواند احتمال رخداد رفتارهای پرخطر از جانب رانندگان را کاهش دهد. نمونه ای از VMS که اجرای آن در جادههای فرعی امکان پذیر هستند، از نوعی میباشند که با سرعت تردد خودروها در آن جاده در هنگام نزدیک شدن، با آن علامت فعال می شوند. چنین نوع پیامی میتواند بهعنوان مثال یک پیام استاندارد از قبیل “از سرعت خود بکاهید” را نمایش دهد تا راننده را مطلع سازد که با سرعت بیش از حد در حال نزدیک شدن به قوس است. اثر مورد انتظار از چنین علامتهایی کاهش در تعداد دفعاتی است که رانندگان با سرعت بیش از حد مجاز رانندگی میکنند. چنین علامتهایی معمولاً مستقل از مراکز کنترلی هستند. گاهی اوقات، VMS میتواند تعداد علائم جادهای و مقدار اطلاعات را کاهش دهد، چرا که دارای پیامهای متغیر هستند. هر چند چنین موردی به ندرت هدف اصلی از بکارگیری VMS است (چاترجی و همکاران،.(۱۹۹۹

(۲-۳ کاربردهای احتمالی VMS

مثال هایی از استفاده محتمل VMS عبارتند از:

– اطلاعرسانی در مورد پایان یک مسیر (شامل سیستمهای جزر و مد) و سرعت تردد مناسب در یک مسیر
– خطرات کلی مسیرهای پرازدحام (ترافیک کند و یا توقف ترافیکی در مسیر پیشرو، خودروهای امدادی در مسیر، تعداد بیش از حد اتومبیلهای پشت سر هم و …)
– اطلاعات مرتبط با انتخاب مسیر (جاده در دست عملیات ساختمانی، بستهبودن مسیرها، تأخیرتخمین زده شده، مسیرهای جایگزین پیشنهادی و …) چه در طول یک مسیر و چه در مسیر اطلاعات در مورد حملونقل عمومی (معمولاً در مجاورت مکانهایی که در آن امکان پارکنمودن خودرو و استفاده از وسایل نقلیه عمومی وجود دارد)
– وضعیت های آبوهوایی (کاهش دید، جاده لغزنده، باد شدید، غیره)
– پیامهای مربوط با محیط زیست
– تعداد مکانهای خالی و موقعیت پارکینگها
– هشدارهای مربوط به پلهای با ارتفاع کم، خودروهای با ارتفاع زیاد، خودروهای با وزن بیش از حد
– دیگر پیامهای هشدار مربوط به خطرات احتمالی و ایمنی (رامو و کلمالا، ۲۰۰۵ و آیین نامه ۲۰۰۱،.(AASHTO
برخی از این موارد در ادامه تشریح میشوند.

(۱-۲-۳بستهبودن مسیرها و سرعت
پیشنهادی در هر یک از خطوط یک جاده
از VMS میتوان جهت اطلاعرسانی در مورد بستهبودن جادهها و نیز نشان دادن سرعتهای مجاز متغیر، چه به منظور فراهمآوردن این امکان که رانندگان پیش از رسیدن به خطرات احتمالی از سرعت خود بکاهند و چه به منظور بهبود جریان کلی ترافیک با استفاده از سرعتهای مجاز متغیر.

(۲-۲-۳اطلاعات آبوهوایی
از VMS میتوان به منظور اطلاعرسانی در مورد وضعیت آبوهوایی منجمله مه، یخ و یا برف استفاده نمود. این اطلاعات معمولاًدر شرایطی مفید واقع خواهند شد که در مورد مسیرهای پیشرو صدق کنند. اگرچه میتوان این اطلاعات را با سرعت مجاز پیشنهادی مربوطه ترکیب نمود.

(۳-۲-۳اطلاعات در مورد پارکینگها
یک سیستم راهنمای پارکینگ نیازمند چهار عنصر میباشد:
سیستم نظارتی، سیستم سازماندهی، سیستم ارتباطی و سیستم نمایش دهنده اطلاعات. در واقع VMS عنصر نمایش دهنده این سیستم میباشد. جایگاههای پارکینگ بایستی تحت نظارت قرار گیرند، اطلاعات جمع آوریشده از نظارت بایستی منتقل و جهت آمادهشدن برای نمایش سازماندهی شوند (نشریه مشاوران ترافیک،.(۲۰۰۳

(۴-۲-۳عوارض راهداری متغیر
میتوان از سیستم VMS جهت نمایش هزینه مربوط به تردد در جادهها و پلها و یا در محلهای پرازدحام که هزینهای از رانندگان دریافت میشود، استفاده نمود. با اتصال VMS به وسایل مربوط به جریان ترافیکی میتوان نیاز به دخالت انسان را کاهش داد.

(۵-۲-۳خطرات کلی و پیامهای ایمنی
اغلب از VMS بهعنوان مکانیزمی جهت فراهم آوردن پیامهای ایمنی جادهای به عنوان مثال پیامهای مربوط به “ممنوعیت رانندگی پس از نوشیدن الکل ” و یا توصیه جهت “اجتناب از رانندگی بدون وقفه” استفاده میشود.
(۳-۳ اجرای صحیح VMS

یک VMS خوب بایستی نشان دهنده اطلاعات مفیدی باشد که بطور لحظهای صحیح باشند بطوریکه رانندگان بتوانند به راحتی آنها را درک نموده و به سرعت متوجه پیام آنها شوند.
سازمان TRL چهار جنبه اصلی VMS را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است (مسمر، :(۱۹۹۸
– کاربردهای محتمل VMS در ارائه اطلاعات در مورد ایمنی
– فرمتهای مختلف پیامها
– اضافه بار اطلاعات
– توالی اطلاعات ارائهشده

بایستی از نمایش پیامهای طولانی بر روی یک VMS اجتناب نمود، همچنین از نمایش پیامهای متناقض بر روی علائم مختلف در یک مکان (مثلاً ترکیبی از VMS، سیگنالها و علائم ثابت در یک مکان) و یا توالی علائم، چرا که میتواند منجر به اضافه بار اطلاعات شود. اگر پیام های نمایش داده شده همیشه صحیح نباشند موجب بیاعتمادی رانندگان میشود. بویژه وضعیت ترافیک در تقاطع بزرگراهها میتواند به سرعت تغییر کند و در نتیجه هشدار “ترافیک سنگین”

بیربط شود. مطالعه کوپر و میشل نشان داد که پاسخهای نادرست هنگامی افزایش پیدا میکند که VMSها پیامهایی متناقض با دیگر علائم مجاورشان را نمایش دهند(کوپر و میشل .(۲۰۰۲ این سردرگمی هنگامی ایجاد می شود که رانندگان پیام علائم ثابت جادهای را در تناقض یا تفاوت با پیامهای نمایش داده شده در VMSها متغیر مییابند. برای آنکه به رانندگان کمک شود تا تصمیم بگیرند کدام اطلاعات صحیح هستند، VMSها بایستی دارای شرایط لازم باشند.

بهعنوان مثال پیام “تأخیردر M8 در مسیر غرب: یک ساعت. از مسیر A89 برانید تا درگیر ازدحام نشوید” بهجای آنکه صرفاً پیام “از مسیر A89 غرب برانید” نمایش داده شود.

(۴ آثار تقاضا

تعیین مقدار مزایای این نوع تابلوها کاری دشوار است و شواهد دقیق کمی در مورد اثر تقاضا وجود دارد. از VMSها اغلب برای اطلاعرسانی به رانندگان در مورد ازدحام، اتفاقات پیشرو و تأخیرهای غیرمنتظره استفاده میشوند و به این طریق میتوانند فشار روانی رانندگان را کاهش دهند. از اینرو، این احتمال وجود ندارد که استفاده از VMS باعث کاهش تقاضای استفاده از شبکه جادهای شود. اغلب VMSها در جهت تسهیل استفاده از شبکه جادهای و سریعتر کردن، کوتاهترکردن و کمکردن فشار روانی در سفرها طراحی شدهاند. به سبب هزینهها، VMS معمولاً تنها در مکانهایی استفاده می شوند که قابل مشاهده توسط تعداد زیادی از رانندهها باشند، این اقدام باعث میشود از نظر اقتصادی در جادههای پر رفتوآمدی که مسیرهای جایگزین برای آنها وجود دارد بهصرفهتر باشند. از طرف دیگر، هیچ شواهد مستدلی مبنی بر اینکه VMS باعث افزایش تقاضای استفاده از شبکه جادهای میشود نیز موجود نمیباشد. واضح است که اثر بر روی تقاضا شدیداً وابسته به نوع تابلو نصب شده و اطلاعات ارائه شده است. تابلو جادهای در مکانهایی که رانندگان میتوانند از وجود مسیرهای جایگزین و یا محلهایی که میتوانند خودروهایشان را پارک نموده و از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند مطلع شوند، بهطور ویژه میتوانند برای مدیریت تقاضا مفید واقع شوند، اما این ممکن نیازمند این است که VMS زیرمجموعهای از یک سیستم نظارتی ترافیکی پرهزینه گستردهتر باشند (شامل در دسترس بودن فضای پارک در مکان های پارک و وسایل نقلیه عمومی).

بکارگیری سیستمهای اطلاعات پارکینگ (PGI) میتواند ازدحام ناشی از جستجو برای جای پارک را هنگامی که تقاضا برای پارکینگ بیشتر از عرضه محلی میشود را کاهش دهد.

این کار با هدایتکردن رانندگان به محلهای پارکینگی جایگزین میتواند صورت بگیرد. در مراکز شهری فراهمآوردن اطلاعات بهتر در مورد پارکینگ و فضاهای در دسترس در مسیر میتواند بسیار توسط رانندگان مورد استقبال قرار بگیرد و زمان رانندگی را در ساعات شلوغ کاهش دهد (نشریه مشاوران ترافیک،.(۲۰۰۳ اگر اطلاعات نمایش داده شده در پیامهای VMS قبل از اینکه افراد سفرشان را آغاز کنند در اختیارشان قرار بگیرند، احتمالاً مفیدتر و مؤثرتر خواهند بود.

در نیوجرسی یک لینک مستقیم بین تابلو VMS در وب سایت NewJersey Turnpike Authority وجود دارد بطوریکه افرادی که به اینترنت دسترسی دارند میتوانند مطلع شوند که آیا جادهای در دست عملیات کارگاهی است، یا تأخیری در مسیرهای مورد نظرشان وجود دارد یا خیر؟. در این طرح، درآمد حاصل از عوارض جادهای صرف هزینه های VMS میشود، چرا که بزرگراهای این شهر دارای باجههای دریافت هزینه از رانندگان میباشند (وب سایت NewJersey Turnpike Authority،.(۲۰۰۶

از VMSها میتوان بهعنوان نشانگر کیفیت هوای اطراف جاده در طول شهر استفاده نمود، که این مورد میتواند با اطلاعات عمومی که نمایش دهنده اهداف کیفیت هوا هستند تکمیل شود. یکی از مزایای اینکار این است که افرادی که بیشترین سفر را انجام میدهند بیش از همه در معرض این پیامها قرار میگیرند. اگرچه در اینجا پیشنهاد میشود که اطلاعات نشان دادهشده در مورد کیفیت هوا تأثیر مستقیمی بر میزان استفاده از خودروها نمیگذارد مگر آنکه اطلاعات نشان دادهشده خاصتر باشند و راههای جایگزین غیر از خودرو معرفی شوند، بعنوان مثال سیستم حملونقل عمومی.

جدول زیر نشان میدهد که چگونه VMS میتواند مسافت طیشده توسط خودرو را تحت تأثیر قرار دهد (برانیو،.(۱۹۹۴

(۵ پاسخ به تقاضا در کوتاه مدت و دراز
مدت
چنانچه فناوری VMS در جهت فراهمآوردن اطلاعات مفیدتر و مؤثرتر بهبود نیابد، گذر زمان تغییر چشمگیری در پاسخ به تقاضا بوجود نخواهد آمد.
تأثیر بر مقدار مسافت طیشده توسط اتومبیلها عمدتاً وابسته به نوع VMSهای نصب شده و طراحی سیستم حمل ونقل هوشمند خواهد بود. چنانچه اطلاعات بهبودیافتهتری از مقدار زمان سفرهای جادهای در نقاط بیشتری که امکان پارک خودرو و استفاده از وسایل نقلیه عمومی وجود دارد در اختیار رانندگان قرار بگیرد (مثلاً اطلاعات مربوط به میزان در دسترسبودن پارکینگ، هزینهها، خروجی مناسب بعدی و …)،

تأثیر مثبت رو به افزایشی را بر مقدار مسافت طیشده توسط خودروها در اثر تغییر مسیرهای مناسب میتوان انتظار داشت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 17 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد