بخشی از مقاله

بررسی عملکرد تابلوهاي پیام متغیر (VMS) در سیستم هاي حملونقل هوشمند براي کاربران درجاده

چکیده
تابلوهاي پیام متغیر((VMS علائم جادهاي دیجیتالی هستند که جهت مطلعکردن رانندهها از اتفاقات جادهاي موقت و وضع ترافیکی در هر لحظه استفاده میشوند. این علائم معمولاً از طریق شبکه محلی و یا لینکهاي رادیویی به مراکزي متصل هستند که توسط یکسري افراد تحت کنترل قراردارد. تابلوهاي پیام متغیر بخش مهمی از سیستمهاي حملونقل هوشمند هستند و هدف از استفاده اینگونه تابلوها فراهمکردن اطلاعات اجباري و یا کمکی براي رانندگان در جادهها است. تکنولوژي VMS میتواند براي اهداف بسیار متنوعی مورد استفاده قرارگیرد و مزایاي احتمالی آن میتواند شامل کاهش فشار روانی رانندگان، کاهش مقدار زمان سپريشده در جادهها و نیز ایمنی ترافیکی بیشتر باشد. تکنولوژي VMS ممکن است از رانندگان بخواهد که سرعت رانندگیشان و یا خطی که در آن حرکت میکنند را تغییر دهند، یا به مسیري دیگر تغییر دهند، به فضاهاي پارکینگی موجود بروند، و یا صرفاً از تغییرات هر لحظه وضع ترافیکی مطلع باشند. اطلاعات؛ به منظور فراهمآوردن فرصتی براي رانندگان جهت انتخاب مسیر مناسب، اجتناب از ازدحام و آرامش خاطر بیشتر رانندگان در اختیار آنها گذاشته میشوند. در مجموع همانگونه که نیاز ترافیکی ایجاب نموده است، امروزه با توجه به اهمیت روزافزون کنترل ترافیک و سیستمهاي جادهاي و انتقال اطلاعات و گزارشهاي لحظهاي وضعیت مسیرها به رانندگان، جایگاه ویژهاي براي تابلوهاي اعلام پیام متغیر ایجاد گردیده است. در این مقاله سعی شده است تا آشنایی با تابلوهاي پیام متغیر و تأثیر عملکرد آن در سیستمهاي هوشمند حملونقلی مورد بررسی قرار گیرد.

(1 مقدمه
در دنیاي متمدن کنونی با افزایش ترافیک در کلان شهرهاي دنیا، رفع مشکل ترافیک از جمله مسائل مهم و حائز اهمیت میباشد. استفاده از این تابلوها در سطح شهر به روانسازي ترافیک و رفع گرههاي ترافیکی تشکیلشده در سطح شهر کمک میکند. این امر باعث پیشرفت روزافزون و تلاش بیشتر کارشناسان در زمینه افزایش کیفیت استانداردهاي موجود در این زمینه شده است. تکنولوژيVMS1اغلب جهت اطلاعرسانی در مورد ازدحام جادهها، اتفاقات جادهاي پیشرو و تأخیرهاي غیرمنتظره میباشد و بدینترتیب میتواند از اضطراب رانندگان بکاهد. این علائم هنگامی میتوانند بسیار مفید واقع شوند که رانندگان بتوانند از مسیرهاي جایگزین و محلهایی که رانندگان میتوانند جهت اجتناب از تأخیر، اتومبیلهاي خود را پارك نمایند و از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند مطلع شوند، اما این مستلزم آن است که VMS، خود بخشی از یک شبکه گسترده در کنترل و مدیریت بر نظارت ترافیکی باشد.

یک مطالعه مهم صورت گرفته در این مورد نشان می دهد که رانندگان مایلند استفاده از VMS وسیعتر شود. حقایق گواه بر آن است که چنانچه VMS بصورت صحیح طراحی شود، حواس رانندگان را پرت نمیکنند. در محلهایی که تابلو "از سرعت خود بکاهید" نصب شده باشد، این انتظار منطقی وجود دارد که تجاوز از سرعت مجاز کمتر مشاهده شود. (کوپر و میشل .(2002

مهمترین مانع بر سر اجراییشدن این سیستم هزینه هاي آن است. البته درصدي نگرانی نیز بایستی متوجه بحث ظاهري و مزاحمتهاي ناشی از نصب علائم و تجهیزات جدید وجود داشته باشد. اگرچه با کاهش علائم جادهاي ثابت، پیشنهاد میشود که VMSهایی که به شکل صحیح طراحی شدهاند میتوانند آثار منفی بر روي زیبایی محیطی را کاهش دهند.

در استفاده از اینگونه تابلوها هزینه هاي نیز وجود دارند که شامل هزینه تهیه و خرید، هزینههاي مربوط به استفاده از آنها و نیز هزینه نصب،تعمیر و نگهداري میباشند. اما این مقدار بطور چشمگیري به نوع تابلوها و اطلاعات صحیح مورد نیاز و حسگرهاي مربوطه بستگی دارد.

(2 طبقهبندي و تشریح VMS
(1-2 واژگان فنی
تابلوهاي پیام متغیر بخش مهمی از سیستم هاي حملونقل هوشمند هستند. تکنولوژي VMS میتواند هنگامی بکار رود که انعطافپذیري بیشتري از علائم جادهاي ثابت و یا تابلوهاي کنار جاده نیاز باشد. این تکنولوژي جهت فراهمآوردن اطلاعات لحظه اي از مسیر جاده به منظور تسهیل ترافیک و افزایش ایمنی رانندگان میباشد.

در سادهترین شکل، VMS میتواند یک دستگاه باشد که به صورت دستی کنترل میشود و علامت "پر" یا "خالی" را مانند آنچه در پارکینگ ها مشاهده میشوند نشان میدهد.
عموماً VMS به علائم الکترونیکی اتلاق میشوند که توسط کامپیوتر کنترل میشوند. این تکنولوژي هر چقدر هم پیچیده باشد، پیام نمایش داده شده بر روي آن بایستی براي همه قابل فهم باشد، بنابراین کیفیت پیام مهمترین نکته در استفاده از تابلو می باشد.

تکنولوژيVMS با نامهاي دیگري نیز شناخته میشود:
:DMS علائمی با پیامهاي پویا
:CMS علائمی با پیامهاي متغیر
:EMS علائمی با پیامهاي الکترونیکی
:VAS علائمی با پیامهاي فعال شده توسط وسایل نقلیه

یک VAS بهعنوان مثال، علامتی جادهاي است که سرعت وسایل نقلیهاي که با سرعت زیاد حرکت می کنند را تشخیصداده و قبل از پیچها و یا قبل از تجاوز از حد مجاز سرعت، به آنها هشدار میدهد. چنین تکنولوژي همچنین به وسایل نقلیه با ارتفاع زیاد قبل از پلهاي با ارتفاع کم هشدار میدهد (نشریه مشاوران ترافیک،.(2003

(2-2 فناوري
بطورکلی VMSها به مراکز کنترلی متصل هستند که توسط اپراتورها کنترل میشوند. این اپراتور از طریق لینکهاي ارتباطی یکبهیک، شبکه محلی و یا ارتباط رادیویی اطلاعاتی که قرار است از طریق VMS نمایش داده شوند را بصورت یکسري کد ارسال میکنند.

انواع مختلف VMS شامل پیامهاي متنی ساده تک خطه و یا دو خطه با علائم تماماً متغیر پیچیده که حتی میتواند شامل نمادهاي گرافیکی باشند، است. طراح علائم بایستی یکسري از فاکتورها را در نظر بگیرد، شامل اندازه علامت، ارتفاع نصب، خوانابودن، مقدار تضاد تصویر و زاویه نمایش آن. پیامها بایستی براي اکثریت رانندگان قابل فهم باشند. استفاده از

VMSها با توجه به الزامات مدیریت ترافیکی پیچیدهتر و نیاز به قرارگیري اطلاعات بیشتر در اختیار رانندگان در حال افزایش است.

در حال حاضر، VMS سه نوع کلی فناوري را به خدمت میگیرد (وب سایت انجمن راه و حملونقل،:(2014
- علامتهاي الکترومکانیکی شامل قسمت چرخشی تخته مانند هستند که داراي دو رو میباشد و یا منشوري سه طرفه دارند و از آنها براي ایجاد قابلیت تغییر در یک علامت ترافیکی ثابت استفاده میشوند.
- علامتهاي انعکاسی قابل پشتوروشدن که متشکل از ماتریسی از صفحات هستند که یک سمت آن سیاه رنگ و طرف دیگرش فلورسنت است. بکارگیري لحظه اي جریان الکتریسیته صفحه را بصورت مغناطیسی بین حالتهاي روشن و خاموش میگرداند. چنین علامتهایی براي نمایش پیامهایی که ترکیبی از حروف یا نمادها هستند، مناسب می باشند.
- علامتهایی که از خود نور متصاعد میکنند از فناوري صفحات فیبر نوري، مغناطیسی و یا LED (دیودهاي نور دهنده) استفاده میکنند. این قطعات به دلیل اینکه نیمه هادي میباشند، داراي قابلیت اطمینان بالا و هزینه تعمیر و نگهداري حداقل میباشند.

پیشرفتهاي بیشتر ممکن است منجر به کاربردهایی براساس LCD (صفحه نمایش کریستالی مایع)، باند ماتریس، ماتریس نقطه کریستالی و فناوريهاي میکروشاتر شوند (وب سایتertico،.(2014 ترکیبکردن فناوريهاي مختلف در یک تابلو جادهاي نیز امکانپذیر است. هنگامیکه این تابلوها بهعنوان هشدارهاي جادهاي مورد استفاده قرار میگیرند، عموماً با منابع نوري با فلاشهاي کهربایی ترکیب میشوند.

فناوري VMS معمولاً همراه با فناوريهاي دیگر نیز مورد استفاده قرار میگیرند. بهعنوان مثال یک صفحه نمایش با پیامهاي متغیر میتواند نرخهاي مختلفی را براي ساعات مختلف روز نمایش دهد، و یا اگر به وسیلهاي براي نظارت تصویري متصل شوند، هزینههاي مختلف براساس میزان ازدحام را نشان دهند. دو محدودیت اصلی بر سر راه مؤثربودن فناوري VMS وجود دارند، اولاً محدودیت تعداد و اندازه کاراکترهایی که صفحه نمایش قادر به نمایشدادن آنها است، دوماً اطلاعات نمایش داده شده بطور موقت باید صحیح باشند. از طرفی تنها میتوان اطلاعات محدودي را در اختیار راننده گذاشت. مشکل دیگر نیز در این زمینه این است که شاید تمامی رانندگان پیامهاي نمایش دادهشده را نتوانند درك کنند (وب سایتertico،.(2014

(3-2 کاربري VMS
آژانس بزرگراهها (Highways Agency) یک مرکز کنترل ترافیک ملی انگلیسی (English National Traffic Control) را در سال 2003 تأسیس نمود که اطلاعات را از طریق VMS و سیستمهاي درون ماشینی ارائه دهند (وب سایتertico،.(2014 سیستم کنترل و اطلاعات رانندگان ملی اسکاتلند (NADICS) منطقه به وسعت Inverness تا Gretna و از Edinburgh تا Glasgow را پوشش میدهد.تعدادي از شوراهاي محلی،VMS را در مکانهایی بهمنظور کاهش تصادفات جادهاي نصب نموده اند (حملونقل اسکاتلند،.(1998 فناوري VMS میتواند توسط سازمانهاي مختلفی مورد کاربري قرار بگیرد منجمله:
- اپراتورهاي تعمیر و نگهداري جادههاي پر رفتوآمد
- مسئولان محلی جادهها
- نیروهاي پلیس
- دیگر گروههاي علاقهمند

(3 ارزیابی سه اصل اولیه
(1-3 چرا VMS ایجاد شود؟
اهداف VMS
هدف از استفاده از VMS فراهمکردن اطلاعات اجباري و یا کمکی براي رانندگان در جادهها در ارتباط با موقعیتهاي پیشرو و یا اتفاقاتی که در نزدیکی آنها رخ داده است، میباشد. در رابطه با ازدحام، VMS میتواند به رانندگان کمک کند تا مسیرهایی را انتخاب نمایند که ترافیک کمتري دارند و نیز میتواند با ارائه اطلاعات صحیح (لحظه اي) از میزان فشار روانی رانندگان بکاهد. در هنگام بروز مشکلات جاده اي (بهعنوان مثال اقدامات کارگاهی در جادهها، تصادفات جادهاي و دیگر اتفاقات)، VMS میتواند بسیار مفید واقع شود، بطوریکه با معرفی مسیرهاي جایگزین، میتواند بسیاري از مشکلات را حل نماید. به منظور بهبود مدیریت میزان تردد خودروها، VMS میتواند با سیستم هاي نظارت ترافیکی ترکیب شود. این سیستمها هزینهها را افزایش می دهند اما مزایایی از قبیل در اختیار گذاشتن اطلاعات به رانندهها با میزان صحت لحظهاي را دارا می باشند.

تابلوها مزایاي مختلفی دارند که این بستگی به نوع پیامی دارد که براي نمایش آن طراحی شده اند. به ویژه، VMS میتواند احتمال رخداد رفتارهاي پرخطر از جانب رانندگان را کاهش دهد. نمونه اي از VMS که اجراي آن در جادههاي فرعی امکان پذیر هستند، از نوعی میباشند که با سرعت تردد خودروها در آن جاده در هنگام نزدیک شدن، با آن علامت فعال می شوند. چنین نوع پیامی میتواند بهعنوان مثال یک پیام استاندارد از قبیل "از سرعت خود بکاهید" را نمایش دهد تا راننده را مطلع سازد که با سرعت بیش از حد در حال نزدیک شدن به قوس است. اثر مورد انتظار از چنین علامتهایی کاهش در تعداد دفعاتی است که رانندگان با سرعت بیش از حد مجاز رانندگی میکنند. چنین علامتهایی معمولاً مستقل از مراکز کنترلی هستند. گاهی اوقات، VMS میتواند تعداد علائم جادهاي و مقدار اطلاعات را کاهش دهد، چرا که داراي پیامهاي متغیر هستند. هر چند چنین موردي به ندرت هدف اصلی از بکارگیري VMS است (چاترجی و همکاران،.(1999

(2-3 کاربردهاي احتمالی VMS

مثال هایی از استفاده محتمل VMS عبارتند از:

- اطلاعرسانی در مورد پایان یک مسیر (شامل سیستمهاي جزر و مد) و سرعت تردد مناسب در یک مسیر
- خطرات کلی مسیرهاي پرازدحام (ترافیک کند و یا توقف ترافیکی در مسیر پیشرو، خودروهاي امدادي در مسیر، تعداد بیش از حد اتومبیلهاي پشت سر هم و ...)
- اطلاعات مرتبط با انتخاب مسیر (جاده در دست عملیات ساختمانی، بستهبودن مسیرها، تأخیرتخمین زده شده، مسیرهاي جایگزین پیشنهادي و ...) چه در طول یک مسیر و چه در مسیر اطلاعات در مورد حملونقل عمومی (معمولاً در مجاورت مکانهایی که در آن امکان پاركنمودن خودرو و استفاده از وسایل نقلیه عمومی وجود دارد)
- وضعیت هاي آبوهوایی (کاهش دید، جاده لغزنده، باد شدید، غیره)
- پیامهاي مربوط با محیط زیست
- تعداد مکانهاي خالی و موقعیت پارکینگها
- هشدارهاي مربوط به پلهاي با ارتفاع کم، خودروهاي با ارتفاع زیاد، خودروهاي با وزن بیش از حد
- دیگر پیامهاي هشدار مربوط به خطرات احتمالی و ایمنی (رامو و کلمالا، 2005 و آیین نامه 2001،.(AASHTO
برخی از این موارد در ادامه تشریح میشوند.

(1-2-3بستهبودن مسیرها و سرعت
پیشنهادي در هر یک از خطوط یک جاده
از VMS میتوان جهت اطلاعرسانی در مورد بستهبودن جادهها و نیز نشان دادن سرعتهاي مجاز متغیر، چه به منظور فراهمآوردن این امکان که رانندگان پیش از رسیدن به خطرات احتمالی از سرعت خود بکاهند و چه به منظور بهبود جریان کلی ترافیک با استفاده از سرعتهاي مجاز متغیر.

(2-2-3اطلاعات آبوهوایی
از VMS میتوان به منظور اطلاعرسانی در مورد وضعیت آبوهوایی منجمله مه، یخ و یا برف استفاده نمود. این اطلاعات معمولاًدر شرایطی مفید واقع خواهند شد که در مورد مسیرهاي پیشرو صدق کنند. اگرچه میتوان این اطلاعات را با سرعت مجاز پیشنهادي مربوطه ترکیب نمود.

(3-2-3اطلاعات در مورد پارکینگها
یک سیستم راهنماي پارکینگ نیازمند چهار عنصر میباشد:
سیستم نظارتی، سیستم سازماندهی، سیستم ارتباطی و سیستم نمایش دهنده اطلاعات. در واقع VMS عنصر نمایش دهنده این سیستم میباشد. جایگاههاي پارکینگ بایستی تحت نظارت قرار گیرند، اطلاعات جمع آوريشده از نظارت بایستی منتقل و جهت آمادهشدن براي نمایش سازماندهی شوند (نشریه مشاوران ترافیک،.(2003

(4-2-3عوارض راهداري متغیر
میتوان از سیستم VMS جهت نمایش هزینه مربوط به تردد در جادهها و پلها و یا در محلهاي پرازدحام که هزینهاي از رانندگان دریافت میشود، استفاده نمود. با اتصال VMS به وسایل مربوط به جریان ترافیکی میتوان نیاز به دخالت انسان را کاهش داد.

(5-2-3خطرات کلی و پیامهاي ایمنی
اغلب از VMS بهعنوان مکانیزمی جهت فراهم آوردن پیامهاي ایمنی جادهاي به عنوان مثال پیامهاي مربوط به "ممنوعیت رانندگی پس از نوشیدن الکل " و یا توصیه جهت "اجتناب از رانندگی بدون وقفه" استفاده میشود.
(3-3 اجراي صحیح VMS

یک VMS خوب بایستی نشان دهنده اطلاعات مفیدي باشد که بطور لحظهاي صحیح باشند بطوریکه رانندگان بتوانند به راحتی آنها را درك نموده و به سرعت متوجه پیام آنها شوند.
سازمان TRL چهار جنبه اصلی VMS را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است (مسمر، :(1998
- کاربردهاي محتمل VMS در ارائه اطلاعات در مورد ایمنی
- فرمتهاي مختلف پیامها
- اضافه بار اطلاعات
- توالی اطلاعات ارائهشده

بایستی از نمایش پیامهاي طولانی بر روي یک VMS اجتناب نمود، همچنین از نمایش پیامهاي متناقض بر روي علائم مختلف در یک مکان (مثلاً ترکیبی از VMS، سیگنالها و علائم ثابت در یک مکان) و یا توالی علائم، چرا که میتواند منجر به اضافه بار اطلاعات شود. اگر پیام هاي نمایش داده شده همیشه صحیح نباشند موجب بیاعتمادي رانندگان میشود. بویژه وضعیت ترافیک در تقاطع بزرگراهها میتواند به سرعت تغییر کند و در نتیجه هشدار "ترافیک سنگین"

بیربط شود. مطالعه کوپر و میشل نشان داد که پاسخهاي نادرست هنگامی افزایش پیدا میکند که VMSها پیامهایی متناقض با دیگر علائم مجاورشان را نمایش دهند(کوپر و میشل .(2002 این سردرگمی هنگامی ایجاد می شود که رانندگان پیام علائم ثابت جادهاي را در تناقض یا تفاوت با پیامهاي نمایش داده شده در VMSها متغیر مییابند. براي آنکه به رانندگان کمک شود تا تصمیم بگیرند کدام اطلاعات صحیح هستند، VMSها بایستی داراي شرایط لازم باشند.

بهعنوان مثال پیام "تأخیردر M8 در مسیر غرب: یک ساعت. از مسیر A89 برانید تا درگیر ازدحام نشوید" بهجاي آنکه صرفاً پیام "از مسیر A89 غرب برانید" نمایش داده شود.

(4 آثار تقاضا

تعیین مقدار مزایاي این نوع تابلوها کاري دشوار است و شواهد دقیق کمی در مورد اثر تقاضا وجود دارد. از VMSها اغلب براي اطلاعرسانی به رانندگان در مورد ازدحام، اتفاقات پیشرو و تأخیرهاي غیرمنتظره استفاده میشوند و به این طریق میتوانند فشار روانی رانندگان را کاهش دهند. از اینرو، این احتمال وجود ندارد که استفاده از VMS باعث کاهش تقاضاي استفاده از شبکه جادهاي شود. اغلب VMSها در جهت تسهیل استفاده از شبکه جادهاي و سریعتر کردن، کوتاهترکردن و کمکردن فشار روانی در سفرها طراحی شدهاند. به سبب هزینهها، VMS معمولاً تنها در مکانهایی استفاده می شوند که قابل مشاهده توسط تعداد زیادي از رانندهها باشند، این اقدام باعث میشود از نظر اقتصادي در جادههاي پر رفتوآمدي که مسیرهاي جایگزین براي آنها وجود دارد بهصرفهتر باشند. از طرف دیگر، هیچ شواهد مستدلی مبنی بر اینکه VMS باعث افزایش تقاضاي استفاده از شبکه جادهاي میشود نیز موجود نمیباشد. واضح است که اثر بر روي تقاضا شدیداً وابسته به نوع تابلو نصب شده و اطلاعات ارائه شده است. تابلو جادهاي در مکانهایی که رانندگان میتوانند از وجود مسیرهاي جایگزین و یا محلهایی که میتوانند خودروهایشان را پارك نموده و از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند مطلع شوند، بهطور ویژه میتوانند براي مدیریت تقاضا مفید واقع شوند، اما این ممکن نیازمند این است که VMS زیرمجموعهاي از یک سیستم نظارتی ترافیکی پرهزینه گستردهتر باشند (شامل در دسترس بودن فضاي پارك در مکان هاي پارك و وسایل نقلیه عمومی).

بکارگیري سیستمهاي اطلاعات پارکینگ (PGI) میتواند ازدحام ناشی از جستجو براي جاي پارك را هنگامی که تقاضا براي پارکینگ بیشتر از عرضه محلی میشود را کاهش دهد.

این کار با هدایتکردن رانندگان به محلهاي پارکینگی جایگزین میتواند صورت بگیرد. در مراکز شهري فراهمآوردن اطلاعات بهتر در مورد پارکینگ و فضاهاي در دسترس در مسیر میتواند بسیار توسط رانندگان مورد استقبال قرار بگیرد و زمان رانندگی را در ساعات شلوغ کاهش دهد (نشریه مشاوران ترافیک،.(2003 اگر اطلاعات نمایش داده شده در پیامهاي VMS قبل از اینکه افراد سفرشان را آغاز کنند در اختیارشان قرار بگیرند، احتمالاً مفیدتر و مؤثرتر خواهند بود.

در نیوجرسی یک لینک مستقیم بین تابلو VMS در وب سایت NewJersey Turnpike Authority وجود دارد بطوریکه افرادي که به اینترنت دسترسی دارند میتوانند مطلع شوند که آیا جادهاي در دست عملیات کارگاهی است، یا تأخیري در مسیرهاي مورد نظرشان وجود دارد یا خیر؟. در این طرح، درآمد حاصل از عوارض جادهاي صرف هزینه هاي VMS میشود، چرا که بزرگراهاي این شهر داراي باجههاي دریافت هزینه از رانندگان میباشند (وب سایت NewJersey Turnpike Authority،.(2006

از VMSها میتوان بهعنوان نشانگر کیفیت هواي اطراف جاده در طول شهر استفاده نمود، که این مورد میتواند با اطلاعات عمومی که نمایش دهنده اهداف کیفیت هوا هستند تکمیل شود. یکی از مزایاي اینکار این است که افرادي که بیشترین سفر را انجام میدهند بیش از همه در معرض این پیامها قرار میگیرند. اگرچه در اینجا پیشنهاد میشود که اطلاعات نشان دادهشده در مورد کیفیت هوا تأثیر مستقیمی بر میزان استفاده از خودروها نمیگذارد مگر آنکه اطلاعات نشان دادهشده خاصتر باشند و راههاي جایگزین غیر از خودرو معرفی شوند، بعنوان مثال سیستم حملونقل عمومی.

جدول زیر نشان میدهد که چگونه VMS میتواند مسافت طیشده توسط خودرو را تحت تأثیر قرار دهد (برانیو،.(1994

(5 پاسخ به تقاضا در کوتاه مدت و دراز
مدت
چنانچه فناوري VMS در جهت فراهمآوردن اطلاعات مفیدتر و مؤثرتر بهبود نیابد، گذر زمان تغییر چشمگیري در پاسخ به تقاضا بوجود نخواهد آمد.
تأثیر بر مقدار مسافت طیشده توسط اتومبیلها عمدتاً وابسته به نوع VMSهاي نصب شده و طراحی سیستم حمل ونقل هوشمند خواهد بود. چنانچه اطلاعات بهبودیافتهتري از مقدار زمان سفرهاي جادهاي در نقاط بیشتري که امکان پارك خودرو و استفاده از وسایل نقلیه عمومی وجود دارد در اختیار رانندگان قرار بگیرد (مثلاً اطلاعات مربوط به میزان در دسترسبودن پارکینگ، هزینهها، خروجی مناسب بعدي و ...)،

تأثیر مثبت رو به افزایشی را بر مقدار مسافت طیشده توسط خودروها در اثر تغییر مسیرهاي مناسب میتوان انتظار داشت.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید