بخشی از مقاله


مدیریت ایمنی تعاریف
مديريت ايمني ابزار تصميم گيري در بهبود عملكرد مستمر يك سيستم است كه در آن حفظ جان انسان‌ها به عنوان هدف غايي تعريف مي‌شود. در سيستم حمل و نقل نيز بخش ايمني همواره جايگاه خاصي داشته است وليكن امروزه با توجه به شناسايي و بروز انواع خطرات و بحران‌هاي ناشي از آن كه تا پيش از اين از يك سو برخورد با آنها در سيستم ايمني تعريف نشده بود و از سوي ديگر در حد توان بخش ايمني سازمان نبوده است، مطرح گرديده. جهت مقابله با اين خطرات از شيوه‌هاي مديريت ريسك و مديريت بحران در سطوح بالاي سازمان به صورت غيرمنسجم استفاده مي‌گردد.


جهت برخورد ساختار يافته با خطرات و حوادث ناشي از آن لازم است تا از مديريت ايمني، بحران و ريسك در كنار يكديگر استفاده شود. در اين مطالعه با بررسي هر يك از اين روش‌هاي مديريتي از لحاظ مراحل، فرآيندها و حيطه عملكرد به مقايسه كاركرد آنها بر حسب سه شاخص محدوده تحت پوشش، چرخه مديريت و نوع و منشأ خطرات پرداخته شده است. سپس جايگاه و نقش هر كدام از اين شيوه‌ها در برخورد با خطرات و حوادث منتج شده از آنها در سه بخش شناخت، برنامه‌ريزي و عمليات مشخص گرديده. در نتيجه نظام ساختار يافته‌اي جهت برخورد با خطرات و حوادث ناشي از آن با بهره‌گيري از سه شيوه مديريتي ذكر شده ارائه گرديده است كه در آن مديريت ريسك همانند چتري مديريت ايمني و مديريت بحران را دربرمي‌گيرد


ایمنی تعاریف صنعتی
در محیط های صنعتی با وجود ماشین آلات و ابزار فراوان، غالبا کارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند، با پیشرفت فن آوری و افزایش کاربرد ماشین آلات در تولید نیز مخاطرات و احتمال بروز حوادث در این گونه محیطها فزونی می گیرد. ایمنی صنعتی علمی است که در پیشگیری از بروز حوادث در محیط کار به یاری انسان می شتابد و همواره در راستای حفاظت و حراست از نیروی کار و سرمایه گام بر می دارد. تعاریف و محتوا: اصولا" ایمنی صنعتی رشته ای است گسترده که به

مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی گفته می شود که با به کارگرفتن آنها می توان نیروی انسانی و سرمایه را در برابر خطرات گوناگون در محیطهای صنعتی به گونه ای مؤثر و کارا نگه داری کرد و به این وسیله یک محیط کار بی خطر و سالم برای افزایش کارایی کارکنان بوجود آورد. ایمنی : تعریف ایمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر، واژه (Hazard) که در تعریف علمی ایمنی آمده است، در واقع شرایطی است که دارای پتانسیل رساندن آسیب به کارکنان، تجهیزات و

ساختمانها، از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده می باشد. هنگامی که (Hazard) وجود دارد امکان وقوع اثرات منفی یاد شده وجود خواهد داشت. کلمه (Danger) گویای قرارگرفتن در معرض یک (Hazard) است، یه این ترتیب ایمنی متضاد (Danger) بوده است، و در صدد حذف خطرات بالفعل موجود در محیط کار می باشد. ایمنی به طور صد در صد و متعلق وجود ندارد و عملا هم هیچگاه حاصل نخواهد شد از اینروست که گفته می شود ایمنی

حفاظت نسبی در برابر خطرات است. منظور از ایمن و غیر ایمن چیست؟ یک مکان، یک کار معین و یا یک دستگاه زمانی ایمن انگاشته می شود که احتمال خطر مرگ، مجروح شدن و یا ابتلا به بیماری برای کسانیکه در آنجا بوده یا با آن دستگاه کار می کنند در حد قابل قبول پایین باشد. به طور کلی، میتوان چنین گفت که میزان خطر قابل قبول با پایین آمدن سطح ایمنی، افزایش و با افزایش سطح ایمنی کاهش می یابد. در واقع بهداست حرفه ای بیماریها را کاهش می دهد و

ایمنی صنعتی به کاهش تمام خطرات می پردازد. مهندسی ایمنی صنعتی: با توجه به تعریف ایمنی، مهندسی ایمنی عبارت است از " مقررات یا نظامی که برای کاهش وقوع حوادث از طریق حذف یا کنترل خطرات بکار می روند ) در مهندسی ایمنی صنعتی مسائلی که ایمن کردن محیط کار مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از: الف- پیشگیری از حوادث ب- عوامل انسانی ج- طراحی و

جا نمایی دستگاهها و تجهیزات د – مدیریت و راهبری ایمنی ه – آموزش و – بازرسی حیطه فعالیت مهندسی ایمنی امروزه گسترده تر شده است و به شاخه ها و گرایشهای گوناگون دانشگاهی گسترش یافته است که عبارت است از : 1- مدیریت خطر 2- پیشگیری از خطرات 3- مهندسی آتش سوزی 4- کنترل خطر مدیریت و راهبری ایمنی: مدیریت، مسئول ایمنی و بهداشت کارکنان است، همانگونه که یک مدیر برای بهره وری وسود آوری مسئولیتی سنگین دارد، در مورد ایمنی و بهداشت نیز چنین وضعیتی صادق است تولید از دست رفته ممکن است از طریق بهبود مدیریت مجددا بدست آید. اما هیچ راهی برای جبران تلفات انسانی که در نتیجه بروز حوادث حاصل می شود، وجود ندارد. این نکته مورد توافق متخصصان علم مدیریت است که تنها 15 درصد از مشکلات سازمان یا کارخانه ممکن است بوسیله کارکنان حل و کنترل شود، در صورتیکه 85 درصد این مشکلات را می توان از طریق مدیریت مهار کرد. عوامل اصلی در مدیریت ایمنی: 1- برنامه ریزی ایمنی 2- سازماندهی ایمنی و فعالیت های آن 3- هدایت برنامه های ایمنی 4- کنترل عملکرد ها و نتایج حاصله بهداشت و ایمنی : بهداشت به معنای مصون داشتن کارکنان از بیماری و سالم

نگهداشتن وضعیت جسمانی و روانی آنهاست ایمنی به معنای محافظت کردن کارکنان از آسیبهای مربوط به حواد کاری است. این عوامل حائز اهیمت است، زیرا کارکنانی که از سلامتی برخوردارند و در محیطی ایمن کار می کنند ثمر بخش ترند. به این دلیل مدیران آینده نگر، حامی برنامه های

پیشرفت بهداشت و ایمنی هستند. امروزه به دلیل ملاحظات قانونی تمام سازمانها موظف به مراقبت بهداشت و ایمنی کارکنان خود هستند. ایمنی در افزایش بهره وری : لازم به ذکر است که اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای نیز علاوه بر اثرات غیر مستقیم بر بهره وری و بازده اقتصادی واحدهای صنعتی، بطور مستقیم بر این موارد تأثیر دارد. بطور کلی خسارات مالی یا جانی، عواقب و پیامدهای منفی تمامی حوادث صنعتی را تشکیل می دهند. بنابراین وقوع حوادث یا سبب آسیب دیدن دستگاهها و تجهیزات مواد خام، مصولات یا محیط کار می شود و یا صدمات غیر قابل جبران

جسمی و جانی را به همراه خواهد داشت. مزایای توجه به رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای به شرح زیر است : برای کارگر : 1- افزایش روحیه 2- کاهش فشار کار 3- کاهش جراحات و صدمات 4- کاهش حوادث 5- افزایش راحتی 6- افزایش حفظ رفاه و سلامتی 7- افزایش سطح بهداشت کار برای کارفرما : 1- کاهش حوادث 2- افزایش کیفیت محصول 3- افزایش کارایی کارکنان

4- کاهش خطاها 5- کاهش مخارج درمانی کارگران 6- استفاده بهتر از نیروی انسانی 7- کاهش مخارج تولید. حفاظت و ایمنی : وظیفه مدیریت در امر حفاظت و ایمنی در محیط کار چیست؟ لازم است مدیران و کارفرمایان به اهمیت و ارزش حفاظت صنعتی پی ببرند. باید از زیانهای مادی ناشی از حوادث صنعتی (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) آگاهی داشته باشند مضافا" از همه مهمتر به ارزش و منزلت عامل انسانی و سلامت او توجه کند. لازم است مدیریت بر تمام کارکنان و محیط کار

تأثیر داشته باشد وعوامل ایمنی محیط را که در کم کردن حوادث مؤثرند به نحو مطلوب بشناسند و کوشش و توان خود را در حفظ و سلامت کارکنان و ماشین آلات به نحو مطلوب مصرف کند. ایمنی محیط کار : ایمنی شرایطی است که منابع انسانی را از عوامل مضری که می تواند سلامتی آنان را به خطر اندازد، مصون می دارد مسئولیت عمده ایمن سازی محیط کار به عهده مدیران سطوح بالای سازمان بویژه مدیران پرسنلی است. البته اهمیت همکاری کلیه کارکنان را در محیط امن نمی توان نادیده گرفت. بعبارت دیگر ایمنی کار عبارت است از : فراهم آوردن موجباتی که از بیماریها و حوادث ناشی از کارهای صنعتی جلوگیری می کند. یعنی هر چه تعداد حوادث ناشی از کار کمتر باشد می توان گفت که ایمنی بیشتری در محیط کار وجود دارد. حوادث ناشی از کار: هر سال میلیونها حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاق می افند. برخی از این حوادث باعث مرگ و برخی دیگر موجب از

کار افتادگی موقت می شوند که ممکن است ماهها دوام یابد. حوادث ناشی از کار سبب ناراحتی افراد بشر و زیانهای اقتصاد می گردند. و جامعه متحمل خسارات فراوان می شود. به همین جهت جلوگیری از آنها وظیفه ای مهم و اساسی است. الف- تعریف حادثه : آنچه انسان را ناخواسته از مسیر زندگی طبیعی منحرف ساخته و برای او ناراحتی جسمی و روانی و یا خسارات مالی ایجاد نماید، حادثه نامیده می شود. در دایره المعارف سازمان بین المللی کار ، حادثه چنین تعریف شده

است : (( حادثه عبارت است از یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب صدمه و آسیب گردد )) تعریف حادثه ناشی از کار عبارت است از حادثه ای که در حین انجام کار و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام کار تمامی اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه، مؤسسات وابسته، ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد، یا بدستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری می شود. ضمنا" تمام اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به

کارگاه و بالعکس جزء اوقات کار محسوب می شود. دلایل ایجاد حوادث : حوادث معمولا نتیجه شرایط و یا عملیات نامطمئن و نا ایمن است شرایط نا ایمن شامل استفاده از تجهیزات بد طراحی شده و غیر مجهز، محیط پر خطر به عنوان نمونه، لیز بودن زمین بدلیل ریختن آب، یا ابزار و تجهیزات قدیمی و مستهلک است. عملیات نامطمئن و نا ایمن است از سوی کارکنان و بدلیل استفاده نامناسب از ابزار و تجهیزات است. باید توجه داشت که تمام عملیات غیر ایمن منتهی به حادثه در محیط کار نمی شود و تمام حوادث به آسیب و صدمه ختم نخواهد شد بسیاری از مسئولین

رسیدگی و بررسی حوادث معتقدند که اکثر حوادث در نتیجه خطای انسانها بوجود می آیند. البته حوادثی نیز بدلیل نقص ابزار و تجهیزات یا محیط کاری نا ایمن رخ داده است. اما در بیشتر موارد به مزایای ایمنی ابزار و تجهیزات و محیط مطمئن از سوی کارکنان توجهی نشده ، یا توصیه های ایمنی و احتیاط های لازم نادیده گرفته شده اند. ب- انواع روش طبقه بندی حوادث : حوادث ناشی از کار را می توان به روشهای گوناگونی طبقه بندی نمود : 1- حوادث بر حسب افراد بوجود آورنده طبقه

بندی می گردند، مانند : مدیر ، استاد کار و کارگر 2- حوادث را بر حسب علل آنها طبقه بندی می نمایند. مانند: ماشین آلات ترابری ، انفجار و آتش سوزی و مواد سمی 3- حوادث را بر حسب کیفیت عملی که باعث حادثه گردیده، طبقه بندی می کنند، مانند: برداشتن حفاظ از روی دستگاه، عدم احتیاط لازم هنگام کار و راه اندازی دستگاه بدون اجازه. 4- حوادث را بر اساس شرائط محیط بوجود

آورنده طبقه بندی می کنند، مانند: عدم روشنایی کافی، تهویه نامناسب، سر و صدا در محیط کار ج- روشهای پیشگیری از حوادث : 1- وضع مقررات قانونی 2- تعیین اصول و میزانها 3- بازرسی 4- تحقیقات فنی 5- تحقیقات پزشکی 6- تحقیقات روانشناسی 7- تحقیقات کاری 8- آموزش 9- راهنمایی و تشویق 10- مزایای مالی 11- تشکیل کمیته حفاظت و بهداشت کار در کارگاه
تابلوی هوشمند مدیریت انرژی ساختمان


در عصری كه مهمترین دغدغه و كشمكش جهان دستیابی به انرژی‌های پایدار ارزان قیمت است به هدر دادن و اتلاف این انرژی‌ها به دور از انصاف می‌باشد. اگر چه در حال حاضر روند رشد مصرف انرژی برق یكی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی وزارت نیرو است و در سیاست‌های اخیر دولت نیز بر ضرورت استفاده از دستاوردهای علمی و فنی به عنوان یكی از راهكارهای مناسب برای صرفه‌جویی در این صنعت تاكید شده است


در عصری كه مهمترین دغدغه و كشمكش جهان دستیابی به انرژی‌های پایدار ارزان قیمت است به هدر دادن و اتلاف این انرژی‌ها به دور از انصاف می‌باشد. اگر چه در حال حاضر روند رشد مصرف انرژی برق یكی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی وزارت نیرو است و در سیاست‌های اخیر دولت نیز بر ضرورت استفاده از دستاوردهای علمی و فنی به عنوان یكی از راهكارهای مناسب برای صرفه‌جویی در این صنعت تاكید شده است اما آیا تا به حال تمهیدات جدی در راستای این سیاست‌ها اندیشیده شده است؟


در شرایطی كه در نقاط مختلف جهان سالانه میلیاردها دلار برای پیشبرد پروژه‌های مختلف اختصاص می‌دهند تا با پرداخت یارانه و ابداع شیوه‌های اقتصادی كم‌هزینه حداقل طی ۱۰ سال آینده، هزینه تولید هر واحد انرژی را كاهش دهند و در نهایت بتوانند سوخت پاك را رقیب سوخت‌های فسیلی كنند ایران برای حفظ و نگهداری از نوآوری‌های بومی خود چه برنامه‌ریزی داشته است؟
در شرایطی كه كشور هندوستان و پاكستان با برنامه‌ریزی روی تكنولوژی‌های نرم‌افزاری جدید توانسته‌اند درآمدی را برای خود كسب كنند كه از میزان فروش نفت ما در یك سال بیشتر است ایران برای رسیدن به آنان و حذف درآمدهای نفتی و حمایت از نوآوری‌های جدید كه می‌تواند اشتغال زیادی را نیز در كشور ایجاد كند چه راهكاری اندیشیده است؟


سوال اینجاست كه فرهنگ‌سازی و تولید محصولی كه از اندیشه و تفكر خلاق یك ایرانی نشات گرفته گران قیمت‌تر است یا خرید همان دانش و تكنولوژی به صورت وارداتی كه شاید اگر در ایران فرصت تولید و توسعه می‌‌یافت نه تنها هزینه كمتری داشته بلكه بی‌تردید امكان صادرات هم می‌یافت.


به هر روی در این‌جا گفت و گویی را با مدیری خلاق و كارآفرین و مخترع انجام داده‌ایم كه اختراع وی یعنی تابلوی مدیریت انرژی ساختمان ۵۰ درصد هزینه‌های مستقیم انرژی را برای مصرف‌كنندگان در پی دارد و بیش از چند برابر آن به اقتصاد ملی كمك می‌نماید.
ضمن معرفی خود شركت تحت مدیریت‌تان را نیز به اختصار برای خوانندگان معرفی نماید؟
طهماسب داودی طراح و مخترع تابلوی مدیریت انرژی ساختمان دارای مدرك كارشناسی در رشته برق از دانشگاه صنعتی اصفهان و در حال حاضر مدیریت شركت تماس گستر كیش تولیدكننده تابلوی مدیریت انرژی ساختمان را برعهده دارم


● از اختراع‌تان برای ما بفرمائید.
پروژه‌ای كه ما روی آن كار كرده‌ایم ماحصل تلاش‌های ۱۴ ساله است طراحی كه سال‌ها بر روی آن تحقیق و پژوهش انجام گرفته و اكنون سه مسئله صرفه‌جویی در مصرف انرژی، حفاظت و ایمنی و كنترل و اتوماسیون را در كلیه ساختمان‌ها مدیریت می‌نماید.
به عبارت دیگر این سیستم كه به عنوان تابلوی هوشمند مدیریت انرژی ساختمان نامگذاری شده است یك سامانه دیجیتالی است كه براساس آخرین دستاوردهای علوم الكترونیك و كامپیوتر به تولید رسیده و در گروه صنایع نوین جهانی قرار دارد.
این محصول با استفاده از برنامه‌های نرم‌افزاری اختصاصی عملا با مجتمع كردن مدارات و سخت‌افزارهای مختلف قیمت تمام شده محصول را به شدت كاهش داده و كاربرد آن را در تمامی سطوح اقتصادی ممكن می‌سازد. از چه زمانی تصمیم به انجام چنین پروژه‌ای گرفتید و اجرای آن چه مدت طول كشید؟


كار مطالعاتی این پروژه از ۱۵ سال پیش آغاز شده و طرح اولیه، تولید تابلوی شبكه‌های تك سوئیچ در تقلیل مدارات و فرمان‌ها برای روشنایی بود كه در سال ۱۳۷۱ شكل گرفت و در سال ۱۳۷۵ اولین گواهی ثبت اختراع را دریافت كرد و در طی ۱۲ سال با تكمیل طرح اولیه به تابلوی مدیریت انرژی ساختمان تبدیل شد.


در خصوص تابلوی مدیریت انرژی ساختمان، اطلاعات بیشتری را در اختیار خوانندگان ما قرار دهید.
تابلوی مدیریت انرژی ساختمان با كمك شش مكانیزم مختلف بدون كاهش رفاه تا ۳۵ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی ایجاد می‌نماید و همچنین با اعمال مدیریت مصرف در ساعات اوج مصرف با توجه به تصاعدی بودن تعرفه‌های برق باعث كاهش تا ۵۰ درصد در هزینه برق می‌شود.


با توجه به این مطلب كه قیمت تمام شده انرژی در كشور ۴ برابر قیمتی است كه مصرف‌كننده در بخش خانگی بهای آن را پرداخت می‌نماید و دولت سالیانه بیش از ۱۳ میلیارد دلار سوبسید بابت انرژی می‌پردازد بنابراین استفاده از تابلوی مدیریت انرژی ساختمان می‌تواند تا ۵۰ درصد كاهش هزینه‌های مستقیم را برای مصرف‌كنندگان در برداشته باشد و بیش از چند برابر آن به اقتصاد ملی كمك نماید.


با نصب این تابلو در یكصد هزار واحد مسكونی میزان صرفه‌جوئی به اندازه mw/h۵/۲۷۸ ایجاد می‌شود كه این میزان معادل ۵۲۳ هزار بشكه نفت خام است و همچنین معادل حذف نمودن یك نیروگاه فسیلی از چرخه صرفه‌جوئی ایجاد می‌ نماید.
از مزایای دیگر نصب این تابلو كمك به كاهش آلایندگی محیط‌زیست است كه نقش ارزنده‌ای مطابق جداول ذیل در كاهش میزان آلایندگی محیط‌زیست بازی می‌نماید.
مقدار انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای از كلیه بخشهای مصرف‌كننده انرژی در سال ۸۱
● بخش / گاز
▪ خانگی، تجاری و عمومی


▪ نیروگاهی
ـ No
۹۵۳۷۹
۱۲۳۰۲۳
So
۱۵۰۱۲۶
۳۱۹۹۳۷
ـ C
۹۹۱۳۲۲۳۸
۷۹۸۸۳۲۸۸
ـ So
۱۸۴۰
۴۸۸۵
ـ Co
۶۷۴۵۱
۱۶۳
ـ CH
۱۱۲۹۴
۴۵۹۸
ـ SPM
۱۰۴۰۰
۱۴۲۸۳
مقدار صرفه‌جوئی شده توسط تابلوی مدیریت انرژی ساختمان
▪ گاز
▪ مقدار صرفه‌جوئی توسط تابلو
ـ No
۲۴۲
ـ So


۴۶۴
ـ C
۷۰۶/۲۲۰
ـ So
۶
ـ Co
۱۱۵
ـ CH
۲۲
ـ SPM
۲۷
دیگر خصوصیات طرح اختراعی خود را بیان بفرمائید، تابلوی هوشمندمدیریت انرژی ساختمان علاوه بر مزیت صرفه‌جوئی كه در بالا به آن اشاره شد بخش حفاظت و ایمنی را هم برعهده دارد به صورتی كه حفاظت و ایمنی را هم برای افراد و هم برای تجهیزات ساختمان اعمال می‌‌نماید و هم حفاظت در برابر آتش‌سوزی و نشت گاز و هم حفاظت در برابر زلزله را مدیریت می‌نماید.


برای حفاظت افراد در برابر برق گرفتگی با دو مكانیزم مجزای حفاظت با بهره‌گیری از شبكه‌های تك سوئیچ (ولتاژ ۱۲) و حفاظت در مقابل ولتاژ ۲۲۰ به كمك مدار محافظ جان عمل می‌نماید.
برای حفاظت در برابر آتش‌سوزی و نشت گاز تابلو مجهز به سیستم اخطار صوتی به صورت سخنگو بوده و همزمان با ۵ شماره تلفن ارتباط برقرار كرده و اقدام به ارسال E-MAIL و SMS می‌نماید و همچنین قابلیت فرمان قطع ورودی‌‌های گاز و آب و برق را دارا می‌باشد.
در خصوص حفاظت در برابر زلزله نیز تابلو مجهز به تشخیص امواج اولیه زلزله بوده و قبل از وقوع زلزله هشدار صوتی را به صورت توزیع شده اعلام می‌نماید و ضمن دعوت ساكنین منزل به م

حل‌های امن همزمان فرمان قطع ورودی‌های گاز، آب و برق را صادر می‌نماید.
در بخش كنترل و اتوماسیون یا ICT تابلوی مدیریت انرژی ساختمان شعار انسان می‌اندیشد، ماشین كار می‌كند را تحقق بخشیده و رابطه انسان و ماشین را به حداقل می‌رساند. به صورتی كه در این سیستم امكان تماس با تلفن ثابت یا همراه از بیرون منزل به منظور كنترل روشنایی‌ها و تجهیزات برقی، ارتباط بین آیفون درب منزل با تلفن در زمان عدم حضور در منزل و باز كردن درب ورودی از طریق كد رمز عبور و امكان شنود صدای داخل منزل از طریق خط تلفن و... را فراهم می‌سازد.


● آیا تاكنون عناوین ملی و بین‌المللی نیز كسب كرده‌اید و در حال حاضر این تكنولوژی در سطح جهانی چه جایگاهی دارد؟
تابلوی هوشمند مدیریت انرژی ساختمان دارای سه گواهی نامه ثبت اختراع در سه موضوع اصلی طرح می‌باشد سه نشان ملی از پنجمین همایش ملی انرژی ایران و جشنواره كارآفرینی شیخ بهائی و جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران دریافت نموده است.
همچنین در سطح بین‌المللی موفق به اخذ مدال طلای اختراعات جهان در كشور مالزی، مدال جینوس از كشور مجارستان و كاپ زرین وزارت آموزش و تحقیقات كشور رومانی، مدال طلای مسابقات نوآوری‌های مسكو، مدال طلای مسابقات اختراعات ۲۰۰۷ ژنو شده است.


تابلوی هوشمند مدیریت انرژی ساختمان از جمیع مزایای مشابه خارجی برخوردار بوده ضمن آنكه عملا موضوع دانش BEMS را در جهان ارتقاء داده است. آقای مهندس بازار آینده این تكنولوژی را چگونه می‌بینید؟

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید