مقاله بررسی نظریه یادگیری شرطی سازی کلاسیک پاولف و کاربرد آن در مسائل آموزشی و انسانی

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان

بررسی نظریه یادگیری شرطی سازی کلاسیک پاولف و کاربرد آن در مسائل آموزشی و انسانی

 

یادگیری،کارکردی اساسی و انطباق جویانه برای انسان است. انسانها نسبت به سایر موجودات، یادگیرندگانی انعطافپذیرتر هستند که فعالانه به کسب دانش و مهارت می پردازند. بسیاری از یادگیریهای آدمیان بدون آنکه آموزش رسمی دریافت کنند، صورت میگیرند اما از زمانی که در پی کسب اطلاعات نظامدار و ساختمندی همچون خواندن، نوشتن، حساب کردن و... بر میآیند،آموزش رسمی ضرورت مییابد. در حال حاضر علم به مفاهیم جدیدی در فرآیند یادگیری اشاره دارد که مستلزم توسعه قابلیت ها و تواناییهای شناختی، حل مسئله و قدرت استدلال میباشد. بین اصول یادگیری و روشهای آموزشی رابطه نزدیکی وجود دارد. در بسیاری موارد، اصول حاصل از پژوهشهای یادگیری آزمایشگاهی سرانجام در کلاس درس مورد استفاده قرار گرفته اند. کاربرد وسیع یادگیری برنامهای، ماشین های آموزشی و آموزش به کمک کامپیوتر نمونههایی از چگونگی تاثیر پژوهش بر روشهای آموزشی هستند. روند جاری آموزش و پرورش به سوی نظامهای آموزش شخصی یا آموزش فردی را نیز می توان محصول پژوهشهای مربوط به فرآیند یادگیری دانست. نظریه یادگیری پاولف از جمله اصول پویا و کاربردی در حوزه آموختن می باشد که تاثیرهای متفاوتی را در مسائل انسانی، خصوصا در حوزه آموزشی ایجاد کرده است.

این مقاله به روش کتابخانهای تدوین گردیده و در تهیه آن از منابع معتبر و بهروز علمی استفاده شده است. نگارنده در این مقاله در پی بررسی نظریه یادگیری شرطی سازی کلاسیک پاولف و کاربرد آن در مسائل آموزشی و انسانی میباشد.


کلید واژهها: یادگیری، روشهای آموزشی، آموزشوپرورش، پاولف

مقدمه

یادگیری یکی از ارکان زندگی انسانهاست و باعث میشود تا انسان بتواند خود را باشرایط محیطی وفق دهد. در واقع بدون یادگیری زندگی برای انسان غیرممکن خواهد شد. اهمیت مسألهیادگیری، در زندگی عموماً و در آموزش و پرورش خصوصاً روانشناسان را به بحث و تجربه بیشتر درباره این مقوله ترغیب کرده است به طوری که آنان عقیده دارند یادگیری از موضوعات بسیار مهم و اساسی در تمام علوم است. یادگیری با این طیف گسترده بدون مبانی نظری ممکن نخواهد بود. بدیهی است چنین فرایندی نیازمند اصول و روشها و ضوابطی است که در مجموعهای تحت عنوان نظریهای یادگیری تحقق یافته است.

معلمان برای تدریس مؤثر در کلاس درس، به درکی فزاینده از یادگیری و شیوه وقوع آن نیاز دارند. این درک کاملاً شامل دانش مربوط به نظریههای یادگیری و ثانیاً کاربرد آنها در فرایند تدریس میباشد.


1

اساساً هر عملی که مبتنی بر هدفی باشد مستلزم نظریهای است؛ بنابراین آموزش و یادگیری که یک عمل هدفمند است نیازمند نظریه است تا در آن مبانی نظری، عواطف و توانمندیها، شیوههای منطقی و مؤثر مطالب و جایگاه و نقش معلم ترسیم شده باشد. معلم فکور میبایست نظریات یادگیری را بشناسد آگاهی از نظریههای یادگیری برای معلمان فرایندی انکارناپذیر است زیرا همه فعالیتها و کوششهای معلمان بر این است که تجارب مفیدتر و بیشتری را در اختیار فراگیران قرار دهند و همواره انتظار دارند که گفتهها و تجاربشان بهتر آموخته شود، که نظریات یادگیری آنان را در این راستا یاری میبخشد.

با نگرشی بر مبنای نظری و پیشینه علمی روان شناسی یادگیری در می یابیم که متخصصان یادگیری در طول عمر کوتاه این علم، کوشیده اند تا فرآیندهای اساسی یادگیری را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند و کوشش های آنان به ارائه نظریه هایی در عرصه یادگیری انجامیده است.تفاوت شیوه های یادگیری دانش آموزان از عوامل موثر در پیدایش نظریات مختلف یادگیری بوده است.
فرآیند شرطی سازی کلاسیک

مفهوم شرطی سازی یا شرطی شدن به نوعی به یادگیری مربوط است.معمولا به نظریه ها و دیدگاههای علمی که در زمان های پیشتر ارائه گردید و سنگ بنای نظریه های بعدی می شود واژه کلاسیک اطلاق می شود.کلاسیک به معنای کهنه و قدیمی بودن نیست بلکه به معنای دیدگاههای کهن و در عین حال علمی و معتبر است.

پاولف در ارتباط با مفهوم شرطی به آزمایش های زیر اشاره دارد:

"من دو آزمایش ساده را که می توانند به وسیله هرکسی با موفقیت انجام گیرند ذکر می کنم .ما یک محلول رقیق از نوعی اسید را به دهان یک سگ می ریزیم؛اسید یک واکنش دفاعی معمولی در حیوان ایجاد می کند :او با حرکات شدید دهان محلول را بیرون می ریزد ،ودر همان حال مقدار زیادی بزاق ،ابتدا در درون دهان جریان می یابد،که اسید را رقیق می کند و مخاط دهان را شستشو می دهد .حال به آزمایش دوم می پردازیم .درست پیش از ریختن محلول اسید به دهان حیوان،با یک عامل بیرونی،مثلا صدایی معین ، چندین بار حیوان را تحت تاثیر قرار می دهیم .بعد چه اتفاقی می افتد؟با تکرار صدا به تنهایی ،همان واکنش به طور کامل مشاهده می شود همان حرکات دهان و همان ترشح بزاق"(حسین زارع،.(49:1386

اجزای ضروری برای ایجاد شرطی شدن کلاسیک یاپاولفی شامل موارد زیرند:

الف)یک محرک غیرشرطی((USکه موجب یک پاسخ طبیعی و خودکار در ارگانیسم می شود. ب)یک پاسخ غیر شرطی((URکه پاسخ طبیعی و خودکار فراخوانده شده به وسیله((USاست.

پ)یک محرک شرطی (CS)که یک محرک خنثی است و پاسخ طبیعی و خودکار را در ارگانیسم موجب نمی شود.

وقتی این اجزا با طریق معینی در هم در آمیزند ،یک پاسخ شرطی ظاهر می شود.برای ایجاد CR،باید CSو USرا چندین بار همراه کرد

.ابتدا CSارائه می شود و بعد .USترتیب ارائه این دو محرک بسیار مهم است.

هر بار که USرخ می دهد،یک URداده می شود.سرانجام CSرا می توان به تنهایی ارائه داد و آن پاسخی شبیه به URرا فرا خواهد خواند.وقتی

این اتفاق افتاد ،یک CRایجاد شده است .روش فوق را به نحو زیر می توان نمایش داد:
روش شرطی کردن 85 86 &6
نمایش شرطی کردن &5 &6


در مثال پاولف که در بالا ارائه شد ،USاسید،URبزاق،و USصدا است .البته صدا به طور معمول سبب ترشح بزاق در سگ نمی شود ،اما در اثر همراه شدن با اسید ،خاصیت فراخوانی بزاق را کسب می کند(علی اکبرسیف،.(221:1389
خاموشی آزمایشی

وجود CRبه USوابسته است و به همین دلیل است که پاولف USرا تقویت کننده نامید .ظاهرا بدون US,CSهرگز توانایی فراخوانی CRرا کسب نخواهد کرد .به همین منوال ،اگر پس از آنکه CRبه وجود آمد،CSبه طور مکرر ارائه شود ،اما USبه دنبال آن نیاید ،به تدریج CRناپدید

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی رابطه کاربرد راهبردهای یادگیری با موفقیت در رشته های تحصیلی ( ریاضی - فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی )

word قابل ویرایش
27 صفحه
18700 تومان
بررسی رابطه کاربرد راهبردهای یادگیری با موفقیت در رشته های تحصیلی (ریاضی- فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی)منابع فارسي - امينيان. اميرحسين (1373). «بررسي شيوه هاي مطالعه و يادگيري دانشجويان پزشكي و غير پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد.» پايان نامه كارشناسي ارشد تهران: دانشگاه علامه طباطبايي. دانشكده روانشناسي و علو ...

دانلود مقاله مسائل یاددهی و یادگیری و کاربرد ریاضیات در زندگی روزمره

word قابل ویرایش
25 صفحه
18700 تومان
بسمه تعالیپیشگفتارخوشبختانه، جامعه ی آموزش و پرورش امروز ما گرفتار تنگدستی و فقر اطلاعات علمی – نظری نیست. هر جستجوگر علاقه مندی می تواند با مراجعه به متون مدون و پرحجم موجود در آموزش و پرورش اعم از کهنترین و تازه ترین کتابها تا قدیمیترین و جدیدترین رسانه ها و مقاله ها که بیان کننده ی نظریه ها و تفکرات و اندی ...

مقاله طراحی الگوی توسعهی منابع انسانی کارآفرین بر اساس نظریهی یادگیری اجتماعی

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
طراحی الگوي توسعهي منابع انسانی کارآفرین بر اساس نظریهي یادگیري اجتماعی   چکیده مطابق دیدگاه یادگیري اجتماعی، یادگیري میتواند با مشاهدهي رفتار دیگران و پیآمدهاي حاصل از رفتار آنان اتفاق بیفتد. هنگامیکه فرد رفتارکارآفرینانه را از یک کارآفـرین مشاهده میکند و فرد کارآفـرین نیز مورد حمایت اطـرافیان قـرار می ...

مقاله بررسی مدل های شبیه سازی حمل و نقلی و انتخاب نرم افزار برتر جهت کاربردهای ترافیکی

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی مدل های شبیه سازی حمل و نقلی و انتخاب نرم افزار برتر جهت کاربردهای ترافیکی چکیده گسترش شهرها و شبکههای حمل و لی و بوجود آمدن سناریوهای ترافیکی متعدد و پیچیده، موجب تهیه نرمافزارهای شبیه ساری زیادی با قابلیت ها و گستردهای کاری متفاوت شده است. یکی از مراحلی انجام پروسه شبیه سازی انتخاب مناسب نرم افزار ...

مقاله نظریه یادگیری اکتشافی برونر وکاربرد آن دربرنامه ریزی درسی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نظریه یادگیری اکتشافی برونر وکاربرد آن دربرنامه ریزی درسی خلاصه پژوهش حاضر با هدف بررسی روش "یادگیری اکتشافی برونر " انجام گرفته است. در روش اکتشافی یادگیرنده وادار می شود تا خود بیندیشد و کشف کند که دانش چگونه به دست می آید که در نتیجه این امر، مهارت های تفکر سطح بالا در دانش آموزان بالا می رود. در این پژو ...

مقاله نقش فضای باز ، طبیعت و منظر در ارتقا کیفیت آموزشی مدارس ( تحلیل کارکردی نظریه بازسازی تمرکز ذهنی در معماری منظر )

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش فضای باز، طبیعت و منظر در ارتقا کیفیت آموزشی مدارس ) تحلیل کارکردی نظریه بازسازی تمرکز ذهنی در معماری منظر)   چکیده در راستای تحقیقات صورت گرفته در رابطه با تأثیرات طبیعت بر بهبود روند آموزشی و نقش آرامبخش ارتباط با طبیعت بر جسم و روان آدمی، بررسی کیفیت تعامل با طبیعت در مکانهای آموزشی ضروری به نظر م ...

مقاله بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس در بهبود یادگیری از دیدگاه معلمان ابتدائی

word قابل ویرایش
25 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس در بهبود یادگیری از دیدگاه معلمان ابتدائی خلاصه منظور از هوشمندسازی مدارس در پژوهش حاضر تغییرات و تحولاتی است که پس از اجرای این سیستم در مدارس ابتدائی اداره آموزش و پرورش انزل از منظر یادگیری دانش آموزان بوجود آمده است. بنابراین، در پژوهش حاضر تفاوت بین یادگیری در دوره قبل ا ...

مقاله کاربرد نظریه تولمن در یادگیری

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
کاربرد نظریه تولمن در یادگیری چکیده در این مقاله با هدف شناخت نظریه تولمن و کاربرد آن در یادگیری،به تحلیل مفاهیم آن و مقایسه با مفاهیم رفتارگرایان پرداخته است. و این نتیجه حاصل شد که نظریه یادگیری تولمن مخلوطی از نظریه گشتالت و رفتارگرایی است. تولمن به این موضوع پرداخته است که " بیش از یک نوع یادگیری وج ...