مقاله تأثیر نوع ازدواج(سنتی- مدرن) بر رضایت زناشویی زوجین

word قابل ویرایش
7 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

تأثیر نوع ازدواج(سنتی- مدرن) بر رضایت زناشویی زوجین

چکیده

ازدواج مهمترین مرحله زندگی هر فرد است. روابط بین افراد و شیوه آشنایی آنها با یکدیگر می تواند بر ازدواج و رضایت از زندگی مشترک تأثیرگذار باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ازدواج های مدرن و سنتی و میزان دخالت والدین در زندگی زناشویی در میان زنان و مردان متأهل می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان و مردان متأهل شهر تهران تشکیل میدادند. گروه نمونه شامل ۲۰۰ نفر(۱۰۰ مرد و ۱۰۰ زن)بود که به روش تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های محقق ساخته شامل(اطلاعات دموگرافیک و سؤالاتی در ارتباط با نوع ازدواج) و پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH را تکمیل کردند. داده های پژوهش با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس یک راهه((ANOVA، آزمون t برای گروههای مستقل و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین رضایت زناشویی زوجینی که به سبک سنتی ازدواج کرده اند و زوجینی که به سبک مدرن ازدواج کرده اند، تفاوت معناداری وجود دارد. بین میزان دخالت والدین در زندگی زوجین و میزان رضایت زناشویی آنها رابطه معناداری دیده می شود. همچنین نحوه آشنایی با همسر نیز بر رضایت زناشویی تأثیر گذاشته و رضایت زناشویی افرادی که از طریق خانواده آشنا شدهاند، بیشتر از افرادی است که از طریق دوستی و اینترنت آشنا شده و ازدواج کرده اند. بنابراین، نوع ازدواج افراد، شیوه آشنایی آنها با یکدیگر، روابط خانوادگی بعد از ازدواج و دخالت خانواده های زوجین در زندگی مشترک، عامل مهمی در رضایت زوجین از زندگی زناشویی و تداوم آن می باشد.

کلید واژه ها: ازدواج سنتی، ازدواج مدرن، رضایت زناشویی.

مقدمه

خانواده به عنوان یک واحد زیستی(بیولوژیکی) است که تشکیل آن مبتنی برپیوند زناشویی میباشد و بر اساس آن افراد با یکدیگر خویشاوند میشوند. خانوده بهعنوان یک گروه اجتماعی در برگیرنده بیشترین، عمیقترین و اساسیترین مناسبات انسانی است که موقعیتهای متعددی را برای یادگیری و شکلگیری نگرشهای اساسی یک فرد فراهم می آورد(تاجیک،.(۱۳۷۳ رضایت زناشویی عاملی مهم و تأثیرگذار بر تداوم زندگی و سلامت روحی و روانی میباشد. تعاریف متعددی از طرف صاحب نظران در مورد رضامندی زناشویی ارائه شده است. احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر، زمانی که همهی جنبه های ازدواجشان را در نظر میگیرند. رضامندی یک متغییر نگرشی است، بنابراین خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب میشود. طبق تعریف فوق، رضامندی زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی دارند(استاک، .(۱۹۹۸ ازدواج را شاید بتوان مهمترین مرحله زندگی هر دختر و پسری قلمداد کرد. این پدیده اجتماعی از جنبههای گوناگون قابل تحقیق است. در هر جامعهای روابط افراد تاثیر زیادی در ازدواج دارد و همچنین ازدواجهایی که در هر جامعه صورت میگیرد، نشانگر واقعیت موجود در آن جامعه است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت، ازدواج درگذشته به صورت سنتی بین افراد برقرار میشد و در آن خانواده پسر پس از انتخاب دختری که او را مناسب خانواده و پسر خود می دیدند، پس از خواستگاری، وی را به عقد ازدواج پسر خود در میآوردند. در این ازدواجها دختر و پسر شناختی از هم نداشته و تا قبل از ازدواج از خصوصیات و رفتارهای درونی و شخصی فرد مورد نظرشان بیخبر بودند. با گذشت زمان و ارتباط با کشورهای اروپایی گونه دیگری از ازدواج که از آن به ازدواج مدرن یاد میشود، در جامعه ما سایه انداخت. در اینگونه ازدواجها دختر و پسر پس از آشنایی و دوستی با یکدیگر به برقراری رابطهای عاطفی میپردازند و درصورت وجود هماهنگی و رضایت میان آنها اقدام به ازدواج میکنند. متخصصان عقیده دارند، نمیشود از بین ازدواج سنتی و مدرن مشخص کرد کدامیک موفقتر است.

ولی براساس آمار طلاق و نگاه به اظهارنظرهای نمونههایی که به صورت سنتی یا مدرن ازدواج کرده اند، پی میبریم در هر دو ازدواج انتخاب نادرست وجود دارد. ازدواج اینترنتی امری است که در چند سالهی اخیر در کشورما از رواج بالایی برخوردار بوده است. با رایج شدن استفاده اینترنت در میان نسل جوان دایرهی ارتباطی افراد بسیار بالا رفته است. در ازدواج مدرن، به جای این که ارزشهای سنتی مهم باشند، ارزشهای خود فرد که میخواهد ازدواج کند، مهم می شود. به همین خاطر هر دو طرف حق دارند که شریک زندگیشان را آزادانه از بین اطرافیانشان انتخاب کنند. برای همین شکل ازدواج مدرن اساسا با شکل ازدواج سنتی متفاوت است. ضمن این که عشق رمانتیک قیل از ازدواج در ازدواج مدرن خیلی پر رنگ است. در ازدواج مدرن وسایل ارتباطی نوظهور مثل اینترنت میتواند نوع جدیدی از رابطه پیش از ازدواج را تعریف کند و رسانه های جمعی هم توقعات مدرن از زندگی را ترویج میکنند. بنابراین میتوان عنوان کرد که نحوهی تشکیل خانوادهها مهمترین عامل در تداوم رابطهی زناشویی است. ما در این پژوهش به بررسی این مسئله پرداختهایم که نوع آشناییها و نحوه ازدواجها چقدر بر روی رضایت زناشویی تأثیرگذار است. بین رضایت زناشویی زوجینی که به سبک سنتی ازدواج کرده اند و زوجینی که به سبک مدرن ازدواج کردهاند، تفاوت وجود دارد. بین میزان دخالت والدین و میزان رضایت زناشویی زوجین تفاوت وجود دارد. بین رضایت زناشویی و نحوهی آشنایی با همسر تفاوت وجود دارد.

روش پژوهش

جامعه و نمونه مورد مطالعه: جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان و مردان متأهل شهر تهران تشکیل می دادند. گروه نمونه شامل ۲۰۰ نفر(۱۰۰

مرد و ۱۰۰ زن) بود که به روش تصادفی انتخاب شدند.

ابزارگردآوری اطلاعات: برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامههای محقق ساخته شامل(اطلاعات دموگرافیک و سؤالاتی در ارتباط با نوع ازدواج) و پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH استفاده شد. پرسشنامه انریچ از ۱۱۵ سؤال بسته و ۱۲ خرده مقیاس تشکیل شده که به جز مقیاس اول آن که ۵ سؤال دارد، بقیه مقیاس ها دارای ۱۰ سؤال است. درجه بندی سؤالات به صورت لیکرت ۵ درجه ای از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم میباشد. اولسون و دیگران اعتبار این پرسشنامه را با ضریب آلفای ۰/۹۲ گزارش کرده اند. ضریب آلفای فرم ۴۸ سؤالی پرسشنامه در پژوهش میرخشتی ۰/۹۲ و در فرم ۴۷ سؤالی پژوهش سلیمانیان ۰/۹۵ به دست آمده است(ثنایی،.(۱۳۷۹ دادههای پژوهش با استفاده از آزمونهای آماری تحلیل واریانس یک راهه((ANOVA،آزمون t برای گروههای مستقل وکروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 7 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد