بخشی از مقاله

چکیده
پژوهش حاضر به شیوه همبستگی به مقایسه میزان رضایت زناشوئی ، تعهد ، و صمیمیت در بین زوجین با ازدواج های سنتی و ازدواج های مدرن می پردازد . در این پژوهش ، ازدواج با انتخاب ، نظارت و ورود خانواده ها ازدواج سنتی و ازدواج های حاصل از انتخاب خود زوجین و خارج از سیستم خانواده ، ازدواج مدرن نام دارد. بدین منظور تعداد 24 زوج(10 زوج با ازدواج مدرن و 14 زوج با ازدواج سنتی ) که در 5 سال اول زندگی مشترک بسر میبرند به روش نمونه گیری در دسترس از میان جامعه آماری زوجین شهرستان کاشمر انتخاب شدند و به سوالات فرم 115 سوالی پرسشنامه رضایتمندی زناشوییENRICH پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده های خام از ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون،آزمونT

استفاده شد.نتایج نشان داد هر سه مولفه رضایت زناشوئی،صمیمیت ، تعهد در ازدواجهای سنتی بیشتر از ازدواج های مدرن است.

×
کلمات کلیدی : ازدواج سنتی ، ازدواج مدرن ، رضایت زناشوئی،صمیمیت ، تعهد


مقدمه

درمیان عوامل اثر گذار بر سلامت روانی انسانها،خانواده نقشی بسیار مهم دارد . بسـیاری از نـا هنجاریهـای روانـی ورفتـاری انسانها در خانواده ریشه دارد و در عین حال بسیاری از پیشرفتهای بشر نیز از خانواده نشات می گیرد. خانواده می تواند کانون التیام همه زخمهای اعضایش باشد و در مقابل میتوان کانون ایجاد زخمهـای عمیـق در آنهـا باشـد ازدواج هسـته ی اصـلی


1


خانواده را تشکیل می دهد. در داخل این سیستم،حلقه های عاطفی قدرتمند، پایدار و متقابلی افراد را به هم گـره زده اسـت . اغلب اوقات اعضاء از طریق تولد یا ازدواج در این سیستم وارد می شوند(نظری،.(1389

بنا به گفته ی کی (1985) خانواده ها صاحب اعضای جدیدی می شوند و بـه مـرور آنهـا را از دسـت مـی دهنـد،اما روابـط خانوادگی همچنان پابرجا باقی می ماند . نفوذ خانواده باعث می شود حتی زمانی که اعضاء در اثـر فاصـله هـای فیزیکـی یـا گاهی مرگ از هم جدا می شوند،حلقه های عاطفی و ارتباطی اعضاء باقی بماند. خانواده سیستم ارتباطی منحصـر بـه فـردی داردکه با روابط دوستی و روابط کاری متفاوت است.در همه ی جوامع،روابط زوجی ارزش زیادی دارند .

رضایتمندی زناشویی یکی از مهم ترین مسایل در خانواده ها است همه ی زوجها به دنبال آنند که از زندگی زناشـویی خـود لذت برند و احساس رضایت داشته باشند بسیاری از خانواده ها از نارضایتی رنج می برند و در پی یافتن راهی برای حـل ایـن مشکل هستند .یکی از علل عمده طلاق و شاید مهم ترین آنها عدم رضایت از رابطه زناشویی است( نظری،.(1389

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید