بخشی از مقاله

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رشد سپرده های شعب بانک مهراقتصاد استان فارس از طریق شناسایی اثر خدمات موبایل بانک وتلفن بانک انجام شده است. این تحقیق از حیث هدف"کاربردی"واز حیث نحوه گردآوری داده ها توصیفی است، جامعه ونمونه آماری این تحقیق شامل کلیه شعب بانک مهراقتصاد استان فارس 44 - شعبه - می باشد. اطلاعات اولیه در این تحقیق از طریق برنامه های گزارشگری مالی توسط مدیریت شعب بانک مهراقتصاد ونرم افزارهای تحلیلی گزارشگری داخل شعب طی سالهای 91تا 93 گردآوری شده است واطلاعات ثانویه نیز از بررسی اسناد،مطالعه کتابخانه ای واینترنت بدست آمده است.

این پژوهش در دو حوزه توصیفی وتحلیلی انجام شده است که در حوزه تحلیلی از روش تحلیل رگرسیون استفاده کردیم. در نهایت با استفاده از نرم افزار Eviews7 وانجام آزمونهای اماری مناسب مانند اسمیرنف کلموگروف، F لیمر، هاسمن، بروش پاگان ومعناداری رگرسیون به بررسی رابطه بین متغیرها پرداختیم که نتایج حاصل نشان داد که افزایش استفاده از خدمات موبایل بانک تاثیر مثبت بر رشد سپرده های شعب مهر اقتصاد استان فارس دارد، اما افزایش استفاده از خدمات تلفن بانک بر روی رشد سپرده ها تاثیری ندارد.

کلمات کلیدی: موبایل بانک،تلفن بانک،رشد سپرده ها،بانک مهراقتصاد،تحلیل رگرسیون

مقدمه

امروزه توسعه شگفت انگیز فناوری اطلاعات وگسترش ان به بازارهای پولی وبانکی جهان، علاوه بر تسهیل امور مشتریان بانک ها روش های جاری بانکداری را متحول ساخته است. در نظام بانکی انجام سریع امور وعدم اتلاف زمان به عنوان مهمترین عنصر در رقابت بانکها محسوب می شود ومشتریان به عنوان رکن اصلی تعیین کننده این رقابت ارزش زیادی برای تکنولوژی وسرعت ودر درجه بعدی تخصص فنی بانکها قایل هستند.

بنابراین شایسته است در بازار رقابت کنونی که با تاسیس بانکهای خارجی در کشور و خصوصی شدن تعداد زیادی از بانکهای دولتی همراه است، بانکها هرچه سریع تر برای حفظ مشتریان خویش چاره اندیشی کنند.بانکداری امروز شیوه های نوآورانه، مشتداری مداری موثر، ارایه تکنولوژی های کارآمد،سرویس دهی وخدمات مورد نظر مشتری را طلب می کند که هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر، دوام ،بقای دایمی وبهره وری بالاتر خواهد شد واین در حالی است که بانکداری الکترونیک بهترین واثربخش ترین گزینه فراروی این بانکها برای تحقق این اهداف است.

معمولا در فعالیتهای یک بانک جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه میتواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد. از انجا که بانک ها، از یک سو به دلیل اتکا به دارایی و سپردههای مردمی و از سوی دیگر به سبب اهمیتی که افراد برای دارایی و پول خود قائل اند، بایستی برای راضی نگه داشتن مشتریان کنونی خود و جلب نظر مشتریان جدید، فعالیت های منحصر به فرد تری انجام دهند. بهترین ابزار برای این منظور، استفاده از اصول بازاریابی، به ویژه بازاریابی برای خدمات بانکی الکترونیکی است، تا هم برای حفظ سهم بازار، و هم سهم درصد بانک از مشتریان و جذب سپرده های مردمی ودر نتیجه سودآوری بیشتر مفید واقع شود.

از این رو با توجه به اینکه بانکداری الکترونیک در ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرو عقب تر است و با درنظر گرفتن روند رو به رشد خصوصی سازی در کشور در زمینه تحقق اصل 44 قانون اساسی و نقش رو به گسترش آنها در نظام پولی و همچنین با در نظر گرفتن این مهم که کمتر پژوهش جامعی در بانک های خصوصی کشور درباره خدمات بانکداری الکترونیک انجام شده است، محقق را برآن داشت که پژوهش خود را در این بخش از نظام مالی کشور ودر دو حوزه خدمات بانکداری الکترونیک که امروزه اقبال و استفاده از آنها رو به افزایش است با هدف شناسایی چگونگی " تأثیر خدمات موبایل بانک وتلفن بانک بر رشد سپردههای بانک مهر اقتصاد" اجرا و پیاده سازی نماید.

فرضیات این پژوهش هم به این شرح است: .1 بین افزایش استفاده از خدمات موبایل بانک و رشد سپردهها در شعب بانک مهراقتصاد استان فارس رابطه معناداری وجود دارد. .2 بین افزایش استفاده از خدمات تلفن بانک و رشد سپردهها در شعب بانک مهر اقتصاد استان فارس رابطه معناداری وجود دارد. بانکداری الکترونیک: برای بانکداری الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که در ذیل به صورت مختصر به چند مورد از این تعاریف اشاره میشود: -1نوع خاصی از بانکداری که برای ارائه سرویس، بیشتر از یک محیط الکترونیکی استفاده می کند و این سرویس شامل تمامی خدمات بانکی، اعم از دریافت و پرداخت، انتقال وجه، تایید امضاء و... میشود.

-2بانکداری الکترونیکی شیوه ای از بانکداری است که در آن مشتری بودن حضور فیزیکی در بانک و با استفاده از واسطههای ایمن بتواند از خدمات بانکی برخوردار شود؛ به عبارتی استفاده از فناوری پیشرفته شبکهها و مخابرات جهت انتقال منابع - چول - در سیستم بانکداری. این نوع از بانکداری به مشتریان امکان میدهد سطح گسترده ای از نقل و انتقال وجوه و اطلاعات را به شیوه الکترونیکی و از طریق وبسایت بانکها انجام دهد. در یک تعریف جامع تر از تعاریف بالا میتوانیم بگوییم: بانکداری الکترونیکی عبارت است از " بکارگیری وسایل الکترونیکی، از جمله اینترنت، شبکه های ارتباطی بی سیم، دستگاههای خودپرداز، تلفن و تلفن همراه، در ارائهی خدمات بانکی که این محصولات و خدمات بخشی از تامینهای مالی در سیستم پولی و مالی کشور است. 

خدمات بانکداری الکترونیک

خدمات بانکداری الکترونیک را از سه جنبه مورد توجه قرار میدهد و معتقد است مشتریان بانکها، در سه سطح قادر به دریافت خدمات بانکداری الکترونیک هستند. این سه سطح عبارتند از: الف-اطلاع رسانی: این سطح ابتداییترین سطح خدمات بانکداری الکترونیک است. در این سطح، بانک، اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکههای عمومی یا خصوصی معرفی میکند. ب-ارتباطات: این سطح از خدمات بانکداری الکترونیک، امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم میآورد. ریسک این سطح در خدمات بانک داری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و به ابزارهای مناسبی برای کنترل دسترسی کاربران به شبکه بانک نیاز دارد.

چ-تراکنش: در این سطح، مشتری قادر است با استفاده از یک سیستم امنیتی کنترل شده، فعالیتهایی از قبیل صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد. این سطح از خدمات بانک داری الکترونیک، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است.

موبایل بانک

زمانی که شبکههای موبایل وپ1،جی پی آر اس2، یو ام تی اس 3 مجهز میشوند تا خدمات چند رسانه ای نسل بعد را ارائه دهند خدمات بانکی از طریق موبایل وارد این صنعت شد. مشتریان میتوانند به کمک این خدمات صورت حساب بانکی خود را مشاهده کنند، پول حواله کنند واز پرداختهای بزرگ مطلع شوند وحتی کنترل کامل بر روی حسابهای خود داشته باشند.

بانکداری تلفنی

انجام یک معامله تجاری خرد بین بانک و مشتریان از طریق تلفن، بانکداری تلفنی نامیده میشود. روشهای مورد استفاده در بانکداری تلفنی شامل واکنش صوتی4، تشخیص صدا5 و تلفنهای قابل برنایه ریزی6 می باشد. تسهیلات بانکداری تلفنی نیز مواردی چون بررسی مانده و گردش حساب، پرداخت صورتحساب ها، مدیریت وجوه نقد، خدمات پیام و انتقال وجه نقد به سایر حسابها را شامل می شود.

سپرده

یکی از مقوله های اساسی که در مدیریت بازرگانی، مدیران با آن سروکار دارند. بازرگانی و تجارت بینلملل است. بانک و بانکداری در این زمینه نقش اصلی را ایفا میکند. سپرده از مفاهیم مهم در بانکداری است و به مجموع اسکناس و مسکوک که افراد به بانک میسپارند، گفته می شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید