بخشی از مقاله

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رشد سپرده های شعب بانک مهراقتصاد استان فارس از طریق شناسایی اثر بانکداری الکترونیک همچون خدمات بانکداری اینترنتی،موبایل بانک،تلفن بانک،دستگاههای خودپرداز وپوز فروشگاهی انجام شده است.

این تحقیق از حیث هدف"کاربردی"واز حیث نحوه گردآوری داده ها توصیفی است، جامعه ونمونه آماری این تحقیق شامل کلیه شعب بانک مهراقتصاد استان فارس 44 - شعبه - می باشد. اطلاعات اولیه در این تحقیق از طریق برنامه های گزارشگری مالی توسط مدیریت شعب بانک مهراقتصاد ونرم افزارهای تحلیلی گزارشگری داخل شعب طی سالهای 91تا 93 گردآوری شده است واطلاعات ثانویه نیز از بررسی اسناد،مطالعه کتابخانه ای واینترنت بدست آمده است.

این پژوهش در دو حوزه توصیفی وتحلیلی انجام شده است که در حوزه تحلیلی از روش تحلیل رگرسیون استفاده کردیم. در نهایت با استفاده از نرم افزار Eviews7 وانجام آزمونهای اماری مناسب مانند اسمیرنف کلموگروف، F لیمر، هاسمن، بروش پاگان ومعناداری رگرسیون به بررسی رابطه بین متغیرها پرداختیم که نتایج حاصل نشان داد که افزایش استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی،موبایل بانک ودستگاههای خودپرداز دارای تاثیر مثبت بر رشد سپرده های شعب مهر اقتصاد استان فارس دارند اما افزایش استفاده از خدمات تلفن بانک ودستگاههای پوز فروشگاهی بر روی رشد سپرده ها تاثیری ندارد.

.1مقدمه:

درسالهای اخیر، بخش خدمات مالی، دستخوش تغییر و تحولات فراوانی شده است. پیشرفتهای سریع تکنولوژی، تغییرسبک زندگی مردم و حرکت پرشتاب آنان به سمت رفاه بیشتر، افزایش سطح سواد جامعه، وآغاز فعالیتهای رقابتی بین بانکها و مؤسسههای مالی خصوصی و مواردی از این دست، موجب شده، تا ساختار این صنعت و ماهیت رقابت درآن تغییر کند. تا پیش از این، تفکر رایج این بود که مشتریان برای امور مالی خود بایدحتماً به بانکها مراجعه حضوری داشته باشند و از سوی بانکها نیز اقدامات درخور توجهی برای جلب نظر وحفظ رفاه و آسایش مشتریان صورت نمی گرفت. اما تغییرات بوجود آمده، سبب شد تا بانکها در نگرش خود نسبت به مشتریان و فعالیتهای مالی آنان بازنگری کنند.

بدیهی است پاسخگویی به مشکلات مشتریان با این شرایط و جلب رضایت آن ها، تنها با اتکا به بانکداری سنتی امکان پذیر نیست .بلکه باید توجه به بانکداری الکترونیکی و فناوریهای خودکار در سرلوحه کار بانکها قرار گیرد.ارائهی خدمات الکترونیکی باعث میشود که بانکها از قید زمان و مکان آزاد شوند و خدمات خود را شبانه روزی در اختیار مشتریان قرار دهند.

معمولا در فعالیتهای یک بانک جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه میتواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینهها باشد. از انجا که بانک ها، از یک سو به دلیل اتکا به دارایی و سپردههای مردمی و از سوی دیگر به سبب اهمیتی که افراد برای دارایی و پول خود قائل اند، بایستی برای راضی نگه داشتن مشتریان کنونی خود و جلب نظر مشتریان جدید، فعالیتهای منحصر به فرد تری انجام دهند. بهترین ابزار برای این منظور، استفاده از اصول بازاریابی، به ویژه بازاریابی برای خدمات بانکی الکترونیکی است، تا هم برای حفظ سهم بازار، و هم سهم درصد بانک از مشتریان و جذب سپردههای مردمی ودر نتیجه سودآوری بیشتر مفید واقع شود.

با توجه به تنوع مدلهای بانکداری الکترونیکی که در دنیا روز به روز بهینه میشوند، اگر بانکی نتواند از فرصتها و بسترهای موجود به نحو مطلوبی استفاده نماید، قطعا در آینده ای نزدیک با چالش های بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتالی که پایه واساس آن را بانکداری الکترونیک تشکیل میدهد مواجه خواهد شد. [2 ] از این رو با توجه به اینکه بانکداری الکترونیک در ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرو عقب تر است و با درنظر گرفتن روند

رو به رشد خصوصی سازی در کشور در زمینه تحقق اصل 44 قانون اساسی وبه تبع آن خصوصی سازی بانکهای دولتی از یک سو و نقش رو به گسترش آنها در نظام پولی و بانکی کشور از سوی دیگر و همچنین با در نظر گرفتن این مهم که کمتر پژوهش جامعی در بانکهای خصوصی کشور درباره خدمات بانکداری الکترونیک انجام شده است، محقق را برآن داشت که پژوهش خود را در این بخش از نظام مالی کشور با هدف شناسایی چگونگی " تأثیر خدمات بانکداری الکترونیک بر رشد سپردههای بانک مهر اقتصاد" اجرا و پیاده سازی نماید.

فرضیات این پژوهش به شرح زیر است: فرضیه اصلی: بین استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی و رشد سپرده ها در شعب بانک مهراقتصاد استان فارس رابطه معناداری وجود دارد..

فرضیههای فرعی:

.1 بین افزایش استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی و رشد سپردهها در شعب بانک مهراقتصاد استان فارس رابطه معناداری وجود دارد.

2.بین افزایش استفاده از خدمات موبایل بانک و رشد سپردهها در شعب بانک مهراقتصاد استان فارس رابطه معناداری وجود دارد..

3.بین افزایش استفاده از خدمات تلفن بانک و رشد سپردهها در شعب بانک مهر اقتصاد استان فارس رابطه معناداری وجود دارد.

.4 بین افزایش استفاده از خدمات دستگاههای خودپرداز و رشد سپردهها در شعب بانک مهر اقتصاد استان فارس رابطه معناداری وجود دارد.

.5بین افزایش استفاده از خدمات دستگاههای پوز فروشگاهی و رشد سپردهها در شعب بانک مهر اقتصاد استان فارس رابطه معناداری وجود دارد.

بانکداری الکترونیک: برای بانکداری الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که در ذیل به صورت مختصر به چند مورد از این تعاریف اشاره میشود:

-1نوع خاصی از بانکداری که برای ارائه سرویس، بیشتر از یک محیط الکترونیکی استفاده می کند و این سرویس شامل تمامی خدمات بانکی، اعم از دریافت و پرداخت، انتقال وجه، تایید امضاء و... میشود.

-2 در یک تعریف جامع تر از تعاریف بالا میتوانیم بگوییم: بانکداری الکترونیکی عبارت است از " بکارگیری وسایل الکترونیکی، از جمله اینترنت، شبکههای ارتباطی بی سیم، دستگاههای خودپرداز، تلفن و تلفن همراه، در ارائهی خدمات بانکی که این محصولات و خدمات بخشی از تامینهای مالی در سیستم پولی و مالی کشور است.

موبایل بانک:زمانی که شبکههای موبایل وپ1،جی پی آر اس2، یو ام تی اس 3 مجهز میشوند تا خدمات چند رسانه ای نسل بعد را ارائه دهند خدمات بانکی از طریق موبایل وارد این صنعت شد . مشتریان میتوانند به کمک این خدمات صورت حساب بانکی خود را مشاهده کنند، پول حواله کنند واز پرداختهای بزرگ مطلع شوند وحتی کنترل کامل بر روی حسابهای خود داشته باشند.

بانکداری تلفنی:انجام یک معامله تجاری خرد بین بانک و مشتریان از طریق تلفن، بانکداری تلفنی نامیده میشود. روشهای مورد استفاده در بانکداری تلفنی شامل واکنش صوتی4، تشخیص صدا5 و تلفنهای قابل برنایه ریزی6 میباشد. تسهیلات بانکداری تلفنی نیز مواردی چون بررسی مانده و گردش حساب، پرداخت صورتحساب ها، مدیریت وجوه نقد، خدمات پیام و انتقال وجه نقد به سایر حسابها را شامل می شود

بانکداری اینترنتی: بانکداری اینترنتی را میتوان به معنی انجام کلیه عملیات بانکی از طریق وبسایت ایجاد شده توسط بانک در اینترنت دانست

دستگاه خودپرداز: یکی دیگر از روشهای نوین در بانکداری الکترونیک، استفاده از دستگاه خودپرداز است .انجام بسیاری از امور بانکی، از طریق خودپرداز امکان پذیر است .با توجه به اینکه شخص با در دست داشتن کارت خود و با وارد کردن شماره رمز، باید در محل دستگاه حضور داشته باشد، موراد ایمنی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است

پوز فروشگاهی7 از روشهای دیگر در بانکداری الکترونیکی، دستگاه فروش نقطه ای - پوز فروشگاهی - میباشد که به طور وسیع در فروشگاهها و مراکز خدماتی مورد استفاده قرار میگیرد. در این شیوه، مشتری با استفاده از کارت هوشمند و قرار دادن آن در دستگاه و با وارد کردن رمز خود، میتواند برای خرید کلی کالاها و خدمات خود به جای پول نقد از کارت استفاده کند

سپرده:
یکی از مقولههای اساسی که در مدیریت بازرگانی، مدیران با آن سروکار دارند. بازرگانی و تجارت بینلملل است. بانک و بانکداری در این زمینه نقش اصلی را ایفا میکند. سپرده از مفاهیم مهم در بانکداری است و به مجموع اسکناس و مسکوک که افراد به بانک میسپارند، گفته می شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید