دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی شعب در بانک (مطالعه موردی : شعب بانک پارسیان استان تهران)

word قابل ویرایش
19 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
5700 تومان

چکیده

در قانون عملیات بانکی بدون ربا ، تجهیز و تخصیص منابع پولی یک بخش از وظیفه اصلی سامانه بانکی اعلام شده است. بانـک ها باید پیوسته خدمات جدیدی با توجه به نیاز متغیر جامعه ارائه دهند زیرا رشد و پیشرفت یک بانک در درجه اول بستگی بـه افزایش حجم منابع و در مراحل بعدی تخصیص آن منابع دارد. هدف این تحقیق ارزیـابی و بررسـی عوامـل مـوثر بـر تجهیـز و تخصیص منابع بر حسب اهمیت و اولویت در شعب بانکی (مطالعه موردی بانک پارسیان ) می باشد.روش تحقیق مورد اسـتفاده در این پژوهش از نوع روش توصیفی ـ تحلیلی است. به لحاظ ارتباط بین متغیرها، پژوهش حاضر از نوع همبستگی و زیرشـاخه تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل۶۰ شعبه بانک پارسیان از ۱۶۴ شعبه استان تهران که اطلاعات آنها در دسترس بودند انتخاب و قلمرو زمانی آن نیز سالهای۱۳۸۸لغایت ۱۳۹۲ می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق صورتهای مالی شعب بانک پارسیان استان تهران و همچنین مراجعه به برخی شعب مذکور استخراج گردیده است.روش آماری به کار گرفته شده در این پژوهش رگرسیون چند متغیره برای فرضیات اصلی و رگرسیون تـک متغیـره بـرای آزمـون فرضـیات فرعی بوده است. داده های آماری این پژوهش طی ۵ سال برای شعبه جمع آوری گردید و بـا اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS بـه آزمون فرضیات تحقیق پرداختیم مبنای ما در این پژوهش جهت تجهیـز منـابع ، سـپرده هـای دریـافتی از مشـتریان و جهـت تخصیص منابع تسهیلات پرداختی به مشتریان بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل نقـدینگی شـعبه، هزینـه شعبه، تعداد پرسنل، درجه شعبه و همچنین کیفیت خدمات ارائه شده توسط شعبه بر تجهیـز و تخصـیص منـابع بـانکی مـوثر هستند.

واژگان کلیدی : مهارت کارکنان ، تنوع وکیفیت خدمات ، سپرده، تسهیلات اعطایی، مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه

– ۱ کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر -۲ کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

مقدمه

جذب و تخصیص منابع از اهداف کلیدی و اساسی و راهبردی بانکها و مؤسسات مالی اعتباری به شمارمیرود. و نقش ویـژه ای در ارائه خدمات بانک ها ایفا می کندو شاخص مهمی در ارزیابی میزان موفقیت بانکهامحسوب می شود. امروزه در مقایسه با دو بخش دیگر اقتصاد (صنعت و کشاورزی )، سهم قابل توجهی از کل اقتصاد به بخش خدمات تعلق داشته و در بخش خدمات نیز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از نقش برجسته و ممتازی برخوردارند. هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مـالی باشد، بی تردید به دخالت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیازمند است.لذا با توج به مطالب گفتـه شـده مـیتـوان اهمیـت پرداخت به این موضوع را به روشنی بیان کرد که بانکها با تجهیز منابع و در نهایت با تخصیص منابع میتوانند نقش مهمـی در اقتصادداشته باشند.تجهیز و تخصیص منابع همواره از اصلیترین وظایف سیستم بانکی بوده است. بانکها وجـوه مـازاد را جمـع آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفـا مـی نماینـد. معمولا در فعالیتهای یک بانک جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه مـی توانـد عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها بخصوص تخصیص منابع باشد.

بیان مسئله

گرچه عواملی چون صنعتی شدن جوامع ، گسترش و تحول در فعالیتهای اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدیـد از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و پیشرفتهـای اقتصـادی نیـز یکـی از مهمتـرین عوامل در گسترش و تحول این نهادها بشمار می روند. در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشـرفت هـای دیگـر نهادهـای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با بکارگیری روشهای نوین ، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد. در این شرایط جذب بیشتر منابع و تخصیص این منابع از موضوعاتی است که مورد توجه نهادهای مالی و اعتباری قرار داشته و دارد (رازانـی، .(۱۳۸۹ بانـک هـا بـه عنـوان واسـطه منـابع پـولی در کنـار نهادهای سرمایه گذاری مانند بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می شوند. آنهـا یکـی از عوامـل مهـم سیاسـت های پولی و مجریانی برای تصمیم های اقتصادی بانک مرکزی هستند. بانک ها با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هـدایت وجـوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از کمک به تثبیت اقتصاد در سطح کلان، نقش مؤثری در تنظیم بخش های اقتصـادی نیـز بـر عهده دارند. به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه در اقتصاد ایران، بانکداری از اهمیت بیشتری برخوردار اسـت و در عمـل ایـن بانک ها هستند که عهده دار تأمین مالی بلند مدت می باشند. در این پژوهش تاثیر تعداد شعب ، موقیعت جغرافیـایی شـعب ، تنوع خدمات بانکی، مهارت کارکنان و رضایتمندی مشتریان در جذب و تخصیص منابع بانکها از اهمیت خاصـی برخـوردار مـی باشد. و اینکه بانکها با تعداد شعب بانکی معقول و با داشتن نیروی انسانی فعال با مهارت بالا و موقیعت جغرافی مناسـب شـعبه می توانند با تعامل مناسب با مشتریان حقیقی و حقوقی در صـدد کسـب اهـداف خـود باشـد.و باارائـه خـدماتی از قبیـل ارائـه تسهیلات مختلف و دریافت سپرده های مختلف می توانند سودخود را نیز افزایش دهند.شاید مهمتـرین بخـش شـعب ارتبـاط کارمندان با مشتریان می باشد لذا تعامل آنها می تواند در جذب مشتری سودمند و مفید باشد.وقتی صحبت از تعداد شـعب بـه عمل می آید بصورت ناخودآگاه تأثیر آن بر سهم بازار و سودآوری نیز مطرح می شود و لذا ازدیاد تعداد شعب باعث برخـورداری بانکها ازتعداد مشتریان زیاد و سهم بازار بیشتر نهایتاًو سودآوری بیشتر خواهد شد.پس با یک دید کلی میتوان بـه ایـن نتیجـه رسید که هریک از متغیر های ذکر شده می تواند تاثیر گذاری خود را بر تجهیز منابع و تخصص آن داشته باشد.

عوامل تأثیرگذار برتجهیز منابع و تخصیص پولی در بانکداری نوین

دراین بخش به اختصار به معرفی مؤلفههایی که درجذب و تخصیص منابع مالی تاثیر گذارند میپردازیم.

مهارتهای نیروی انسانی

در بانکها و مؤسسات مالی بیشتر خدمات توسط نیروی انسانی ارائه میشود و تجهیز منابع درسطح استانداردهای جهانی، مستلزم داشتن کارکنانی ماهر و آموزش دیده است. در بعد فنی، کارکنان باید توانایی استفاده از تکنولوژی جدید را داشته و درشغل خود حرفهای باشند، در بعد انسانی ، کارکنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان در تعامل و ارتباط باشند و در بعد ادراکی نیز نیروی انسانی شاغل باید به شناسایی ، تجزیه و تحلیل و حل مشکلات مشتریان بپردازد.استفاده از کارکنان مجرب و با روابط عمومی مناسب که دارای سوابق و تحصیلات مرتبط باشند به منظور کاهش میزان اختلاف عملکرد بانک با انتظارات مشتریان در خصوص ارائه خدمات ، حائز اهمیت است، زیرا که ارائه خدمات بانکی بستگی مستقیم به قابلیت نیروی انسانی شاغل در این صنعت داشته و یکی از مولفه های اساسی افزایش و ارتقای کارایی محسوب می شود(یزدانی و دهنوی، .( ۱۳۸۹

تنوع و کیفیت خدمات بانکی

بانکها برای ارائه خدمات نوین و محصولات جدید نیازبه بازاریابی نوین علمی دارند. شناسایی مشتریان ونیازهای متنوع آنها با بازاریابی نوین امکانپذیراست. دربانکداری نوین، بانکها برای شناسایی مشتریان و نیازهای آنها دست به بازاریابی تک به تک و بازاریابی براساس پایگاه دادهها میزنند. بازاریابی تک به تک، یعنی ایجاد و مدیریت رابطه فردی با تک تک مشتریان. امروزه به دلیل بهرهگیری ازفناوری رایانهای، بازاریابی تک به تک درمقیاس وسیعی قابل اجرا و اقتصادی است. تکنولوژی پایگاه دادهها این امکان را به بانکها می دهد که رد تک به تک مشتریان خود را دنبال کنند. قطعا بدون بازاریابی و شناسایی نیازهای متنوع مشتریان، تجهیز و تخصیص منابع مالی مطابق استانداردهای جهانی امکانپذیر نخواهد بود.از زمانی که خدمات در زندگی روزمره آشکار شد مقوله کیفیت خدمات نیز به عنوان مشخصه اصلی رقابت بین سازمان ها مورد توجه قرار گرفت بطوریکه توجه به کیفیت خدمات سازمان را از رقابتش متمایز ساخته و سبب کسب مزیت رقابتی میشود (قباران،اسپلر و جونز (۱۹۹۴ معمولا کیفیت را بر اساس تطابق پذیری محصول با ویژگی های مد نظر مشتری و یا میزانی که محصول می تواند انتظارات قبلی مشتری را برآورد سازد تعریف می کنند (جانسون و نیلسون .( ۲۰۰۳ در این زمینه می توان چنین گفت که خدماتی با کیفیت هستند که بتوانند نیازها و خواستههای مشتریان را برآورده نمایند. اگرخدمتی انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراترازآن باشد، دارای کیفیت است. سازمان هایی که به صورت مستمرخدمات باکیفیت ارائه میدهند و به حفظ و نگهداری مشتری اهمیتمیدهند،سازمان هایی مشتریمدارهستند. شاید حفظ و نگهداری مشتری،یکی ازمهمترین معیارهای سنجش کیفیت باشد. در بانکها و مؤسسات مالی، عوامل متعددی بر کیفیت خدمات بانکی تأثیر میگذارند. از جمله:میزان نرخ بهره بانکی، سیستمهای نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاعرسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط موسسه ، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و رازداری و محرم اسرار بودن کارکنان درخصوص اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب و تخصیص هرچه بیشتر منابع مالی میشوند.

عوامل و شرایط فیزیکی

محل استقرار شعب بانک: باتوجه به افزایش وشدت رقابت، ارائه خدمات درمکان و محلهای موردنظرمشتریان عاملی تعیینکننده درجذب ونگهداری مشتریان است. به همین دلیل امروزه بانکهاودیگرسازمانهای خدماتی به ایجادشعب درمناطق مختلف پرداختهاند تاضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیعتری را تحت پوشش قراردهند (روستا،۱۳۸۰،ص.( ۴۰

طراحی وزیبایی فضای داخلی وخارجی شعب:یک محیط خوب،میتواند بر رشد ارزشهای کارکنان و افزایش توان و بهرهوری آنان اثرگذار باشد. در بانکداری نوین این امراز دغدغههای مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانکها میباشد. بانکها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان میبایست به محیط های کاری مناسب که دارای شاخص های محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی باشد مجهز شوند (ونوس،.(۱۳۸۳

امکانات فیزیکی شعب بانک: امکانات فیزیکی شعب بانک باعث سهولت فعالیت مشتریان وکارکنان شعب بانک می شود. امکانات و ویژگیهای فیزیکی مختلفی را بانک بایستی مدنظرداشته باشدکه می توان به برخی ازاین موارداشاره نمود: داشتن فضای کافی شعبه برای ارائه خدمات ، مبلمان مناسب جهت سالن انتظارمشتریان، سهولت دسترسی به وضعیت حساب توسط مشتری،سهولت پارک خودرو مشتری، امکان استفاده از دستگاه خودپردازو دسترسی مناسب به ملزومات موردنیاز (عبدالباقی و همکاران، .(۱۳۸۳

تعداد شعب

طی سالهای اخیر وبه ویژه با ورود بانک های خصوصی به عرصه فعالیت شاهدرقابتی شدید درتأسیس شعبه های بانکی بوده ایمکه این وضعیت که بیشترجنبه رقابتی پیداکرده است . دراین شرایط بانکی موفق است که بتواندبا آینده نگری تعادل منطقی ومناسبی رابین توسعه فیزیکی و توسعه مجازی خود فراهم کندتا درقابتهای آینده که قطعاً تعداد شعب شاخص مهمی درآنهانیست موفق ترعمل کند (خضرا، .( ۱۳۸۵

مدیریت نقدینگی۳

مدیریت نقدینگی به معنای توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است . مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش آن است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود و درجه نقدشوندگی نسبتا پایینی دارند. مدیریت نقدینگی نیز مانند دیگر مدیریت ها، تقابلی بین ریسک و بازدهی است. زیرا نگهداری نقدینگی بیشتر در حساب های موجود اسکناس و مسکوک، موجودی نزد بانک مرکزی، موجودی نزد سایر بانک ها و ذخیره قانونی، باعث کاهش ریسک و همزمان فرصت های سرمایه گذاری را از بانک گرفته و بازدهی بانک را نیز کاهش خواهد داد. وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات مالی کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلندمدت است. بدیهی است که ناکافی بودن مقدار نقدینگی، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات روبرو می کند و در نتیجه، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات روبرو می کند و در نتیجه بانک در معرض ورشکستگی قرار می گیرد. از سوی دیگر، نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی هم نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده های مردم و در نتیجه ، باعث از دست دادن بازار می شود (احمدپور، آذر ۸۷، ص ۴۸ ـ .(۴۴

سپردههای بانکی۴

یکی از عوامل مهم برای بقا و ماندگاری سازمان هایی همچون بانک جذب هر چه بیشتر منابع مالی و به عبارتی جذب سپرده های مختلف و بکارگیری بهینه این منابع در امور خدماتی، بازرگانی، صنعتی و زیربنایی جامعه است که در این میان هم بانک و هم مشتری بانک منتفع شده و چرخ های اقتصادی کشور نیز به حرکت در می آیند. بانک ها با افتتاح حسابهای مختلف و قبول پس اندازها، سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت، ضمن نگهداری وجوهات به عنوان یک خدمت برای مشتریان خود، با استفاده از نیروی کار فیزیکی ، اقدام به پرداخت تسهیلات ، سرمایه گذاری مستقیم و سایر خدمات بانکی می نمایند. از مهم

۳٫ Liquidity Management 4.Bank deposits

ترین وظایف بانک ها تأمین نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف و خریدهای مصرفی آنها می باشد (شادکام، ۱۳۸۷، ص .(۹۴

مدیریت هزینه:۵

هدف نهایی هر بنگاه اقتصادی عبارت است از افزایش ارزش برای سهامداران. به واقع در شرایط نوین کسب و کار موفقیت پایدار بنگاه در گرو ارزش آفرینی برای سهامداران است، زیرا صاحبان سرمایه آنجا سرمایه گذاری می کنند که بازده مورد انتظار را به دست می دهد. برای افزایش سودآوری و در نتیجه ارزش آفرینی برای سهامداران راه های مختلفی وجود دارد. گرچه ایجاد ساختار مناسب سرمایه و بهبود پرتفوی بنگاه رایج ترین اقدام برای افزایش ارزش آفرینی است اما منشا مهم دیگر سودرسانی عبارت است از اعمال مدیریت بر هزینه ها توسط واحدهای مختلف سازمان (فخاریان، ابوالقاسم، ص ۴۳، ش .(۱۵۹ پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روز افزون رقابت در بازارهای جهان، مدیران واحدهای اقتصادی را ناگزیر از تولید محصولاتی با کیفیت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و در عین حال با کمترین بهای تمام شده کرده است (ابراهیم رییسی، شهریور ۱۳۸۳، ص .(۱۰۳ در تعریفی ساده واجمالی،»مدیریت هزینه عبارت است از مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تامین رضایت مندی مشتریان همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه انجام می دهد« (ابوالقاسم فخاریان، شماره ۱۵۹،

Õ .(۴۳ تاکید سیستم مدیریت هزینه بر فعالیت های بنگاه اقتصادی است. این تاکید برای دستیابی به هدف تولید محصولات
æ خدمات با کیفیت و با حداقل بهای تمام شده، حائز اهمیت بسیار است (رضاییان، علی، ص .(۱۲

تسهیلات۶

اعطای تسهیلات از اصلیترین زمینه های فعالیت و عمده ترین منابع تامین درآمد بانک هاست.رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل »سرمایه« به عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و چون برای تمامی اشخاص (حقیقی و یا حقوقی ) به دلائل مختلف مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتوانند از امکانات و منابع پولی شخصی جهت تامین نیازهای موجود استفاده نمایند و علاوه بر این، دریافت ها و پرداخت های واحدهای اقتصادی نیز به ندرت با هم انطباق می یابند لذا ناگزیر برای استفاده از تسهیلات و منابع لازم به مؤسسات مالی و اعتباری که مهمترین آنها بانک ها می باشند، روی می آورند (هدایتی، ۱۳۷۲،ص ۱۰ و .(۱۱ با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران، ربا از نظام بانکی کشور به صورت رسمی و قانونی حذف شد و بانک ها از یک سو با استفاده از ابزارهای پیش بینی شده وجوه نقد و پس انداز مردم را جذب می کردند و از سوی دیگر با چهارده عقد پیش بینی شده در قانون مذکور از طرف سپرده گذاران وکیل بودند که این وجوه را به متقاضیان واگذار کنند و خود بانک ها در واقع در یک سرمایه گذاری وارد می شدند و سود حاصله از آن را بین سپرده گذاران، بانک و متقاضیان وجوه تقسیم می کردند (اداره کل تحقیق و توسعه بانک پارسیان، ص .(۴۵

پیشینه تحقیق

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 19 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد