بخشی از مقاله

چکیده
کارآفرینی به عنوان یکی از بازارهای عوامل تولید جدید، سبب استفاده مؤثر از منابع و ترغیب و تشویق سرمایهگذاری شده و این امر در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصادی میگردد. بدینترتیب، کارآفرینی به عنوان عامل مهمی در کمک به رشد اقتصادی، در سطح گسترده به رسمیت شناخته شده است. با پذیرش این پیشفرض، کشف تعیینکنندههای کارآفرینی اهمیت زیادی یافته است. از آنجا که کارآفرینی پدیدهای است که شرایط نهادی در آن تعیینکننده است و کیفیت نهادها بر انگیزه، گرایشها و ادراکات کارآفرینانه تاثیرگذار است.

لذا این مطالعه سعی دارد، با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بررسی تاثیر شاخص نهادی ریسک - سیاسی، اقتصادی و مالی - بر گرایشها و ادراکات کارآفرینانه در ایران و کشورهای منتخب - آمریکا، مالزی و نروژ - طی دوره 1387-1393 بپردازد. نتایج تحقیق نشان میدهد، افزایش ریسک منجر به کاهش گرایشها و ادراکات کارآفرینانه و نهایتا کاهش کارآفرینی میگردد. با وجود ریسک بالای ایران نسبت به کشورهای منتخب، شاخصهای قصد کارآفرینانه و درک قابلیتهای کارآفرینانه به دلیل افزایش سرمایه انسانی و همچنین، افزایش دانشآموختگان دانشگاهی بیکار مقادیر بیشتری نسبت به کشورهای منتخب دارند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید