مقاله حکایت تحویل ارزش از فناوری اطلاعات ( Val IT )

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان

مقدمه Val IT که در مارس ٢٠٠٦ انتشار يافت ، گام مهمي در تکامل تدريجي ISACA، موسسه نظام راهبري فناوري اطلاعات (ITGI) و اهداف کنترلي براي اطلاعات و فناوري مرتبط (COBIT) است . در اين مقاله ، چگونگي پيدايش Val IT، سهم دست اندرکاران کليدي ، ضرورت ، اهداف ، منافع ، عناصر کليدي و نحوه استفاده از آن تشريح مي شود. بعد از اين که ITGI، چارچوب نظام راهبري فناوري اطلاعات و پنج حوزه تمرکزش را در سال ١٩٩٨ برپا کرد، روشن شد که تحويل ارزش ، حوزه تمرکز موضوع و داراي اولويت است . تصميم بر اقتباس شيوه هاي نظام راهبري و مديريت ارزش از کتاب «توجيه هيات مديره براي نظام راهبري » و چارچوب COBIT موجود بود. در اين بين ، ING، يک گروه خدمات مالي جهاني ايجاد شده در هلند، مديريت ارزش فناوري اطلاعات را پذيرفت و در حال جستجو براي چارچوبي جهت فرموله سازي شيوه هاي اندازه گيري اش است . از سوي ديگر، جان اسپانگنبرگ (John Spangenberg) ، رييس مديريت سرمايه گذاري و عملکرد فناوري اطلاعات در ING تصديق کرد که COBIT پايه اي را براي آنچه که آن ها نياز دارند، فراهم کرد. در جلسات بين اسپانگنبرگ و اريک گالدنتاپز(Erik Guldentops)، توسعه دهنده پيشتاز COBIT، ايده فرموله سازي چارچوب مديريت ارزش و پيوند آن با اندازه گيري تجربي را ارائه دادند. در اواخر سال ٢٠٠٤، گالدنتاپز با پيتر هريسون (Peter Harrison) از مشاوران فوجيتسو (Fujitsu) در سيدني (استراليا) ملاقات داشت و متوجه شد که فوجيتسو به مدت بيش از ١٠ سال در حوزه مديريت ارزش پيش قدم بوده است . هريسون ، جان ترپ (John Torp) را به عنوان رهبر متفکر فوجيتسو در خصوص اين موضوع به گالدنتاپز معرفي کرد. گالدنتاپز، اسپانگنبرگ ، ترپ و ديگر اعضاي تيم COBIT در ژانويه سال ٢٠٠٥ در بروکسل (جايي که بسياري از کار COBIT اوليه انجام شده بود و ابتکار Val IT متولد شده بود) يکديگر را ملاقات نمودند. مشارکت کنندگان از فوجيتسو، ING و سيکوايشن همچنان که کار پيشرفت کرد، فوجيتسو به طور سخاوتمندانه اي با به اشتراک گذاري تجربه اش براي توسعه Val IT موافقت کرد. فوجيتسو در سال ١٩٨٩، زماني که يک ماژول منفعت را در توسعه متدلوژي کلان نگرش در نظر گرفته بود، به مديريت ارزش علاقمند شد. تجربه شرکت در اين حوزه منجر به آن شد که همراه با ترپ کتاب «پارادوکس اطلاعاتي » را بنويسند. فوجيتسو به توسعه متدولوژي و شيوه تحقق منافع قوي خود ادامه داد. درحالي که تمرکز اوليه روي سرمايه گذاري هاي جديد بود، او اقدام به کسب خدمات موجود و ساير منابع يا دارايي ها منتج شده و شيوه مديريت ارزش بنگاه شد. تجربه فوجيتسو، پايه محکمي را براي فرآيندها و شيوه هاي کليدي مديريتي Val IT فراهم کرد. همچنين ، ترپ قادر بود بيشتر از کارش با سازمان هايي همچون مديريت جامعه و اطلاعات (SIM) در ايالات متحد مشارکت داشته باشد، در جايي که تمرکزش فراتر از تحقق منافع برحسب نظام راهبري فناوري اطلاعات ، و يکپارچه سازي فناوري اطلاعات و نظام راهبري بنگاه در يک چارچوب نظام راهبري راهبردي کلي ، قرار داده شده بود. همچنين ، او به مقدار قابل توجهي به محدوديت هاي سازمان ها در اتخاذ رويکردهاي نظام راهبري کارآ علاقمند شد. اگرچه ، اسپانگنبرگ و تيمش بخشي از ING (بازگشايي شرکت کاملا مستقل سيکوايشن (SeaQuation) در سال ٢٠٠٥) نبودند، آن ها پشتيباني شرکت را در توسعه موقعيت کسب و کار و اجزاي موردکاوي مجموعه انتشارات Val IT به دست آوردند. با همان ميزان اهميت جهت توسعه Val IT، تمايل سيکوايشن به اعطاء بسياري از مالکيت فکري خود در مورد نظام راهبري سرمايه گذاري در بر گرفته شده در چارچوب Val IT بود. سيکوايشن به توسعه فنون نوآورانه براي ارزيابي و اندازه گيري عملکرد فناوري اطلاعات ادامه مي دهد و در حال استمرار مشارکت در توسعه بيشتر Val IT شامل هدايت مطالعه اخير با استفاده از پايگاه داده وسيع پروژه هاي دوره زندگي واقعي شرکت ، جهت شناسايي شواهد تجربي براي پشتيباني بيشتر ادعاهاي Val IT است . چرا Val IT مورد نياز است ؟ مقدار پولي که سازمان ها براي نگهداري هاي فناوري اطلاعات صرف مي کنند در حال افزايش است . هنوز آن ها به دنبال اين پرسش هستند که : «ما با صرف اين پول در پي چه چيزي هستيم ؟» اين موضوع تحت عنوان «پارادوکس اطلاعاتي » توصيف شده بود. فرض پايه اي کتاب اين است که درحالي که سازمان در حال سرمايه گذاري در يک معامله بزرگ فناوري است ، ارزشي از خود فناوري (از چگونگي مديريت و استفاده از آن ) حاصل نمي شود. سازمان ها بايد تصديق کنند که در حال سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات نيستند (بلکه آن ها در حال سرمايه گذاري در تغيير توانمندسازي فناوري اطلاعات هستند). اگر سازمان ها، پتانسيل کامل تغيير توانمندسازي فناوري اطلاعات را درک مي کنند، نظام راهبري فناوري اطلاعات کارآ، بايد بخش يکپارچه اي از کل نظام راهبري بنگاه سازمان باشد. در کتاب اخيرشان به نام «نظام راهبري فناوري اطلاعات »، پيتر ويل (Peter Weill) و جين راس (Jeanne Ross) پس از بررسي چيزي حدود ٢٥٠ بنگاه در سرتاسر جهان ادعا مي کنند که «نظام راهبري فناوري اطلاعات کارآ، مهم ترين برنامه ريزي استراتژيکي ارزشمندي است که يک سازمان از فناوري اطلاعات توليد مي کند.» سازمان هايي که اين موضوع را به خوبي درک کرده و آن را انجام مي دهند، پيشتازان حوزه شان هستند. آن هايي که آن را به طور ضعيف و همراه با وقفه انجام مي دهند، خسارت هاي قابل توجهي را متحمل شده و ريسک را به دست فراموشي مي سپارند. گروه گارتنر برآورد مي کند که سازمان ها ٦٠٠ ميليارد دلار آمريکا را در طي يکسال روي پروژه هاي فناوري اطلاعات بد درک شده (فقط هزينه اضافي ، نه ارزش تحقق نيافته ) هدر مي دهند. اهداف کلان و اهداف عملياتي Val IT چه چيزهايي هستند؟ اهداف کنترلي براي اطلاعات و فناوري مرتبط (COBIT)، چارچوب جامعي را براي مديريت و تحويل خدمات مبتني بر فناوري اطلاعات با کيفيت بالا فراهم مي کند. اين اهداف روش هايي را براي مشارکت در فرآيند خلق ارزش تنظيم مي کند. Val IT، از منظر کسب و کار و مالي ، COBIT را کامل مي کند و روش هايي را براي بهينه سازي تحقق ارزش کسب و کار از سرمايه گذاري هاي کسب و کار توانمندساز فناوري اطلاعات ، مي افزايد. بنابراين در عمل ، اين موضوع به طور شفاف ، ذيحسابي هاي مدير اجرايي ، مديريت فناوري اطلاعات و کسب و کار را مشخص مي نمايد. هدف کلان Val IT، توانمندسازي سازمان ها براي مديريت سرمايه گذاري هاي شان در فناوري اطلاعات است . آنچنان که ، آن ها ارزش بهينه اي را به بنگاه در زمينه هزينه حاصل شده و با سطح قابل قبولي از ريسک از طريق موارد زير تحويل دهند: • شناسايي و تعريف شفاف فرصت هاي سرمايه گذاري راهبردي همسو با نتايج شفاف تعريف شده کسب و کار • ارزيابي ، اولويت بندي و انتخاب سرمايه گذاري ها مبتني بر ارزش بالقوه ريسک ، به طوري که منطبق با متن اهداف عملياتي راهبردي سازمان تنظيم شده باشد. • مديريت اجراي سرمايه گذاري ها از طريق چرخه عمر اقتصادي کامل شان ، آنچنان که ، آن ها ارزش بهينه اي را تحويل دهند. در حالي که ، تمرکز اوليه Val IT روي سرمايه گذاري هاي جديد توانمندساز فناوري اطلاعات است ، نسخه هاي بعدي ، دامنه را به کليه منابع و خدمات فناوري اطلاعات گسترش خواهد داد. اهداف عملياتي Val IT اهداف عملياتي Val IT به صورت زير تعريف شده بودند: • تحقيق ، توسعه و ترويج يک استاندارد پذيرفته شده بين المللي باز، از روش ها مفيد براي بهينه سازي ارزش تغيير توانمندساز فناوري اطلاعات از طريق تصميم هاي سرمايه گذاري درست ، شفافيت ارزش ، بهينه سازي هزينه و مديريت ريسک مبتني بر COBIT و تحت پشتيباني داده هاي تجربي . • يکپارچه سازي اين شيوه ها در قالب COBIT، جايي اين مفاهيم برايش ضروري است و بسته بندي آن ها به صورت مجزا به عنوان نماي ويژه اي در خصوص مديريت ارزش براي مقاصد انتشار و بازاريابي انجام مي شود. در پشتيباني از آن اهداف عملياتي ، برخي از احتياجات براي Val IT شناسايي شده بودند که شامل موارد زير است : • به کارگيري اهداف کنترلي COBIT • شناسايي و ترکيب فرآيندها و شيوه هاي مديريت ارزش اثبات شده • فراهم سازي يک «پيروزي سريع » جهت نمايش يکي از موضوعات اصلي در رابطه با مديريت ارزش (فقدان يا کيفيت پايين موقعيت هاي کسب و کار) به وسيله فراهم سازي راهنمايي به منظور توسعه موقعيت هاي جامع و کامل کسب و کار • فراهم سازي ، شناسايي و ترکيب تجربه هاي زندگي واقعي با فرآيندها و شيوه هاي مديريت ارزش از طريق يک موردکاوي • شناسايي يا هدايت تحقيقات تجربي جهت تاييد اعتبار ارتباط بين اتخاذ فرآيندها و شيوه هاي مديريت ارزش و تحقق ارزش چگونه سازمان ها از Val IT سود مي برند؟ برنامه کاربردي کارآيي از اصول ، فرآيندها و شيوه هاي در بر گرفته شده در Val IT سازمان ها را قادر خواهد ساخت به : • افزايش درک و شفافيت هزينه ، منافع و ريسک ها براي تصميم گيري هاي مديريتي آگاهانه تر • افزايش احتمال انتخاب آن سرمايه گذاري هايي که پتانسيل توليد بيشترين برگشت را دارند • افزايش احتمال موفقيت اجراي سرمايه گذاري هاي منتخب ، آنچنان که آن ها برگشت هاي بالقوه شان را حاصل نمايند. • کاهش هزينه ها به وسيله انجام ندادن چيزهايي که نبايد انجام شوند و در نظر گرفتن اقدام اصلاحي اوليه يا حذف سرمايه گذاري هايي که در حال تحويل پتانسيل مورد انتظارشان نيستند • کاهش ريسک عدم موفقيت ، به ويژه عدم موفقيت با تاثير فراوان • کاهش غافلگيري ها نسبت به هزينه و تحويل IT و در عمل ، افزايش ارزش کسب وکار، کاهش هزينه هاي غيرضروري و افزايش سطح اطمينان کلي در IT عناصر کليدي Val IT چه چيزهايي هستند؟ Val IT، براساس «چهار سوال » ايجاد مي شود: ١. آيا ما در حال انجام چيزهاي درست هستيم ؟ ٢. آيا ما در حال انجام آن ها به روشي درست هستيم ؟ ٣. آيا ما در حال کسب آن ها به شکلي خوب هستيم ؟ ٤. آيا ما در حال کسب منافع هستيم ؟
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت فناوری اطلاعات مفاهیم و مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
72 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :بنای تجارت الکترونيکی در شرکت FedExایجاد تجارت الکترونیک (E-Business) در شرکت FedEx در سال 1973 بامدیریت Fred Smit آغاز شد ، امروزه با یک ساختار کاملا مجتمع فیزیکی و مجازیمدل تجارت FedEx پست 48 -24 ساعته را به هر جایی از جهان حمایت می کند. FedEx یکی از فعال ترین پایگاه داده های مرکزی است با بیش از ص ...

دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه آموزش و دانش با تاکید برنقش کتابخانه های مجازی

word قابل ویرایش
25 صفحه
21700 تومان
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه آموزش و دانش با تاکید برنقش کتابخانه های مجازیچکیده:عصرحاضر را باید تلفیقی ازارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که بشر درآن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیازمیباشد.امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و ...

دانلود مقاله َایجاد مدل ارزیابی پروژه های فناوری اطلاعات ( IT ) با روش بودجه بندی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
ایجاد مدل ارزيابي پروژه هاي فناوري اطلاعات (IT) با روش بودجه بندي و هزينه يابي بر مبناي فعاليت فازيچكيده:در اين مقاله ما به ایجاد سيستم بودجه بندي و هزينه يابي برمبناي فعاليت فازي براي توسعه يك رويكرد انعطاف پذير، اندازه گيري عملكرد و كنترل مديريتي پروژه هاي فناوري پرداخته ایم. بدین منظور، يك چارچوب ارزيابي ب ...

دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات در کارآمدی نظام آموزش حسابداری

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
نقش فناوری اطلاعات در کارآمدی نظام آموزش حسابداریچکیده: امروزه فناوری اطلاعات و بهره گیری از ارتباطات الکترونیکی یکی از اجزای لاینفک زندگی روز مره به شمار می رود. بهره گیری از این فناوری در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی تاثیرات چشم گیری داشته است. تا جایی که بسیاری از سازمان ها ، بانک ها، مراکز خرید، و . . . ...

دانلود مقاله هوشمند سازی مدارس راهبرد تحولی وزرات آموزش وپرورش در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

word قابل ویرایش
49 صفحه
21700 تومان
هوشمند سازي مدارس راهبرد تحولي وزرات آموزش وپرورش در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطاتپيش گفتار هوشمند سازي مدرسه تنها نصب رايانه در آن نيست بلكه مديريت هوشمندانه است. هوشمند سازي مدارس از كارهاي اساسي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش است . بر اساس سند ملي تحول بنيادين وزارت آموزش و پرورش ، هوشمند سازي مدارس و مج ...

دانلود مقاله بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان ( شرکت ایران خودرو تهران )

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهظهور فناوری جدید اطلاعات و تاثیری که بر جنبه های گوناگون زندگی داشته است، به ظهور برخی تحوﻻت بنیادی در روابط جوامع بشری منجر شده است. این پدیده با سرعتی چشمگیر خواسته های بشر را تحت تاثیر قرار داده و نیازهای جدیدی را بوجود آورده است. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برا ...

دانلودمقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت بحران

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
چکیدهبحران ها، حوادثی هستند که خرابی های زیادی بوجود آورده و باعث به خطرافتادن جان افراد می شوند. این خرابیها میتوانند به صورت منطقهای، مانندسیل، یا به صورت سراسری، مانند زلزله و آتشفشان، نمود پیدا کنند. حتی بحرانهایی نیز در حد جهانی، مانند مشکل سال 0222 رایانه ها، وجود دارند.با توجه به گسترش IT در تمام زمینه ...

دانلودمقاله خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
چکیدهافراد معلول به دلیل ناتوانی خود، از پیشرفت هر روزه جامعه عقب مانده اند ,از این رو فناوری اطلاعات می تواند همانند پلی این شکاف را بپوشاند .به منظور درگیر کردن افراد معلول جامعه با فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا افزایش امکانات برای آن ها در نظر گرفتن مواردی همچون: درک صحیح از امکانات و سرویس های فناوری اطل ...