بخشی از مقاله

پروژه ها و نتايج بررسي شده در خصوص موضوع مديريت ترافيك و كنترل آن


مديريت ترافيك شهري
2-مديريت ترافيك شهري
3-توصيه هايي براي مدلهاي جديد
4-نتيجه گيري نهايي

 

نويسنده :آنابلا ريبريو( FCTUC)

معرفي واسلوب شناسي:
هدف از اين گزارش كه به وسيله FCTUC گردآوري شده است دادن خلاصه اي از فعاليت هاي انجام گرفته بر روي موضوع مديريت ترافيكي به عنوان قسمتي از work packaye 2 از پروژه portal مي‌باشد
1.1 اسلوب شناسي:
فعاليتي كه تحت عنوان work packaye 2 از پروژه portal آغاز شده اساس شامل يك تحقيق همه جانبه بر روي پروژه هاي اروپايي مربوط به موضوع مديريت ترافيك مي‌باشد ما بيشتر بر روي پروژه هاي تحت برنامه RTD تاكيد مي كنيم
اين تحقيق دربرگيرنده براي هر كدام از پروژه هاي:
اطلاعات عمومي در مورد مشاركين در اين طرح (متخصصين)
معرفي سايتهاي راهنما كننده يا سايتهاي براي مطالعه
مواردي كه براي هر كدام به وجود آمده شامل وب سايتها
TEL موجود در فرايندهاي و مراحل
نكته ابتدايي موارد موجود در اينترنت شامل اطلاعات معين ومخصوص در مورد پروژه هاي اتحاديه اروپايي است


براي اين منظور با بر روي اين سايت تمركز مي كنيم www.cordis.lu/transport
 مركز اطلاعات جامعه اروپايي coRDIS)تحقيقات جامع وتوسعه سرويس اطلاعاتي) (سرويس اطلاعات حمل ونقل داخلي اروپا) www.eltis.org ما همچنين تعدادي سايت اينترنتي را پيدا كرديم كه اطلاعات يعني از بعضي از پروژه ها به ما مي دهد. ما از بعض از جستجوگرها (مانند Google , Altarista)استفاده كرديم زيرا هيچ چيزي در مورد اين سايتها در مركز اطلاعات اروپايي ذكر نشده بود براي هر پروژه چون بعضي از اطلاعات هنوز به دست نيامدهاستما با 2 تن از همكارانمان تماس داشتيم ما همچنين از ايمليهاي شخصي و پروژه اي استفاده كرديم اما متاسفانه دو ايميل به ما جواب دادند.


مشكلات پيش روي:
بعضي از آنها در بالا توضيح داده شد زيرا اسلوب شناسي متعاقب آنها بايد با مقدار و نوع اطلاعاتي كه در مرحله به دست مي آيد همخواني داشته باشد.
در مورد سختيهايي كه در حين جمع كردن اطلاعات مورد نياز با آن برخورد كرديم صحبت خواهيم كرد. همانطور كه توقع داشتيم در يكي از پروژه ها به نام music كه پرتغال در آن سهيم بود ما هيچ مشكلي نداشتيم ولي در بقيه پروژه ها مخصوصا آنهايي كه هيچ صفحه اينترنتي نداشتند يا گزارش در موردآنها تنبه نشده بود براي پيدا كردن اطلاعات ما را به زحمت بيشتري انداخت.
اين به واسطه اين حقيقت است كه كشور ما از نظر جغرافيايي دور از كشورهاي اروپايي است و ما نمي توانيم اطلاعات لازم را از يك راه موثر مانند برقراري ارتباط شخصي در يك ميتينگ به دست آوريم.
به دست آوردن اطلاعاتي كه با جزئيات فراوان همراه بودند مخصوصا مرتبط كردن مطالبي كه در PRIVILECE , INCOME و يا اگر اين مطالب در CD يا نشريه يا مواردي از اين قبيل باشد بسياري دشوار بود. مادر مورد IPR هيچ مطالبي به دست نياورديم امانمي توانيم به صراحت اعلام كنيم كه IPR شامل هيچ يك از پروژه ها نمي شود.زيرا همانطور كه بالا هم اشاره شد ما سخيتهاي عمده اي در پيدا كردن اطلاعات درست داشتيم.
همانطور كه در بالا اشاره شد ما به وسيله ايميل هم چندين تماس برقرار كرديم اما فقط در مورد پروژه هاي MUSIC , SUTRA جواب گرفتيم. همچنين بسياري از اطلاعات در مورد پروژه هاي مورد بحث در سايتهاي اتحاديه اروپايي موجود نبود مخصوصا در حيطه آدرسهاي اينتر

نتي و ايميلهاي شخصي اين سايتها آپ دبت(UPDATE)نشده اند.
2: مديريت ترافيك شهري:
2.1 :شرح موضوعات كليدي مديريت ترافيك: اين موضوع كليدي مربوط به زمينههاي وسيعي از جمله مقوله سيستم ترافيك و مقوله توسعه مناطق شهري مي‌باشد در ابتدا اين موضوع مديريت وكنترل شهري ناميده شد و حالا به صورت ساده به TM (مديريت ترافيك) نامگذاري مي‌شود.
اين مقوله داراي يك محدوده كاري مخصوص با انضباط و قانون مخصوص در مهندسي شهري و در فارغ التحصيلان رشته نقشه كشي شهري مي‌باشد. داراي محدوده انضباطي فوق العاده حساس كه نياز به همكاري همه جانبه دارد چندين موسسه عمومي و دفترهاي مشاوره اي

نيز دراين موضوع سهيم مي باشند.
اين موضوع به در مقوله استاندارد و جديد دسته بندي مي‌شود:
در مقوله استاندارد موضوعات زير مدنظر مي‌باشد:
استاندارد
 قواعد اساسي براي راههاي شهري و روستايي (دسته بندي راهها براساس سلسله مراتبي)
 شبكه راههاي اصلي (مخصوصا تقاطعها) اصول طراحي و وسايل به كار رفته
 قواعد بهينه سازي شبكه وامكانات، افزايش سيستم هماهنگي علائم ترافيكي و ناحيه ها
 تكنيكها وايده هاي جديد مديريت پاركينگ
 قواعد طراحي پياده رو ومحلهاي عبور دوچرخه
 راه حلها و مديريت كامل كردن شاه راهها
 حمل ونقل عمومي از جمله خطوط اتوبوس واستفاده از راه حل P.T
 تكنيكهاي كاهش آلودگي صوتي ترافيك در جاده ها وشبكه راههاي حساس محلي
 آگاهي از تصادفات جاده اي و جلوگيري از آنها
جديد:
 راه حل HOV
 راه حل خطوط با قابليت وارونه كردن
 هزينه جاده اي
 راهنماي جاده اي
 آگاهي از حوادث وسيستم مديريت آنها
 راه حلهاي جديد كنترل از راه دور در مورد جمع آوري اطلاعات مديريت پاركينگ ومديريت شبكه جاده اي روي خط اينترنت
كامل كردن كنترل ترافيك با معيارهاي ديگر INCOME
پروژه هاي عملياتي براي كامل كردن مديريت شهريOPIUM
ارجعيت دادن به ماشينهاي مورد استفاده گردمهاي مردم در محيط شهري PRIVILEGE


حمل ونقل شهري قابل حمايت SUTRA
آناليز پيشرفت ابزار براي ارزيابي مديريت ترافيك TASTE
مديريت ترافيك با استفاده از كنترل ترافيك روان و ديگر معيارها MUSIC
2.2 : نتيجه استفاده از پروژه ICARO:


افزايش فضاي اشغالي ماشين در ميان معيارهاي ابداعي وسايل تكنيكي ICARO هدف همه جانب از ICARO بررسي معيارها وسايلي كه باعث افزايش فضاي حمل ونقل تاكيد دارد. در پايان پروژه توصيه ودستورالعملهايي براي افزايش فضاي اشغالي ماشين در مراحل ملي ومحلي داده شده است اين پروژه همچنين سعي در سهيم ساختن ايده سازان كليدي در مراحلي محلي منطقه اي و ملي و برنامه سازان وتكميل كننده هاي رويه ترافيك وحمل ونقل را دارد.
ICARO شامل تحقيق ومخصوصا شرح دادن با دليل وبرهان است.
اساسا موضوعات در ICARO شامل:
 مشخص كردن بهترين فعاليتها شامل وسايل تكنيكي ومعيارهاي سازمان يافته براي افزايش فضاي اشغالي ماشينهاي شخصي
 مشخص كردن و فهميدن چارچوبهاي خصوصي و فرهنگي و پايه اي، كه براي افزايش فضاي اشغالي ماشين مورد نياز است. بعضي مواقع تفاوتهاي قابل ملاحظه اي بين كشور ما با توجه به پذيرش آنها از معيارها و وسايل وجود دارد.
 شرح دادن تكنيكها و وسايلي كه باعث افزايش فضاي اشغالي ماشينهاي شخصي در زندگي واقعي شامل تركيبي از معيارهاي بدعت گذاري شده و تكنيكي ميشوند.
 بررسي رفتارهاي جانشيني كه ممكن است در اثر اثرهاي ناخواسته در برنامه افزايش فضاي اشغالي ماشينها به وجود آيد.
 به وجود آوردن يك اسلوب براي انتخاب معياراه و وسايل درست ومناسب
 انتشار نتايج آن در كليه مجالس مورد نظر
موارد موجود عبارتند از:
1-بهترين تمرين( روي معيارهايي براي افزايش ماشينهاي عمومي)
2-چارچوبهاي ابداعي، حقوقي.‌مالي وفرهنگي
3-ارزيابي واستفاده از توصيه هاي ICARO
7: راهنماييهاي تكميلي و براي افزايش فضاي اشغالي ماشين
8: برشورهايي براي نشان دادن افزايش معياري فضاي اشغالي ماشين
9: استفاده از ويدئو در ماشينهاي همگاني براي آموزش
10: CD وصفحه هايي در مورد موضوع مورد نظر
مورد دهم پراهميت ترين مورد مي‌باشد چرا كه در آن نتيجه وچكيده اي مرتبط با پروژه هاي وجود دارد. اما مورد نهم وهفتم وششم اطلاعات جانبي در مورد استراتژي ماشينهاي عمومي مي دهند.
مناطقي كه اين پروژه هاي در آن شهرها به صورت آزمايشي قرار داده شده عبارتند از:
Great Britian Leads يك مسير براي مجموعه اتوبوس، دوچرخه، و HOV در امتداد جاده A647 در ليدز در نظر گرفته شد.


(Belgium)Brussels ماشينهاي عمومي با امكانات مناسب و استفاده از شركتهاي مختلف حمل ونقل وعقد قراردا با آنها براي ارتقاي خدمات و تشويق كارمندان براي استفاده از ماشينهاي عمومي
(Austria) salzburg پاركينگهاي متعدد كوچك براي ماشينهاي عمومي در محلهاي داد وستد در بزرگراهها راههاي محلي در اطراف شهر سالزبرگ ساخته شده يك مركز هماهنگ كننده براي برقراري هماهنگي ونقطه شروع حركت براي ماشينهاي عمومي به وجود آمد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید