مقاله در موردپروژه ها و نتایج بررسی شده در خصوص موضوع مدیریت ترافیک و کنترل آن

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

پروژه ها و نتایج بررسی شده در خصوص موضوع مدیریت ترافیک و کنترل آن

مدیریت ترافیک شهری
۲-مدیریت ترافیک شهری
۳-توصیه هایی برای مدلهای جدید
۴-نتیجه گیری نهایی

 

نویسنده :آنابلا ریبریو( FCTUC)

معرفی واسلوب شناسی:
هدف از این گزارش که به وسیله FCTUC گردآوری شده است دادن خلاصه ای از فعالیت های انجام گرفته بر روی موضوع مدیریت ترافیکی به عنوان قسمتی از work packaye 2 از پروژه portal می‌باشد
۱٫۱ اسلوب شناسی:
فعالیتی که تحت عنوان work packaye 2 از پروژه portal آغاز شده اساس شامل یک تحقیق همه جانبه بر روی پروژه های اروپایی مربوط به موضوع مدیریت ترافیک می‌باشد ما بیشتر بر روی پروژه های تحت برنامه RTD تاکید می کنیم
این تحقیق دربرگیرنده برای هر کدام از پروژه های:
اطلاعات عمومی در مورد مشارکین در این طرح (متخصصین)
معرفی سایتهای راهنما کننده یا سایتهای برای مطالعه
مواردی که برای هر کدام به وجود آمده شامل وب سایتها
TEL موجود در فرایندهای و مراحل
نکته ابتدایی موارد موجود در اینترنت شامل اطلاعات معین ومخصوص در مورد پروژه های اتحادیه اروپایی است

برای این منظور با بر روی این سایت تمرکز می کنیم www.cordis.lu/transport
 مرکز اطلاعات جامعه اروپایی coRDIS)تحقیقات جامع وتوسعه سرویس اطلاعاتی) (سرویس اطلاعات حمل ونقل داخلی اروپا) www.eltis.org ما همچنین تعدادی سایت اینترنتی را پیدا کردیم که اطلاعات یعنی از بعضی از پروژه ها به ما می دهد. ما از بعض از جستجوگرها (مانند Google , Altarista)استفاده کردیم زیرا هیچ چیزی در مورد این سایتها در مرکز اطلاعات اروپایی ذکر نشده بود برای هر پروژه چون بعضی از اطلاعات هنوز به دست نیامدهاستما با ۲ تن از همکارانمان تماس داشتیم ما همچنین از ایملیهای شخصی و پروژه ای استفاده کردیم اما متاسفانه دو ایمیل به ما جواب دادند.

مشکلات پیش روی:
بعضی از آنها در بالا توضیح داده شد زیرا اسلوب شناسی متعاقب آنها باید با مقدار و نوع اطلاعاتی که در مرحله به دست می آید همخوانی داشته باشد.
در مورد سختیهایی که در حین جمع کردن اطلاعات مورد نیاز با آن برخورد کردیم صحبت خواهیم کرد. همانطور که توقع داشتیم در یکی از پروژه ها به نام music که پرتغال در آن سهیم بود ما هیچ مشکلی نداشتیم ولی در بقیه پروژه ها مخصوصا آنهایی که هیچ صفحه اینترنتی نداشتند یا گزارش در موردآنها تنبه نشده بود برای پیدا کردن اطلاعات ما را به زحمت بیشتری انداخت.
این به واسطه این حقیقت است که کشور ما از نظر جغرافیایی دور از کشورهای اروپایی است و ما نمی توانیم اطلاعات لازم را از یک راه موثر مانند برقراری ارتباط شخصی در یک میتینگ به دست آوریم.
به دست آوردن اطلاعاتی که با جزئیات فراوان همراه بودند مخصوصا مرتبط کردن مطالبی که در PRIVILECE , INCOME و یا اگر این مطالب در CD یا نشریه یا مواردی از این قبیل باشد بسیاری دشوار بود. مادر مورد IPR هیچ مطالبی به دست نیاوردیم امانمی توانیم به صراحت اعلام کنیم که IPR شامل هیچ یک از پروژه ها نمی شود.زیرا همانطور که بالا هم اشاره شد ما سخیتهای عمده ای در پیدا کردن اطلاعات درست داشتیم.
همانطور که در بالا اشاره شد ما به وسیله ایمیل هم چندین تماس برقرار کردیم اما فقط در مورد پروژه های MUSIC , SUTRA جواب گرفتیم. همچنین بسیاری از اطلاعات در مورد پروژه های مورد بحث در سایتهای اتحادیه اروپایی موجود نبود مخصوصا در حیطه آدرسهای اینتر

نتی و ایمیلهای شخصی این سایتها آپ دبت(UPDATE)نشده اند.
۲: مدیریت ترافیک شهری:
۲٫۱ :شرح موضوعات کلیدی مدیریت ترافیک: این موضوع کلیدی مربوط به زمینههای وسیعی از جمله مقوله سیستم ترافیک و مقوله توسعه مناطق شهری می‌باشد در ابتدا این موضوع مدیریت وکنترل شهری نامیده شد و حالا به صورت ساده به TM (مدیریت ترافیک) نامگذاری می‌شود.
این مقوله دارای یک محدوده کاری مخصوص با انضباط و قانون مخصوص در مهندسی شهری و در فارغ التحصیلان رشته نقشه کشی شهری می‌باشد. دارای محدوده انضباطی فوق العاده حساس که نیاز به همکاری همه جانبه دارد چندین موسسه عمومی و دفترهای مشاوره ای

نیز دراین موضوع سهیم می باشند.
این موضوع به در مقوله استاندارد و جدید دسته بندی می‌شود:
در مقوله استاندارد موضوعات زیر مدنظر می‌باشد:
استاندارد
 قواعد اساسی برای راههای شهری و روستایی (دسته بندی راهها براساس سلسله مراتبی)
 شبکه راههای اصلی (مخصوصا تقاطعها) اصول طراحی و وسایل به کار رفته
 قواعد بهینه سازی شبکه وامکانات، افزایش سیستم هماهنگی علائم ترافیکی و ناحیه ها
 تکنیکها وایده های جدید مدیریت پارکینگ
 قواعد طراحی پیاده رو ومحلهای عبور دوچرخه
 راه حلها و مدیریت کامل کردن شاه راهها
 حمل ونقل عمومی از جمله خطوط اتوبوس واستفاده از راه حل P.T
 تکنیکهای کاهش آلودگی صوتی ترافیک در جاده ها وشبکه راههای حساس محلی
 آگاهی از تصادفات جاده ای و جلوگیری از آنها
جدید:
 راه حل HOV
 راه حل خطوط با قابلیت وارونه کردن
 هزینه جاده ای
 راهنمای جاده ای
 آگاهی از حوادث وسیستم مدیریت آنها
 راه حلهای جدید کنترل از راه دور در مورد جمع آوری اطلاعات مدیریت پارکینگ ومدیریت شبکه جاده ای روی خط اینترنت
کامل کردن کنترل ترافیک با معیارهای دیگر INCOME
پروژه های عملیاتی برای کامل کردن مدیریت شهریOPIUM
ارجعیت دادن به ماشینهای مورد استفاده گردمهای مردم در محیط شهری PRIVILEGE

حمل ونقل شهری قابل حمایت SUTRA
آنالیز پیشرفت ابزار برای ارزیابی مدیریت ترافیک TASTE
مدیریت ترافیک با استفاده از کنترل ترافیک روان و دیگر معیارها MUSIC
2.2 : نتیجه استفاده از پروژه ICARO:

افزایش فضای اشغالی ماشین در میان معیارهای ابداعی وسایل تکنیکی ICARO هدف همه جانب از ICARO بررسی معیارها وسایلی که باعث افزایش فضای حمل ونقل تاکید دارد. در پایان پروژه توصیه ودستورالعملهایی برای افزایش فضای اشغالی ماشین در مراحل ملی ومحلی داده شده است این پروژه همچنین سعی در سهیم ساختن ایده سازان کلیدی در مراحلی محلی منطقه ای و ملی و برنامه سازان وتکمیل کننده های رویه ترافیک وحمل ونقل را دارد.
ICARO شامل تحقیق ومخصوصا شرح دادن با دلیل وبرهان است.
اساسا موضوعات در ICARO شامل:
 مشخص کردن بهترین فعالیتها شامل وسایل تکنیکی ومعیارهای سازمان یافته برای افزایش فضای اشغالی ماشینهای شخصی
 مشخص کردن و فهمیدن چارچوبهای خصوصی و فرهنگی و پایه ای، که برای افزایش فضای اشغالی ماشین مورد نیاز است. بعضی مواقع تفاوتهای قابل ملاحظه ای بین کشور ما با توجه به پذیرش آنها از معیارها و وسایل وجود دارد.
 شرح دادن تکنیکها و وسایلی که باعث افزایش فضای اشغالی ماشینهای شخصی در زندگی واقعی شامل ترکیبی از معیارهای بدعت گذاری شده و تکنیکی میشوند.
 بررسی رفتارهای جانشینی که ممکن است در اثر اثرهای ناخواسته در برنامه افزایش فضای اشغالی ماشینها به وجود آید.
 به وجود آوردن یک اسلوب برای انتخاب معیاراه و وسایل درست ومناسب
 انتشار نتایج آن در کلیه مجالس مورد نظر
موارد موجود عبارتند از:
۱-بهترین تمرین( روی معیارهایی برای افزایش ماشینهای عمومی)
۲-چارچوبهای ابداعی، حقوقی.‌مالی وفرهنگی
۳-ارزیابی واستفاده از توصیه های ICARO
7: راهنماییهای تکمیلی و برای افزایش فضای اشغالی ماشین
۸: برشورهایی برای نشان دادن افزایش معیاری فضای اشغالی ماشین
۹: استفاده از ویدئو در ماشینهای همگانی برای آموزش
۱۰: CD وصفحه هایی در مورد موضوع مورد نظر
مورد دهم پراهمیت ترین مورد می‌باشد چرا که در آن نتیجه وچکیده ای مرتبط با پروژه های وجود دارد. اما مورد نهم وهفتم وششم اطلاعات جانبی در مورد استراتژی ماشینهای عمومی می دهند.
مناطقی که این پروژه های در آن شهرها به صورت آزمایشی قرار داده شده عبارتند از:
Great Britian Leads یک مسیر برای مجموعه اتوبوس، دوچرخه، و HOV در امتداد جاده A647 در لیدز در نظر گرفته شد.

(Belgium)Brussels ماشینهای عمومی با امکانات مناسب و استفاده از شرکتهای مختلف حمل ونقل وعقد قراردا با آنها برای ارتقای خدمات و تشویق کارمندان برای استفاده از ماشینهای عمومی
(Austria) salzburg پارکینگهای متعدد کوچک برای ماشینهای عمومی در محلهای داد وستد در بزرگراهها راههای محلی در اطراف شهر سالزبرگ ساخته شده یک مرکز هماهنگ کننده برای برقراری هماهنگی ونقطه شروع حرکت برای ماشینهای عمومی به وجود آمد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد