بخشی از مقاله

آئين كار پاستوريزاسيون غذاهاي با اسيديته بالا و غذاهاي اسيدي

آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسم

ي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي(رسمي) مي‏باشد.
تدوين استاندارد در رشته‏هاي مختلف توسط كميسيون‏هاي فني مركب از كارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراكز و موسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت مي‏گيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، درجهت مطلوبيت‏ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نف

ع شامل:
توليد كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمان‏هاي دولتي باشد. پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيون‏هاي فني مربوط ارسال مي‏شود. و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و درصورت تصويب به عنوان استاندارد ملي(رسمي) چاپ و منتشر مي‏شود.
پيش‏نويس استانداردهايي كه توسط موسسات و سازمان‏هاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي‏شود نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و درصورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر مي‏گردد. بدين ترتيب استاندارهايي ملي تلقي مي‏شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره «5» تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط موسسه تشكيل مي‏گردد به تصويب رسيده باشد.


موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاء اصلي سازمان بين‏المللي استاندارد مي‏باشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن توجه به شراي

ط كلي و نيازمندي‏هاي خاص كشور، از آخرين پيشرفت‏هاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين‏المللي استفاده مي‏نمايد.
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي‏تواند با رعايت موازين پيش‏بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. موسسه مي‏تواند به منظور حفظ بازارهاي بين‏المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.
همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده

كنندگان از خدمات سازمان‏ها و موسسات فعال در ضمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندگان سيستم‏هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاه‏ها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، موسسه استاندارد اينگونه سازمان‏ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تائيد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهي نامه تائيد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي‏نمايد. ترويج سيستم بين‏المللي يكاها، كاليبراسيون وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظائف اين موسسه مي‏باشد.


كميسيون استاندارد آئين كار پاستوريزاسيون غذاهاي با اسيديته بالا و غذاهاي اسيدي

رئيس
كرباسي - احمد دكترا در ميكروبيولوژي غذايي هيئت علمي دانشگاه شيراز

اعضاء
خديوي - اعظم ليسانس صنايع غذايي شركت كشت و صنعت كاريون
خردي - شكوه ليسانس صنايع غذايي اداره كل صنايع استان فارس
رفعتي - ذبيح‏اله دكتر دامپزشك اداره نظارت است

ان فارس
سرايي - جواد ليسانس صنايع غذايي شركت كشت و صنعت تيوندشت
سيمي - احمد ليسانس صنايع غذايي شركت يك و يك
صدري - علي اكبر ليسانس تغذيه اداره كل

استاندارد و تحقيقات صنعتي استان فارس

دبير
جزايري - مريم فوق ليسانس صنايع غذايي و علوم تغذيه اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان فارس

فهرست مطالب

مقدمه
غذاهاي كنسروي با اسيديته پايين
غذاهاي كنسروي اسيدي
غذاهاي با اسيديته بالا
آئين كار پاستوريزاسيون غذاهاي اسيدي و غذاهاي با اسيديته بالا و غذاهاي اسيدي
هدف
دامنه كاربرد
اصطلاحات و تعاريف
فرآيند حرارتي


بسمه تعالي
پيشگفتار
استاندارد آئين كار پاستوريزاسيون غذاهاي با اسيديته بالا و غذاهاي اسيدي به وسيله كميسيون‏هاي مربوط تهيه و تدوين و در دويست و پنجاه و دومين جلسه كميته ملي صنايع غذايي مورخ 78/5/11 مورد تصويب قرار گرفته , و اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي‏شود .
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , خدمات استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد ارائه شود , هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .
بنابراين بررسي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد . در تهيه و تجديدنظر اين استاندارد سعي شده است كه با توجه به شرايط موجود و نيازمنديهاي جامعه , در حد امكان بين اين استا

ندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .
منابع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است :
1- 1- Heid, J. L. and Jonslyn, M. A. 1975 foo

d processing operation. Avi pub. Co. Westport, Connecticut, P. 309-311
2- 2- Lopez, A. 1981 A complete course in canning. Pub. The canning trade inc. Baltimore, Maryland. Vol 1. P. 121-128
3- 3- Food and agriculture organization world health organization. 1993 codex committee on food hygiene twenty sixth session foodagri Rome P. 6-21


مقدمه
گونه‏هاي مختلف ميكروارگانيزم‏ها براساس pH مناسب جهت رشدشان درجه‏بندي مي‏گردند . ساير عوامل فيزيكي و شيميايي مواد غذايي نيز در رشد ميكروارگانيزم‏ها مؤثر مي‏باشد . يكي از عوامل مهم , تأثير pH بر روي مقاومت باكتريهاي به حرارت است . هرچه pH كمتر باشد يعني غلظت اسيد بيشتر باشد . مقاومت باكتريها و اسپور باكتريها به حرارت در دماي معين كمتر است . pH يكي از عوامل مؤثر در سرعت رشد و تكثير ميكروارگانيزم‏هاست و گونه‏هاي مختلف ميكروارگانيزم‏ها در pH هاي معيني داراي سرعت رشد و تكثير بيشتري مي‏باشند .
بنابراين pH در صنعت مواد غذايي و در فساد مواد غذايي داراي اهميت زيادي است به همين علت مواد غذايي از نظر اسيديته به سه دسته تقسيم مي‏گردند .
1 ـ غذاهاي كنسروي با اسيديته پايين1 (4/5<pH)
ميكروارگانيزم هايي كه در اين دسته مواد غذايي رشد مي‏نمايند به قرار زير مي‏باشند .
الف ـ باكتريهاي هوازي و غير هوازي اختياري اسپوردار , مقاوم به حرارت 2
اين نوع باكتري‏هاي در كنسرو سبزيجات و مواد غذايي با اسيديته پائين توليد اسيد مي‏نمايند . توليد گاز نداشته در نتيجه كنسروهايي كه به وسيله اين باكتريها فاسد مي‏گردند بادكردگي ندارند از جمله اين باكتريها باسيلوس استئار و ترموفيلوس 3 ‌‌‌ميباشد.
ب ـ باكتريهاي غيرهوازي گرمادوست4
اين باكتريها مقاوم به حرارت , غير هوازي اجباري , توليدكننده اسيد و گاز مي‏باشند در نتيجه باعث بادكردگي قوطي كنسرو مي‏گردند . نمونه‏هاي اين گونه كلستريديوم ترموساكاروليتيكم 5
ج ـ باكترهاي هوازي گرمادوست توليد كننده گاز (H2S) 6
اين باكتريها در كنسروهاي مواد غذايي با اسيديته پايين ايجاد گاز H2S نموده كه در تماس با ظروف آهني ايجاد سولفيد مي‏نمايند نمونه اين گونه كلستريديوم نيگريفيكانس 7مي‏باشد .
د ـ باكتريهاي بي هوازي اجباري8
اين باكتري‏ها مزوفيل بوده , اسپوردار و ايجاد گاز مي‏نمايند . نمونه اين گروه كلستريديوم بوتولينم 9 است . از بين بردن كليه اسپورهاي باكتري كلستريديوم بوتولينم استانداردي جهت فرآيند حرارتي غذاهاي با اسيديته پايين مي‏باشد.
ه ـ باكتري‏هاي اسپوردار مزوفيل هوازي10
اين گروه از باكتريها كمترين مشكل را در غذاهاي با اسيديته پايين ايجاد مي‏نمايند . زيرا :
ـ به علت خلاء درون قوطي قادر به رشد نمي‏باشند .
ـ تغيير عمده‏اي در مواد غذايي ايجاد نمي‏نمايند .
ـ اسپور آنها كمترين مقاومت را نسبت به حرارت

داراست .
در استرليزاسيون غذاهاي با اسيديته پايين اساس كار را بر روي از بين بردن اسپور ميكرب غيرهوازي به نام كلستريديوم بوتولينم كه در غذاهاي با اسيديته پايين سم بسيار خطرناكي توليد مي‏كند قرار داده‏اند . ولي چون كاركردن با اين ميكرب خطرات بسياري در بر دارد لذا ميكرب اسپوردار غير هوازي ديگري كه از بسياري جهات به استثناي توليد س

م به آن شبيه است استفاده مي‏گردد . اين ميكرب نوعي از كلستريديوم اسپوروژنز مي‏باشد كه PA3679 ناميده مي‏شود . مقاومت اين ميكرب به گرما كمي بيشتر از كلستريديوم بوتولنيم مي‏باشد .
2 ـ غذاهاي كنسروي اسيدي 11(PH 4-4/5)
در غذاهاي اسيدي با PH 4 تا 4/5 باكتري كه توليد سم نمايد وجود ندارد و بسياري از ميكروارگانيزم‏ها قادر به رشد در اين شرايط نمي‏باشند و يا در مدت كوتاهي طي فرآيند حرارتي از بين مي‏روند . اين نوع غذاها احتياج به فرآيند حرارتي كمتري جهت نگهداري دارند و فرآيند حرارتي طوري تنظيم شده كه باكتريها و كپك و مخمرها را از بين ببرد و ميكروارگانيزم هايي كه در اين گروه مي‏توانند رشد نمايند عبارتند از :
الف ـ باكتريهاي هوازي اسپوردار12
تعداد كمي از باكتريهاي اسپوردار در كنسروهاي غذاهاي اسيدي مي‏توانند رشد نمايند مانند باسيلوس پلي ميكسا13و باسيلوس كوآگولانز ,14باسيلوس ترمواسيدورانس 15كه هوازي بوده زياد مقاوم به حرارت نمي‏باشد . گرمادوست و عامل ايجاد فلت سور در غذاهاي كنسرو اسيدي است .
ب ـ باكتريهاي بي هوازي اسپوردار16
كلستريديوم پاستوريانوم17و كلستريديوم بوتيريكم 18كه اسپوردار , غيرهوازي , تجزيه كننده ساكاروز و توليدكننده گاز مي‏باشند .
بطور كلي اسپور باكتريها در محيط اسيدي به حرارت خيلي حساس‏تر مي‏گردند .
3 ـ غذاهاي با اسيديته بالا19 (4>pH)
در اين غذاها باكتريهاي اسپوردار قادر به رشد و ايجاد فساد نيستند . ميكروارگانيزم هايي كه در اين دسته رشد مي‏نمايند عبارتند از :
الف ـ باكتريهاي غير اسپوردار20
باكتريهاي توليدكننده اسيد لاكتيك مانند لاكتوباسيلوس 21و لوكونوستوك 22 spكه بعضي از آنها ايجاد گاز مي‏نمايند و در شرايط كمبود اكسيژن رشد خوبي دارند .
ب ـ مخمر23
مقاومت مخمرها به حرارت خيلي كم است و فساد كنسروها به وسيله مخمر نشانه آنست كه فرآيند حرارتي كامل نبوده و يا مخمر در اثر شكاف روزنه بدنه قوطي به داخل آن وارد شده .
پ ـ كپك24
كپك‏ها در كنسروها داراي اهميت زيادي نمي‏باشند باستثنأ باي سوكلاميس فولوا 25 كه عامل مهمي در فساد كمپوت‏هاي ميوه و آب ميوه‏ج

ات مخصوصأ آب انگور مي‏باشد . باعث شكستن فرمول پكتين مي‏گردد و نسبت به كپك‏هاي ديگر به حرارت مقاوم است . كپك‏هاي ديگر در اين زمينه باي سوكلاميس نيوآ26بطور كلي قارچ‏ها در غلظت پايين اكسيژن مي‏توانند رشد نمايند .
اصولا مشكل اساسي غذاهاي كنسروي با اسيديته بالا (pH كمتر از 4) صرفأ به علت وجود باكتري‏هاي غير اسپورزا نظير گونه‏هايي از لاك

توباسيلوس ولوكونوستوك و مخمر و كپك مي‏باشد . مقدار D150 براي اين گونه ميكروارگانيزم‏هاي بين 1 ـ 0/5 دقيقه است كه در مقايسه با استرليزاسيون غذاهاي با اسيديته پايين كه از دماي 121ºC يا 250ºF استفاده مي‏شود به فرآيند حرارتي

غذاهاي با اسيديته بالا و غذاهاي اسيدي كه از دماي پايين‏تر ( معمولا زير صد درجه سانتيگراد ) استفاده مي‏شود اصطلاحأ پاستوريزاسيون گويند .
گونه‏هايي از كپك مثل باي سوكلاميس فولوا و باي سوكلاميس نيوآ به حرارت مقاوم بوده كه اولي دماي 87/8º سانتيگراد را به مدت ده دقيق

ه و دومي دماي 82/2º سانتيگراد را به مدت 10 دقيقه تحمل مي‏نمايند .
در واحدهاي توليدي اكثرا براي تنظيم زمان و دما جهت پاستوريزاسيون از روش تجربي استفاده مي‏گردد .

آئين كار پاستوريزاسيون غذاهاي اسيدي و غذاهاي با اسيديته بالا و غذاهاي اسيدي
1 ـ هدف
هدف از تدوين اين آئين كار ارائه روش قابل اجرا براي پاستوريزاسيون غذاهاي اسيدي و غذاهاي با اسيديته بالا مي‏باشد كه اينگونه غذاهاي كنسرو شده در زمان ماندگاري و در شرايط متعارف تغيير شكل نداده و فاسد نگردد .
2 ـ دامنه كاربرد
اين آئين كار در مورد كنسروهاي با اسيديته بالا و كنسروهاي اسيدي (pH < 4/5) قابل اجرا مي‏باشد .
3 ـ اصطلاحات و تعاريف
در اين استاندارد اصطلاحات و يا واژه‏ها با تعاريف زير به كار مي‏رود :
3 ـ 1 ـ پاستوريزاسيون
پاستوريزاسيون در صنايع غ

ذايي عبارت است از بين بردن ميكروبهايي كه در محيط با 4/5 pH و كمتر فعاليت نموده و ايجاد فساد مي‏نمايند . در اينجا منظور از بين بردن و غير فعال كردن كليه آنزيم‏ها و ميكروبهايي مي‏باشد كه مي‏توانند زمان ماندگاري غذاهاي كنسرو شده با pH هاي كمتر از 4/5 را كاهش دهند . در اين حال رعايت اصولي كه در بند 3 ـ 1, 3 ـ 2, 3 ـ 3, استاندارد آئين كار غذاهاي با اسيديته پائين گفته شد الزامي است .

 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید